Brüsszel, 2020.11.27.

COM(2020) 780 final

2020/0344(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás második része III. címe rendelkezéseinek Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira történő alkalmazásának kezdetére vonatkozó időponttal kapcsolatban képviselendő álláspontról

(EGT-vonatkozású szöveg)


INDOKOLÁS

1.A javaslat tárgya

A Bizottság javasolja, hogy a Tanács határozza meg az Unió által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) létrehozott vegyes bizottságban az azzal az időponttal kapcsolatban képviselendő álláspontot, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

2.A javaslat háttere

2.1.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás

A kilépésről rendelkező megállapodás meghatározza a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióból (a továbbiakban: az Unió) és az Európai Atomenergia-közösségből való rendezett kilépésére vonatkozó szabályokat. A megállapodás 2020. február 1-jén hatályba lépett.

2.2.„Trianguláció”

A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (1) bekezdésében az Unió és az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a szociális biztonsági jogok kölcsönös védelmét alkalmazza (a kilépésről rendelkező megállapodás második részének III. címe szerint) az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: az EGT) és ezzel egyidejűleg az Európai Szabadkereskedelmi Társulásban tagsággal rendelkező országok (a továbbiakban: az EGT-tag EFTA-államok) állampolgáraira, valamint a svájci állampolgárokra, azzal a feltétellel, hogy egyrészről az Unió az EGT-tag EFTA-államokkal, valamint az Unió a Svájci Államszövetséggel az egyesült királysági állampolgárokra alkalmazandó, másrészről az Egyesült Királyság az EGT-tag EFTA-államokkal, valamint az Egyesült Királyság a Svájci Államszövetséggel az uniós polgárokra alkalmazandó megfelelő megállapodásokat köt.

Erre a három felet – nevezetesen az Uniót, az EGT-tag EFTA-államokat/a Svájci Államszövetséget és az Egyesült Királyságot – magában foglaló rendszerre „triangulációként” hivatkozunk. E trianguláció célja, hogy biztosítsa az ezen államok azon állampolgárai, továbbá azon hontalan személyek és menekültek, valamint családtagjaik és túlélő hozzátartozóik kölcsönös szociális biztonsági jogainak védelmét, akik – a kilépésről rendelkező megállapodás 126. cikkében meghatározott átmeneti időszak lejártáig – a három felet érintő, határokon átnyúló helyzetben vannak vagy voltak.

Az Egyesült Királyság már kötött ilyen megállapodásokat az EGT-tag EFTA-államokkal 1 , illetve a Svájci Államszövetséggel 2 . Az Unió ilyen megállapodásokat szándékozik kötni az EGT-tag EFTA-államokkal és a Svájci Államszövetséggel az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról szóló EGT vegyes bizottsági határozat, illetve az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságnak a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló II. mellékletének módosításáról szóló határozat révén.

A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (2) bekezdése értelmében az Unió és az Egyesült Királyság értesíti a vegyes bizottságot az EGT-tag EFTA-államokkal és a Svájci Államszövetséggel kötött megállapodásaik hatálybalépésének időpontjáról.

A vegyes bizottság csak ezt követően fogad el olyan határozatot, amelyben megállapítja azt az időpontot, amelytől kezdődően a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó rendelkezéseket az EGT-tag EFTA-államok állampolgáraira és a svájci állampolgárokra alkalmazni kell. A 33. cikk végrehajtása csak ettől az időponttól teljesül azáltal, hogy háromoldalú helyzetben biztosítva lesz az uniós polgárok, az egyesült királysági állampolgárok, az EGT-tag EFTA-államok állampolgárai és a svájci állampolgárok szociális biztonsági jogosultságainak védelme.

2.3.A vegyes bizottság tervezett határozata

A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (1) bekezdése értelmében a megállapodás második részének a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló III. címe uniós polgárokra alkalmazandó rendelkezései alkalmazandók Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira, feltéve, hogy ezek az államok egyrészről az Egyesült Királysággal az uniós polgárokra alkalmazandó, másrészről az Unióval az egyesült királysági állampolgárokra alkalmazandó megfelelő megállapodásokat kötöttek és alkalmaznak.

A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (2) bekezdése értelmében a vegyes bizottság az Egyesült Királyság és az Unió által küldött, az említett megállapodások hatálybalépésének időpontjáról szóló értesítés kézhezvétele után megállapítja azt az időpontot, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit – az esettől függően – Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

A tervezett vegyes bizottsági határozat, amelyre vonatkozóan meg kell határozni az Unió által képviselendő álláspontot, ezen időpont megállapítására irányul.

3.Az Unió által képviselendő álláspont

Tekintettel a 2.2. pontban említett megfelelő megállapodások hatálybalépésének időpontjára, valamint annak érdekében, hogy ne keletkezzen joghézag az érintett állampolgárok védelmében a kilépésről rendelkező megállapodás 126. cikkében meghatározott átmeneti időszak lejártát követően, 2021. január 1-jét kell megállapítani azon időpontként, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

Az Unió által képviselendő álláspontnak ezért támogatnia kell a kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (2) bekezdése szerinti, az említett időpontot megállapító vegyes bizottsági határozat elfogadását, összhangban a jelen javaslathoz csatolt határozattervezettel.

4.Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdése tanácsi határozatok elfogadásáról rendelkezik „a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat”.

A vegyes bizottság által elfogadandó határozat joghatással bíró jogi aktus.

A tervezett jogi aktus nem egészíti ki és nem módosítja a kilépésről rendelkező megállapodás intézményi keretét.

Ezért a javasolt határozat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése.

A tervezett jogi aktus elsődleges célkitűzése és tartalma az Unió által azzal az időponttal kapcsolatban képviselendő álláspont meghatározására irányul, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell. A megállapodás megkötése az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdésén alapult.

A javasolt határozat jogalapja ezért az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdése, összefüggésben az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével.

5.A tervezett jogi aktus kihirdetése

Mivel a vegyes bizottság határozatának célja, hogy megállapítsa azt az időpontot, amelytől kezdődően a kilépésről rendelkező megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell, a vegyes bizottság határozatát elfogadását követően helyénvaló kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2020/0344 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás második része III. címe rendelkezéseinek Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira történő alkalmazásának kezdetére vonatkozó időponttal kapcsolatban képviselendő álláspontról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) az Unió az (EU) 2020/135 tanácsi határozat 3 révén megkötötte, és a megállapodás 2020. február 1-jén hatályba lépett.

(2)A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (1) bekezdése értelmében a megállapodás második részének a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló III. címe uniós polgárokra alkalmazandó rendelkezései alkalmazandók Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira, feltéve, hogy ezek az államok egyrészről az Egyesült Királysággal az uniós polgárokra alkalmazandó, másrészről az Unióval az egyesült királysági állampolgárokra alkalmazandó megfelelő megállapodásokat kötöttek és alkalmaznak.

(3)A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (2) bekezdése értelmében a megállapodás 164. cikkének (1) bekezdésével létrehozott vegyes bizottság (a továbbiakban: a vegyes bizottság) az Egyesült Királyság és az Unió által küldött, az említett megállapodások hatálybalépésének időpontjáról szóló értesítés kézhezvétele után megállapítja azt az időpontot, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit – az esettől függően – Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

(4)Az Unió megfelelő megállapodásokat kötött Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal 4 , valamint a Svájci Államszövetséggel 5 , amelyek alkalmazandók az egyesült királysági állampolgárokra. Az Egyesült Királyság megfelelő megállapodásokat kötött Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal 6 , valamint a Svájci Államszövetséggel 7 , amelyek alkalmazandók az uniós polgárokra.

(5)Tekintettel az említett megállapodások tervezett hatálybalépésének időpontjára, valamint annak érdekében, hogy ne keletkezzen joghézag az érintett állampolgárok védelmében a kilépésről rendelkező megállapodás 126. cikkében meghatározott átmeneti időszak lejártát követően, 2021. január 1-jét kell megállapítani azon időpontként, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

(6)Ezért az Egyesült Királyság és az Unió által küldött, az általuk Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal, valamint a Svájci Államszövetséggel kötött megállapodások hatálybalépésének időpontjáról szóló értesítést követően helyénvaló meghatározni az Unió által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot.

(7)Az e határozatban előírt intézkedések mihamarabbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e határozatnak az elfogadása napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kilépésről rendelkező megállapodás 164. cikkének (1) bekezdésével létrehozott vegyes bizottságban az Unió által – a megállapodás 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozandó határozattal kapcsolatban – képviselendő álláspont a vegyes bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

A vegyes bizottság határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    Az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból, az EGT-megállapodásból, valamint az Egyesült Királyság és az EGT-tag EFTA-államok között az Egyesült Királyság európai uniós tagságából fakadóan alkalmazandó egyéb megállapodásokból való kilépését követően alkalmazandó rendelkezésekről szóló, 2020. január 28-án Londonban aláírt megállapodás.
(2)    A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Svájci Államszövetség közötti, a polgárokat az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból és a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásból való kilépését követően megillető jogokról szóló, 2019. február 25-én Bernben aláírt megállapodás.
(3)    A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).
(4)    Az EGT Vegyes Bizottság .../... határozata ([…]) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról.
(5)    Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás által létrehozott Vegyes Bizottság .../... határozata ([…]) a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló II. mellékletének módosításáról.
(6)    Az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból, az EGT-megállapodásból, valamint az Egyesült Királyság és az EGT-tag EFTA-államok között az Egyesült Királyság európai uniós tagságából fakadóan alkalmazandó egyéb megállapodásokból való kilépését követően alkalmazandó rendelkezésekről szóló, 2020. január 28-án Londonban aláírt megállapodás.
(7)    A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Svájci Államszövetség közötti, a polgárokat az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból és a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásból való kilépését követően megillető jogokról szóló, 2019. február 25-én Bernben aláírt megállapodás.

Brüsszel, 2020.11.27.

COM(2020) 780 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás második része III. címe rendelkezéseinek Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira történő alkalmazásának kezdetére vonatkozó időponttal kapcsolatban képviselendő álláspontról


MELLÉKLET

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság .../2020 határozata

(...)

a megállapodás második része III. címe rendelkezéseinek Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira történő alkalmazásának kezdetére vonatkozó időpont megállapításáról

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásra 1 (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (1) bekezdése értelmében a megállapodás második részének a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló III. címe uniós polgárokra alkalmazandó rendelkezései alkalmazandók Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira, feltéve, hogy ezek az államok egyrészről az Egyesült Királysággal az uniós polgárokra alkalmazandó, másrészről az Unióval az egyesült királysági állampolgárokra alkalmazandó megfelelő megállapodásokat kötöttek és alkalmaznak.

(2)A kilépésről rendelkező megállapodás 33. cikkének (2) bekezdése értelmében a vegyes bizottság az Egyesült Királyság és az Unió által küldött, az említett megállapodások hatálybalépésének időpontjáról szóló értesítés kézhezvétele után megállapítja azt az időpontot, amelytől kezdődően a megállapodás második része III. címének rendelkezéseit – az esettől függően – Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

(3)Az Unió megfelelő megállapodásokat kötött Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal 2 , valamint a Svájci Államszövetséggel 3 , amelyek alkalmazandók az egyesült királysági állampolgárokra. Az Egyesült Királyság megfelelő megállapodásokat kötött Izlanddal, a Liechtensteini Hercegséggel és a Norvég Királysággal 4 , valamint a Svájci Államszövetséggel 5 , amelyek alkalmazandók az uniós polgárokra.

(4)Tekintettel az Egyesült Királyság és az Unió által küldött, a (3) preambulumbekezdésben említett megállapodások hatálybelépésének időpontjáról szóló értesítésekre, 2021. január 1-jét kell megállapítani azon időpontként, amelytől kezdődően a kilépésről rendelkező megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

2021. január 1-je az az időpont, amelytől kezdődően a kilépésről rendelkező megállapodás második része III. címének rendelkezéseit Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség állampolgáraira alkalmazni kell.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …,

a Vegyes Bizottság részéről 

a társelnökök

(1)     HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
(2)    Az EGT Vegyes Bizottság .../... határozata ([…]) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról.
(3)    Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás által létrehozott Vegyes Bizottság .../... határozata ([…]) a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló II. mellékletének módosításáról.
(4)    Az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból, az EGT-megállapodásból, valamint az Egyesült Királyság és az EGT-tag EFTA-államok között az Egyesült Királyság európai uniós tagságából fakadóan alkalmazandó egyéb megállapodásokból való kilépését követően alkalmazandó rendelkezésekről szóló, 2020. január 28-án Londonban aláírt megállapodás.
(5)    A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Svájci Államszövetség közötti, a polgárokat az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból és a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásból való kilépését követően megillető jogokról szóló, 2019. február 25-én Bernben aláírt megállapodás.