2.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 5-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsche Telekom AG kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-543/09. sz. ügy) (1)

(Elektronikus hírközlés - 2002/22/EK irányelv - A 25. cikk (2) bekezdése - 2002/58/EK irányelv - 12. cikk - Tudakozó- és telefonkönyv-szolgáltatás nyújtása - A telefonszámokat kiosztó vállalkozás számára előírt azon kötelezettség, hogy a harmadik vállalkozások előfizetőire vonatkozóan birtokában lévő adatokat más vállalkozásoknak továbbítsa)

2011/C 194/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Telekom AG

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

A következők részvételével: GoYellow GmbH, Telix AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesverwaltungsgericht — Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.) 25. cikke (2) bekezdésének, valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.) 12. cikkének értelmezése — Telefonkönyv-szolgáltatások nyújtása — Az előfizetőkhöz telefonszámot rendelt vállalkozással szemben előírt azon kötelezettség terjedelme, hogy egyetemes telefonkönyv kiadása vagy egyetemes tudakozószolgáltatás nyújtása céljából valamennyi releváns adatot bocsássa más vállalkozások rendelkezésére — Harmadik vállalkozások előfizetőire vonatkozó adatok

Rendelkező rész

1.

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 25. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a végfelhasználókhoz telefonszámot rendelő vállalkozásokat arra kötelezi, hogy nemcsak a saját előfizetőikre vonatkozó adatokat, hanem a harmadik vállalkozások előfizetőire vonatkozóan birtokukban lévő adatokat is bocsássák azon vállalkozások rendelkezésére, amelyek tevékenysége a nyilvánosan elérhető tudakozó- és telefonkönyv-szolgáltatás nyújtásából áll.

2.

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a nyilvános telefonkönyveket megjelentető vállalkozásokat arra kötelezi, hogy a más telefonszolgáltatók előfizetőire vonatkozóan birtokukban lévő személyes adatokat bocsássák valamely harmadik vállalkozás rendelkezésére — amely harmadik vállalkozás tevékenysége nyomtatott vagy elektronikus telefonkönyvek megjelentetéséből, vagy ezen telefonkönyveknek tudakozószolgálaton keresztül való hozzáférhetővé tételéből áll —, anélkül hogy ezt az adattovábbítást az előfizetők újabb hozzájárulásától tenné függővé, amennyiben egyrészt az előfizetőket az adataiknak nyilvános telefonkönyvben való első feltüntetése előtt tájékoztatták a feltüntetés céljáról, valamint arról a tényről, hogy ezeket az adatokat közölhetik valamely másik telefonos szolgáltatóval, másrészt ha biztosítják, hogy az említett adatokat a továbbításukat követően kizárólag arra a célra fogják felhasználni, amely célra az adatoknak az első megjelentetés céljából való gyűjtése történt.


(1)  HL C 80., 2010.3.27.