Brüsszel, 2021.4.29.

COM(2021) 211 final

2021/0110(NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a kikötőkben horgonyzó hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energiára vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának Dánia számára a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatását az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 1 (a továbbiakban: energiaadó-irányelv vagy irányelv) szabályozza.

Az irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács a Bizottság javaslatára és egyhangúlag eljárva bármely tagállam számára engedélyezheti meghatározott politikai megfontolásokból az adómértékeket érintő további, különösen az irányelv 5., 15. és 17. cikkében meghatározott rendelkezéseken felüli mentességek vagy kedvezmények alkalmazását.

A Tanács 2015. június 19-i (EU) 2015/993 végrehajtási határozata 2 értelmében a Tanács engedélyezte Dánia számára, hogy a kikötőiben horgonyzó – magánjellegű, kedvtelési célú vízi járműnek 3 nem minősülő – hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energia (a továbbiakban: part menti villamos energia) után fizetendő adó esetében kedvezményes adómértéket alkalmazzon.

E javaslat célja az engedély Dánia kérelmének megfelelő meghosszabbítása, mivel a jelenlegi eltérés 2021. június 18-án lejár.

2020. május 5-i levelükben a dán hatóságok értesítették a Bizottságot azon szándékukról, hogy a jelenlegi intézkedést 2027. június 17-ig meghosszabbítsák. 2021. február 16-i levelében Dánia további tájékoztatást nyújtott.

A dán hatóságok szándéka, hogy továbbra is alkalmazzák a parti villamos energiára vonatkozó 0,4 øre/KWh (kb. 0,535 EUR/MWh 4 ) összegű villamosenergia-adó kedvezményes mértékét. A kérelem benyújtásának időpontjában a javasolt adómérték megfelelt a 2003/96/EK irányelvben az üzleti célú felhasználásra szánt villamos energia tekintetében meghatározott minimális adómértéknek. Az irányelv 13. cikke 5 %-os tűréshatárt állapít meg azon tagállamok számára, amelyek nem vezették be az eurót.

Emlékeztetni kell arra, hogy az energiaadó-irányelv 13. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy évente egyszer ellenőrizzék, hogy a nemzeti valutában kifejezett adómértékek összhangban vannak-e az irányelvben meghatározott minimális adókulcsokkal. Erre az Európai Unió Hivatalos Lapjában október első munkanapján közzétett átváltási árfolyamok alkalmazásával kerül sor. A tagállamok csak akkor tarthatják fenn az éves kiigazítás időpontjában érvényes adóösszegeket, ha az euróban kifejezett adómérték összegeinek átváltása 5 %-nál vagy 5 EUR-nál – a kettő közül a kisebb összegűnél – alacsonyabb mértékű emelkedést eredményezne a nemzeti valutában kifejezett adómértékben.

Az eltérés kérelmezett érvényességi ideje 2021. június 18-tól 2027. június 17-ig tart, ami biztosítja a jelenleg érvényes eltérés folytonosságát, és az energiaadó-irányelv 19. cikkében engedélyezett maximális időtartamot sem lépi túl.

Az adócsökkentés célja a part menti villamos energia használatának előmozdítása. Az ilyen típusú villamos energia használata környezeti szempontból kevésbé káros megoldást jelent a kikötőkben horgonyzó hajók villamosenergia-szükségletének kielégítésére, mint e hajók bunkerolajának égetése. Az intézkedés csökkenteni fogja a horgonyzó hajók kibocsátását a légszennyező anyagok tekintetében.

A csökkentés az egyébként alkalmazandó 89,2 øre/KWh-s szintről (2020-as díj) 0,4 øre/KWh-ra csökkenti a part menti villamos energiára alkalmazandó energiaadót.

Másrészt az energiaadó-irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a tagállamoknak mentesíteniük kell azokat az energiatermékeket, amelyeket villamos energia kikötőben horgonyzó vízi jármű fedélzetén történő előállítására használnak, illetve az ilyen jármű fedélzetén előállított villamos energiát. Ezt a mentességet az irányelv 15. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a belföldi vízi utakon történő hajózásban a vízi jármű fedélzetén előállított villamos energia esetében is alkalmazhatják. Dánia megerősítette ez utóbbi opcionális mentesség átültetését.

Dánia ezt a kedvezményes adómértéket szándékozik alkalmazni a kereskedelmi hajók által igénybe vett, 380 V vagy annál nagyobb feszültségű parti villamosenergia-források esetében. A dán hatóságok véleménye szerint az említett határértékek megfelelőek ahhoz, hogy a nemzetközi forgalomban részt vevő hajók döntő többsége és a hazai forgalomban részt vevő nagyobb hajók részesüljenek a javaslatban szereplő kedvezményből. Ezeket a hajókat tartják felelősnek a kiegészítő motorok kikötőbeli horgonyzáskor történő fedélzeti üzemeltetésből származó kibocsátás legnagyobb hányadáért. A csökkentés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót magáncélra használják, vagy ha a forgalomból kivonják, vagy hosszú távon üzemen kívül helyezik.

A part menti villamos energia használata azonban nem kötelező a hajók számára.

A dán hatóságok azonban úgy vélik, hogy az intézkedés a verseny szempontjából semleges hatású, mivel a dán kikötőkben horgonyzó valamennyi hajó (kivéve a magánhasználatú hajókat) rendelkezésére áll.

A dán hatóságok úgy vélik, hogy a part menti villamos energiára alkalmazott adócsökkentés nem jelent jelentős versenyelőnyt a part menti villamos energiát használó hajóüzemeltetők számára a fedélzeti villamosenergia-termelést használó üzemeltetőkkel szemben. A legtöbb esetben még a teljes mentesség sem csökkentené a part menti villamos energia kapcsán felmerülő működési költségeket a fedélzeti villamosenergia-termelés működési költségei alá.

A dán hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy várakozásaik szerint az adókedvezmény éves szinten hozzávetőleg 15 millió DKK (2 millió EUR) összegű adókiadással fog járni. A feltételezés alapja a dán kikötőkben horgonyzó üdülőhajóknak a 2008-as, mintegy 16,9 millió KWh-ra becsült villamosenergia-fogyasztása, ami 15 millió DKK éves költségvetési kiadásnak felel meg. A dán hatóságok jelezték, hogy a part menti villamos energia használatára vonatkozó adatok tekintetében nagy a bizonytalanság.

Az intézkedést az érintett villamos energia adóterheit csökkentő adókönnyítés formájában valósítanák meg.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A villamos energia adóztatásáról a 2003/96/EK irányelv, különösen annak 10. cikke rendelkezik.A 14. cikk (1) bekezdésének c) pontja kötelező adómentességet ír elő a hajózásban felhasznált energiatermékek, valamint a vízi járművek fedélzetén előállított villamos energia tekintetében. Az 5., a 15. és a 17. cikk alapján a tagállamok differenciált adóztatást – úgymint adómentességet vagy adókedvezményt – alkalmazhatnak a villamos energia bizonyos felhasználásai tekintetében. Ezek a rendelkezések azonban nem írják elő a part menti villamos energia adómértékének csökkentését.

Egy ilyen intézkedés állami támogatásnak minősül, és az állami támogatásokra vonatkozó uniós jog hatálya alá tartozik, különös figyelemmel a 651/2014/EU bizottsági rendeletre 5 .

Az energiaadó-irányelv rendelkezései

Az intézkedés értékelése a 2003/96/EK irányelv 19. cikke alapján

Az irányelv 19. cikke (1) bekezdésének első albekezdése a következőképpen rendelkezik:

„Az előző cikkekben, különösen az 5., 15. és 17. cikkben meghatározott rendelkezéseken felül a Tanács meghatározott politikai megfontolásokból egyhangúlag, a Bizottság javaslatára eljárva bármely tagállam számára engedélyezheti további mentességek vagy kedvezmények bevezetését.”

A szóban forgó adókedvezménnyel a dán hatóságok azt kívánják elérni, hogy a kikötőkben horgonyzó hajók környezeti szempontból kevésbé káros módon tudják kielégíteni villamosenergia-igényüket, és ezáltal javuljon a helyi levegő minősége. A horgonyzó hajók fedélzetén történő villamosenergia-előállítás alternatívájaként már a Bizottság is tett ajánlást 6 a part menti villamos energia használatára, egyúttal elismerve annak környezeti előnyeit.

A part menti villamos energia kedvező adóügyi megítélésének lehetőségét az irányelv 19. cikke irányozza elő, amelynek célja lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy meghatározott politikai megfontolásokból az adómértékeket érintő további mentességeket vagy kedvezményeket vezessenek be.

Dánia azt kérte, hogy a 19. cikk (2) bekezdésében előírt leghosszabb lehetséges időszakra, vagyis 6 évre engedélyezzék az intézkedést. Elviekben az eltérés alkalmazását kellően hosszú időszakra kell engedélyezni ahhoz, hogy a kikötők üzemeltetői és a villamosenergia-szolgáltatók megfelelő ösztönzést kapjanak a part menti villamos energia biztosításához szükséges beruházások folytatására vagy megkezdésére. Ez az időtartam jogbiztonságot nyújt a hajóüzemeltetők számára is, akiknek meg kell tervezniük a fedélzeti felszerelésekbe való beruházásokat.

Az eltérés azonban nem akadályozhatja a meglévő jogi keret jövőbeli fejlesztését, továbbá figyelembe kell vennie az energiaadó-irányelv következő felülvizsgálatát és az energiaadó-irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslaton alapuló jogi aktus Tanács általi lehetséges elfogadását. Az említett felülvizsgálatra az energiaadó-irányelv értékelését 7 , valamint a Tanácsnak az uniós energiaadózási keretről szóló 2019. november 28-i következtetéseit 8 követően kerül sor. Következtetéseiben a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy elemezze és értékelje a lehetséges opciókat, majd kellő időben tegye közzé az energiaadó-irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatát. Emellett felszólította a Bizottságot, hogy fordítson külön figyelmet az irányelv hatályára, a minimum adómértékekre, valamint az egyedi adókedvezményekre és -mentességekre.

Bár indokoltnak tűnik engedélyezni az intézkedést a kért időszakra, e körülményekre való tekintettel az eltérés érvényességi idejét attól kell függővé tenni, hogy 2027 júniusa előtt érvénybe lépnek-e az idevágó területen hozott általános rendelkezések.

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok

A dán hatóságok által tervezett kedvezményes 0,4 øre/KWh (kb. 0,535 EUR/MWh 9 ) adómérték a kérelem benyújtásának időpontjában megfelelt a 2003/96/EK irányelvben az üzleti célú felhasználásra szánt villamos energia tekintetében meghatározott minimum adómértéknek.

Ezért az intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikkének hatálya alá sorolható, amely meghatározza, hogy mely feltételek mellett mentesülhet a 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás az állami támogatásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek alól. Egyelőre azonban még nem lehet megállapítani, hogy az e rendeletben rögzített összes feltétel teljesül-e, és a tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslat nem érinti a tagállam azon kötelezettségét, hogy biztosítania kell az állami támogatási szabályoknak, a mentesített támogatás esetében pedig különösen a 651/2014/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Környezetvédelmi és éghajlatpolitika

A kérelemben szereplő intézkedés mindenekelőtt az EU környezetvédelmi és éghajlatpolitikáját érinti. Amilyen mértékben az intézkedés elősegíti a kikötőkben horgonyzó hajók fedélzetén történő bunkerolaj-égetés visszaszorítását, olyan mértékben fog hozzájárulni a helyi levegőminőség javulásához és a zajcsökkentéshez. A környezeti levegő minőségéről szóló 2008/50/EK irányelv 10 13. cikke megköveteli a tagállamoktól az irányelvben bizonyos légszennyező anyagok tekintetében meghatározott határértékek, célértékek és egyéb levegőminőségi szabványok betartásának biztosítását. E kötelezettségük értelmében a tagállamoknak megoldásokat kell találniuk olyan problémákra, mint például a horgonyzó hajókról származó kibocsátás azon kikötőkben, ahol ez releváns; és lehetséges, hogy a problémák által érintett kikötőkben az átfogó levegőminőségi stratégia részeként helyénvaló a part menti villamos energia használatának ösztönzése. A part menti villamos energia használatát a tengeri hajózásban használatos üzemanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló (EU) 2016/802 irányelv 11 is ösztönzi. Ez hozzájárulna a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv szerinti nitrogénlerakódási követelményeknek való megfeleléshez is. E tekintetben a dán hatóságok arra számítanak, hogy az üdülőhajókon a fedélzeti villamosenergia-termelésből származó légszennyező anyagok (NOx, SOx, PM10, PM2,5) helyi kibocsátását jelentősen, akár 90 %-kal is csökkenteni lehetne, figyelembe véve, hogy egyes kiegészítő és tartalék villamosenergia-ellátást biztosító rendszereket nem lehet kikapcsolni.

Energiapolitika

Az intézkedés összhangban áll az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelvvel 12 , amely a part menti villamosenergia-létesítményeknek azon kikötőkben történő kiépítésével foglalkozik, ahol erre igény mutatkozik, és ahol a kiépítés nem jár aránytalanul magas költségekkel az előnyökhöz – többek között a környezeti előnyökhöz – képest. Az intézkedés az EUMSZ 13 107. cikkének (1) bekezdése alapján nyújtott állami támogatás szempontjából közös európai érdekű célnak tekinthető.

Itt kell megjegyezni, hogy a parti villamos energia versenyhátránya az alternatívához, azaz a tengeri kikötőkben horgonyzó hajók fedélzetén történő áramtermeléshez képest elsősorban abból adódik, hogy az utóbbi jelen pillanatban teljes adómentességet élvez; sőt, nemcsak a villamosenergia-termeléshez elégetett bunkerolaj adómentes – a 2003/96/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alaphelyzet szerint –, hanem maga a hajófedélzeten előállított villamos energia is (lásd a 2003/96/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját). Az utóbbi mentesség valójában nehezen egyeztethető össze az Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel, azonban gyakorlati megfontolások indokolják. A fedélzeten előállított villamos energia megadóztatásához ugyanis a hajó – gyakran harmadik országbeli – tulajdonosának vagy üzemeltetőjének bevallást kellene benyújtania a felhasznált villamos energia mennyiségéről. A bevallásban továbbá fel kellene tüntetni azt is, hogy az említett energiamennyiségnek mekkora hányadát használták fel az adót kivető tagállam felségvizein. E bevallási kötelezettség hatalmas adminisztratív terhet jelentene a hajótulajdonosok számára, ha minden olyan tagállamra vonatkozna, amelynek felségvizein a hajó áthalad. Ilyen körülmények között indokolt a kevésbé szennyező part menti villamos energiát sújtó hátrány megszüntetése, és az adókedvezmény alkalmazásának engedélyezése Dánia számára.

Közlekedéspolitika

Az intézkedés összhangban áll az uniós kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről szóló 2006/339/EK bizottsági ajánlással 14 és a „Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában (...)” című bizottsági közleménnyel 15 .

Belső piac és tisztességes verseny

Ami a belső piac és tisztességes verseny szempontjait illeti, az intézkedés pusztán mérsékelné a horgonyzó hajók rendelkezésére álló villamosenergia-források, vagyis a fedélzeten történő előállítás és a parti villamos energia használata közötti versenyben jelenleg tapasztalható, a bunkerolajra vonatkozó meglévő adómentesség okozta adóügyi torzulást.

A dán hatóságok nem észleltek jelentős változást a hajótulajdonosok part menti villamosenergia-létesítmények rendelkezésre állása alapján történő kikötőválasztása terén. A part menti villamos energia használata jelenleg főként a kompok és a halászhajók esetében jellemző. Ezenkívül a dán hatóságok megemlítik, hogy a teherhajók is használják bizonyos mértékben a part menti villamos energiát, különösen akkor, ha hosszabb ideig tartózkodnak a kikötőben. A dán hatóságok továbbá megemlítik, hogy a dán kikötőkben még nincsenek olyan létesítmények a nagyobb hajók – például üdülőhajók vagy konténerszállító hajók – számára, amelyek lehetővé tennék a part menti villamos energia használatát.

Mivel az intézkedés csökkenti a hajók költségeit, hatással lesz a tagállamok közötti kereskedelemre. A hatás azonban minimálisra becsülhető, mivel az utasok kívánságai és a rakományok célállomása határozza meg, hogy a hajók kikötnek-e a dán kikötőkben.

A dán hatóságok továbbá úgy vélik, hogy az intézkedés versenysemleges, mivel a part menti villamos energiához való hozzáférés – lobogótól függetlenül – minden olyan, a dán kikötőkben kikötő hajó számára rendelkezésre fog állni, amely megfelel a fenti feltételeknek, anélkül, hogy a nemzeti gazdasági szereplők előnyösebb adóügyi megítéléséhez vezetne a más uniós tagállamokból származó versenytársaikkal szemben.

A korlátozás, mely értelmében a kedvezményes adómérték csak a hajók által igénybe vett, 380 V vagy annál nagyobb feszültségű parti villamosenergia-források esetében alkalmazható, piaci torzulásának tekinthető. A gyakorlatban azonban a kereskedelmi hajókat nem látják el 380 V-nál kisebb feszültségű parti villamos energiával, az ilyen feszültségű villamosenergia-ellátást csak kis méretű, kedvtelési célú hajók használják.

A kikötők közötti versenyt illetően nem várható jelentős hatás a tagállamok közötti kereskedelemre, ami akkor jelentkezhetne, ha a hajók megváltoztatnák útvonalukat azért, hogy kedvezményes adómértékű part menti villamos energiát vegyenek igénybe. A fentiek alapján tehát, mivel a part menti villamos energia használata – legalábbis rövid távon – vélhetően az adókedvezmény ellenére sem bizonyul majd gazdaságosabbnak a villamos energia fedélzeti előállításánál, a part menti villamos energiára vonatkozó, szóban forgó adókedvezmény várhatóan a kikötők közötti versenyben sem okoz majd számottevő torzulást, hiszen nem ösztönzi a hajókat arra, hogy e lehetőség miatt megváltoztassák útvonalukat.

A kedvezményes adómérték alkalmazására irányuló engedély meghosszabbítására Svédország által javasolt időkeret miatt – amennyiben nem lesz jelentős változás a jelenlegi keretrendszerben és helyzetben – nem valószínű, hogy az előző bekezdésekben ismertetett elemzés az intézkedés hatályvesztése előtt megváltozna.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A 2003/96/EK tanácsi irányelv 19. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkének hatálya alá tartozó közvetett adózás önmagában nem tartozik az Európai Uniónak az EUMSZ 3. cikke szerinti kizárólagos hatáskörébe.

Ugyanakkor a 2003/96/EK irányelv 19. cikke értelmében a Tanács kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy másodlagos jogforrások útján a tagállamok számára az említett rendelkezésnek megfelelő további mentességeket vagy kedvezményeket engedélyezzen. A tagállamok ennélfogva nem vehetik át a Tanács e szerepkörét. A szubszidiaritás elve ebből adódóan nem alkalmazandó e végrehajtási határozat esetében. Mivel ebben az esetben nem jogalkotási aktus tervezetéről van szó, az aktust nem kell továbbítani a Szerződésekhez csatolt 2. jegyzőkönyvben előírtak szerint a nemzeti parlamenteknek, hogy azok megvizsgálják a szubszidiaritás elvének való megfelelést.

Arányosság

A javaslat megfelel az arányosság elvének. Az adókedvezmény nem lépi túl a szóban forgó célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

A javasolt jogi aktus tanácsi végrehajtási határozat. A 2003/96/EK irányelv 19. cikke kizárólag ezt az intézkedést teszi lehetővé.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése/célravezetőségi vizsgálata

Ehhez az intézkedéshez nem szükséges a hatályban lévő jogszabályok értékelése.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A javaslat alapját a Dánia által benyújtott kérelem képezi, és az csak ezt a tagállamot érinti.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Külső szakértők bevonására nem volt szükség.

Hatásvizsgálat

A javaslat egy tagállam számára saját kérése alapján megadandó egyedi engedélyre vonatkozik, és nem igényel hatásvizsgálatot.

A Dánia által szolgáltatott információk arra engednek következtetni, hogy az intézkedés korlátozott hatással lesz az adóbevételekre. Részletesebben: az intézkedéssel járó adókiadások becslése alapján a dán hatóságok szerint az elkövetkező években évente 15 millió DKK veszteség várható.

Történelmi okokból Dánia számos kereskedelmi kikötője biztosít part menti villamos energiát a hajók számára. A dán hatóságok megállapították, hogy az elmúlt néhány évben több kikötő is telepített, illetve több kikötő telepíteni tervez létesítményeket a nagyobb hajók – például a rendszeres nemzetközi és nemzeti útvonalakon közlekedő kompok – számára. Ugyanez igaz a nemzetközi forgalomban részt vevő üdülőhajókra is. Emellett egyes dán kikötők mobil parti erőműveket létesítettek a teherhajók számára. A kompok és üdülőhajók elegendő energiával való ellátásához új infrastrukturális létesítményekre van szükség.

A dán hatóságok várakozásai szerint az intézkedés jelentős pozitív hatással lesz környezetvédelmi céljaik elérésére, és különösen a levegőminőség javítására, a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK irányelvvel összhangban. A part menti villamosenergia-felhasználás eredményeként csökkent a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a légszennyező részecskék és a szén-oxidok kibocsátásának mértéke. Az intézkedésben rejlő lehetőségeket még nem sikerült teljes mértékben kiaknázni, mivel költséges berendezésekre van szükség mind a rakpartokon, mind a hajókon.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Az intézkedés nem az egyszerűsítést szolgálja. A Dánia által benyújtott kérelmen alapul, és csak ezt a tagállamot érinti.

Alapjogok

Az intézkedés nem befolyásolja az alapvető jogokat.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az intézkedés nem ró az Unióra pénzügyi vagy igazgatási terhet. A javaslatnak ezért nincsenek az uniós költségvetést érintő vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

Végrehajtási tervre nincs szükség. A javaslat egy tagállam számára saját kérése alapján megadandó, adókedvezmény biztosítására vonatkozó egyedi engedélyre vonatkozik. Az engedély korlátozott, a 2027. június 17-ig tartó időtartamra szól. Az alkalmazandó adómértéknek összhangban kell lennie az energiaadó-irányelvben meghatározott minimális adómértékkel. Az intézkedés újraértékelhető, ha az érvényességi idő leteltével a meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtanak be.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

A javaslathoz nincs szükség az átültetésre vonatkozó magyarázó dokumentumokra.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Az 1. cikk értelmében Dánia engedélyt kap arra, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzon a kikötőiben horgonyzó – magánjellegű, kedvtelési célú vízi járműnek nem minősülő – hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energia (a továbbiakban: part menti villamos energia) után fizetendő villamosenergia-adó tekintetében. Az adó nem lehet kevesebb a villamos energia üzleti célú felhasználása tekintetében az irányelv által meghatározott minimális adómértéknél. Az adókedvezmény nem alkalmazható a 2003/96/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése c) pontjának második albekezdése szerinti magánjellegű, kedvtelési célú vízi járművek számára szolgáltatott villamos energiára.

A 2. cikk értelmében a kért engedélyt 2021. június 18-i hatállyal meg kell adni, biztosítva a jelenleg hatályos 2015/993/EU tanácsi végrehajtási határozat folytonosságát. Az engedély Dánia kérelmének megfelelően 2027. június 17-ig, azaz az irányelvben engedélyezett maximális, 6 éves időtartamig érvényes.

2021/0110 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a kikötőkben horgonyzó hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energiára vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának Dánia számára a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre 16 és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A Tanács 2015/993/EU végrehajtási határozata a 2003/96/EK irányelv 17 19. cikkével összhangban 2021. június 18-ig engedélyezte Dánia számára a kikötőkben horgonyzó – magánjellegű, kedvtelési célú vízi járműnek nem minősülő – hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energiára (a továbbiakban: part menti villamos energia) vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazását.

(2)Dánia 2020. május 5-i levelében engedélyt kért a part menti villamos energiára vonatkozó kedvezményes adómértéknek a 2003/96/EK irányelv 19. cikke szerinti további alkalmazására. A dán hatóságok 2020. február 16-án kelt levelükben további információkkal szolgáltak.

(3)Az alkalmazni kívánt adókedvezménnyel Dánia célja a part menti villamos energia használatának további ösztönzése. Az ilyen típusú villamos energia használata környezeti szempontból kevésbé káros megoldást jelent a kikötőkben horgonyzó hajók villamosenergia-szükségletének kielégítésére, mint e hajók bunkerolajának égetése.

(4)Amilyen mértékben a part menti villamos energia használatával elkerülhető a bunkerolaj-égetéssel keletkező légszennyező anyagok kibocsátása, az intézkedés olyan mértékben járul hozzá a helyi levegőminőség javításához a kikötővárosokban, valamint a zajterhelés csökkentéséhez. Ennélfogva a part menti villamos energia kedvezményes adómértékének fenntartása várhatóan hozzájárul az Unió környezetvédelmi, egészségügyi és éghajlat-politikai célkitűzéseihez.

(5)A part menti villamos energiára vonatkozó kedvezményes adómérték további alkalmazásának Dánia számára történő engedélyezése nem haladja meg az ilyen energia használatának előmozdításához szükséges mértéket, hiszen a legtöbb esetben továbbra is a villamos energia fedélzeti előállítása jelenti majd a versenyképesebb alternatívát. Az említett okból, valamint a szóban forgó technológia jelenleg viszonylag csekély piaci penetrációja miatt a kedvezményes adómérték az érvényessége alatt várhatóan nem okoz jelentős versenytorzulást, ezért nem fejt ki káros hatást a belső piac megfelelő működésére.

(6)A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése alapján megadott valamennyi engedély szigorúan korlátozott időre szól. Annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezés időtartama elég hosszú legyen ahhoz, hogy ne tántorítsa el az érintett gazdasági szereplőket a szükséges beruházásoktól, az engedélyt célszerű 2027. június 17-ig megadni. Az engedély azonban a Tanács által – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikke vagy bármely egyéb releváns rendelkezése alapján – a part menti villamos energiára vonatkozó adókedvezményekkel kapcsolatban elfogadott általános szabályok alkalmazásának kezdőnapjától hatályát veszíti, amennyiben e rendelkezések 2027. június 17. előtt alkalmazandóvá válnak.

(7)A kikötők és hajók üzemeltetőit számára történő jogbiztonság nyújtása, valamint a villamos energia forgalmazóira és továbbforgalmazóira háruló adminisztratív terhek esetleges növekedésének elkerülése érdekében biztosítani kell, a kért engedélynek biztosítania kell a 2015/993/EU végrehajtási határozat szerinti korábbi intézkedések megszakítás nélkül alkalmazását.

(8)E határozat nem érinti az állami támogatásokra vonatkozó uniós előírások alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza Dániát, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzon a kikötőiben horgonyzó – magánjellegű, kedvtelési célú vízi járműnek nem minősülő – hajók által közvetlenül igénybe vett villamos energia (a továbbiakban: part menti villamos energia) után fizetendő villamosenergia-adó esetében, amennyiben a 2003/96/EK irányelv 10. cikkében említett minimális adómértékek teljesülnek.

2. cikk

Ezt a határozatot 2021. június 18-tól 2027. június 17-ig kell alkalmazni.

Amennyiben azonban a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikke vagy bármely egyéb releváns rendelkezése alapján eljárva a part menti villamos energia vonatkozásában adókedvezményekkel kapcsolatos általános szabályokat állapít meg, e határozatot az említett általános szabályok alkalmazásának kezdőnapjáig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
(2)    HL L 159., 2015.06.25., p. 68.
(3)    A „magánjellegű, kedvtelési célú vízi jármű” fogalommeghatározása a 2003/96/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése c) pontjának második albekezdésében szerepel.
(4)    Valamennyi számítás a 2019. október 1-jei, 1 EUR=7,4662 DKK árfolyamon alapul. Lásd: HL C 329/03, 2019.11.1.
(5)    A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).
(6)    A Bizottság 2006/339/EK ajánlása (2006. május 8.) a kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről (HL L 125., 2006.5.12.).
(7)    SWD(2019) 329 final
(8)    A Tanács 2019. november 28-án elfogadott következtetései, 14608/19, FISC 458. 
(9)    Valamennyi számítás a 2019. október 1-jei, 1 EUR=7,4662 DKK árfolyamon alapul. Lásd: HL C 329/03, 2019.11.1.
(10)    Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1. o.).
(11)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/802 irányelve (2016. május 11.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (HL L 132., 2016.5.21., 58. o.).
(12)    Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 307., 2014.10.28., 1. o.).
(13)    C(2014) 2231 final, 2014. április 9.
(14)    A Bizottság 2006/339/EK ajánlása (2006. május 8.) a kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről (HL L 125., 2006.5.12.).
(15)    A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra, COM(2009) 8 végleges, 2009. január 21.
(16)    HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
(17)    A Tanács (EU) 2015/993 végrehajtási határozata (2015. június 19.) a kikötőben horgonyzó hajók számára közvetlenül biztosított villamos energiára vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának Dánia számára a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 68. o.).