26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/13


A Bíróság (hatodik tanács) 2007. november 29-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-6/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2002/74/EK irányelv - Munkavállalók védelme - Munkáltató fizetésképtelensége)

(2008/C 22/25)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Eneregen és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 270., 10. o., magyar nyelvű különkiadás 5. kötet, 4. fejezet, 261. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben történő meghozatalának elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megfeleljen munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 56., 2007.3.10.