5.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 135/6


A Bíróság (nagytanács) 2014. március 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel és Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra B

(C-456/12. sz. ügy) (1)

((A 2004/38/EK irányelv - Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése - A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog - Kedvezményezettek - Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási joga az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban - Az uniós polgár e tagállamba való visszatérése valamely másik tagállamban való rövid idejű tartózkodásokat követően))

2014/C 135/06

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperesek: O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Alperesek: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raad van State – Hollandia – Az EUMSZ 20., EUMSZ 21., EUMSZ 45., és EUMSZ 56. cikk, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.) 3. cikke (1) bekezdésének, 6. cikkének, 7. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának beutazási és tartózkodási joga – Az uniós polgár származási tagállamába történő visszatérése, miután uniós polgárként az EUMSZ 21. cikk, illetve szolgáltatás igénybevevőjeként az EUMSZ 56. cikk alapján valamely másik tagállamban tartózkodott – Az irányelv analógia útján történő alkalmazása, mint a C-370/90. sz. Singh-ügyben hozott és a C-291/05. sz. Eind-ügyben hozott ítéletben

Rendelkező rész

Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, amikor az uniós polgár harmadik állam állampolgárával családi életet alakított ki vagy szilárdított meg valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében vagy 16. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint és azokkal összhangban történő tényleges tartózkodás folyamán, ugyanezen irányelv rendelkezései alkalmazandók analógia útján, amikor az említett uniós polgár visszatér származási tagállamába az érintett családtagjával. Következésképpen a származékos tartózkodási jog uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja részére, ezen uniós polgár származási tagállamában történő biztosításának feltételei főszabály szerint nem lehetnek szigorúbbak azon feltételeknél, amelyeket az említett irányelv a származékos tartózkodási jog olyan uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja részére történő biztosítása tekintetében előír, aki a szabad mozgáshoz való jogát valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való letelepedés útján gyakorolta.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.