A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 15‑i végzése – Goncharov kontra OHIM

(C‑156/10. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Közösségi védjegy – Betűszókból álló védjegyek – A korábbi DSB védjegy – A DSBW szómegjelölés – Felszólalási eljárás – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség vizsgálata – Vizuális hasonlóság – Hangzásbeli hasonlóság – Elfogadhatatlanság – A tények értékelése”

Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés) (vö. 38. pont)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (negyedik tanács) T‑34/07. sz., Goncharov kontra OHIM – DSB (DSBW) ügyben 2010. január 21‑én hozott azon ítélete ellen, amellyel a Törvényszék elutasította az OHIM második fellebbezési tanácsának 2006. december 4‑i, azon határozatával szemben benyújtott hatályon kívül helyezés iránti keresetet, amely megtagadta a DSBW szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozását a 39., 41. és 43. osztályba tartozó egyes szolgáltatások tekintetében, és helyt adott a korábbi DSB közösségi szóvédjegy jogosultja által előterjesztett felszólalásnak – A betűszókból álló védjegyek sajátosságainak figyelmen kívül hagyása az összetéveszthetőség vizsgálata során – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság K. Goncharovot kötelezi a költségek viselésére.