4.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/10


A T-100/06. sz., Deepak Rajani (Dear!Net Online) kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2008. november 26-án hozott ítélet ellen Deepak Rajani (Dear!Net Online) által 2009. február 9-én benyújtott fellebbezés

(C-559/08. P. sz. ügy)

(2009/C 82/19)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (képviselő: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Artoz-Papier AG

Kereseti kérelmek

A Bíróság teljes egészében helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-100/06. sz. ügyben 2008. november 26-én hozott ítéletét.

A Bíróság az OHIM-ot kötelezze a Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a következő indokok alapján kéri a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését:

az Elsőfokú Bíróság az első jogalap elutasítása során tévesen értelmezte a közösségi védjegyrendeletnek a Madridi Megállapodás 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 43. cikkének (2) és (3) bekezdését;

az Elsőfokú Bíróság az első jogalap elutasítása során megsértette az Európai Unióról szóló Szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változata) 6. cikkét, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (ECHR) 14. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkét;

az Elsőfokú Bíróság az első jogalap elutasítása során megsértette a 89/104/EK irányelvnek (1) a 89/104/EK irányelv 1. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikkét;

az Elsőfokú Bíróság a második jogalap elutasítása során megsértette a közösségi védjegyrendelet 79. cikkét, mivel nem vette figyelembe, hogy a felszólaló rosszhiszeműen járt el;

az Elsőfokú Bíróság a második jogalap elutasítása során tévesen ítélte összetéveszthetőségig hasonlónak a szóban forgó védjegyeket, és ezzel megsértette a közösségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját;

az Elsőfokú Bíróság a második jogalap elutasítása során megsértette az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 135. cikkének 4. §-át, mivel figyelmen kívül hagyta a hozzá benyújtott keresetlevélhez mellékletként csatolt bizonyítékokat;

az Elsőfokú Bíróság a második jogalap elutasítása során megsértette az Európai Unióról szóló Szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változata) 220. cikkével összefüggésben értelmezett 49. és 50. cikkét;

az Elsőfokú Bíróság a második jogalap elutasítása során nem vette figyelembe, hogy az OHIM visszaélt a hatáskörével.


(1)  A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).