21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/20


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Afton Chemical Limited kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-517/07. sz. ügy) (1)

(92/81/EGK irányelv - Ásványi olajok jövedéki adója - A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja - 2003/96/EK irányelv - Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása - A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének b) pontja - Hatály - Ásványi olajnak vagy energiaterméknek minősülő, de nem üzemanyagként használt üzemanyag-adalékok - Nemzeti adórendszer)

(2009/C 44/33)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Afton Chemical Limited

Alperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice (Chancery Division) – Az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv (HL L 316., 12. o.) 2. cikke (3) bekezdésének és a 8. cikke (1) bekezdésének, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.) 2. cikke (3) bekezdésének és 4. cikke b) pontjának, valamint a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv, (HL L 76., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 179. o.) 3. cikkének értelmezése – A jármű meghajtásától eltérő célból az üzemanyaghoz adott ásványolajok, amelyeket nem üzemanyagként való felhasználásra szánnak, illetve nem ekként kínálnak eladásra – Üzemanyagként való adóztatás.

Rendelkező rész

A 2003. december 31-ig tartó időszak vonatkozásában az 1994. december 22-i 94/74/EK tanácsi irányelvvel módosított, az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését, valamint a 2004. október 31-ig tartó időszak vonatkozásában az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelvek által előírt adózási rendszer hatálya alá tartoznak az alapügyben érintettekhez hasonló üzemanyag-adalékok, amelyek az említett irányelvek közül az előbbi 2. cikkének az (1) bekezdése értelmében „ásványi olajnak”, vagy az utóbbi 2. cikke (1) bekezdése értelmében „energiaterméknek” minősülnek, azonban nem üzemanyagként való felhasználásra szánják, és nem ekként értékesítik, illetve használják fel őket.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.