A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

1982. október 6.(*)

„Az előzetes döntéshozatalra utalás kötelezettsége”

A 283/81. sz. ügyben,

a Bírósághoz a Corte suprema di cassazione első polgári kollégiuma által az EGK‑Szerződés 177. cikke alapján benyújtott, az e bíróság előtt

az SRL CILFIT – felszámolás alatt – és 54 társa (Róma)

és

az Egészségügyi Minisztérium, képviseletében: a miniszter (Róma)

között, valamint

a Lanifico di Gavardo SpA (Milánó)

és

az Egészségügyi Minisztérium, képviseletében: a miniszter (Róma)

között folyamatban lévő eljárásokban az EGK‑Szerződés 177. cikke harmadik bekezdésének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,

A BÍRÓSÁG,

tagjai: J. Mertens de Wilmars elnök, G. Bosco, A. Touffait és O. Due tanácselnökök, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros és F. Grévisse bírák,

főtanácsnok: F. Capotorti,

hivatalvezető: P. Heim

meghozta a következő

Ítéletet

1        Az 1981. március 27-i végzéssel, amely 1981. október 31-én érkezett a Bírósághoz, a Corte suprema di cassazione az EGK-Szerződés 177. cikke alapján előzetes döntéshozatal céljából az EGK-Szerződés 177. cikke harmadik bekezdésének értelmezésére vonatkozó kérdést terjesztett a Bíróság elé.

2        Ez a kérdés a Közösségben tagsággal nem rendelkező államokból importált gyapjúra vonatkozó, rögzített egészségügyi-vizsgálati díj megfizetésével kapcsolatban a gyapjúimportőr társaságok és az olasz Egészségügyi Minisztérium közötti jogvitában merült fel. Ezek a társaságok az egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 28-i 827/68 rendeletre (HL L 151., 16. o.) hivatkoztak, amely 2. cikkének (2) bekezdésében megtiltja a tagállamoknak, hogy vámokkal azonos hatású díjakat vessenek ki a közös vámtarifa 05.15 vámtarifaszáma alá tartozó, máshol meg nem említett, importált „állati eredetű termékekre”. Az Egészségügyi Minisztérium azt kifogásolta ebben az érvelésben, hogy a gyapjú nem szerepel a Szerződés II. mellékletében. Az tehát nem tartozik a mezőgazdasági piacok valamely közös szervezésének hatálya alá.

3        E körülményekből az Egészségügyi Minisztérium azt a következtetést vonta le, hogy a közösségi intézmények jogi aktusának értelmezésére vonatkozó kérdésre a válasz annyira nyilvánvaló, hogy kizárja értelmezési kétség felmerülésének lehetőségét, és így kizárja a Bírósághoz előzetes döntéshozatalra történő utalás kötelezettségét. Ezzel szemben az érintett társaságok azt az álláspontot képviselik, hogy mivel a rendelet értelmezésére vonatkozó kérdés a Corte suprema di cassazione előtt merült fel, amely bíróság határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, az – a 177. cikk harmadik bekezdése értelmében – nem vonhatja ki magát a Bírósághoz való fordulás kötelezettsége alól.

4        Ezen ellentétes álláspontok alapján a Corte suprema di cassazione az alábbi kérdéssel fordult a Bírósághoz:

„A Szerződés 177. cikkének harmadik bekezdése – amely előírja, hogy ha az említett cikk első bekezdésében felsoroltak szerinti kérdés merül fel olyan nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő jogvitában, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, akkor e bíróság köteles a Bírósághoz fordulni – olyan utalási kötelezettséget állapít-e meg, amely nem teszi lehetővé, hogy a nemzeti bíróság mérlegelje a felvetett kérdés megalapozottságát, vagy alárendeli-e e kötelezettséget – s ha igen, milyen korlátok között – ésszerű értelmezési kétség előzetes fennállásának?”

5        Az így felmerült probléma megoldásához figyelembe kell venni a 177. cikk rendszerét, amely hatáskört biztosít a Bíróságnak arra, hogy – többek között – a Szerződés, valamint az intézmények és a Közösség jogi aktusainak értelmezéséről döntsön.

6        Az említett cikk második bekezdése értelmében bármely tagállam bírósága, ha úgy ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van értelmezési kérdés eldöntésére, „kérheti„ a Bíróságot, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést. A harmadik bekezdés értelmében ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel értelmezési kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság „köteles” a Bírósághoz fordulni.

7        Ez a Bírósághoz fordulási kötelezettség annak az együttműködésnek a keretébe illeszkedik, amely a nemzeti bíróságok, mint a közösségi jog alkalmazásáért felelős bíróságok és a Bíróság között abból a célból létesült, hogy a közösségi jog helyes alkalmazását és egységes értelmezését valamennyi tagállamban biztosítsa. A 177. cikk harmadik bekezdése különösen annak megakadályozására irányul, hogy a Közösségen belül a közösségi jogi kérdésekben különböző ítélkezési gyakorlat alakuljon ki. Így, ha a 177. cikk értelmében ilyen értelmezési kérdés merül fel, az említett kötelezettség hatályát e célok tükrében kell megítélni, a nemzeti bíróságok és a Bíróság vonatkozó hatáskörének függvényében.

8        Ebben az összefüggésben pontosítani kell a „ha ilyen kérdés merül fel” fordulat közösségi értelmét annak megállapítása érdekében, hogy milyen feltételek esetén köteles a Bírósághoz fordulni az a nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség.

9        Ebben a vonatkozásban elsősorban azt kell megjegyezni, hogy a 177. cikk nem jelent jogorvoslati lehetőséget a felek számára valamely nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügyben. Az, hogy az egyik fél állítása szerint a jogvita a közösségi jog értelmezésének kérdését veti fel, önmagában nem elegendő tehát ahhoz, hogy az érintett bíróság köteles legyen a kérdést a 177. cikk értelmében felmerült kérdésnek tekinteni. Másrészről – adott esetben – hivatalból is a Bírósághoz fordulhat.

10      Másodsorban, a 177. cikk második és harmadik bekezdése közötti összefüggésből következően abban a kérdésben, hogy határozata meghozatalának lehetővé tételéhez szükséges-e valamely közösségi jogi kérdés eldöntése, a harmadik bekezdésben említett bíróságok ugyanolyan mérlegelési joggal rendelkeznek, mint bármely más nemzeti bíróság. E bíróságok ennélfogva nem kötelesek a közösségi jog értelmezésére vonatkozóan előttük felmerült valamely kérdést a Bíróság elé terjeszteni, ha a kérdés nem releváns, vagyis abban az esetben, ha a kérdésre adott válasz – bármi legyen is az – nem befolyásolhatná érdemben a jogvita megoldását.

11      Ellenben, ha azt állapítják meg, hogy a közösségi jog figyelembevételére van szükség az eléjük terjesztett jogvita megoldásához, a 177. cikk kötelezi őket, hogy a Bírósághoz forduljanak minden felmerült értelmezési kérdésben.

12      A Corte suprema di cassazione által feltett kérdés arra irányul, hogy bizonyos körülmények között a 177. cikk harmadik bekezdésében megfogalmazott kötelezettségnek mindamellett lehetnek-e korlátai.

13      Ebben az összefüggésben fel kell idézni, hogy a Bíróság a 28/62–30/62. sz. Da Costa egyesített ügyekben 1963. március 27-én hozott ítéletében (EBHT 1963., 75. o.) megállapította, hogy „bár a 177. cikk utolsó bekezdése minden korlátozás nélkül kötelezi azokat a nemzeti bíróságokat, amelyek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, hogy minden előttük felmerült értelmezési kérdéssel a Bírósághoz forduljanak, a Bíróság által a 177. cikk alapján korábban adott értelmezés kötelező jellege azonban okafogyottá teheti ezt a kötelezettséget, és így kiüresítheti annak tartalmát; így van ez különösen akkor, ha a felmerült kérdés lényegében megegyezik egy hasonló esetben már előzetes döntés tárgyát képező kérdéssel”.

14      Ami e kötelezettségnek a 177. cikk harmadik bekezdésében megfogalmazott korlátait illeti, ugyanezt a hatást eredményezheti a Bíróságnak a szóban forgó jogkérdést megoldó kialakult ítélkezési gyakorlata – függetlenül az említett ítélkezési gyakorlatnak helyt adó eljárások jellegétől – még akkor is, ha a vitás kérdések szigorúan véve nem azonosak.

15      Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindezen körülmények között a nemzeti bíróságok – beleértve a 177. cikk harmadik bekezdésében említetteket is – továbbra is teljesen szabadon fordulhatnak a Bírósághoz, ha azt célszerűnek tartják.

16      Végezetül, a közösségi jog helyes alkalmazása lehet olyan nyilvánvaló, hogy az a felvetett kérdés megoldásának módját illetően minden ésszerű kétséget kizár. Mielőtt arra következtetésre jutna, hogy ilyen helyzet áll fenn, a nemzeti bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy ez ugyanennyire nyilvánvaló a többi tagállam bíróságai és a Bíróság számára is. Kizárólag e feltételek teljesülése esetén tekinthet el a nemzeti bíróság attól, hogy ezt a kérdést a Bíróság elé terjessze, és válaszolhatja meg azt saját felelősségére.

17      Mindemellett, ilyen lehetőség fennállását a közösségi jog sajátosságai és az értelmezésével kapcsolatos különleges nehézségek függvényében kell megítélni.

18      Először is figyelembe kell venni, hogy a közösségi jogszabályokat több nyelven szövegezték meg, és hogy a különböző nyelvi változatok egyaránt hitelesek; így egy közösségi jogi rendelkezés értelmezése maga után vonja a különböző nyelvi változatok összehasonlítását.

19      Ugyanakkor, még ha a nyelvi változatok pontosan megegyeznek is, meg kell jegyezni, hogy a közösségi jog sajátos terminológiát használ. Ezen felül hangsúlyozni kell, hogy a jogi fogalmak tartalma nem szükségszerűen azonos a közösségi jogban és a különböző nemzeti jogokban.

20      Végezetül, minden egyes közösségi jogi rendelkezést saját szövegösszefüggésébe kell helyezni, és a közösségi jog rendelkezéseinek összessége, annak céljai, valamint a szóban forgó rendelkezés alkalmazási időpontjában fennálló fejlődési állapota tükrében kell értelmezni.

21      Mindezen megfontolásokra figyelemmel a Corte suprema di cassazione kérdésére azt a választ kell adni, hogy a 177. cikk harmadik bekezdésében foglaltakat úgy kell értelmezni, hogy ha közösségi jogi kérdés merül fel olyan nemzeti bíróság előtt, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles eleget tenni azon kötelezettségének, hogy a kérdést a Bíróság elé terjessze, kivéve, ha azt állapította meg, hogy a felmerült kérdés nem releváns, vagy a szóban forgó közösségi jogi rendelkezést a Bíróság már értelmezte, vagy a közösségi jog helyes alkalmazása olyannyira nyilvánvaló, hogy az minden ésszerű kétséget kizár; az ilyen esetek fennállását a közösségi jog sajátos jellemzőinek, az értelmezésével kapcsolatos különleges nehézségeknek és a Közösségen belüli eltérő ítélkezési gyakorlat veszélyének függvényében kell megítélni.

 A költségekről

22      A Bíróságnál észrevételt előterjesztő olasz kormány, holland kormány és az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségek nem téríthetők meg.

Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a Corte suprema di cassazione előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről.

A fenti indokok alapján

A BÍRÓSÁG

a Corte suprema di cassazione 1981. március 27‑i végzésével hozzá intézett kérdésre válaszolva a következőképpen határozott:

Az EGK‑Szerződés 177. cikkének harmadik bekezdésében foglaltakat úgy kell értelmezni, hogy ha közösségi jogi kérdés merül fel olyan nemzeti bíróság előtt, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles eleget tenni azon kötelezettségének, hogy a kérdést a Bíróság elé terjessze, kivéve, ha azt állapította meg, hogy a felmerült kérdés nem releváns, vagy a szóban forgó közösségi jogi rendelkezést a Bíróság már értelmezte, vagy a közösségi jog helyes alkalmazása olyannyira nyilvánvaló, hogy az minden ésszerű kétséget kizár; az ilyen esetek fennállását a közösségi jog sajátos jellemzőinek, az értelmezésével kapcsolatos különleges nehézségeknek és a Közösségen belüli eltérő ítélkezési gyakorlat veszélyének függvényében kell megítélni.

Mertens de Wilmars

Bosco

Touffait

Due

Pescatore

Mackenzie Stuart

O’Keeffe

Koopmans

Everling

Chloros

 

Grévisse

Kihirdetve Luxembourgban, az 1982. október 6‑i nyilvános ülésen.

P. Heim

 

      J. Mertens de Wilmars

hivatalvezető

 

      elnök


* Az eljárás nyelve: olasz.