30.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/6


A Bíróság (nagytanács) 2008. július 17-i ítélete (az Employment Tribunal [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S. Coleman kontra Attridge Law, Steve Law

(C-303/06. sz. ügy) (1)

(Szociálpolitika - 2000/78/EK irányelv - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód - 1. cikk, a 2. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése, valamint a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja - Fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés - Fogyatékosságon alapuló zaklatás - A nem fogyatékos, de fogyatékos gyermekkel rendelkező munkavállaló elbocsátása - Bennfoglaltság - Bizonyítási teher)

(2008/C 223/08)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Employment Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperes: S. Coleman

Alperesek: Attridge Law, Steve Law

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Employment Tribunal – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) 1. cikkének, 2. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 2. cikke (3) bekezdésének értelmezése – A fogyatékosság fogalmának terjedelme – A fogyatékosság fogalmának a fogyatékos személlyel közeli kapcsolatban álló és e kapcsolat miatt hátrányosan megkülönböztetett személyre való kiterjesztésének lehetősége – Fogyatékos gyermeket egyedül nevelő alkalmazott

Rendelkező rész

1)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet, és különösen annak 1. cikkét, 2. cikkének (1) bekezdését és 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azok a közvetlen hátrányos megkülönböztetést nem csak azon munkavállalókkal szemben tiltják, akik maguk fogyatékosak. Amennyiben valamely munkáltató a nem fogyatékos munkavállalót kedvezőtlenebb bánásmódban részesíti, mint amilyenben más munkavállalót részesít, részesített vagy fog részesíteni hasonló helyzetben, és bizonyítást nyer, hogy az e munkavállalóval szembeni kedvezőtlenebb bánásmód a munkavállaló gyermekének fogyatékosságán alapul, akinek az állapota miatt szükséges gondozását nagyrészt a munkavállaló maga végzi, az ilyen bánásmód sérti az említett 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt közvetlen hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

2)

A 2000/78 irányelvet, és különösen annak 1. cikkét, valamint 2. cikkének (1) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok a zaklatást nem csak azon munkavállalókkal szemben tiltják, akik maguk fogyatékosak. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy valamely nem fogyatékos munkavállalót nemkívánatos magatartással folyamatosan zaklatnak, és e zaklatás a munkavállaló gyermekének fogyatékosságán alapul, akinek a gondozását a munkavállaló nagyrészt maga végzi, az ilyen magatartás sérti az említett 2. cikk (3) bekezdésében előírt zaklatás tilalmát.


(1)  HL C 237., 2006.9.30.