2022.9.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 342/332


P9_TA(2022)0047

A gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***II

Az Európai Parlament 2022. február 17-i jogalkotási állásfoglalása az 1999/62/EK, az 1999/37/EK és az (EU) 2019/520 irányelvnek a gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

(2022/C 342/36)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10542/1/2021 – C9-0423/2021),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére (2),

tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2021)0693),

tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0275) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (3),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0006/2022),

1.

egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.

megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.

utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.

utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)  HL C 81., 2018.3.2., 188. o.

(2)  HL C 176., 2018.5.23., 66. o.

(3)  Elfogadott szövegek, 2018.10.25., P8_TA(2018)0423.