29.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/25


A Giudice di pace di Cortona (Olaszország) által 2009. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joanna Jakubowlka Edyta kontra Alessandro Maneggia

(C-225/09. sz. ügy)

2009/C 205/43

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Giudice di pace di Cortona

Az alapeljárás felei

Felperes: Joanna Jakubowlka Edyta

Alperes: Alessandro Maneggia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3. cikkének g) pontját, 4., 10., 81. és 98. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy ezekkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2003. november 25-i 339. sz. törvény 1. és 2. cikke, amelyek újra előírják az ügyvédi hivatás részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők általi gyakorlásának összeférhetetlenségét, és e személyektől — annak ellenére, hogy rendelkeznek az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges jogosultsággal — megtagadják a hivatás gyakorlásának lehetőségét, és elrendelik, hogy az illetékes ügyvédi kamara tanácsa törölje e személyeket az ügyvédi névjegyzékből, kivéve, ha a köztisztviselő a munkaviszony megszüntetésének lehetőségét választja?

2)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3. cikkének g) pontját, 4., 10., és 98. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy ezekkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2003. november 25-i 339. sz. törvény 1. és 2. cikke, amelyek újra előírják az ügyvédi hivatás részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők általi gyakorlásának összeférhetetlenségét, és e személyektől — annak ellenére, hogy rendelkeznek az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges jogosultsággal — megtagadják a hivatás gyakorlásának lehetőségét, és elrendelik, hogy az illetékes ügyvédi kamara tanácsa törölje e személyeket az ügyvédi névjegyzékből, kivéve, ha a köztisztviselő a munkaviszony megszüntetésének lehetőségét választja?

3)

Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv (1) 6. cikkét, amelyben előírja, hogy „Azokat az ügyvédeket, akik állami, vagy magánvállalkozás fizetett alkalmazottai, bármely tagállam kizárhatja a vállalkozás jogi eljárásban való képviseletével kapcsolatos tevékenység gyakorlásából, ha az abban az államban állandó jelleggel működő ügyvédek számára az ilyen tevékenység folytatása nem engedélyezett,” úgy kell-e értelmezni, hogy e rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2003. november 25-i 339. sz. törvény 1. és 2. cikke, amelyek újra előírják az ügyvédi hivatás részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők általi gyakorlásának összeférhetetlenségét, és e személyektől — annak ellenére, hogy rendelkeznek az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges jogosultsággal — megtagadják a hivatás gyakorlásának lehetőségét, és elrendelik, hogy az illetékes ügyvédi kamara tanácsa törölje e személyeket az ügyvédi névjegyzékből, kivéve, ha a köztisztviselő a munkaviszony megszüntetésének lehetőségét választja, amennyiben e nemzeti rendelkezést azon, munkaviszonyban álló ügyvédekre is alkalmazni kell, akik tevékenységüket a szolgáltatásnyújtás szabadságának alapján gyakorolják?

4)

Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 8. cikkét, amely előírja, hogy „A fogadó tagállamban a saját tagállama szakmai címével bejegyzett ügyvéd alkalmazott ügyvédként folytathat gyakorlatot egy másik ügyvéd, ügyvédi társulás vagy ügyvédi iroda, illetve köz- vagy magánvállalkozás alkalmazásában, olyan mértékben, amennyiben ezt a fogadó tagállam az abban az államban használt szakmai címmel bejegyzett ügyvédek számára engedélyezi,” úgy kell-e értelmezni, hogy ezt nem kell alkalmazni a részmunkaidőben foglalkoztatott, közalkalmazásban álló ügyvédre?

5)

A bizalomvédelem és a szerzett jogok védelmének közösségi elveivel ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2003. november 25-i 339. sz. törvény 1. és 2. cikke, amelyek újra előírják az ügyvédi hivatás részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők általi gyakorlásának összeférhetetlenségét, és amely rendelkezéseket azokra az ügyvédekre is alkalmazni kell, akik ugyanezen, 2003. évi 339. sz. törvény hatályban lépésének időpontjában már szerepeltek az ügyvédi névjegyzékekben, mivel e törvény 2. cikke csak rövid „moratóriumot” ír elő az alkalmazotti jogviszony és az ügyvédi hivatás gyakorlása közötti választás lehetősége tekintetében?


(1)  HL L 78., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet 52. o.

(2)  HL L 77., 36. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 3. kötet 83. o.