8.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 439/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 22-i ítélete (a Commissione tributaria provinciale di Roma [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) kontra Agencia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(C-344/13. és C-367/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Korlátozások - Adójogszabályok - Szerencsejátékkal megszerzett nyereményből származó jövedelem - A külföldön szerzett nyeremény és a belföldi létesítményben szerzett nyeremény eltérő adóztatása))

(2014/C 439/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Roma

Az alapeljárás felei

Felperesek: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Alperes: Agencia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Rendelkező rész

Az EUMSZ 52. cikket és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok, amelyek szerint a más tagállamban található szerencsejáték-létesítményekben szerencsejátékkal szerzett nyeremények jövedelemadó-kötelesek, míg a belföldi létesítményekben megszerzett hasonló jövedelmek mentesek az említett adó alól.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.