13.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/29


Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2009. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor kontra Secretary of State for Work and Pensions

(C-537/09. sz. ügy)

2010/C 63/48

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperes: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor

Alperes: Secretary of State for Work and Pensions

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Azon időszak tekintetében, amelyre az 1971. június 14-i 1408/71/EK tanácsi rendelet (1)2005. május 5. előtt hatályos változata alkalmazandó, az 1992. évi Social Security Contributions and Benefits Act 71–76. szakasza értelmében vett fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának mobilitási összetevője [eredeti 16. o.], amely elkülöníthető a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásától, mint egésztől, minősíthető-e a rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett szociális biztonsági ellátásnak, vagy a 4. cikk (2a) bekezdése szerinti különleges, nem járulékalapú ellátásnak, vagy egyéb ellátásnak?

b)

Ha az a) kérdésre adandó válasz igenlő, melyik a megfelelő kategória?

c)

Ha az a) kérdésre adandó válasz nemleges, mi a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának helyes minősítése?

d)

Ha a b) és c) kérdésre az a válasz, hogy a mobilitási ellátás szociális biztonsági ellátás, akkor a szóban forgó ellátás a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett betegségbiztosítási ellátás, vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti rokkantsági támogatás?

A fenti kérdésekre adandó válaszok bármelyikét befolyásolja-e a Bíróságnak a C-299/05. sz., Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2007. október 18-án hozott ítélete (EBHT 2007., I-8695. o.) rendelkező része 2. pontjának időbeli korlátozása?

2.

a)

Azon időszak tekintetében, amelyre az 1971. június 14-i 1408/71/EK tanácsi rendelet 2005. május 5. után hatályos, a 2005. április 13-i 647/2005/EK tanácsi rendelettel (2) megállapított változata alkalmazandó, az 1992. évi Social Security Contributions and Benefits Act 71–76. szakasza értelmében vett fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának mobilitási összetevője, amely elkülöníthető a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásától, mint egésztől, minősíthető-e elkülönülten akár a rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett szociális biztonsági ellátásnak, vagy a 4. cikk (2a) bekezdése szerinti különleges, nem járulékalapú ellátásnak, vagy egyéb ellátásnak?

b)

Ha az a) kérdésre adandó válasz igenlő, melyik a megfelelő kategória?

c)

Ha az a) kérdésre adandó válasz nemleges, mi a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának helyes minősítése?

d)

Ha a b) és c) kérdésre az a válasz, hogy a mobilitási ellátás szociális biztonsági ellátás, akkor a szóban forgó ellátás a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett betegségbiztosítási ellátás, vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti rokkantsági támogatás?

3)

Ha az előző kérdésekre adandó válaszok eredményeképpen a mobilitási összetevő helyesen különleges, nem járulékalapú ellátásnak minősül, bármely más EK-jogszabály vagy elv releváns-e azon kérdés megválaszolásakor, hogy az Egyesült Királyság hivatkozhat-e az 1991. évi Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 2. rendelkezése (1) bekezdésének a) pontjában megállapított lakóhelyre és tartózkodásra vonatkozó feltételek bármelyikére a jelen ügy körülményeihez hasonló esetben?


(1)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.)

(2)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 117., 1. o.)