T‑227/01. sz. ügy

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

és

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Beavatkozási kérelem – Társulás – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek”

A végzés összefoglalása

1.      Eljárás – Beavatkozás – Elfogadhatósági feltételek

(A Bíróság alapokmánya, 40. cikk, második bekezdés, valamint 53. cikk, első bekezdés)

2.      Eljárás – Beavatkozás – Érdekelt személyek

(A Bíróság alapokmánya, 40. cikk, második bekezdés)

1.      A Bíróság alapokmánya 40. cikkének második bekezdése értelmében, amely a Bíróság alapokmánya 53. cikkének első bekezdése szerint irányadó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásra, minden olyan személy, aki valószínűsíti, hogy a Bíróság elé vitt jogvita kimeneteléhez jogos érdeke fűződik, beavatkozhat a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokba, kivéve a tagállamok közötti, a Közösségek intézményei közötti, illetve a tagállamok és a Közösségek intézményei közötti jogvitákat.

A Bíróság alapokmányának 40. cikke értelmében vett, a jogvita kimeneteléhez fűződő jogos érdeken az ahhoz fűződő közvetlen és fennálló érdeket kell érteni, hogy azoknak a kérelmeknek adjanak helyt, amelyeknek a támogatása végett a beavatkozást kérelmezik, és nem pedig az előterjesztett jogalapokhoz és érvekhez fűződő érdeket A jogvita „kimenetelén” ugyanis az eljáró bíróság kérelmezett végső határozatát kell érteni, ahogy azt az ítélet rendelkező része tartalmazza. Különösen azt kell megvizsgálni, hogy a beavatkozót közvetlenül érinti‑e a megtámadott aktus, és a jogvita kimeneteléhez fűződő érdeke biztos‑e. Továbbá különbséget kell tenni a megsemmisíteni kért egyedi aktusnak az elbírálásához fűződő közvetlen érdeket igazoló beavatkozást kérelmező, valamint azon beavatkozást kérelmező között, aki csak a jogvita kimeneteléhez fűződő közvetett érdekét igazolja, a saját helyzete és valamelyik fél helyzete közötti hasonlóság alapján.

(vö. 4. és 15. pont)

2.      Azon érdekképviseleti szervezetek beavatkozása megengedett, amelyek célja a tagok érdekeinek a tagokat érintő elvi kérdést felvető jogvitában való védelme.

(vö. 6. pont)







AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG KIBŐVÍTETT ÖTÖDIK TANÁCSA
ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE
2006. január 10. (*)

„Beavatkozási kérelem – Társulás – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek”

A T‑227/01. sz. ügyben,

a Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

a Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco (kezdetben képviselik őket: R. Falcón Tella, később: M. Morales Isasi és I. Sáenz‑Cortabarría Fernandez ügyvédek)

felpereseknek,

támogatja őket:

a Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (székhelye: Bilbao [Spanyolország], képviseli: M. Araujo Boyd ügyvéd)

beavatkozó,

az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: J. Buendía Sierra, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg)

alperes ellen

benyújtott, a Spanyolország által Álava tartomány vállalkozásai számára a befektetési összegek 45%‑a erejéig adójóváírás formájában nyújtott állami támogatásról szóló, 2001. július 11‑i 2002/820/EK bizottsági határozat (HL 2002. L 296., 1. o.) megsemmisítése iránti keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA KIBŐVÍTETT ÖTÖDIK TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

meghozta a következő

Végzést

 Az eljárás

1        Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2001. szeptember 25‑én érkezett keresetlevelükkel a felperesek a Spanyolország által Álava tartomány vállalkozásai számára a befektetési összegek 45%‑a erejéig adójóváírás formájában nyújtott állami támogatásról szóló, 2001. július 11‑i 2002/820/EK bizottsági határozat (HL 2002. L 296., 1. o.) megsemmisítése iránt indítottak keresetet.

2        A Círculo de Empresarios Vascos, a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, valamint a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2002. január 4‑én benyújtott beadványukban kérték az Elsőfokú Bíróságot, hogy a felperesek kérelmeinek a támogatása végett beavatkozhassanak.

3        A beavatkozási kérelmet az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 116. cikkének 1. §‑a szerint 2002. január 10‑én kézbesítették a feleknek. A felperesekkel ellentétben a Bizottság a Círculo de Empresarios Vascos és a fent említett két Territorio Histórico beavatkozási kérelmeinek elutasítását kérte. A Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava beavatkozási kérelmével szemben nem emeltek kifogást.

 Indokolás

4        A Bíróság alapokmánya 40. cikkének második bekezdése értelmében, amely a Bíróság alapokmánya 53. cikkének első bekezdése szerint irányadó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásra, minden olyan személy, aki valószínűsíti, hogy a Bíróság elé vitt jogvita kimeneteléhez jogos érdeke fűződik, beavatkozhat a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokba, kivéve a tagállamok közötti, a Közösségek intézményei közötti, illetve a tagállamok és a Közösségek intézményei közötti jogvitákat.

5        A Círculo de Empresarios Vascos, amely a Baszkföld gazdasági és ipari érdekeit védő vállalkozások társulása, előadja, hogy ezen érdekeket súlyosan érintené, ha az Elsőfokú Bíróság helybenhagyná a támogatásoknak a megtámadott határozatban elrendelt visszafizetését. Azt is közli, hogy részt vett a Bizottság által az EK 88. cikk második bekezdése alapján indított hivatalos vizsgálati eljárásban.

6        Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében azon érdekképviseleti szervezetek beavatkozása megengedett, amelyek célja a tagok érdekeinek a tagokat érintő elvi kérdést felvető jogvitában való védelme (a Bíróság elnökének a C‑151/97. P. (I). és C‑157/97. P. (I). sz., National Power és PowerGen egyesített ügyekben 1997. június 17‑én hozott végzésének [EBHT 1997., I‑3491. o.] a 66. pontja; valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének a T‑53/01. R. sz., Poste Italiane kontra Bizottság ügyben 2001. május 28‑án hozott végzésének [EBHT 2001., II‑1479. o.] az 51. pontja).

7        A jelen ügyben a beavatkozási kérelemhez mellékletként közjegyzői okiratot csatoltak, amely tanúsítja, hogy a Círculo de Empresarios Vascos ügyvédje részére szabályszerű meghatalmazást adott a [társulás] egyik erre felhatalmazott képviselője. Az említett okirat szerint a társulás az 1982. január 20‑i alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik, amelyet ugyanezen év február 8‑án közjegyző előtt bejegyeztek.

8        Bár a fent említett okirat szerint a Círculo de Empresarios Vascos szabályszerűen bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező társulás, meg kell állapítani, hogy alapszabályát nem nyújtotta be.

9        Ezért az Elsőfokú Bíróságnak nem áll módjában vizsgálni sem a beavatkozást kérelmező pontos összetételét, sem reprezentativitását, sem pedig azt, hogy célja valóban a tagok hatékony érdekvédelmének biztosítása.

10      Ezenkívül annak puszta állítása, hogy a beavatkozást kérelmező önként részt vett a Bizottság által indított hivatalos vizsgálati eljárásban, nem elegendő a Bíróság alapokmányának 40. cikkében megkövetelt, a 6. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatban értelmezést nyert jogos érdek valószínűsítéséhez.

11      Végül, bár elnevezése alapján arra lehetne következtetni, hogy természetes személyekből álló csoportosulásról van szó, a beavatkozást kérelmező nem bizonyította, hogy van olyan tagja, aki valóban kapott perbeli segítséget. Ez utóbbi megállapítás kizárja a beavatkozást kérelmező tagjainak a megsemmisíteni kért egyedi aktus elbírálásához fűződő egyéni, közvetlen és fennálló érdekének a meglétét (lásd e tekintetben a National Power és PowerGen ügyben hozott, fent hivatkozott végzés 53. pontját, valamint az Elsőfokú Bíróság T‑253/03. sz., Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals kontra Bizottság ügyben 2004. május 28‑án hozott végzésének [EBHT 2004., I‑1617. o.] 23. pontját). Nem fennálló és közvetlen érdek egyébként azon gazdasági szereplők érdeke sem, akik a Círculo de Empresarios Vascos állítólagos tagjai, és szerződéses kapcsolatban állnak azokkal a vállalkozásokkal, amelyek a megtámadott határozat szerint részesültek a támogatásban, és amelyek vonatkozásában a beavatkozást kérelmező a támogatások visszafizetésére való kötelezés esetleges következményeire hivatkozik.

12      Ezért a Círculo de Empresarios Vascos beavatkozási kérelmét el kell utasítani.

13      A Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava közjogi szervezet, amely az 1993. március 22‑i Ley 3/1993 – básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (a kereskedelmi, ipari és hajózási kamarákra vonatkozó törvény, BOE 1993. március 23.) 1. cikke szerint a Territorio Histórico de Álava gazdasági és ipari érdekeinek védelmét látja el. Nem vitatott, hogy ezeket az érdekeket érinthette az adójogi szabályozásnak a megtámadott határozat általi megkérdőjelezése. A Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava beavatkozási kérelmét ezért el kell fogadni.

14      Mivel az eljárási szabályzat 24. cikkének 6. §‑a szerinti közleményt 2001. november 24‑én tették közzé, a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava beavatkozási kérelmének előterjesztésére az ugyanezen szabályzat 115. cikkének 1. §‑ában előírt határidőn belül került sor.

15      A Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa beavatkozási kérelmével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Bíróság alapokmányának 40. cikke értelmében vett, a jogvita kimeneteléhez fűződő jogos érdeken az ahhoz fűződő közvetlen és fennálló érdeket kell érteni, hogy azoknak a kérelmeknek adjanak helyt, amelyeknek a támogatása végett a beavatkozást kérelmezik, és nem pedig az előterjesztett jogalapokhoz és érvekhez fűződő érdeket (a Bíróság 111/63. sz., Lemmerz‑Werke kontra Főhatóság ügyben 1964. november 25‑én hozott végzése [EBHT 1965., 883., 884. o.], a 116/77., 124/77. és 143/77. sz., Amylum és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1978. április 12‑én hozott végzésének [EBHT 1978., 893. o.] 7. és 9. pontja, valamint a National Power és PowerGen ügyben hozott, fent hivatkozott végzés 53. pontja). A jogvita „kimenetelén” ugyanis az eljáró bíróság kérelmezett végső határozatát kell érteni, ahogy azt az ítélet rendelkező része tartalmazza. Különösen azt kell megvizsgálni, hogy a beavatkozót közvetlenül érinti‑e a megtámadott aktus, és a jogvita kimeneteléhez fűződő érdeke biztos‑e. Továbbá különbséget kell tenni a megsemmisíteni kért egyedi aktus elbírálásához fűződő közvetlen érdeket igazoló beavatkozást kérelmező, valamint azon beavatkozást kérelmező között, aki csak a jogvita kimeneteléhez fűződő közvetett érdekét igazolja, a saját helyzete és valamelyik fél helyzete közötti hasonlóság alapján (a Bíróság elnökének a C‑186/02. P. sz., Ramondín és Ramondín Cápsulas kontra Bizottság ügyben 2003. március 6‑án hozott végzésének [EBHT 2003., I‑2415. o.] a 14. pontja; az Elsőfokú Bíróság T‑15/02. sz., BASF kontra Bizottság ügyben 2003. február 25‑én hozott végzésének [EBHT 2003., II‑213. o.] 26. és 27. pontja).

16      A jelen ügyben a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa egyrészt arra alapítják beavatkozási kérelmüket, hogy maguk is a megtámadott határozat által a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított Normas Foraleshez hasonló adójogi szabályozást vezettek be, másrészt arra, hogy ők is terjesztettek elő az említett szabályozással szemben hozott bizottsági határozatok megsemmisítése iránti keresetet.

17      Ezáltal azonban csak a jogvita kimeneteléhez fűződő közvetett érdekükre hivatkoznak, a saját helyzetük és a jelen ügy felpereseinek helyzete közötti hasonlóság alapján (lásd a Ramondín és Ramondín Cápsulas kontra Bizottság ügyben hozott, fent hivatkozott végzés 16. pontját). A jelen üggyel párhuzamosan folyó eljárásokban való felperesi pozíciójuk ugyanis nem alkalmas a Bíróság alapokmányának 40. cikke értelmében vett, a jogvita kimeneteléhez fűződő jogos érdekük valószínűsítésére.

18      A fentiek alapján a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa beavatkozási kérelmét el kell utasítani.

 A költségekről

19      Az eljárási szabályzat 87. cikkének 1. §‑a értelmében a költségekről az eljárást befejező ítéletben vagy végzésben kell határozni. A jelen végzés befejezi az eljárást a Círculo de Empresarios Vascos, valamint a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa tekintetében, így határozni kell az ő beavatkozási kérelméhez kapcsolódó költségekről.

20      Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §‑a értelmében az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A jelen ügyben – a költségviselésre vonatkozó kérelem hiányában – a Círculo de Empresarios Vascos, valamint a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa maguk viselik a saját költségeiket. A felperesek és az alperes szintén maguk viselik a saját, a jelen beavatkozási eljáráshoz kapcsolódó költségeiket.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG KIBŐVÍTETT ÖTÖDIK TANÁCSÁNAK ELNÖKE

a következőképpen határozott:

1)      A Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava számára megengedi, hogy a T‑227/01. sz. ügyben a felperesek kérelmeinek támogatása végett beavatkozzék.

2)      A hivatalvezető gondoskodik arról, hogy valamennyi eljárási irat másolatát kézbesítsék a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava számára.

3)      A későbbiekben a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava számára a kérelmeit alátámasztó jogalapok írásban történő előterjesztésére vonatkozó határidő kerül megállapításra.

4)      Az Elsőfokú Bíróság kibővített ötödik tanácsának elnöke a Círculo de Empresarios Vascos, valamint a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa beavatkozási kérelmét elutasítja.

5)      A Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava beavatkozásához kapcsolódó költségekről jelenleg nem határoz.

6)      A Círculo de Empresarios Vascos, valamint a Territorio Histórico de Vizcaya és a Territorio Histórico de Guipúzcoa maguk viselik a beavatkozási kérelmükhöz kapcsolódó saját költségeiket. A felperesek és az alperes szintén maguk viselik a beavatkozási kérelmükhöz kapcsolódó saját költségeiket.

Luxembourg, 2006. január 10.

E. Coulon

 

      M. Vilaras

hivatalvezető

 

      elnök


* Az eljárás nyelve: spanyol.