10.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/17


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV

(C-651/11. sz. ügy)

2012/C 73/30

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Staatssecretaris van Financiën

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: X BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az olyan társaságban meglévő 30 %-os részesedés átruházása, amely számára az e részesedés értékesítője hozzáadottértékadó-köteles szolgáltatásokat nyújt, egy tekintet alá eshet-e a vagyonrésznek — termékértékesítés esetében — a hatodik irányelv (1) 5. cikkének (8) bekezdése értelmében vett és/vagy — szolgáltatásnyújtás esetében — ugyanezen irányelv 6. cikkének (5) bekezdése értelmében vett átruházásával?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az e kérdésben körülírt részesedésátruházás egy tekintet alá eshet-e a vagyonrésznek — termékértékesítés esetében — a hatodik irányelv 5. cikkének (8) bekezdése értelmében vett és/vagy — szolgáltatásnyújtás esetében — ugyanezen irányelv 6. cikkének (5) bekezdése értelmében vett átruházásával, ha a többi részesedéstulajdonos, amely ugyancsak hozzáadottértékadó-köteles szolgáltatásokat nyújt annak a társaságnak, amelynek a részesedéseit átruházza, (majdnem) egyidejűleg az e társaságban meglévő összes további részesedést ugyanarra a személyre ruházza át?

3.

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az első kérdésben körülírt részesedésátruházás egy tekintet alá esik-e a vállalkozásnak (vagy egy részének) a hatodik irányelv 5. cikke (8) bekezdése és/vagy 6. cikke (5) bekezdése értelmében vett átruházásával, ha figyelembe vesszük, hogy ez az átruházás szoros összefüggésben áll az e részesedés keretében végzett ügyvezetési tevékenységekkel?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)