A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 21‑i ítélete – Haltergemeinschaft LBL kontra Hauptzollamt Düsseldorf

(C‑250/10. sz. ügy)

„2003/96/EK irányelv – Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása – A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A repülésre üzemanyag‑petróleumként felhasznált energiatermékek adómentessége – A légi járművet charterjáratként történő használatba adó által rendelkezésre bocsátott üzemanyag, amelyet a jármű bérbe vevői nem a visszterhes légi szolgáltatás nyújtását szolgáló repüléseik során használnak fel”

Adórendelkezések – Jogszabályok harmonizálása – Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása – A magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével repülésre üzemanyag-petróleumként felhasznált energiatermékek adómentessége – Terjedelem – Légi jármű bérbe vagy charterjáratként történő használatba adása valamely vállalkozásnak visszterhes repülési szolgáltatás nyújtásától eltérő saját kereskedelmi célra – Kizártság (2003/96 tanácsi irányelv, 14. cikk (1) bekezdés, b) pont) (vö. 25–26. pont és a rendelkező rész)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzgericht Düsseldorf – Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27‑i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.) 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának az értelmezése – A repülésre üzemanyag‑petróleumként felhasznált energiatermékekre előírt adómentesség terjedelme – A légi járművet bérbe vagy charterjáratként történő használatba adó, nem légi fuvarozó vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzemanyag adómentessége, amelyet a légi jármű bérbe vevői kereskedelmi célra használnak fel.

Rendelkező rész

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27‑i 2003/96/EK tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt, a magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés által üzemanyagként felhasznált energiatermékek adómentessége nem alkalmazható az olyan vállalkozás esetében, mint amilyen az alapügyben szerepel, abban az esetben, ha légi járművét üzemanyaggal együtt olyan vállalkozások számára adja bérbe vagy charterjáratként történő használatba, amelyek légi közlekedési műveletei közvetlenül nem az e vállalkozás által nyújtott visszterhes légi szolgáltatásra irányulnak.