26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/6


A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-304/09. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - A tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére nyújtott támogatások - Visszatéríttetés)

2011/C 63/11

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, E. Righini és V. Di Bucci meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri és P. Gentili meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére Olaszország által nyújtott C8/2004 (ex NN 165/2003) állami támogatásról szóló, 2005. március 16-i 2006/261/EK bizottsági határozat [az értesítés a C(2005) 591. számú dokumentummal történt], (HL L 94., 42. o.) 2., 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges intézkedések előírt határidőben történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1.

Az Olasz Köztársaság — mivel a megállapított határidőn belül nem tette meg a tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére Olaszország által nyújtott C-8/2004 (ex NN 165/2003) állami támogatásról szóló, 2005. március 16-i 2006/261/EK bizottsági határozattal jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatási program megszüntetéséhez, továbbá az említett program keretében nyújtott támogatásoknak a kedvezményezettekkel történő visszatéríttetéséhez szükséges valamennyi intézkedést — nem teljesítette az e határozat 2. és 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 256., 2009.10.24.