24.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/15


A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2011. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ciprian Vasile Radu elleni büntetőeljárás

(C-396/11. sz. ügy)

2011/C 282/29

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Constanța

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Ciprian Vasile Radu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményének az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel az alapító szerződésekben foglalt elsődleges közösségi jog részének tekintendők-e?

2.

Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam illetékes igazságügyi hatóságának szabadságvesztéssel és kényszerátadással járó eljárása azon személy beleegyezése nélkül, akivel szemben az európai elfogatóparancs kibocsátásra került (a letartóztatással és átadással érintett személy), a letartóztatással és átadással érintett személy uniós jog által védett személyes szabadságának az elfogatóparancsot végrehajtó tagállam általi korlátozásának minősül-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 6. cikk, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke alapján az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel?

3.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke által védett jogoknak és biztosítékoknak az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam általi korlátozásának — az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel — teljesítenie-e kell a demokratikus társadalomban való szükségesség, illetve a konkrétan elérni kívánt céllal való arányosság feltételét?

4.

Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam illetékes igazságügyi hatósága elutasíthatja-e az átadás iránti megkeresést az alapító szerződések és az egyéb közösségi jogi normák által előírt kötelezettségek megsértése nélkül azon az alapon, hogy nem teljesültek együttesen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke által előírt szükséges feltételek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel?

5.

Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam illetékes igazságügyi hatósága elutasíthatja-e az átadás iránti megkeresést az alapító szerződések és az egyéb közösségi jogi normák által előírt kötelezettségek megsértése nélkül azon az alapon, hogy az európai elfogatóparancsot kibocsátó tagállam nem vagy nem teljes egészében, illetve hibásan (a kölcsönösség feltételének figyelmen kívül hagyásával) ültette át az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB tanácsi kerethatározatot (1)?

6.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló — az EUSZ 6. cikk által is hivatkozott — európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) bekezdésében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkében foglalt rendelkezésekkel ellentétes-e az Európai Unió tagállamának — Románia — nemzeti joga, különösen a 302/2004. sz. törvény III. címében foglaltak, valamint a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatot helyesen ültették-e át e normákkal?


(1)  Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i kerethatározat (HL L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.)