18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 179/7


A Baranya Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(C-80/11. sz. ügy)

2011/C 179/10

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Baranya Megyei Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Mahagében Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2006/112 irányelvet (1) úgy kell-e értelmezni, hogy azt a HÉA-alanyt, aki az említett irányelv rendelkezéseinek megfelelően teljesíti a HÉA-levonás anyagi jogi feltételeit, megfoszthatja-e levonási jogától az olyan nemzeti szabályozás, illetve gyakorlat, amely megtiltja a termékek vétele alkalmával megfizetett HÉA levonását abban az esetben, ha kizárólag a számla, mint hiteles dokumentum igazolja a termékértékesítés megtörténtét, s nem rendelkezik a számlakibocsátótól olyan dokumentummal, amely igazolja, hogy a termékkel rendelkezett, azt szállíthatta, illetőleg bevallási kötelezettségének eleget tett? A tagállam megkövetelheti-e az irányelv 273. cikke alapján a HÉA pontos behajtása és az adócsalás megakadályozása érdekében, hogy a számlabefogadó rendelkezzen egyéb olyan dokumentummal, amely a számlakibocsátó termékkel való rendelkezését, illetőleg a számlabefogadó részére történő szállítást, fuvarozást bizonyítják?

2.

Összeegyeztethető szabályozást tartalmaz-e az irányelv alkalmazása kapcsán az Európai Bíróság által már többször kifejtett semlegesség és arányosság elvével a nemzeti Áfa tv. 44 § (5) bekezdésében rögzített „kellő körültekintés” fogalma, melynek alkalmazása során az adóhatóság és a kialakult bírói gyakorlat azt követeli meg, hogy a számlabefogadónak meg kell győződnie arról, hogy a számlát kibocsátó adóalany-e, illetőleg a termékeit nyilvántartásba vette-e, azokról beszerzési számlával rendelkezik-e, illetőleg bevallási és áfa befizetési kötelezettségének eleget tett-e?

3.

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006. évi 112. irányelv 167. cikkét illetőleg 178. cikk a.) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, illetőleg gyakorlat, amely az adólevonási jog érvényesítéséhez megköveteli a számlát befogadó adóalanytól a számlát kibocsátó társaság jogkövető magatartásának igazolását?


(1)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről; HL L 347., 1. o.