Keywords
Summary

Keywords

Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Export-visszatérítések

(3665/87 bizottsági rendelet, 11. cikk, (1) bekezdés)

Summary

A 2945/94 rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályai megállapításáról szóló 3665/87 rendelet 11. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ott írt szankció alkalmazandó azon exportőrrel szemben, aki valamely áru tekintetében export-visszatérítést igényelt, amennyiben az említett áru – a vele szerződő fél csalárd magatartása következtében – nem került kivitelre.

Ugyanis, amennyiben bebizonyosodik, hogy a termék kivitele, amelynek tekintetében a visszatérítést megítélték, nem történt meg, nyilvánvaló, hogy az exportőr az őt megilletőnél magasabb összegű visszatérítést kért, hiszen tényleges kivitel hiányában nem jár visszatérítés.

Ráadásul az említett rendelkezésben foglalt taxatív felsorolást nem lehet újabb, mentesülést eredményező – különösen az exportőr felróható magatartásának hiányára alapított – esettel kiegészíteni. A szerződő partner felróható magatartása vagy hibája a szokásos kereskedelmi kockázatok körébe tartozik, és nem tekinthető előre nem láthatónak a kereskedelmi tranzakciók során. Az exportőr szabadon választja meg szerződő társait, és neki kell gondoskodnia a megfelelő óvintézkedések megtételéről, akár az előbbiekkel kötött szerződésbe foglalt kikötésekkel, akár külön biztosíték alkalmazásával.

(vö. 25., 36–37. pont és a rendelkező rész)