2022.2.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 68/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2021. november 30.)

a nyomonkövethetőségi követelményeknek a kriptoeszköz-átutalásokra történő kiterjesztéséről szóló rendeletre irányuló javaslatról

(CON/2021/37)

(2022/C 68/02)

Bevezetés és jogalap

2021. október 14-én és 20-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Parlamenttől, illetve az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a javasolt rendelet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a javasolt rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) a Szerződés 127. cikke (2) bekezdése első és negyedik francia bekezdése szerinti, az Unió monetáris politikájának végrehajtására, valamint a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítására vonatkozó alapvető feladatát, a KBER-nek a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdése szerinti, a pénzügyi rendszer stabilitásának előmozdítására vonatkozó feladatát, valamint az eurobankjegyek Szerződés 128. cikkének (1) bekezdése szerinti törvényes fizetőeszköz státuszát. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az EKB üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a javasolt rendelet révén kiterjesszék a nyomonkövethetőségi követelményeket a kriptoeszközökre, a Bizottság által 2020. július 20-án elfogadott, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó csomag (2) részeként.

Tekintettel arra, hogy a kriptoeszköz-átutalások hasonló pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak vannak kitéve, mint az elektronikus átutalások, a kriptoeszköz-szolgáltatókra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem ugyanolyan szintű követelményeinek kell vonatkozniuk, mint amelyek a többi kötelezett szolgáltatóra vonatkoznak. Az EKB ezért üdvözli a javasolt rendeletet, amely kiegyenlíti a versenyfeltételeket a kriptoeszköz-szolgáltatók számára.

Az EKB üdvözli az uniós jogi keretrendszer javasolt összehangolását a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásaival, különösen a 16. Ajánlással (3), mivel ez tovább csökkenti a kriptoeszköz-átutalásokhoz kapcsolódó, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat, egyenlő versenyfeltételeket teremtve ezáltal a hivatalos pénznemekben történő átutalások és a kriptoeszköz-átutalások között a kriptoeszközök pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást célzó, visszaélésszerű felhasználásának megelőzése érdekében. Míg a kriptoeszköz-szolgáltatókra alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények intenzitása tekintetében egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani, az egyedi követelményeknek le kell fedniük a kriptoeszközök és a kriptoeszköz-átutalások technológiai jellemzőihez kapcsolódó kockázatokat. Például a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségére vonatkozó követelményeknek figyelembe kell venniük az ezen átruházások alapjául szolgáló technológiák sajátosságait.

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kockázatok hatékony csökkentése érdekében a javasolt rendeletet egyértelművé kell tenni annak érdekében, hogy ne merüljön fel kétség azzal kapcsolatban, hogy a rendelet hatálya kiterjed a hosztolt és a nem hosztolt tárcák közötti ügyletekre, aminek következtében pontosan ugyanazokat az információkat kell összegyűjteni és tárolni, mint az egyéb kriptoeszköz-átutalások esetében. Továbbá, a Bizottságnak és az érintett nemzeti hatóságoknak szorosan figyelemmel kellene kísérniük azokat a kriptoeszközökkel kapcsolatos piaci fejleményeket és pénzmosási tevékenységeket, amelyek szolgáltatók igénybevétele nélkül vagy decentralizált P2P váltókon keresztül valósulnak meg, és adott esetben további jogalkotási intézkedéseket kellene javasolniuk, ha e szegmensben a műveletek volumenének jelentős növekedése és az ilyen eszközök tiltott tevékenységek céljára történő fokozott felhasználása figyelhető meg.

Végül, tekintettel a kriptoeszközök területén végbemenő technológiai fejlődés gyors ütemére, fontos, hogy az érintett hatóságokkal és adott esetben a magánszektorral együttműködve szorosan nyomon kövessék a keretrendszer végrehajtását.

1.   A kriptoeszközök fogalommeghatározása és a javasolt rendelet hatálya

1.1

A javasolt rendelet a „kriptoeszköz” fogalmát a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (4) (a továbbiakban: a kriptoeszközök piacairól szóló rendelet) szereplő definícióval azonos módon határozza meg. Amint azt az EKB korábban megjegyezte (5), a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletre irányuló javaslat a kriptoeszközök technológiaspecifikus és tág fogalommeghatározását tartalmazza. Az EKB értelmezése szerint egy tág, mindent átfogó fogalommeghatározás a cél, következésképpen a javasolt rendelet a nyomonkövethetőségi követelményeket valamennyi kriptoeszközre ki kívánja terjeszteni, a kibocsátásukhoz alkalmazott mögöttes technológiától (megosztott főkönyvi technológia vagy egyéb) függetlenül.

1.2

A javasolt rendelet hatálya tekintetében az EKB értelmezése szerint a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletre irányuló javaslat hatályához hasonlóan annak nem célja kiterjedni a monetáris hatósági minőségükben eljáró központi bankok által kibocsátott kriptoeszközökre. Mindazonáltal a jogbiztonság érdekében, valamint annak érdekében, hogy a javasolt rendelet hatálya teljes mértékben igazodjon a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletre irányuló javaslat hatályához, az EKB javasolja, hogy ezt kifejezetten tüntessék fel a javasolt rendelet preambulumbekezdéseiben és rendelkezéseiben.

2.   Hivatkozás a hivatalos pénznemekre

A javasolt rendelet a „fiat pénzekre” vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz (6). A Szerződéseknek és az uniós monetáris jognak megfelelően az euroövezet – vagyis azon tagállamok, amelyek pénznemükként bevezették az eurót – közös pénze az euro. Ami azokat a tagállamokat illeti, amelyek pénznemükként nem vezették be az eurót, a Szerződések következetesen e tagállamok pénznemeire hivatkoznak. A Szerződések sehol nem hivatkoznak az euróra vagy a tagállamok pénznemeire „fiat” pénzként. Erre tekintettel nem megfelelő uniós jogszabályszövegekben „fiat pénzekre” hivatkozni. A javasolt rendeletnek ehelyett „hivatalos pénznemekre” kell hivatkoznia (7).

3.   A javasolt rendelet alkalmazásának kezdő időpontja

A javasolt rendelet alkalmazása kezdő időpontjának a kriptoeszközök piacairól szóló javasolt rendeletéhez való igazítása rendszerszempontból és pénzügyi stabilitási szempontból hasznos lenne annak biztosítása érdekében, hogy a javasolt rendelet minél hamarabb alkalmazandó legyen a kriptoeszköz-átutalásokra, ahelyett, hogy megvárná a pénzmosás elleni küzdelmet célzó csomag többi részének alkalmazását. Amint azt a Bizottság megjegyezte, a virtuális eszközök átutalása eddig nem tartozott a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá, ami a kriptoeszköz-tulajdonosokat pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak teszi ki, mivel az illegális pénzmozgások kriptoeszközök átutalásával is történhetnek, és káros hatással vannak a pénzügyi ágazat integritására, stabilitására és jó hírére (8). Ezzel összefüggésben már több tagállam fogadott el jogszabályokat (9).

Abban az esetben, ahol az EKB a javasolt rendelet módosítására tesz javaslatot, külön technikai munkadokumentum tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot. A technikai munkadokumentum angol nyelven elérhető az EUR-Lexen.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. november 30-án.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 422 final.

(2)  A csomag részét képezi továbbá: a) a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló rendeletre irányuló javaslat (C(2021) 420 final); b) a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról és az (EU) 2015/849 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre irányuló javaslat (C(2021) 423 final); és c) a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslat (C(2021) 421 final).

(3)  Lásd a FATF ajánlásait. Elérhetőek a FATF honlapján: https://www.fatf-gafi.org

(4)  COM(2020) 593 final.

(5)  Lásd a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló, 2021. február 19-i CON/2021/2021európai központi banki vélemény (HL C 152., 2021.4.29., 1. o.) 12. lábjegyzetét. Az EKB valamennyi véleménye elérhető az EUR-Lexen.

(6)  Lásd a javasolt rendelet (8) és (27) preambulumbekezdését.

(7)  Lásd a CON/2021/4 vélemény 2.1.5 pontját, valamint a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló, 2016. október 12-i CON/2016/49 európai központi banki vélemény (HL C 459., 2016.12.9., 3. o.) 1.1.3 pontját.

(8)  Lásd a javasolt rendelet indokolása 1. Szakasza első pontjának nyolcadik bekezdését.

(9)  Például 2021. október 1-jén hatályba lépett a német Pénzügyminisztérium rendelete a kriptoeszköz-átutalásokra vonatkozó fokozott átvilágítási követelményekről (Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten, 2021. szeptember 24., BGBl. I 4465 o.). A rendelet értelmében a kötelezett nevében kriptoeszközöket átutaló kriptoeszköz-szolgáltatóknak egyidejűleg és biztonságosan továbbítaniuk kell a kedvezményezett nevében eljáró kriptoeszköz-szolgáltató részére a megbízó nevét, címét és számlaszámát (pl. a nyilvános kulcsot), valamint a kedvezményezett nevét és számlaszámát (pl. nyilvános kulcsát). A kedvezményezett nevében eljáró kriptoeszköz-szolgáltatónak biztosítania kell, hogy megkapja és tárolja a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó információkat. A kriptoeszköz-átutalásban részt vevő felek teljes körű nyomonkövethetősége a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésének, felderítésének és kivizsgálásának, valamint a szankciók kijátszása figyelemmel kísérésének eszközeként szolgál. A rendelet azt is előírja a kötelezett szolgáltatók számára, hogy amennyiben az átutalás nem kriptoeszköz-szolgáltató által kezelt elektronikus pénztárcából vagy pénztárcába történik, még akkor is biztosítsák az átutalás kedvezményezettjére vagy kezdeményezőjére vonatkozó információk gyűjtését, ha nem áll fenn az adattovábbítás kockázata.