6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/16


2011. május 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-241/11. sz. ügy)

2011/C 232/27

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Z. Malůšková, N.Yerrell és K.Ph. Wojcik meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság, mivel nem hozta meg azokat a törvényi és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK tanácsi irányelv (1) 8., 9., 13., 15–18. cikkének és 20. cikke (2)–(4) bekezdésének, és mivel ennélfogva nem teljesítette az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, nem teljesítette a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletből eredő kötelezettségeit, ennélfogva nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze a Cseh Köztársaságot az alábbiaknak az „Unió saját forrásai” bizottsági számlára történő megfizetésére:

5 644,80 EUR átalányösszeg a késedelemnek a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételéig ugyanezen ítélet kihirdetésének napjától, 2010. január 14-től számított minden egyes napjára

a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjáig, vagy

addig a napig, amikor a Cseh Köztársaság megteszi a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, amennyiben az megelőzi a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napját, és

22 364,16 EUR kényszerítő bírság a késedelemnek a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételéig ugyanezen ítélet kihirdetésének napjától addig a napig számított minden egyes napjára, amikor a Cseh Köztársaság megteszi a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket; és

a Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2010. január 14-én a Bíróság ítéletet hozott a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben (2), amelyben kimondta, hogy „[a]Cseh Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem hozta meg azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8., 9., 13., 15–18. cikkének, valamint 20. cikke (2)–(4) bekezdésének — nem teljesítette az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit”.

A Cseh Köztársaság a mai napig nem tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy meghozta volna azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfeleljen a 2003/41/EK irányelv 8., 9., 13., 15–18. cikkének és 20. cikke (2)–(4) bekezdésének annak érdekében, hogy teljesítse ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. A Bizottság ennélfogva azon az állásponton van, hogy a Cseh Köztársaság nem hozta meg a C-343/08. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdésének értelmében, ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat, és ezzel egy időben meghatározhatja az érintett tagállam által fizetendő átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek ítél. A Bizottság az általa az EK-Szerződés 228. cikkének végrehajtásáról szóló, 2005. december 13-i [SEC(2005) 1658] közleményben meghatározott számítási mód alapján azt javasolja a Bíróságnak, hogy a kereseti kérelmekben megjelölt átalányösszeg és kényszerítő bírság megfizetését rendelje el.


(1)  HL 2003 L 235; 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 350. o.

(2)  Az EBHT-ban még nem tették közzé.