Brüsszel, 2023.6.28.

COM(2023) 368 final

2023/0211(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a digitáliseuro-szolgáltatásoknak az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók általi nyújtásáról, amelyek pénzneme nem az euro, és az (EU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Ez a javaslat kiegészíti a digitális euro létrehozásáról szóló (EU) XXX/XXX rendeletet az olyan tagállamban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitáliseuro-szolgáltatások tekintetében, amelynek pénzneme nem az euro. A digitális euro létrehozásáról szóló XXX/XXX rendelet címzettjei azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro. Annak biztosítása érdekében, hogy az olyan tagállamban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók által az euroövezetben nyújtott digitáliseuro-szolgáltatásokat, amelynek pénzneme nem az euro, megfelelően felügyeljék azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek pénzneme nem az euro, meg kell állapítani az e pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó szabályokat. Azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme nem az euro, a digitális euróhoz való hozzáférésre és annak használatára vonatkozó szabályokat a digitális euro létrehozásáról szóló (EU) XXX/XXX rendelet 18. cikke tartalmazza.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

Ez a rendelet összhangban van az (EU) XXX/23 irányelvvel módosított, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2015. november 15-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv harmonizált szabályokat ír elő a pénzforgalmi szolgáltatások Unión belüli térítésmentes nyújtására vonatkozóan, és indokolt, hogy a digitális euróban végzett fizetési műveletekre is alkalmazandó legyen. Ez a rendelet mindenekelőtt lehetővé teszi az olyan tagállamban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók számára, amelynek pénzneme nem az euro, hogy más pénzforgalmi vagy banki szolgáltatásokkal együtt digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokat kínáljanak az euroövezet rezidenseinek a szolgáltatások szabad nyújtásán vagy a letelepedés szabadságán keresztül.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Erre a rendeletre a belső piac széttagoltságának elkerülése érdekében van szükség, mivel valamennyi uniós pénzforgalmi szolgáltatónak – függetlenül attól, hogy hol kaptak engedélyt – olyan helyzetben kell lennie, hogy hasonló szolgáltatásokat nyújthasson a vállalkozások és a lakosság legjobb kiszolgálása érdekében.

Ez a rendelet összhangban van a Bizottság digitális pénzügyi szolgáltatási és lakossági pénzforgalmi stratégiájával 1 . A közlemény hangsúlyozta, hogy a digitális euro katalizátorként működhet a fizetések, a pénzügyek és a kereskedelem terén megvalósuló innováció tekintetében az uniós lakossági pénzforgalmi piac széttagoltságának csökkentésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítések összefüggésében. A pénzforgalmi szolgáltatóknak ezért attól függetlenül képesnek kell lenniük a digitáliseuro-szolgáltatások nyújtására, hogy hol vannak bejegyezve az Unióban, mert ezáltal biztosítható a pénzforgalmi szolgáltatók közötti magas szintű verseny.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Ez a rendelet az (EU) 2015/2366 irányelvhez hasonlóan az EUMSZ 114. cikkén alapul. Azáltal, hogy szabályozza a digitáliseuro-szolgáltatásoknak az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók általi nyújtását, amelyek pénzneme nem az euro, ez a javaslat biztosítani fogja a pénzforgalmi szolgáltatások Unión belüli szabad mozgását. Ez a javaslat biztosítani fogja továbbá, hogy a pénzforgalmi szolgáltatókra – bárhol is legyenek bejegyezve az Unióban – hasonló követelmények és felügyeleti standardok vonatkozzanak, ami elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megőrzése és a pénzforgalmi szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében.

Szubszidiaritás

Ez a rendelet a digitális euro létrehozásáról szóló (EU) XX/XX rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmazandóvá tenné az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatókra, amelyek pénzneme nem az euro. A digitális euro létrehozásáról szóló (EU) XX/XX rendelet az EUMSZ 133. cikkén alapul, amely az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Továbbá, mivel a javasolt intézkedések célja annak biztosítása, hogy az EUMSZ 114. cikkén alapuló hatályos uniós jogszabályok alkalmazandók legyenek az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitáliseuro-szolgáltatások tekintetében, amelyek pénzneme nem az euro, ez a legjobban uniós szinten, nem pedig különböző nemzeti kezdeményezésekkel érhető el.

Az arányosság elve

Erre a rendeletre az euroövezeten belül és kívül bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók közötti belső piaci akadályok megelőzése érdekében van szükség. Az e rendeletben foglalt kötelezettségek hasonlóak a digitális eurót létrehozó rendeletben meghatározottakhoz, és az azt a javaslatot kísérő indokolásban kifejtett okok miatt összhangban vannak az arányosság elvével.

A jogi aktus típusának megválasztása

A rendelet a megfelelő eszköz ahhoz, hogy hozzájáruljon egy olyan egységes szabálykönyv létrehozásához, amely általánosan alkalmazandó, és amely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamában, megszüntetve ezáltal a különböző tagállamokban az eltérő alkalmazás lehetőségét.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Ez a javaslat a digitális euro létrehozásáról szóló rendeletjavaslat előkészítésével összefüggésben elvégzett utólagos értékeléseken, érdekelt felekkel folytatott konzultációkon és hatásvizsgálaton alapul. A digitális euro létrehozásáról szóló rendeletjavaslat hatásvizsgálatát 2022. október 14-én nyújtották be a Szabályozói Ellenőrzési Testülethez, és azt 2023. április 25-én hagyták jóvá.

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang érdekében valamennyi uniós pénzforgalmi szolgáltató számára biztosítani kell a jogot arra, hogy digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokat nyújtson az euroövezetben. Ez még inkább hozzá fog járulni az innovatív és versenyképes lakossági pénzforgalmi piac létrejöttéhez.

Ami az alapjogokat illeti, ez a javaslat kifejezetten biztosítja, hogy az olyan tagállamban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók, amelynek pénzneme nem az euro, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke értelmében élhessenek a vállalkozás szabadságával (digitáliseuro-szolgáltatások nyújtása). Az egyéb alapjogok tiszteletben tartását a digitális euro létrehozásáról szóló rendeletjavaslat indokolása részletezi.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

E rendeletnek nincsenek költségvetési vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A pénzforgalmi szolgáltatóktól, a kereskedőktől és az EKB-tól származó adatok alapján folyamatosan nyomon követhető az annak biztosítására irányuló célkitűzés, hogy a központi bank álal kibocsátott pénz, euro segítse az EU-ban a digitális korban jelentkező fizetési igények kielégítését. A digitális euróban teljesített lakossági fizetések teljes száma és volumene, továbbá ezeknek az egyéb fizetési módokhoz viszonyított aránya lehet a fő mutató a digitális eurónak az EU digitalizált gazdaságában való használatának nyomon követése során.

A javaslat általános tervet tartalmaz az egyedi célkitűzésekre gyakorolt hatás nyomon követésére és értékelésére, előírva a Bizottság számára, hogy első alkalommal a rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított öt év elteltével, majd azt követően háromévente végezzen felülvizsgálatot, és tegyen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak főbb megállapításairól. A felülvizsgálatot a minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági iránymutatással összhangban kell végezni.

A javaslat konkrét rendelkezéseinek részletes magyarázata

Tárgy (1. cikk)

E rendelet célja, hogy szabályokat állapítson meg azon különös kötelezettségekre vonatkozóan, amelyeket a nem euroövezeti tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak a digitális euro forgalmazásakor be kell tartaniuk, valamint e kötelezettségek felügyeletére és érvényesítésére vonatkozóan.

A digitális euro forgalmazása (3. cikk)

A digitális euro létrehozásáról szóló (EU) XXX/XXX rendelet a digitális euro euroövezeten kívüli hozzáférhetőségét és használatát szabályozó V. fejezetének sérelme nélkül, a digitális euróval kapcsolatos szolgáltatások azon tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók általi nyújtásának, amelyek pénzneme nem az euro, elsősorban a következőkre kell irányulnia: i. azokban a tagállamokban tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek, amelyek pénzneme az euro, ii. azon természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek digitáliseuro-számlát nyitottak olyan időpontban, amikor az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamban rendelkeztek tartózkodási hellyel vagy székhellyel, de már nem rendelkeznek ott tartózkodási hellyel vagy székhellyel, iii. a digitális eurót létrehozó rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek hatálya alá tartozó látogatók.

Az euroövezeten kívül engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatók ezeket a szolgáltatásokat az (EU) 2015/2366 irányelv szerinti szabad letelepedés vagy szabad szolgáltatásnyújtás útján nyújthatják.

Alkalmazandó jog és illetékes hatóságok (4. és 6. cikk)

Az 5. cikk egyértelművé teszi, hogy az (EU) [kérjük illessze be a hivatkozást: a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikuspénz-szolgáltatásokról, a 98/26/EK irányelv módosításáról, valamint az (EU) 2015/2366 és a 2009/110/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat – COM(2023) 366 final] irányelvvel módosított, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó a digitális euróra. Az említett irányelv előírja, hogy a lakossági felhasználásra kibocsátott központi banki pénzt – és nem csak a bankjegyeket és érméket – az említett irányelv értelmében „pénznek” kell tekinteni. Hasonlóképpen, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni keretrendszert, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletet alkalmazni kell a digitáliseuro-fizetési műveletekre.

Az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek pénzneme nem az euro, a hivatalos pénznemként nem az eurót használó tagállamok felügyeleti és szankciórendszerei mellett forgalmazhatják a digitális eurót.

Míg az (EU) 2015/2366 irányelv és az (EU) 2015/849 irányelv szerinti illetékes hatóságok lennének felelősek az ezen uniós jogi aktusokban meghatározott kötelezettségek felügyeletéért és érvényesítéséért, az EUMSZ 114. cikke alapján ugyanezek az illetékes hatóságok lennének felelősek a digitális eurót létrehozó rendelet vonatkozó, e rendeletben meghatározott rendelkezéseinek tiszteletben tartásáért is.

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti, az (EU) 2015/2366 irányelvben és az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott felügyeleti szabályokat a digitális euro tekintetében is alkalmazni kell.

Záró rendelkezések (8. cikk)

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2023/0211 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a digitáliseuro-szolgáltatásoknak az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók általi nyújtásáról, amelyek pénzneme nem az euro, és az (EU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére 2 ,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 3 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A Bizottság a 2020. szeptemberi digitális pénzügyi és lakossági pénzforgalmi stratégiában 4 hangsúlyozta, hogy a digitális euro mint központi banki lakossági digitális fizetőeszköz katalizátorként működne a fizetések, a pénzügyek és a kereskedelem terén megvalósuló innováció tekintetében az uniós lakossági pénzforgalmi piac széttagoltságának csökkentésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítésekkel összefüggésben.

(2)Az euro technológiai változásokhoz való hozzáigazítása és közös valutaként való használatának biztosítása céljából a digitális euro létrehozásáról szóló (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet létrehozza a digitális eurót és megállapítja az arra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel annak törvényes fizetőeszközi minőségére, forgalmazására, használatára és alapvető jellemzőire.

(3)Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy minden pénzforgalmi szolgáltató – függetlenül attól, hogy olyan tagállamban van bejegyezve, amelynek pénzneme az euro, vagy olyan tagállamban, amelynek pénzneme nem az euro – forgalmazhassa a digitális eurót, és ezáltal gyakorolhassa a szolgáltatásnyújtás szabadságát az Unióban. A digitáliseuro-fizetési szolgáltatás valamennyi pénzforgalmi szolgáltató általi nyújtása hozzájárulna a magas szintű innovációhoz, megkönnyítené a fizetéseket, és fokozná a versenyt az Unió egészében, továbbá szükséges az egységes piac integritásának megőrzéséhez. Ezért az Unióban bejegyzett valamennyi pénzforgalmi szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy azonos feltételek mellett digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokat nyújthasson azon tagállamokban tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek számára, amelyek pénzneme az euro, azon természetes vagy jogi személyek számára, akik vagy amelyek digitáliseuro-fizetési számlát nyitottak olyan időpontban, amikor az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamokban rendelkeztek tartózkodási hellyel vagy székhellyel, de már nem rendelkeznek ott tartózkodási hellyel vagy székhellyel, továbbá az euroövezetben tartózkodó látogatók számára. Az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyek pénzneme nem az euro, szintén lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően a digitális eurót forgalmazhassák bármely más olyan természetes vagy jogi személy számára is, aki vagy amely olyan tagállamban rendelkezik tartózkodási vagy székhellyel, amelynek pénzneme nem az euro, vagy az Európai Gazdasági Térség más országaiban, vagy harmadik országban.

(4)Az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyek pénzneme nem az euro, a digitális euro forgalmazása tekintetében ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazniuk, mint az azon tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyek pénzneme az euro. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a digitális eurónak az Unióban bejegyzett valamennyi pénzforgalmi szolgáltató általi forgalmazása egységes módon történjen.

(5)Az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokra, amelyek pénzneme nem az euro, ugyanazoknak a felügyeleti standardoknak kell vonatkozniuk, mint az azon tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatókra, amelyek pénzneme az euro. E célból azon pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitáliseuro-fizetési szolgáltatások tekintetében, amelyek olyan tagállamban vannak letelepedve, amelyek pénzneme nem az euro, az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikuspénz-szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló javaslat – COM(2023) 366 final] irányelvvel felváltott (EU) 2015/2366 európai parlament és tanácsi irányelv 5 és az (EU) [kérjük illessze be a hivatkozást: a pénzmosás elleni küzdelemről szóló irányelvre irányuló javaslat – COM(2021) 423 final] irányelvvel felváltott (EU) 2015/843 irányelv 6 vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell az illetékes hatóságok általi felügyeletre, a szankciórendszerre, valamint a székhely szerinti tagállamok és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti felügyeleti megállapodásokra.

(6)Hasonlóan ahhoz, ahogy az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet értelmében azon tagállamok illetékes hatóságai teszik, amelyek pénzneme az euro, az (EU) 2015/2366 irányelv alapján a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának felügyeletéért felelős illetékes hatóságoknak az Európai Központi Bankkal is együtt kell működniük az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendeletben meghatározott, fizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek alkalmazásának felügyelete céljából.

(7)A 2015/2366 irányelv 4. cikkének 25. pontja értelmében a pénz bankjegyeket és érméket, számlapénzt vagy elektronikus pénzt jelent. A törvényes fizetőeszköz státusszal rendelkező központi banki pénz új formájaként a digitális eurót az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikuspénz-szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló javaslat – COM(2023) 366 final] irányelvvel felváltott (EU) 2015/2366 irányelv szerinti pénznek kell tekinteni, kiterjesztve így a pénz fogalommeghatározását a lakossági felhasználásra kibocsátott központi banki pénz valamennyi formájára. A pénz azonos fogalommeghatározását bele kell foglalni az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről szóló, 2021. július 14-i (EU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendeletbe.

(8)Tekintettel arra, hogy e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, mivel a pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó szabályoknak azonosnak kell lenniük, attól függetlenül, hogy a pénzforgalmi szolgáltatókat olyan tagállamban jegyezték-e be, amelynek pénzneme az euro, vagy sem, az Unió szintjén azonban az egységes piac integritásának biztosítását célzó intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9)Az európai adatvédelmi biztossal és az Európai Adatvédelmi Testülettel az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkével összhangban konzultációra került sor, és a biztos és a testület [2023. xxx-án/én] közös véleményt adott ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy és hatály

E rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak tekintetében:

a)a digitáliseuro-fizetési szolgáltatások nyújtásakor az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó különös kötelezettségek, amelyek pénzneme nem az euro;

b)az a) pontban említett kötelezettségek azon tagállamok általi felügyelete és érvényesítése, amelyek pénzneme nem az euro;

c)a digitális euróval kapcsolatban a mobil eszközök azon eredetiberendezés-gyártóira és az (EU) 2018/1972 irányelv 2. cikkének 1. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó azon szolgáltatókra alkalmazandó különös kötelezettségek, amelyek olyan tagállamokban telepedtek le, amelyek pénzneme nem az euro.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.„digitális euro”: az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint a közös valuta természetes és jogi személyek számára elérhető digitális formája;

2.„pénzforgalmi szolgáltató”: az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 11. pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltató;

3.„digitáliseuro-fizetési szolgáltatás”: az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott digitáliseuro-fizetési szolgáltatás;

4.„tartózkodási hely”: az a hely, ahol egy adott természetes személy a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7 2. cikkének 2. pontjában meghatározottak szerint jogszerűen tartózkodik az Unióban;

5.„látogató”: az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 2. cikkének 22. pontjában meghatározott természetes személy;

6.„olyan tagállam, amelynek pénzneme nem az euro”: az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 2. cikkének 23. pontjában meghatározott tagállam;

7.„mobil eszköz”: az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 2. cikkének 31. pontjában meghatározott mobil eszköz.

3. cikk
Digitáliseuro-fizetési szolgáltatások nyújtása

Az (EU) 2015/2366 irányelv keretében az olyan tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek pénzneme nem az euro, digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokat nyújthatnak a következők számára:

a)olyan természetes és jogi személyek, akiknek/amelyeknek a tartózkodási helye, illetve a székhelye olyan tagállamban található, amelynek az euro a pénzneme;

b)olyan természetes és jogi személyek, akik/amelyek digitáliseuro-számlát nyitottak, amikor a tartózkodási helyük, illetve a székhelyük olyan tagállamban volt, amelynek pénzneme az euro, de már nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy székhellyel az adott tagállamban;

c)látogatók;

d)az olyan tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek, amelyek pénzneme nem az euro, az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 18. cikkében meghatározott feltételekre is figyelemmel;

e)harmadik országokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek, beleértve az Európai Unióval kötött monetáris megállapodás hatálya alá tartozó területeket is, az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 19. és 20. cikkében meghatározott feltételekre is figyelemmel.

4. cikk
Alkalmazandó jog

(1)A digitális euro létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 13. cikkében, 14. cikkének (1) bekezdésében, V. fejezetében, 18. cikkében, VII. fejezetében, VIII. fejezetében és IX. fejezetében meghatározott követelmények alkalmazandók az azon tagállamok területén bejegyzett, e rendelet 1. cikkével összhangban digitáliseuro-fizetési szolgáltatásokat nyújtó pénzforgalmi szolgáltatókra, amelyek pénzneme nem az euro.

Az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 33. cikkében meghatározott követelmény alkalmazandó a mobil eszközök azon eredetiberendezés-gyártóira és az (EU) 2018/1972 irányelv 2. cikkének 1. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó azon szolgáltatókra, amelyek olyan tagállamokban telepedtek le, amelyek pénzneme nem az euro.

2.Az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikuspénz-szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló javaslat – COM(2023) 366 final] irányelvvel módosított, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének 25. pontjával összhangban az említett irányelv rendelkezései alkalmazandók a digitáliseuro-fizetési műveletekre.

3.Az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről szóló, 2021. július 14-i (EU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 10. pontjával összhangban az említett rendelet rendelkezései alkalmazandók a digitáliseuro-fizetési műveletekre.

4.Az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet 37. cikkének sérelme nélkül, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó a digitáliseuro-fizetési műveletekre.

5. cikk
Az illetékes hatóságok

(1)E rendelet és az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet IV., V., VI. és VII. fejezetében említett kötelezettségek alkalmazása céljából az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvet kell alkalmazni az illetékes hatóságok általi felügyeletre, a szankciórendszerre, valamint a székhely szerinti tagállamok és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti felügyeleti megállapodásokra azon pénzforgalmi szolgáltatók digitális euróval kapcsolatos tevékenysége tekintetében, amelyek olyan tagállamban vannak letelepedve, amelynek pénzneme nem az euro.

2.E rendelet és az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet IX. fejezetében említett kötelezettségek alkalmazása céljából az (EU) 2015/843 irányelvet kell alkalmazni az illetékes hatóságok általi felügyeletre, a szankciórendszerre, valamint a székhely szerinti tagállamok és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti felügyeleti megállapodásokra azon pénzforgalmi szolgáltatók digitális euróval kapcsolatos tevékenysége tekintetében, amelyek olyan tagállamban vannak letelepedve, amelynek pénzneme nem az euro.

6. cikk
Együttműködés az Európai Központi Bankkal

Az (EU) [kérjük, illessze be a hivatkozást: a digitális euro létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2023) 369 final] rendelet IV., V. és VII. fejezete alkalmazásának felügyelete céljából a 4. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok együttműködnek az Európai Központi Bankkal.

7. cikk
Módosítások

Az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről szóló, 2021. július 14-i (EU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 10. pontja helyébe a következő szöveg lép: „»pénz«: lakossági felhasználásra kibocsátott központi banki pénz, számlapénz vagy elektronikus pénz”.

8. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az uniós digitális pénzügyi szolgáltatási stratégiáról, COM(2020) 591 final.
(2)    HL C […]., […]., […]. o.
(3)    HL C […]., […]., […]. o.
(4)    A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az uniós digitális pénzügyi szolgáltatási stratégiáról, COM(2020) 591 final.
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).
(6)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).
(7)    Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214. o.).