7.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 267/14


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. szeptember 10-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sea s.r.l. kontra Comune di Ponte Nossa

(C-573/07. sz. ügy) (1)

(Közbeszerzési szerződések - Odaítélési eljárások - Települési hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés - Ajánlati felhívás nélküli odaítélés - Odaítélés olyan részvénytársaság számára, amelynek alaptőkéje teljes egészében önkormányzatok tulajdonában van, alapszabálya azonban lehetővé teszi magántőke részesedését)

2009/C 267/24

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Sea s.r.l.

Alperes: Comune di Ponte Nossa

A következő részvételével: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) — Az EK 12., EK 43., EK 49. és EK 86. cikkek értelmezése — Közbeszerzési szerződések odaítélésének eljárásai — Települési hulladékok gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának közszolgáltatása — Közvetlen odaítélés egy olyan részvénytársaság számára, amelynek részvénytőkéjét teljes egészében közintézmények birtokolják, alapító okirata azonban előírja a magántőke részesedésének lehetőségét

Rendelkező rész

Az EK 43. és az EK 49. cikkel, valamint az egyenlő bánásmód elvével és az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmával, továbbá az abból fakadó átláthatóság követelményével nem ellentétes valamely szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésnek egy teljes egészében köztőkével rendelkező részvénytársaság számára történő odaítélése, amennyiben az ajánlatkérőként eljáró önkormányzat e társaság felett a saját szervei felett gyakorolthoz hasonló ellenőrzést gyakorol, és e társaság tevékenységének lényeges részét a részvényeivel rendelkező önkormányzat vagy önkormányzatok részére végzi.

A nemzeti bíróság által végzett, az alapszabály érintett rendelkezéseinek hatékonyságára vonatkozó vizsgálat sérelme nélkül olyan körülmények között, mint amilyen az alapügyben szerepel, a részvényes önkormányzatok által a fenti társaság felett gyakorolt ellenőrzés a saját szervei felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonlónak tekinthető, ha:

a fenti társaság tevékenysége az említett önkormányzatok területére korlátozódik, és alapvetően a javukra végzi azt, és

a fenti önkormányzatok képviselőiből álló, az alapszabállyal létrehozott szerveken keresztül az önkormányzatok meghatározó befolyást gyakoroljanak mind e társaság stratégiai céljaira, mind pedig a fontos döntéseire.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.