17.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/24


2010. január 28-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-48/10. sz. ügy)

2010/C 100/35

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: A. Alcover San Pedro)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság — mivel nem tette meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok a 6. és 8. cikk szerint kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellenőrzése, és, ha szükséges, frissítése révén gondoskodjanak arról, hogy a meglévő létesítmények a 3., 7., 9., 10. és 13. cikk, a 14. cikk a) és b) pontjának és a 15. cikk (2) bekezdése követelményeinek megfelelően működjenek, legkésőbb 2007. október 30-án, a Közösség egyéb, különös jogszabályainak sérelme nélkül — nem teljesítette a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) (IPPC irányelv) 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit

kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2008/1/EK irányelv értelmében azon kötelezettség teljesítésének határideje, hogy a meglévő létesítmények integrált környezetvédelmi engedélyek kiadása útján megfeleljenek az IPPC irányelv követelményeinek, 2007. október 30-án lejárt.

Ezen időpontban Spanyolországban számtalan létesítmény működött tovább a hivatkozott engedély nélkül. Az e jogsértésre alapozott eljárás megindulásától kezdődően felgyorsult a környezetvédelmi engedélyek kiadásának folyamata, azonban anélkül, hogy e jogsértést megszüntették volna az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidőn belül, illetve — a Bizottság rendelkezésére álló információk értelmében — a mai napig. A nemzeti hatóságoknak az indokolással ellátott véleményre adott válaszában szolgáltatott adatok értelmében az irányelv 5. cikke (1) bekezdéséből eredő kötelezettségek teljesítésére az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidő lejártakor 533 létesítmény működött tovább az előírt IPPC engedély nélkül.

E körülményekre tekintettel nyilvánvaló, hogy a Spanyol Királyság továbbra sem teljesíti a hivatkozott rendelkezésből eredő kötelezettségeit.


(1)  HL L 24., 8. o.