26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/26


2007. november 7-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Lengyel Köztársaság

(C-492/07. sz. ügy)

(2008/C 22/50)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Nijenhuis és K. Mojzesowicz meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság – mivel elmulasztotta az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) (keretirányelv) és különösen a 2. cikknek az előfizető fogalommeghatározására vonatkozó k) pontjának a nemzeti jogba való átültetését – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit,

a Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2004. április 30-án lejárt.


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.