A Törvényszék (harmadik tanács) 2012. október 17-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bíróság

(T-447/10. sz. ügy)

„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés – Közbeszerzési eljárás – Informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló szolgáltatásnyújtás – A felperes ajánlatainak elutasítása és a szerződések más ajánlattevőknek odaítélése – Kiválasztási szempontok – Az odaítélés szempontjai – Indokolási kötelezettség – Szerződésen kívüli felelősség”

1.                     Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A jogvita tárgyának megjelölése – A felhozott jogalapok rövid ismertetése (A Bíróság alapokmánya, 21. cikk, első bekezdés, és 53. cikk, első bekezdés; a Törvényszék eljárási szabályzata, 44. cikk, 1. §, c) pont) (vö. 27. pont)

2.                     Az Európai Unió közbeszerzései – Közbeszerzési szerződés ajánlati felhívás alapján történő megkötése – Kiválasztási szempontok – A részvételre jelentkezők megjelölt szolgáltatások nyújtására való képességének értékelése – Az odaítélés szempontjai – Az egyes ajánlatok jellemzőinek és sajátos érdemeinek összehasonlító értékelése – A részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való képességének értékelésére szolgáló feltétel alkalmazása a szerződés odaítélése során – Megengedhetetlenség (1605/2002 tanácsi rendelet, 97. cikk, (1) bekezdés; 2342/2002 bizottsági rendelet, 137. és 138. cikk) (vö. 35–42., 53. pont)

3.                     Az Európai Unió közbeszerzései – Közbeszerzési szerződés ajánlati felhívás alapján történő megkötése – Az intézmények mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok (vö. 69., 70. pont)

4.                     Intézmények jogi aktusai – Indokolás – Kötelezettség – Terjedelem – A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása keretében hozott, ajánlatot elutasító határozat – A nyertes ajánlat jellemzőinek és viszonylagos előnyeinek, valamint a nyertes ajánlattevő nevének írásbeli kérelemre történő közlésére vonatkozó kötelezettség – Az ajánlatkérő azon kötelezettsége, hogy a nyertes ajánlatot és az elutasított ajánlattevő ajánlatát részletesen összehasonlító elemzést készítsen (EUMSZ 296. cikk; 1605/2002 tanácsi rendelet, 100. cikk, (2) bekezdés; 2342/2002 bizottsági rendelet, 149. cikk) (vö. 70–73., 92., 95–96., 107., 110. pont)

5.                     Megsemmisítés iránti kereset – Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések közbeszerzési szerződések odaítélési eljárása keretében az ajánlatot elutasító határozat elleni kereset – A vitatott határozatnak az indokolás hiánya okán történő megsemmisítése – A hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére alapított másodlagos megsemmisítési jogalap – A hátrányos megkülönböztetés tényleges jellegének a megsemmisített helyébe lépő határozat ellen felhozandó jogalapok vizsgálatától függő megállapíthatósága – A megsemmisítés iránti kérelem időelőtti jellege (vö. 116. pont)

6.                     Szerződésen kívüli felelősség – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés – Valamelyik feltétel hiánya – A kártérítési kereset egészének elutasítása (EUMSZ 340. cikk, második bekezdés) (vö. 118., 119. pont)

7.                     Szerződésen kívüli felelősség – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése keretében a Bíróság valamely ajánlatot elutasító határozatának az indokolás hiánya miatt való megsemmisítése – A jogellenesség és az okozati összefüggés tényleges jellegének a megsemmisített helyébe lépő határozat ellen felhozandó jogalapok vizsgálatától függő megállapíthatósága – A kártérítési kérelem időelőtti jellege (EUMSZ 340. cikk, második bekezdés) (vö. 123., 125. pont)

Tárgy

Egyfelől a Bíróság 2010. július 12-i azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által az informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló, 2009. november 11-i CJ 7/09. nyilvántartási számú nyílt ajánlati felhívás (HL 2009/S 217-312293) keretében az 1. és a 2. rész tekintetében benyújtott ajánlatot, valamint a Bíróság valamennyi ezzel kapcsolatos határozatát, ideértve azt, amelyben az egyes szerződéseket a nyertes ajánlattevőknek ítélte oda, másfelől kártérítési kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Bíróságának, az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE által az informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló, 2009. november 11-i CJ 7/09. nyilvántartási számú nyílt ajánlati felhívás keretében benyújtott ajánlatát elutasító, és az egyes szerződéseket más ajánlattevőknek odaítélő 2010. július 12-i határozatát.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék a Bíróságot kötelezi az eljárás költségeinek viselésére.