20.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 141/49


2009. április 8-án benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság

(T-139/09. sz. ügy)

2009/C 141/103

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: E. Belliard, G. de Bergues és A.-L. During, meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a gyümölcs- és zöldségágazat Franciaország által végrehajtott kampányterveit érintő 2009. január 28-i C(2009) 2003 végleges bizottsági határozatot, annyiban amennyiben az a kampánytervek keretében teljesített, a szakmabeliek hozzájárulásaiból finanszírozott fellépésekre vonatkozik;

másodlagosan, amennyiben az Elsőfokú Bíróság úgy ítéli meg, hogy e részleges megsemmisítés iránti kérelem nem elfogadható, semmisítse meg teljes mértékben a C(2009) 2003 végleges határozatot;

Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Franciaországban termelt mezőgazdasági termékek kereskedelmének megkönnyítésére irányuló „kampánytervek” keretében a gyümölcs- és zöldségtermesztők javára a Francia Köztársaság által odaítélt állami támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító, 2009. január 28-i C(2009) 203 végleges bizottsági határozat (1) részleges megsemmisítését kéri.

A felperes kéri a megtámadott határozat megsemmisítését, mivel a Bizottság álláspontja szerint a gyümölcs- és zöldségtermesztők javára tett intézkedések állami támogatásnak minősülnek, jóllehet ezen intézkedések egy részét szakmabeli önkéntesek, a felperes szerint állami vagy az államnak betudható forrásnak nem minősülő hozzájárulásai finanszírozták.

Keresetének alátámasztására a felperes az alábbiakra alapított két jogalapra hivatkozik:

az indokolási kötelezettség hiányára, mivel a Bizottság nem igazolta az állami támogatás minősítésnek az érintett ágazatban foglalkoztatottak önkéntes hozzájárulásai által finanszírozott intézkedésekre való kiterjesztését;

a téves jogalkalmazásra, mivel a Bizottság állami támogatásnak minősítette az önkéntesen és az állami hatóság közbenjárása nélkül befizetett magánforrásokból finanszírozott intézkedéseket. Ezen intézkedések nem tekinthetők állami forrásból finanszírozott előnyöknek.


(1)  A megtámadott határozatban ez a szám szerepel, jóllehet a felperes állandóan a C(2009) 2003 végleges számra utal.