Felek
Az ítélet indoklása
Rendelkező rész

Felek

A T-213/12. sz. ügyben,

az Elitaliana SpA (székhelye: Róma [Olaszország], képviseli: R. Colagrande ügyvéd)

felperesnek

az Eulex Kosovo (székhelye: Pristina [Koszovó], képviseli: G. Brosadola Pontotti solicitor)

alperes ellen,

egyfelől a „EuropeAid/131516/D/SER/XK – az EULEX koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatásra (PROC/272/11)” irányuló közbeszerzési eljárásban a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése keretében az Eulex Kosovo által hozott intézkedések megsemmisítése iránti keresete, másfelől a felperes által az említett közbeszerzési szerződés másik ajánlattevő részére történt odaítélése következtében állítólagosan elszenvedett kár Eulex Kosovo általi megtérítése iránti keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (hetedik tanács),

tagjai: A. Dittrich elnök (előadó), I. Wiszniewska-Białecka és M. Prek bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

meghozta a következő

Végzést

Az ítélet indoklása

A jogvita előzményei

1. Az Európai Unió Tanácsa 2008. február 4-én elfogadta az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (Eulex Kosovo) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést (HL L 42, 92. o.). Ezen együttes fellépés 2. cikke első albekezdésének értelmében az Eulex Kosovo segíti a koszovói intézményeket, igazságügyi hatóságokat és bűnüldöző szerveket a fenntarthatóság és elszámoltathatóság megteremtésére irányuló erőfeszítéseikben, továbbá a független, többnemzetiségű igazságügyi rendszer, valamint a többnemzetiségű rendőrségi és vámszervek továbbfejlesztésében és megerősítésében, biztosítva azt, hogy ezek az intézmények mentesek legyenek a politikai befolyástól, és megfeleljenek a nemzetközileg elismert normáknak és a legjobb európai gyakorlatoknak.

2. 2011. október 18-án „az Eulex koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatás” című projekttel kapcsolatos, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésére irányuló szűk körű ajánlati felhívást tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HL 2011/S 200-324817), EuropeAid/131516/D/SER/XK számon. E felhívásban a következő szerepelt: „Ajánlatkérő: az Eulex Kosovo (Pristina, Koszovó) vezetője”.

3. Az Eulex Kosovo vezetője 2011. december 23-i levelében, melyhez csatolta többek között az ajánlattevőknek szóló iránymutatásokat, felkérte a felperest, az Elitaliana SpA olasz társaságot – melynek tevékenységi körébe közszervezetekben nyújtott helikopteres szolgáltatások tartoznak –, hogy vegyen részt a szűk körű pályázati eljárásban.

4. A felperes ajánlatot nyújtott be az említett eljárás keretében.

5. 2012. március 29-i levelében az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója arról tájékoztatta a felperest, hogy ajánlata második helyezést ért el.

6. 2012. április 2-i levelében a felperes hozzáférést kért az Eulex Kosovótól az első helyezést elérő ajánlattevő által benyújtott bizonyos dokumentumokhoz. 2012. április 17-i levelében az Eulex Kosovo vezetője megtagadta a hozzáférést a kért dokumentumokhoz.

7. 2012. április 24-én az Eulex Kosovo vezetője a szóban forgó szerződést az első helyezést elérő ajánlattevőnek ítélte oda.

Az eljárás és a felek kérelmei

8. A Törvényszék Hivatalához 2012. május 23-án benyújtott keresetlevelével a felperes előterjesztette a jelen keresetet az Eulex Kosovo és a Starlite Aviation Operations ellen.

9. A Törvényszék Hivatalához ugyanazon a napon benyújtott külön beadványban a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtott be, melyben azt kérte, hogy a Törvényszék elnöke rendelje el az Eulex Kosovo azon határozatának végrehajtásának felfüggesztését, amely elutasította a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatot, és amely e szerződést egy másik ajánlattevőnek ítélte oda, és ennek következtében, tiltsa meg az Eulex Kosovo számára a szóban forgó szerződés megkötését, vagy amennyiben azt már megkötötték, a szerződés teljesítésének megkezdését, és hozzon meg minden megfelelőbbnek ítélt biztosítási intézkedést.

10. A Törvényszék a T-213/12. sz., Elitaliana kontra Eulex Kosovo és Starlite Aviation Operations ügyben 2012. július 3-án hozott végzésével elutasította a keresetet, amennyiben az a Starlite Aviation Operations ellen irányult.

11. A Törvényszék elnöke a T-213/12 R. sz., Elitaliana kontra Eulex Kosovo ügyben 2012. szeptember 4-én hozott végzésével az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet – a költségek kérdésében történő későbbi határozathozatal lehetőségének fenntartásával – elutasította.

12. A Törvényszék Hivatalához 2012. szeptember 14-én benyújtott külön beadványban az Eulex Kosovo a Törvényszék eljárási szabályzata 114. cikkének 1. §-a alapján elfogadhatatlansági kifogást emelt.

13. A felperes 2012. november 28-án benyújtotta az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeit.

14. A felperes a keresetében azt kéri, hogy a Törvényszék:

– semmisítse meg az Eulex Kosovo által a „EuropeAid/131516/D/SER/XK – az EULEX koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatásra (PROC/272/11)” irányuló közbeszerzési eljárásban a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése keretében hozott intézkedéseket, amelyekről az Eulex Kosovo a 2012. március 29-i levelében tájékoztatta a felperest, és valamennyi kapcsolódó jogi aktust, és különösen a 2012. április 17-i feljegyzést, amelyben az Eulex Kosovo megtagadta a felperestől az általa kért dokumentumokhoz való hozzáférést;

– kötelezze az Eulex Kosovót a felperes által annak okán elszenvedett károk megtérítésére, hogy az említett közbeszerzési szerződést nem az ő részére ítélte oda;

– az Eulex Kosovót kötelezze a költségek viselésére.

15. Az elfogadhatatlansági kifogásában az Eulex Kosovo azt kéri, hogy a Törvényszék:

– a keresetet mint elfogadhatatlant utasítsa el;

– a felperest kötelezze a költségek egészének viselésére.

16. Az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeiben a felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

– utasítsa el az elfogadhatatlansági kifogást;

– mindenesetre küldje meg a keresetet az alperesnek tekintett intézménynek.

A jogkérdésről

17. Az eljárási szabályzat 114. cikkének 1. és 4. §-a értelmében az egyik fél kérelmére a Törvényszék az ügy érdemét nem érintve dönthet az elfogadhatatlansági kifogás tárgyában. Ugyanezen cikk 3. §-a értelmében, ha a Törvényszék másként nem határoz, az eljárás a továbbiakban szóbeli. A Törvényszék megállapítja, hogy a jelen ügyben az ügy iratai alapján kellő információ áll rendelkezésre, és nem szükséges a szóbeli szakaszt megnyitni.

18. A kérelmének alátámasztására egyfelől az Eulex Kosovo úgy érvel, hogy a jelen esetben nem lehet alperesi minősége, mivel nem rendelkezik egy független szerv jogállásával. Másfelől arra hivatkozik, hogy a Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az EUM-Szerződés közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezései alapján elfogadott jogi aktusok tekintetében.

19. Először is azon kérdést illetően, hogy az Eulex Kosovo alperesi minőséggel bír-e, emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében megsemmisítés iránti keresetet nemcsak bizonyos konkrétan megnevezett intézmények aktusai ellen lehet indítani, hanem tágabb körben az európai uniós szervek és hivatalok aktusai ellen is, amennyiben ezen aktusok kötelező erejű joghatások kiváltására irányulnak.

20. Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-a b) pontjának értelmében az Európai Unió Bíróságának alapokmánya 21. cikkében említett keresetlevél tartalmazza annak a félnek a megjelölését, aki ellen a keresetet benyújtották.

21. A felperes szerint az Eulex Kosovo alperesi minősséggel bír, mivel uniós szervnek vagy hivatalnak minősül az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében.

22. E tekintetben az Eulex Kosovo jogállását illetően emlékeztetni kell arra, hogy a 2008/124 együttes fellépés 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az Eulex Kosovót az Unió a koszovói jogállamiság missziójaként hozta létre.

23. A 2008/124 együttes fellépés 6. cikke meghatározza az Eulex Kosovo szervezeti felépítését. Amint az (1) bekezdése kifejti, az Eulex Kosovo egy egységes európai biztonság- és védelempolitikai (EBVP) missziót képez Koszovó egészében. A (2) bekezdés szerint az Eulex Kosovo létrehoz egy központot, regionális és helyi irodákat Koszovó egészében, és egy brüsszeli (Belgium) támogató egységet, és szükség szerint összekötő irodákat. A (3) bekezdés értelmében az Eulex Kosovo a misszióvezetőből és a személyi állományból, valamint rendőri, igazságszolgáltatási és vámügyi elemekből áll.

24. A 2008/124 együttes fellépés 7. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében az Eulex Kosovo polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat (CPCC) igazgatója, aki a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének általános felügyelete alatt, stratégiai szinten parancsnokságot és ellenőrzést gyakorol az Eulex Kosovo fölött. E cikk (3) bekezdése szerint a polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások, valamint tanácsadás és technikai segítségnyújtás révén is.

25. A 2008/124 együttes fellépés 11. cikke az Eulex Kosovo parancsnoki láncát írja le. E cikk (2) bekezdése értelmében a Tanács és a főképviselő felelőssége mellett a PBB gyakorolja az Eulex Kosovo politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. E cikk (3) és (4) bekezdése értelmében a polgári műveleti parancsnok, aki az Eulex Kosovo stratégiai szintű parancsnoka, a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak. E rendelkezés (5) bekezdése úgy szól, hogy helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az Eulex Kosovo feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

26. A fent hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel, az Eulex Kosovo nem bír jogi személyiséggel, és nincs arra vonatkozó előírás, hogy az uniós bíróságok előtti eljárásban félként vehetne részt. Ezzel szemben egy misszióról van szó, azaz egy egyszerű műveletről, melynek időtartamát eredetileg 2010. június 14-ig korlátozták, a Tanács 2009. június 9-i 2009/445/KKBP együttes fellépése (HL L 148,. 33. o.) által módosított 2008/124 együttes fellépés 20. cikke értelmében, mely időtartamot a kereset benyújtásakor a 2010. június 8-i 2010/322/KKBP tanácsi határozat (HL L 145., 13. o.) módosította, és meghosszabbította 2012. június 14-ig. A Törvényszék már kimondta, hogy ilyen esetben a misszió nem tekinthető az EUMSZ 263. cikk első bekezdése szerinti uniós szervnek vagy hivatalnak (a Törvényszék elnökének a T-271/10. R. sz., H kontra Tanács ügyben 2010. július 22-én hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 19. és 20. pontja). Következésképpen az Eulex Kosovo nem képez ilyen szervet vagy hivatalt.

27. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a felperes az Eulex Kosovo által a szóban forgó szerződés odaítélésének keretében hozott intézkedések megsemmisítését kéri, azaz lényegében a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatot elutasító, és e szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő intézkedések, és valamennyi kapcsolódó jogi aktus, különösen a kért dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadó, 2012. április 17-i feljegyzés megsemmisítését.

28. Jóllehet ezen intézkedéseket az Eulex Kosovo vezetője és az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója hozták (lásd a fenti 5. és 7. pontot), azok kizárólag az Eulex Kosovo vezetőjének tudhatóak be. Ez utóbbi gyakorolja a személyi állomány feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és látja el az igazgatási és logisztikai feladatokat a 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (2) bekezdése értelmében.

29. Meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának keretében hozott intézkedések – azaz lényegében a felperes ajánlatának elutasítása, és a szerződés egy másik ajánlatevőnek történő odaítélése, valamint a kért dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása – részét képezték a misszió napi irányításának. A 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a misszió vezetője látja el a napi irányítást.

30. Meg kell állapítani, hogy a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának keretében hozott intézkedések az Eulex Kosovo költségvetését érintik.

31. A 2008/124 együttes fellépés 16. cikkének (2) bekezdése szerint az összes kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni. Az együttes fellépés 8. cikkének (5) bekezdése értelmében a misszió vezetője felel az Eulex Kosovo költségvetésének végrehajtásáért, és e célból szerződést ír alá az Európai Bizottsággal. Amint az iratokból kitűnik, az Eulex Kosovo vezetője aláírt ilyen szerződést a Bizottsággal. A Bizottság tehát átruházta az Eulex Kosovo költségvetése végrehajtásának bizonyos feladatait az Eulex Kosovo vezetőjére, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, módosított, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint.

32. Ezt az átruházást tükrözi többek között a 2008/124 együttes fellépés 16. cikkének a pénzügyi rendelkezésekkel kapcsolatos (3) és (4) bekezdése. A (3) bekezdés szerint a misszióvezető csak a Bizottság jóváhagyásával köthet technikai megállapodásokat a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az Eulex Kosovo számára való beszerzését illetően. A (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a szerződésében vállalt tevékenységekkel kapcsolatosan a misszióvezető teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

33. Emlékeztetni kell arra, hogy az átruházott hatáskör alapján elfogadott aktusok általában a hatáskört átruházó intézmény aktusainak minősülnek, amelynek a feladata a szóban forgó aktus bíróság előtti védelme (lásd a Törvényszék T-395/11. sz., Elti kontra Európai Unió Montenegrói Delegációja ügyben 2012. június 4-én hozott végzésének 62. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

34. E körülmények között meg kell állapítani, hogy az Eulex Kosovo vezetője által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok a Bizottságnak tudhatók be, aki az EUMSZ 263. cikk első bekezdése értelmében alperesi minőséggel bír. Ezek az aktusok tehát bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a felperes által hivatkozott általános jogelvvel összhangban mely szerint az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak valamennyi harmadik személyekre joghatással járó aktusával szemben léteznie kell bírósági felülvizsgálatnak (a Bíróságnak a 294/83. sz., Les Verts kontra Parlament ügyben 1986. április 23-án hozott ítélete [EBHT 1986., 1339. o.] 24. pontja és a Törvényszék T-411/06. sz., Sogelma kontra AER ügyben 2008. október 8-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-2771. o.] 37. pontja).

35. Következésképpen az Eulex Kosovo nem rendelkezik alperesi minőséggel.

36. E következtetést nem kérdőjelezi meg sem a 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (7) bekezdése, mely szerint a misszióvezető képviseli az Eulex Kosovót a műveleti területen és biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát, sem ezen együttes fellépés 16. cikkének (3) bekezdése, mely szerint a misszióvezető – a Bizottság jóváhagyására is figyelemmel – technikai megállapodásokat köthet az EU tagállamokkal, a résztvevő harmadik országokkal és más, Koszovóba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az Eulex Kosovo számára való beszerzését illetően. E rendelkezések ugyanis csupán korlátozott hatásköröket ruháznak a misszióvezetőre. Míg az említett 8. cikk (7) bekezdése értelmében a misszióvezető képviselheti a missziót a műveleti területen, az említett 16. cikk (3) bekezdése csupán egy anyagi szempontból szigorúan korlátozott jogképességet biztosít számára. Egyébként emlékeztetni kell arra, hogy ez utóbbi rendelkezés inkább megerősíti azon tényt, hogy az Eulex Kosovo vezetője által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok a Bizottságnak tudhatók be (lásd a fenti 29–34. pontot).

37. E tekintetben el kell továbbá utasítani a felperesnek az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 1. cikkének (9) bekezdésével kapcsolatos érvelését, mely szerint az Eulex Kosovo, mint e rendelkezés szerinti közjogi intézmény, uniós szervnek vagy hivatalnak minősül. Ezen irányelv 1. cikke (9) bekezdésének b) pontja értelmében egy közjogi intézménynek jogi személyiséggel kell rendelkeznie. Amint az már megállapítást nyert (lásd a fenti 26. pontot), az Eulex Kosovo nem rendelkezik jogi személyiséggel, és ennélfogva nem tekinthető közjogi jogalanynak a 2004/18 irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerint.

38. Másodsorban a felperes másodlagosan úgy érvel, hogy amennyiben az Eulex Kosovo nem rendelkezne alperesi minőséggel, a Törvényszék először is azonosíthatná azt a felet, amellyel szemben az eljárás ekképpen folytatódhatna. A felperes e tekintetben az ítélkezési gyakorlatra hivatkozik, mely szerint, amennyiben a keresetlevélben tévesen nem a megtámadott jogi aktus kibocsátóját jelölik meg alperesként, az nem vonja maga után a kereset elfogadhatatlanságát, ha a kereset tartalmazza azon elemeket, amelyek alapján kétséget kizáróan meghatározható azon fél, aki ellen irányult, azaz a megtámadott jogi aktus megnevezését és kibocsátóját. Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében ilyen esetben a megtámadott jogi aktus kibocsátóját kell alperesnek tekinteni, jóllehet a keresetlevél bevezető részében nincs megnevezve (lásd a Törvényszék T-173/06. sz., Aisne és Nature kontra Bizottság ügyben 2006. október 16-án hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 17. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

39. Ez az ítélkezési gyakorlat azonban semmi esetre sem alkalmazható a jelen ügyben. A jelen esetben ugyanis az Eulex Kosovo megnevezése a keresetlevélben nem tekinthető tévedésnek a felperes részéről. Épp ellenkezőleg, a keresetlevél tartalmából egyértelműen kitűnik, hogy a felperes kifejezetten az Eulex Kosovo ellen kívánt keresetet előterjeszteni, aki a felperes szerint uniós szervnek vagy hivatalnak minősül az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében, amit a felperes egyébként megerősít az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeiben. Egyébiránt a keresetlevél, jóllehet megnevezi a megtámadott jogi aktusokat, semmi olyan elemet nem tartalmaz, mely lehetővé tenné annak kétséget kizáró megállapítását, hogy a kereset az Eulex Kosovón kívüli más jogalany ellen irányulna. A felperes állításával ellentétben, ilyen helyzetben nem a Törvényszék feladata azonosítani azt a felet, aki ellen a keresetnek irányulnia kellene az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-a b) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében.

40. A felperes másodsorban úgy érvel, hogy a Törvényszéknek el kell ismernie a felperes menthető tévedését, és e tekintetben az ítélkezési gyakorlatra hivatkozik, amely elismeri az ilyen tévedés fennállását, amennyiben az érintett intézmény olyan magatartást tanúsított, amely önmagában vagy meghatározó mértékben a jóhiszemű és egy átlagosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany számára érthető zavart okozott (lásd ebben az értelemben a Bíróság 25/68. sz., Schertzer kontra Parlament ügyben 1977. október 18-án hozott ítéletének [EBHT 1977., 1729. o.] 19. pontját, és a Törvényszék T-514/93. sz., Cobrecaf és társai kontra Bizottság ügyben 1995. március 15-én hozott ítéletének [EBHT 1995., II-621. o.] 40. pontja).

41. Igaz, hogy az ajánlati felhívás az Eulex Kosovo vezetőjét jelölte meg ajánlatkérőként, akihez az ajánlatokat be kellett nyújtani. Egyébiránt az iratokból kitűnik, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás során az Eulex Kosovo vezetője vagy az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója járt el a felperes tekintetében. Ezenfelül meg kell jegyezni, hogy sem az ajánlati felhívás, sem az Eulex Kosovo vezetője vagy az említett igazgató által írott levelek nem jelölik meg, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás során hozott intézkedésekkel szembeni esetleges kereset melyik féllel szemben nyújtható be. E körülmények között tekintettel az ezen eljárásban egyrészt az Eulex Kosovo és vezetője, másrészt a Bizottság és a Tanács közötti viszonyt szabályozó bonyolult jogi helyzetre, vitathatatlanul nehéz volt a felperes számára azonosítani azon felet, akinek a szóban forgó intézkedések betudhatók, és aki alperesi minőséggel bír.

42. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy a menthető tévedés fennállása a felperes által hivatkozott ítélkezési gyakorlat szerint (lásd a fenti 40. pontot) csupán azt vonhatja maga után, hogy a keresetet nem utasítják el elkésettség miatt. Márpedig a jelen esetben nem vitatott, hogy a felperes tiszteletben tartotta a keresetindítási határidőt. Egyébiránt meg kell állapítani, hogy a felperes nem nyújtott be keresetet az Eulex Kosovón kívüli másik féllel szemben, csupán annak kérésére szorítkozott, hogy a Törvényszék azonosítsa az alperest, aki ellen a jelen keresetet be kell nyújtani ahhoz, hogy azt elfogadhatónak lehessen tekinteni.

43. Egyébiránt az iratokból nem következik, hogy a felperest arról tájékoztatták volna, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében hozott intézkedésekkel szembeni esetleges keresetet az Eulex Kosovo ellen kellene benyújtani. Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy a keresetlevélből egyértelműen kitűnik, hogy a felperes abban a hiszemben nyújtotta be keresetét az Eulex Kosovo ellen, hogy ez utóbbi az EUMSZ 263. cikk első bekezdése értelmében uniós szervnek vagy hivatalnak minősül. Tekintettel azonban a 2008/124 együttes fellépés – fenti 22–36. pontban hivatkozott – rendelkezéseinek kellően világos mivoltára és a kereset benyújtásának időpontjában fennálló ítélkezési gyakorlatra, a felperes – a fenti 41. pontban említett nehézségek ellenére – elkerülhette volna azon tévedést, mely alapján úgy vélte, hogy az Eulex Kosovo ilyen szervnek vagy hivatalnak minősül. E tévedés tehát nem menthető.

44. Következésképpen el kell utasítani a felperesnek a menthető tévedésre alapított érvelését.

45. A fenti megfontolások összességéből következik, hogy az Eulex Kosovo alperesi minőségének hiánya okán az utóbbi ellen a felperes által benyújtott kereset elfogadhatatlan, mind a megsemmisítés iránti kereset, mind a megsemmisítés iránti kérelmekhez szorosan kötődő kártérítési kereset tekintetétben (lásd ebben az értelemben a Bíróság 346/87. sz., Bossi kontra Bizottság ügyben 1989. február 14-én hozott ítéletének [EBHT 1989., 303. o.] 31. pontját, és a fenti 33. pontban hivatkozott Elti kontra Európai Unió Montenegrói Delegációja ügyben hozott végzés 74. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot), anélkül hogy határozni kellene a Törvényszéknek az EUM-Szerződés KKBP-re vonatkozó rendelkezései alapján elfogadott jogi aktusokra vonatkozó hatáskörének állítólagos hiányáról.

46. Következésképpen a jelen keresetet el kell utasítani.

A költségekről

47. Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, az Eulex Kosovo kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.

Rendelkező rész

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (hetedik tanács)

a következőképpen határozott:

1) A keresetet elutasítja.

2) Az Elitaliana SpA-t kötelezi a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.

Luxembourg, 2013. június 4.


A TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (hetedik tanács)

2013. június 4. ( *1 )

„Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az Eulex koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az alperesi minőség hiánya — Elfogadhatatlanság”

A T-213/12. sz. ügyben,

az Elitaliana SpA (székhelye: Róma [Olaszország], képviseli: R. Colagrande ügyvéd)

felperesnek

az Eulex Kosovo (székhelye: Pristina [Koszovó], képviseli: G. Brosadola Pontotti solicitor)

alperes ellen,

egyfelől a „EuropeAid/131516/D/SER/XK – az EULEX koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatásra (PROC/272/11)” irányuló közbeszerzési eljárásban a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése keretében az Eulex Kosovo által hozott intézkedések megsemmisítése iránti keresete, másfelől a felperes által az említett közbeszerzési szerződés másik ajánlattevő részére történt odaítélése következtében állítólagosan elszenvedett kár Eulex Kosovo általi megtérítése iránti keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (hetedik tanács),

tagjai: A. Dittrich elnök (előadó), I. Wiszniewska-Białecka és M. Prek bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

meghozta a következő

Végzést

A jogvita előzményei

1

Az Európai Unió Tanácsa 2008. február 4-én elfogadta az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (Eulex Kosovo) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést (HL L 42, 92. o.). Ezen együttes fellépés 2. cikke első albekezdésének értelmében az Eulex Kosovo segíti a koszovói intézményeket, igazságügyi hatóságokat és bűnüldöző szerveket a fenntarthatóság és elszámoltathatóság megteremtésére irányuló erőfeszítéseikben, továbbá a független, többnemzetiségű igazságügyi rendszer, valamint a többnemzetiségű rendőrségi és vámszervek továbbfejlesztésében és megerősítésében, biztosítva azt, hogy ezek az intézmények mentesek legyenek a politikai befolyástól, és megfeleljenek a nemzetközileg elismert normáknak és a legjobb európai gyakorlatoknak.

2

2011. október 18-án„az Eulex koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatás” című projekttel kapcsolatos, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésére irányuló szűk körű ajánlati felhívást tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HL 2011/S 200-324817), EuropeAid/131516/D/SER/XK számon. E felhívásban a következő szerepelt: „Ajánlatkérő: az Eulex Kosovo (Pristina, Koszovó) vezetője”.

3

Az Eulex Kosovo vezetője 2011. december 23-i levelében, melyhez csatolta többek között az ajánlattevőknek szóló iránymutatásokat, felkérte a felperest, az Elitaliana SpA olasz társaságot – melynek tevékenységi körébe közszervezetekben nyújtott helikopteres szolgáltatások tartoznak –, hogy vegyen részt a szűk körű pályázati eljárásban.

4

A felperes ajánlatot nyújtott be az említett eljárás keretében.

5

2012. március 29-i levelében az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója arról tájékoztatta a felperest, hogy ajánlata második helyezést ért el.

6

2012. április 2-i levelében a felperes hozzáférést kért az Eulex Kosovótól az első helyezést elérő ajánlattevő által benyújtott bizonyos dokumentumokhoz. 2012. április 17-i levelében az Eulex Kosovo vezetője megtagadta a hozzáférést a kért dokumentumokhoz.

7

2012. április 24-én az Eulex Kosovo vezetője a szóban forgó szerződést az első helyezést elérő ajánlattevőnek ítélte oda.

Az eljárás és a felek kérelmei

8

A Törvényszék Hivatalához 2012. május 23-án benyújtott keresetlevelével a felperes előterjesztette a jelen keresetet az Eulex Kosovo és a Starlite Aviation Operations ellen.

9

A Törvényszék Hivatalához ugyanazon a napon benyújtott külön beadványban a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtott be, melyben azt kérte, hogy a Törvényszék elnöke rendelje el az Eulex Kosovo azon határozatának végrehajtásának felfüggesztését, amely elutasította a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatot, és amely e szerződést egy másik ajánlattevőnek ítélte oda, és ennek következtében, tiltsa meg az Eulex Kosovo számára a szóban forgó szerződés megkötését, vagy amennyiben azt már megkötötték, a szerződés teljesítésének megkezdését, és hozzon meg minden megfelelőbbnek ítélt biztosítási intézkedést.

10

A Törvényszék a T-213/12. sz., Elitaliana kontra Eulex Kosovo és Starlite Aviation Operations ügyben 2012. július 3-án hozott végzésével elutasította a keresetet, amennyiben az a Starlite Aviation Operations ellen irányult.

11

A Törvényszék elnöke a T-213/12 R. sz., Elitaliana kontra Eulex Kosovo ügyben 2012. szeptember 4-én hozott végzésével az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet – a költségek kérdésében történő későbbi határozathozatal lehetőségének fenntartásával – elutasította.

12

A Törvényszék Hivatalához 2012. szeptember 14-én benyújtott külön beadványban az Eulex Kosovo a Törvényszék eljárási szabályzata 114. cikkének 1. §-a alapján elfogadhatatlansági kifogást emelt.

13

A felperes 2012. november 28-án benyújtotta az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeit.

14

A felperes a keresetében azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Eulex Kosovo által a „EuropeAid/131516/D/SER/XK – az EULEX koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatásra (PROC/272/11)” irányuló közbeszerzési eljárásban a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése keretében hozott intézkedéseket, amelyekről az Eulex Kosovo a 2012. március 29-i levelében tájékoztatta a felperest, és valamennyi kapcsolódó jogi aktust, és különösen a 2012. április 17-i feljegyzést, amelyben az Eulex Kosovo megtagadta a felperestől az általa kért dokumentumokhoz való hozzáférést;

kötelezze az Eulex Kosovót a felperes által annak okán elszenvedett károk megtérítésére, hogy az említett közbeszerzési szerződést nem az ő részére ítélte oda;

az Eulex Kosovót kötelezze a költségek viselésére.

15

Az elfogadhatatlansági kifogásában az Eulex Kosovo azt kéri, hogy a Törvényszék:

a keresetet mint elfogadhatatlant utasítsa el;

a felperest kötelezze a költségek egészének viselésére.

16

Az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeiben a felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

utasítsa el az elfogadhatatlansági kifogást;

mindenesetre küldje meg a keresetet az alperesnek tekintett intézménynek.

A jogkérdésről

17

Az eljárási szabályzat 114. cikkének 1. és 4. §-a értelmében az egyik fél kérelmére a Törvényszék az ügy érdemét nem érintve dönthet az elfogadhatatlansági kifogás tárgyában. Ugyanezen cikk 3. §-a értelmében, ha a Törvényszék másként nem határoz, az eljárás a továbbiakban szóbeli. A Törvényszék megállapítja, hogy a jelen ügyben az ügy iratai alapján kellő információ áll rendelkezésre, és nem szükséges a szóbeli szakaszt megnyitni.

18

A kérelmének alátámasztására egyfelől az Eulex Kosovo úgy érvel, hogy a jelen esetben nem lehet alperesi minősége, mivel nem rendelkezik egy független szerv jogállásával. Másfelől arra hivatkozik, hogy a Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az EUM-Szerződés közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezései alapján elfogadott jogi aktusok tekintetében.

19

Először is azon kérdést illetően, hogy az Eulex Kosovo alperesi minőséggel bír-e, emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében megsemmisítés iránti keresetet nemcsak bizonyos konkrétan megnevezett intézmények aktusai ellen lehet indítani, hanem tágabb körben az európai uniós szervek és hivatalok aktusai ellen is, amennyiben ezen aktusok kötelező erejű joghatások kiváltására irányulnak.

20

Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-a b) pontjának értelmében az Európai Unió Bíróságának alapokmánya 21. cikkében említett keresetlevél tartalmazza annak a félnek a megjelölését, aki ellen a keresetet benyújtották.

21

A felperes szerint az Eulex Kosovo alperesi minősséggel bír, mivel uniós szervnek vagy hivatalnak minősül az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében.

22

E tekintetben az Eulex Kosovo jogállását illetően emlékeztetni kell arra, hogy a 2008/124 együttes fellépés 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az Eulex Kosovót az Unió a koszovói jogállamiság missziójaként hozta létre.

23

A 2008/124 együttes fellépés 6. cikke meghatározza az Eulex Kosovo szervezeti felépítését. Amint az (1) bekezdése kifejti, az Eulex Kosovo egy egységes európai biztonság- és védelempolitikai (EBVP) missziót képez Koszovó egészében. A (2) bekezdés szerint az Eulex Kosovo létrehoz egy központot, regionális és helyi irodákat Koszovó egészében, és egy brüsszeli (Belgium) támogató egységet, és szükség szerint összekötő irodákat. A (3) bekezdés értelmében az Eulex Kosovo a misszióvezetőből és a személyi állományból, valamint rendőri, igazságszolgáltatási és vámügyi elemekből áll.

24

A 2008/124 együttes fellépés 7. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében az Eulex Kosovo polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat (CPCC) igazgatója, aki a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének általános felügyelete alatt, stratégiai szinten parancsnokságot és ellenőrzést gyakorol az Eulex Kosovo fölött. E cikk (3) bekezdése szerint a polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások, valamint tanácsadás és technikai segítségnyújtás révén is.

25

A 2008/124 együttes fellépés 11. cikke az Eulex Kosovo parancsnoki láncát írja le. E cikk (2) bekezdése értelmében a Tanács és a főképviselő felelőssége mellett a PBB gyakorolja az Eulex Kosovo politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. E cikk (3) és (4) bekezdése értelmében a polgári műveleti parancsnok, aki az Eulex Kosovo stratégiai szintű parancsnoka, a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak. E rendelkezés (5) bekezdése úgy szól, hogy helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az Eulex Kosovo feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

26

A fent hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel, az Eulex Kosovo nem bír jogi személyiséggel, és nincs arra vonatkozó előírás, hogy az uniós bíróságok előtti eljárásban félként vehetne részt. Ezzel szemben egy misszióról van szó, azaz egy egyszerű műveletről, melynek időtartamát eredetileg 2010. június 14-ig korlátozták, a Tanács 2009. június 9-i 2009/445/KKBP együttes fellépése (HL L 148,. 33. o.) által módosított 2008/124 együttes fellépés 20. cikke értelmében, mely időtartamot a kereset benyújtásakor a 2010. június 8-i 2010/322/KKBP tanácsi határozat (HL L 145., 13. o.) módosította, és meghosszabbította 2012. június 14-ig. A Törvényszék már kimondta, hogy ilyen esetben a misszió nem tekinthető az EUMSZ 263. cikk első bekezdése szerinti uniós szervnek vagy hivatalnak (a Törvényszék elnökének a T-271/10. R. sz., H kontra Tanács ügyben 2010. július 22-én hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 19. és 20. pontja). Következésképpen az Eulex Kosovo nem képez ilyen szervet vagy hivatalt.

27

Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a felperes az Eulex Kosovo által a szóban forgó szerződés odaítélésének keretében hozott intézkedések megsemmisítését kéri, azaz lényegében a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatot elutasító, és e szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő intézkedések, és valamennyi kapcsolódó jogi aktus, különösen a kért dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadó, 2012. április 17-i feljegyzés megsemmisítését.

28

Jóllehet ezen intézkedéseket az Eulex Kosovo vezetője és az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója hozták (lásd a fenti 5. és 7. pontot), azok kizárólag az Eulex Kosovo vezetőjének tudhatóak be. Ez utóbbi gyakorolja a személyi állomány feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és látja el az igazgatási és logisztikai feladatokat a 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (2) bekezdése értelmében.

29

Meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának keretében hozott intézkedések – azaz lényegében a felperes ajánlatának elutasítása, és a szerződés egy másik ajánlatevőnek történő odaítélése, valamint a kért dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása – részét képezték a misszió napi irányításának. A 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a misszió vezetője látja el a napi irányítást.

30

Meg kell állapítani, hogy a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának keretében hozott intézkedések az Eulex Kosovo költségvetését érintik.

31

A 2008/124 együttes fellépés 16. cikkének (2) bekezdése szerint az összes kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni. Az együttes fellépés 8. cikkének (5) bekezdése értelmében a misszió vezetője felel az Eulex Kosovo költségvetésének végrehajtásáért, és e célból szerződést ír alá az Európai Bizottsággal. Amint az iratokból kitűnik, az Eulex Kosovo vezetője aláírt ilyen szerződést a Bizottsággal. A Bizottság tehát átruházta az Eulex Kosovo költségvetése végrehajtásának bizonyos feladatait az Eulex Kosovo vezetőjére, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, módosított, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint.

32

Ezt az átruházást tükrözi többek között a 2008/124 együttes fellépés 16. cikkének a pénzügyi rendelkezésekkel kapcsolatos (3) és (4) bekezdése. A (3) bekezdés szerint a misszióvezető csak a Bizottság jóváhagyásával köthet technikai megállapodásokat a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az Eulex Kosovo számára való beszerzését illetően. A (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a szerződésében vállalt tevékenységekkel kapcsolatosan a misszióvezető teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

33

Emlékeztetni kell arra, hogy az átruházott hatáskör alapján elfogadott aktusok általában a hatáskört átruházó intézmény aktusainak minősülnek, amelynek a feladata a szóban forgó aktus bíróság előtti védelme (lásd a Törvényszék T-395/11. sz., Elti kontra Európai Unió Montenegrói Delegációja ügyben 2012. június 4-én hozott végzésének 62. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

34

E körülmények között meg kell állapítani, hogy az Eulex Kosovo vezetője által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok a Bizottságnak tudhatók be, aki az EUMSZ 263. cikk első bekezdése értelmében alperesi minőséggel bír. Ezek az aktusok tehát bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a felperes által hivatkozott általános jogelvvel összhangban mely szerint az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak valamennyi harmadik személyekre joghatással járó aktusával szemben léteznie kell bírósági felülvizsgálatnak (a Bíróságnak a 294/83. sz., Les Verts kontra Parlament ügyben 1986. április 23-án hozott ítélete [EBHT 1986., 1339. o.] 24. pontja és a Törvényszék T-411/06. sz., Sogelma kontra AER ügyben 2008. október 8-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-2771. o.] 37. pontja).

35

Következésképpen az Eulex Kosovo nem rendelkezik alperesi minőséggel.

36

E következtetést nem kérdőjelezi meg sem a 2008/124 együttes fellépés 8. cikkének (7) bekezdése, mely szerint a misszióvezető képviseli az Eulex Kosovót a műveleti területen és biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát, sem ezen együttes fellépés 16. cikkének (3) bekezdése, mely szerint a misszióvezető – a Bizottság jóváhagyására is figyelemmel – technikai megállapodásokat köthet az EU tagállamokkal, a résztvevő harmadik országokkal és más, Koszovóba telepített nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az Eulex Kosovo számára való beszerzését illetően. E rendelkezések ugyanis csupán korlátozott hatásköröket ruháznak a misszióvezetőre. Míg az említett 8. cikk (7) bekezdése értelmében a misszióvezető képviselheti a missziót a műveleti területen, az említett 16. cikk (3) bekezdése csupán egy anyagi szempontból szigorúan korlátozott jogképességet biztosít számára. Egyébként emlékeztetni kell arra, hogy ez utóbbi rendelkezés inkább megerősíti azon tényt, hogy az Eulex Kosovo vezetője által a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok a Bizottságnak tudhatók be (lásd a fenti 29–34. pontot).

37

E tekintetben el kell továbbá utasítani a felperesnek az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 1. cikkének (9) bekezdésével kapcsolatos érvelését, mely szerint az Eulex Kosovo, mint e rendelkezés szerinti közjogi intézmény, uniós szervnek vagy hivatalnak minősül. Ezen irányelv 1. cikke (9) bekezdésének b) pontja értelmében egy közjogi intézménynek jogi személyiséggel kell rendelkeznie. Amint az már megállapítást nyert (lásd a fenti 26. pontot), az Eulex Kosovo nem rendelkezik jogi személyiséggel, és ennélfogva nem tekinthető közjogi jogalanynak a 2004/18 irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerint.

38

Másodsorban a felperes másodlagosan úgy érvel, hogy amennyiben az Eulex Kosovo nem rendelkezne alperesi minőséggel, a Törvényszék először is azonosíthatná azt a felet, amellyel szemben az eljárás ekképpen folytatódhatna. A felperes e tekintetben az ítélkezési gyakorlatra hivatkozik, mely szerint, amennyiben a keresetlevélben tévesen nem a megtámadott jogi aktus kibocsátóját jelölik meg alperesként, az nem vonja maga után a kereset elfogadhatatlanságát, ha a kereset tartalmazza azon elemeket, amelyek alapján kétséget kizáróan meghatározható azon fél, aki ellen irányult, azaz a megtámadott jogi aktus megnevezését és kibocsátóját. Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében ilyen esetben a megtámadott jogi aktus kibocsátóját kell alperesnek tekinteni, jóllehet a keresetlevél bevezető részében nincs megnevezve (lásd a Törvényszék T-173/06. sz., Aisne és Nature kontra Bizottság ügyben 2006. október 16-án hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 17. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

39

Ez az ítélkezési gyakorlat azonban semmi esetre sem alkalmazható a jelen ügyben. A jelen esetben ugyanis az Eulex Kosovo megnevezése a keresetlevélben nem tekinthető tévedésnek a felperes részéről. Épp ellenkezőleg, a keresetlevél tartalmából egyértelműen kitűnik, hogy a felperes kifejezetten az Eulex Kosovo ellen kívánt keresetet előterjeszteni, aki a felperes szerint uniós szervnek vagy hivatalnak minősül az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében, amit a felperes egyébként megerősít az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatos észrevételeiben. Egyébiránt a keresetlevél, jóllehet megnevezi a megtámadott jogi aktusokat, semmi olyan elemet nem tartalmaz, mely lehetővé tenné annak kétséget kizáró megállapítását, hogy a kereset az Eulex Kosovón kívüli más jogalany ellen irányulna. A felperes állításával ellentétben, ilyen helyzetben nem a Törvényszék feladata azonosítani azt a felet, aki ellen a keresetnek irányulnia kellene az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-a b) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében.

40

A felperes másodsorban úgy érvel, hogy a Törvényszéknek el kell ismernie a felperes menthető tévedését, és e tekintetben az ítélkezési gyakorlatra hivatkozik, amely elismeri az ilyen tévedés fennállását, amennyiben az érintett intézmény olyan magatartást tanúsított, amely önmagában vagy meghatározó mértékben a jóhiszemű és egy átlagosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany számára érthető zavart okozott (lásd ebben az értelemben a Bíróság 25/68. sz., Schertzer kontra Parlament ügyben 1977. október 18-án hozott ítéletének [EBHT 1977., 1729. o.] 19. pontját, és a Törvényszék T-514/93. sz., Cobrecaf és társai kontra Bizottság ügyben 1995. március 15-én hozott ítéletének [EBHT 1995., II-621. o.] 40. pontja).

41

Igaz, hogy az ajánlati felhívás az Eulex Kosovo vezetőjét jelölte meg ajánlatkérőként, akihez az ajánlatokat be kellett nyújtani. Egyébiránt az iratokból kitűnik, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás során az Eulex Kosovo vezetője vagy az Eulex Kosovo hivatalának és támogatási szolgálatainak igazgatója járt el a felperes tekintetében. Ezenfelül meg kell jegyezni, hogy sem az ajánlati felhívás, sem az Eulex Kosovo vezetője vagy az említett igazgató által írott levelek nem jelölik meg, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás során hozott intézkedésekkel szembeni esetleges kereset melyik féllel szemben nyújtható be. E körülmények között tekintettel az ezen eljárásban egyrészt az Eulex Kosovo és vezetője, másrészt a Bizottság és a Tanács közötti viszonyt szabályozó bonyolult jogi helyzetre, vitathatatlanul nehéz volt a felperes számára azonosítani azon felet, akinek a szóban forgó intézkedések betudhatók, és aki alperesi minőséggel bír.

42

Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy a menthető tévedés fennállása a felperes által hivatkozott ítélkezési gyakorlat szerint (lásd a fenti 40. pontot) csupán azt vonhatja maga után, hogy a keresetet nem utasítják el elkésettség miatt. Márpedig a jelen esetben nem vitatott, hogy a felperes tiszteletben tartotta a keresetindítási határidőt. Egyébiránt meg kell állapítani, hogy a felperes nem nyújtott be keresetet az Eulex Kosovón kívüli másik féllel szemben, csupán annak kérésére szorítkozott, hogy a Törvényszék azonosítsa az alperest, aki ellen a jelen keresetet be kell nyújtani ahhoz, hogy azt elfogadhatónak lehessen tekinteni.

43

Egyébiránt az iratokból nem következik, hogy a felperest arról tájékoztatták volna, hogy a szóban forgó közbeszerzési eljárás keretében hozott intézkedésekkel szembeni esetleges keresetet az Eulex Kosovo ellen kellene benyújtani. Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy a keresetlevélből egyértelműen kitűnik, hogy a felperes abban a hiszemben nyújtotta be keresetét az Eulex Kosovo ellen, hogy ez utóbbi az EUMSZ 263. cikk első bekezdése értelmében uniós szervnek vagy hivatalnak minősül. Tekintettel azonban a 2008/124 együttes fellépés – fenti 22–36. pontban hivatkozott – rendelkezéseinek kellően világos mivoltára és a kereset benyújtásának időpontjában fennálló ítélkezési gyakorlatra, a felperes – a fenti 41. pontban említett nehézségek ellenére – elkerülhette volna azon tévedést, mely alapján úgy vélte, hogy az Eulex Kosovo ilyen szervnek vagy hivatalnak minősül. E tévedés tehát nem menthető.

44

Következésképpen el kell utasítani a felperesnek a menthető tévedésre alapított érvelését.

45

A fenti megfontolások összességéből következik, hogy az Eulex Kosovo alperesi minőségének hiánya okán az utóbbi ellen a felperes által benyújtott kereset elfogadhatatlan, mind a megsemmisítés iránti kereset, mind a megsemmisítés iránti kérelmekhez szorosan kötődő kártérítési kereset tekintetétben (lásd ebben az értelemben a Bíróság 346/87. sz., Bossi kontra Bizottság ügyben 1989. február 14-én hozott ítéletének [EBHT 1989., 303. o.] 31. pontját, és a fenti 33. pontban hivatkozott Elti kontra Európai Unió Montenegrói Delegációja ügyben hozott végzés 74. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot), anélkül hogy határozni kellene a Törvényszéknek az EUM-Szerződés KKBP-re vonatkozó rendelkezései alapján elfogadott jogi aktusokra vonatkozó hatáskörének állítólagos hiányáról.

46

Következésképpen a jelen keresetet el kell utasítani.

A költségekről

47

Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, az Eulex Kosovo kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.

 

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (hetedik tanács)

a következőképpen határozott:

 

1)

A keresetet elutasítja.

 

2)

Az Elitaliana SpA-t kötelezi a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.

Luxembourg, 2013. június 4.

 

E. Coulon

hivatalvezető

A. Dittrich

elnök


( *1 ) Az eljárás nyelve: olasz.