A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (harmadik tanács)

2008. december 10.

F‑46/08. sz. ügy

Thérèse Nicole Thoss

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Számvevőszék – A tagok járandóságai – Nyugdíjak – Túlélő hozzátartozói nyugdíj”

Tárgy: Az EK 230. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben T. N. Thoss – M. Thoss, a Számvevőszék korábbi tagjának özvegye – többek között azt kéri, hogy a Törvényszék semmisítse meg a felperes részére a Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18‑i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 87. o.) 16. cikkének (1) bekezdésében szereplő özvegyi nyugdíj folyósítását megtagadó számvevőszéki határozatot.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék F‑46/08. számon nyilvántartásba vett, a Thoss kontra Számvevőszék ügyben benyújtott keresetet visszautalja az Elsőfokú Bírósághoz. A Közszolgálati Törvényszék az eljárás költségeiről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Eljárás – A különböző közösségi bírósági fórumok közötti hatáskörmegosztás – A valamely közösségi intézmény tagja által ezen intézmény egyik határozata ellen benyújtott megsemmisítés iránti kereset

(EK 225. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, EK 230. cikk, EK 236. cikk, és EK 247. cikk, (8) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, I. melléklet, 1. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés; 2290/77 tanácsi rendelet)

Mivel a Számvevőszék közösségi intézmény, és nem a Bíróság alapokmánya mellékletének 1. cikke értelmében vett „szerv” vagy „hivatal”, a Közszolgálati Törvényszék csak akkor rendelkezik hatáskörrel az Számvevőszék valamely tagja által ezen intézménnyel szemben benyújtott kereset elbírálására, ha azt az EK 236. cikk alapján benyújtott keresetnek lehet tekinteni.

A Számvevőszék korábbi tagjának özvegye vonatozásában az özvegyi nyugdíj folyósítását megtagadó határozattal szembeni megsemmisítés iránti kérelem esetében azt kell eldönteni, hogy ezt a tagot az EK 236. cikk értelmében vett alkalmazottnak, azaz a „személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó […] személynek” lehet‑e tekinteni. Márpedig, először is az EK‑Szerződés rendelkezései egyértelműen különbséget tesznek a közösségi intézmények tagjainak és az Európai Közösségek tisztviselőinek és alkalmazottainak helyzete között. Másodszor, az EK 247. cikk (8) bekezdése alapján a Számvevőszék tagjainak alkalmazási feltételei nemcsak a személyzeti szabályzat vagy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, hanem egy különleges rendelet, a Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló 2290/77 rendelet hatálya alá is tartoznak. Végül a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem alkalmazhatók közvetlenül a Számvevőszék tagjaira, mivel az utóbbiak jogállását csak közvetetten befolyásolja a személyzeti szabályzat, annyiban, amennyiben a 2290/77 rendelet arra hivatkozik. A Számvevőszék tagjai tehát nem tekinthetők a személyzeti szabályzat 91. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó […] személynek”, és ennélfogva az EK 236. cikk értelmében vett „alkalmazottnak” sem. Ennek következtében a Bíróság alapokmánya mellékletének 1. cikke nem alkalmazható a Számvevőszék valamely tagja által az EK 236. cikk alapján előterjesztett keresetre. Az ilyen kereset tehát nem tartozik a Közszolgálati Törvényszék hatáskörébe.

Az EK 230. cikk hatálya alá tartozik a Számvevőszék valamely tagja – vagy az utóbbi túlélő házastársa – által ezen intézmény azon határozatával szemben benyújtott megsemmisítés iránti kereset, amely többek között ezen tagnak az EK 247. cikk (8) bekezdése alapján meghatározott alkalmazási feltételeiről szól.

A Számvevőszék határozata annak ellenére megtámadható az EK 230. cikk alapján, hogy a Számvevőszék nem szerepel kifejezetten e cikk első bekezdésében, amely bekezdés azokat az intézményeket határozza meg, amelyek által elfogadott jogi aktusok jogszerűségét a Bíróság felülvizsgálhatja.

Az EK 225. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerint az Elsőfokú Bíróság rendelkezik hatáskörrel első fokon – egyebek mellett – a 230. cikkben említett keresetek elbírálására, kivéve azokat, amelyek az alapokmány értelmében a Bíróság hatáskörében maradnak.

(lásd a 21., 25., 26., 29., 31–34., 42., 46. és 47. pontot)

Hivatkozás: a Bíróság 193/87. és 194/87. sz., Maurissen és Union syndicale kontra Számvevőszék egyesített ügyekben 1989. május 11‑én hozott ítéletének (EBHT 1989., 1045. o.) 42. pontja, és M. Darmon főtanácsnok ezen ügyre vonatkozó indítványának 50–57. pontja; C‑416/92. sz., H. kontra Számvevőszék ügyben 1994. május 17‑én hozott ítélete (EBHT 1994., I‑1741. o.);

az Elsőfokú Bíróság T‑121/97. sz., Ryan kontra Számvevőszék ügyben 1998. szeptember 30‑án hozott ítélete (EBHT 1998., II‑3885. o.).