20.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 141/33


2009. április 27-én benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-149/09. sz. ügy)

2009/C 141/60

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és J. Sénéchal meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség — mivel nem fogadta el, és nem hirdette ki azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 77/91/EGK tanácsi irányelvnek a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem értesítette azokról a Bizottságot — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/68/EK irányelv végrehajtására rendelkezésre álló határidő 2008. április 15-én lejárt. Ennek ellenére a jelen kereset benyújtásáig az alperes nem hozta meg az irányelv átültetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy legalábbis nem értesítette azokról a Bizottságot.


(1)  HL L 264., 32. o.