A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács)

2007. október 4. ( *1 )

A C-492/06. sz. ügyben,

az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Consiglio di Stato (Olaszország) a Bírósághoz 2006. november 28-án érkezett, 2006. február 21-i határozatával terjesztett elő az előtte

a Consorzio Elisoccorso San Raffaele,

és

az Elilombarda Srl,

az Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (hatodik tanács),

tagjai: P. Kūris tanácselnök, L. Bay Larsen (előadó) és J.-C. Bonichot bírák,

főtanácsnok: Y. Bot,

hivatalvezető: R. Grass,

mivel eljárási szabályzata 104. cikke 3. §-ának első bekezdése alapján a Bíróság indokolt végzéssel kíván határozni,

a főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.; a továbbiakban: 89/665 irányelv) 1. cikkének értelmezésére irányul.

2

E kérelmet a Consorzio Elisoccorso San Raffaele (a továbbiakban: Consorzio) és egy létrehozandó alkalmi társaság megbízott társaságvezető vállalkozása, az Elilombarda Srl (a továbbiakban: Elilombarda) közötti jogvitában – amelynek tárgya közbeszerzési szerződések odaítélési eljárása – terjesztették elő.

Jogi háttér

A közösségi szabályozás

3

A 89/665 irányelv 1. cikkének értelmében:

„(1)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy – a 71/305/EGK, a 77/62/EGK és a 92/50/EGK […] irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárást illetően – az ajánlatkérő által hozott határozatot eredményesen és főként a lehető leggyorsabban felül lehessen vizsgálni a következő cikkekben, és különösen a 2. cikk (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően, valamint azon az alapon, hogy e határozat a közbeszerzések területén megsértette a Közösség jogszabályait vagy az e szabályokat végrehajtó nemzeti szabályokat.

[…]

3.   A tagállamok biztosítják, hogy a tagállamok által megállapítandó részletes szabályok szerint legalább azon személyeknek legyen lehetőségük jogorvoslati eljárás igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott árubeszerzésre vagy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés elnyerése, és állítólagos jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata. A tagállamok előírhatják különösen, hogy a jogorvoslatot kérő személy előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az általa elszenvedett jogsértésről és jogorvoslatot kérő szándékáról.”

4

Ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdése kimondja:

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben meghatározott jogorvoslati eljárások érdekében hozott intézkedések hatáskört adjanak:

[…]

b)

a jogellenesen meghozott határozatok megsemmisítésére vagy megsemmisíttetésére, beleértve a diszkriminatív műszaki, gazdasági vagy pénzügyi előírások eltörlését az ajánlati felhívásból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve minden egyéb, a kérdéses szerződés-odaítélési eljárásra vonatkozó dokumentumból;

[…]”

5

A 92/50 irányelv 26. cikkének (1) bekezdése értelmében:

„Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ilyen esetben az ajánlat megtétele nem köthető meghatározott társasági forma létrehozásához, azonban a szerződés odaítélése esetén a közös ajánlatot tevő nyertesektől ez megkövetelhető.”

A nemzeti szabályozás

6

Az árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó nemzeti szabályozás (lásd sorrendben az 1994. február 11-én hozott, 109. sz. törvényt [GURI 41. sz., 1994. február 19.], az 1992. július 24-én hozott, 358. sz. törvényerejű rendeletet [GURI 188. sz., 1992. augusztus 11.], valamint az 1995. március 17-én hozott, 157. sz. törvényerejű rendeletet [GURI 104. sz., 1995. május 6.]) nem tiltja és nem is korlátozza annak lehetőségét, hogy „alkalmi társasághoz” vagy „vállalkozáscsoporthoz” tartozó vállalkozások bíróság előtt önállóan járjanak el.

7

A Consiglio di Stato állandó ítélkezési gyakorlata szerint alkalmi társasághoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozások jogosultak önállóan megtámadni az olyan közbeszerzési eljárás során hozott aktusokat, amelyben részt vettek.

Az alapügy és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

8

2004. november 30-án az Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano ajánlatkérőként többek között mentőhelikopteres szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési hirdetményt tett közzé, 25900000 euró szerződési értékben.

9

Két ajánlat érkezett. Az elsőt az Elilombarda, amely a Helitalia SpA-val létrehozandó alkalmi társaság fő meghatalmazottja, a másodikat az Elilario Italia SpA-t és az Air Viaggi San Raffaele Srl-t tömörítő Consorzio nyújtotta be.

10

2005. április 28-án az ajánlatkérő a Consorziónak ítélte oda a szerződést, akit erről a határozatról 2005. május 10-én feljegyzésben értesítettek.

11

Az Elilombarda saját nevében és önállóan keresetet nyújtott be a Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (a továbbiakban: TAR Lombardia) előtt, többek között e határozat ellen.

12

Ezen eljárás keretében a Consorzio elfogadhatatlansági kifogással élt, arra hivatkozva, hogy azt a létrehozandó társaságot alkotó társvállalkozások közül csupán az egyik nyújtotta be, nem pedig maga a létrehozandó társaság, amely jogorvoslatra, szerinte, a szerződés odaítélésben álló saját érdeke védelmében egyedül jogosult.

13

A Consiglio di Stato ítélkezési gyakorlatára hivatkozva a TAR Lombardia elutasította az elfogadhatatlansági kifogást, és a keresetnek helyt adva megsemmisítette az ajánlatkérő által hozott intézkedéseket.

14

A Consorzio fellebbezést nyújtott be a Consiglio di Stato előtt, amelynek előzetesen a TAR Lombardia által hozott, az Elilombarda keresetének elfogadhatóságára vonatkozó határozatát kell vizsgálnia.

15

Előzetes döntéshozatalra utaló határozatában a Consiglio di Stato egyrészt azt hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó nemzeti szabályozás nem tiltja és nem is korlátozza annak lehetőségét, hogy valamely társuláshoz tartozó vállalkozások bíróság előtt önállóan járjanak el, másrészt hogy a TAR Lombardia e tekintetben a Consiglio di Stato ítélkezési gyakorlatában erre vonatkozóan lefektetett elveket alkalmazta.

16

Mindazonáltal a Consiglio di Stato felveti, hogy tekintettel a Bíróság C-129/04. sz., Espace Trianon és Sofibail ügyben 2005. szeptember 8-án hozott ítéletében [EBHT 2005., I-7805. o.] foglaltakra, ellentétes-e a 89/665 irányelv 1. cikkével az olyan kereset, amelyet az ajánlattevő alkalmi társaság egyik tagja önállóan nyújtott be a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó határozat ellen.

17

Ilyen körülmények között a Consiglio di Stato úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjeszti a Bíróság elé:

„A […] 89/665 irányelv 1. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely alapján az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság valamely tagja, amely ilyen minőségben részt vett valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést nem neki ítélték oda, önállóan is benyújthat jogorvoslati kérelmet az említett szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben?”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről

18

Az eljárási szabályzat 104. cikke 3.§-ának első bekezdése értelmében, amennyiben a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra terjesztett kérdésre a válasz egyértelműen levezethető az ítélkezési gyakorlatból, a Bíróság – a főtanácsnok meghallgatását követően – indokolt végzéssel határozhat.

19

Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság arra keres választ, hogy a 89/665 irányelv 1. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely alapján az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság valamely tagja, amely ilyen minőségben részt vett valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést nem neki ítélték oda, önállóan is benyújthat jogorvoslati kérelmet az említett szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben.

20

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az említett irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok biztosítják, hogy az irányelvben előírt jogorvoslati eljárás igénybevételére „legalább” azon személyeknek legyen lehetőségük, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott közbeszerzési szerződés elnyerése, és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi jog vagy az e jogot átültető nemzeti szabályok állítólagos megsértését szenvedték el, vagy fennáll ennek a kockázata.

21

Ebből következik, hogy a 89/665 irányelv mindössze azokat a minimális feltételeket határozza meg, melyeknek a nemzeti jogrend szerinti jogorvoslati eljárásoknak meg kell felelniük a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi jogi előírások tiszteletben tartása érdekében (lásd a C-315/01. sz. GAT-ügyben 2003. június 19-én hozott ítélet [EBHT 2003., I-6351. o.] 45. pontját és a hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

22

A fent hivatkozott Espace Trianon és Sofibail ügyben hozott ítéletében a Bíróság olyan helyzetre vonatkozóan értelmezte a 89/665 irányelv 1. cikkét, melyben a belső jogrend megkövetelte, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó határozat megsemmisítése iránti keresetet az ajánlattevő alkalmi társaság tagjai együttesen nyújtsák be.

23

A Bíróság az elé terjesztett előzetes döntéshozatali kérdésekben szereplő helyzethez hasonló helyzetre hivatkozva ezen ítélet 19–21. pontjában kimondta, hogy:

a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében az alkalmi társaságot olyan személynek lehet tekinteni, akinek érdeke fűződik a közbeszerzési szerződés elnyeréséhez, mivel a szóban forgó közbeszerzési szerződésre vonatkozó ajánlata benyújtásával tanúsította, hogy érdekében áll a szerződés elnyerése;

semmi nem akadályozta az alapeljárásban az alkalmi társaság tagjait abban, hogy együttesen, társasági tag minőségükben vagy saját nevükben nyújtsanak be megsemmisítés iránti jogorvoslati kérelmet a vitatott határozatok ellen.

24

A Bíróság az említett ítélet 22. pontjában így arra a megállapításra jutott, hogy a szóban forgó nemzeti eljárási szabály nem korlátozza úgy a jogorvoslati jogot, hogy az ellentétes lenne a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével.

25

Következésképpen a Bíróság úgy határozott, hogy nem ellentétes az említett irányelv 1. cikkével, ha a nemzeti jog szerint azon jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság esetében, amely ilyen minőségben részt vett valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést nem neki ítélték oda, a társaság tagjai csak együttesen nyújthatnak be jogorvoslati kérelmet az említett szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben.

26

Ezáltal a Bíróság – amint arra írásbeli észrevételeiben az Elilombarda és az Európai Közösségek Bizottsága helyesen hivatkozott – az alapeljárás egyedi körülményeire tekintettel csupán meghatározta a 89/665 irányelvben a közbeszerzések területén a jogorvoslathoz való hozzáférésre vonatkozóan biztosított minimumküszöböt.

27

A Bíróság egyáltalán nem zárta ki annak lehetőségét, hogy más tagállamok a saját nemzeti jogrendjükben a jogorvoslathoz való hozzáférést szélesebb körben biztosítsák azáltal, hogy a kereshetőségi jognak az említett irányelvben biztosított szűk fogalmát szélesebb körben határozzák meg.

28

Az irányelv különös rendelkezése hiányában ugyanis minden tagállam saját belső jogrendjének kell közelebbről meghatároznia, hogy a kereshetőségi jog fogalmát ki lehet-e terjeszteni az ajánlattevő társaság tagjaira, és ha igen, milyen körülmények között.

29

E tekintetben pontosítani kell, hogy amennyiben a jelentkezők és az ajánlattevők azon, az ajánlatkérő döntéseivel megsértett jogainak szavatolását célzó bírósági jogorvoslatok eljárási módozatairól van szó, amelyeket a közösségi jog biztosít, ez utóbbiaknak nem szabad akadályozniuk a 89/665 irányelv hatékony érvényesülését (lásd a C-470/99. sz., Universale-Bau és társai ügyben 2002. december 12-én hozott ítélet [EBHT 2002., I-11617. o.] 72. pontját), amelynek célja az, hogy az ajánlatkérő jogsértő határozataival szemben a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb jogorvoslatot biztosítsa.

30

Ugyanakkor eltérően attól, amit a ciprusi kormány állít, az említett irányelv 1. cikkének olyan értelmezése, amely lehetővé teszi a kereshetőségi jog kiterjesztését a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő alkalmi társaság minden tagjára, nem veszélyezteti e célkitűzést, hanem éppen ellenkezőleg, annak megvalósulását szolgálja.

31

Mindezek alapján az előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 89/665 irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely alapján az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság valamely tagja, amely ilyen minőségben részt vett valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést nem neki ítélték oda, önállóan is nyújthat be jogorvoslati kérelmet az említett szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben.

A költségekről

32

Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (hatodik tanács) a következőképpen határozott:

 

Az 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely alapján az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság valamely tagja, amely ilyen minőségben részt vett valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést nem neki ítélték oda, önállóan is benyújthat jogorvoslati kérelmet az említett szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: olasz.