Brüsszel, 2020.1.14.

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról


INDOKOLÁS

1.    A JAVASLAT HÁTTERE

2018. november 28-án a Bizottság ismertette a virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról szóló hosszú távú, 2050-re megvalósítandó stratégiai jövőképét 1 . A stratégia bemutatja, hogy Európa hogyan tölthet be vezető szerepet a klímasemlegesség terén: a megvalósítható technológiai megoldásokba való befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, a kulcsfontosságú területeket – az iparpolitikát, a pénzügyeket és a kutatást – érintő intézkedések összehangolásával, valamint a méltányos átállás érdekében a társadalmi méltányosság biztosításával.

Az európai zöld megállapodásról szóló közleményben 2 foglaltaknak megfelelően a Bizottság méltányos átállási mechanizmust javasol a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan már előterjesztett költségvetési és jogalkotási javaslatok kiegészítésére. A méltányos átállási mechanizmus magában foglalja a kohéziós politika keretében végrehajtott Méltányos Átállást Támogató Alapot. A Méltányos Átállást Támogató Alapot külön rendelet hozza létre, amely meghatározza az Alap egyedi célkitűzését, földrajzi hatókörét, a pénzügyi források elosztásának módszertanát és a programozás alátámasztásához szükséges, a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek tartalmát.

A Méltányos Átállást Támogató Alap ki fogja egészíteni a javasolt kohéziós politikai alapokat, beleértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+) és a Kohéziós Alapot, és ezért a kohéziós politika keretében fog működni. Általános irányítására így az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló rendeletjavaslatban (a továbbiakban: közös rendelkezésekről szóló rendelet) meghatározott rendelkezések vonatkoznak majd. E javaslatot módosítani kell tehát annak érdekében, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap új alapként beépüljön a kohéziós politikába.

2.    JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

   Jogalap

Az uniós fellépést az EUMSZ 174. cikkének (1) bekezdése indokolja: „...az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik”.

   Szubszidiaritás és arányosság

Az EUMSZ 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Unió a tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint a szociálpolitika meghatározott vonatkozásai tekintetében. Hatáskörrel rendelkezik továbbá a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására az oktatás és a szakképzés, valamint az ipar területén (az EUMSZ 6. cikke).

A megosztott irányítás célja annak biztosítása, hogy a polgárokhoz minél közelebb szülessenek meg a döntések, illetve hogy a nemzeti, regionális vagy helyi szintű lehetőségek és sajátosságok figyelembevételével indokoltak legyenek az uniós szintű fellépések. A megosztott irányítás közelebb viszi Európát a polgárokhoz, és a helyi igényeket összekapcsolja az európai célkitűzésekkel. Emellett növeli az uniós célkitűzések iránti felelősségvállalást, mivel a tagállamok és a Bizottság megosztott döntéshozatali hatáskörrel és felelősséggel rendelkeznek, és közösen társfinanszírozzák a programokat.

   A jogi aktus típusának megválasztása

Ez a rendelet módosítja a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslatot 3 .

3.    AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

   Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló eredeti javaslat indokolása részletesen ismerteti a nyilvánossággal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat, valamint azok eredményei megjelenítésének módját. Ez a módosítás nem igényel további konzultációt.

   Értékelések és hatásvizsgálatok

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló eredeti javaslat indokolása részletesen ismerteti a javaslat alátámasztása céljából elvégzett utólagos és időközi értékelések eredményeit.

Megerősíti továbbá, hogy ez a rendelet nem képezi hatásvizsgálat tárgyát, mivel közös szabályokat és egy végrehajtási mechanizmust határoz meg a megosztott irányítás alá tartozó különböző szakpolitikák és alapok tekintetében. Ezzel szemben a támogatást nyújtó egyes alapokra vonatkozó külön rendeleteket célzott hatásvizsgálatok kísérik.

4.    KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A Bizottság arra törekszik, hogy a politikai iránymutatásokban meghatározott prioritásait a szélesebb körű uniós költségvetési célkitűzés részeként valósítsa meg. Ebben az összefüggésben prioritást jelent egy ambiciózus Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozása. Ez az oka annak, hogy a Bizottság már mandátuma legelején előterjesztette a Méltányos Átállást Támogató Alapra vonatkozó jogalkotási javaslatát, amely kiegészíti a következő többéves pénzügyi keretre (a továbbiakban: MFF) vonatkozó meglévő javaslatokat és bővíti is a javaslatok sorát. A javaslat, valamint a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat e módosítása alapul fog szolgálni a következő MFF-ről szóló tárgyalásokhoz, és várhatóan beépül a következő MFF-ről szóló átfogó megállapodás keretébe.

5.    EGYÉB ELEMEK

   A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A jogi keret a Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló rendeletre irányuló javaslatból és a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat célzott módosításaiból áll.

A Méltányos Átállást Támogató Alap kidolgozását és végrehajtását a közös rendelkezésekről szóló rendelet szabályozza, amelyet módosítani kell.

A főbb módosítások a következőkhöz kapcsolódnak:

·a partnerségi megállapodás és a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatott programok tartalmi követelményeinek kiigazításai. Ezek különösen azt a kötelezettséget fogalmazzák meg, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló rendeletjavaslatban meghatározottak szerint a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatott programok mellékleteként méltányos átállásra vonatkozó területi terveket kell benyújtani;

·az ERFA- és ESZA+-forrásoknak a Méltányos Átállást Támogató Alapba való kötelező átcsoportosítására vonatkozó mechanizmus és szabályok leírása, a támogatandó beavatkozások típusa alapján;

·a közös rendelkezésekről szóló rendeletben és a Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló rendeletjavaslatban meghatározott rendelkezések alkalmazása a kiegészítő ERFA/ESZA+-forrásokra annak biztosítása érdekében, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap valamennyi forrására egységes szabályrendszer vonatkozzon (összevont forráshalmaz, egységes szabályrendszer);

·annak kifejtése, hogy az ERFA-ra és az ESZA+-szal kapcsolatos tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények számítási alapja nem tartalmazza az ERFA-ból és az ESZA+-ból a Méltányos Átállást Támogató Alapba kiegészítő forrásként átcsoportosított összegeket.

2018/0196 (COD)

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

A COM(2018) 375 bizottsági javaslat a következőképpen módosul:

1.    A javaslat címe helyébe a következő szöveg lép:

„Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról”.

2.    A (2) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A megosztott irányítással végrehajtott uniós alapok, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, a Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és az Integrált Határigazgatási Alap megosztott irányítása keretében finanszírozott intézkedések koordinált és összehangolt végrehajtásának továbbfejlesztése érdekében pénzügyi szabályokat kell megállapítani az EUMSZ 322. cikke alapján az említett valamennyi alapra (a továbbiakban: alapok) vonatkozóan, egyértelműen meghatározva a vonatkozó rendelkezések alkalmazási körét. Ezenfelül az EUMSZ 177. cikkén alapuló közös rendelkezéseket kell megállapítani konkrét szakpolitikai szabályok meghatározása érdekében az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, a MÁTA és az ETHA vonatkozásában.”

3.    A (8) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Annak érdekében, hogy hozzájárulhassanak az Unió prioritásaihoz, az alapoknak korlátozott számú szakpolitikai célkitűzésre kell összpontosítaniuk támogatásukat a Szerződésen alapuló célkitűzéseknek megfelelő alapspecifikus küldetéseikkel összhangban. Az MMA, a BBA és a HAVE szakpolitikai célkitűzéseit az adott alapspecifikus rendeletekben kell megállapítani. A MÁTA-nak, valamint az ERFA és az ESZA+ azon forrásainak, amelyeket a MÁTA-nak nyújtott kiegészítő támogatásként csoportosítanak át, egyetlen egyedi célkitűzéshez kell hozzájárulniuk.”

4.    A (19) preambulumbekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamnak félidős felülvizsgálatot kell végeznie az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA által támogatott minden egyes program vonatkozásában. ”

5.    A szöveg a következő (22a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

„(22a) A MÁTA hatékonyságának növelése érdekében az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő forrásokat kell a MÁTA rendelkezésére bocsátani. Ezeket a kiegészítő forrásokat az említett alapokból a MÁTA részére történő külön kötelező átcsoportosítás révén kell biztosítani, figyelembe véve a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben meghatározott, az átállásból adódóan kezelendő kihívásokat. Az átcsoportosítandó összegeket azon régiókategóriák forrásaiból kell biztosítani, amelyekben a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben meghatározott területek találhatók. Tekintettel a MÁTA-források felhasználására vonatkozó különleges szabályokra, a MÁTA forrásainak létrehozására kizárólag e külön átcsoportosítási mechanizmusalkalmazandó. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy csak az e rendelet és az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet rendelkezései alkalmazandók a MÁTA-ra, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból a MÁTA-ba átcsoportosított azon forrásokra, amelyek szintén a MÁTA-ból biztosított támogatássá válnak. A kiegészítő támogatásra sem az (EU) [ERFA/KA rendelet] rendelet, sem az (EU) [ESZA+ rendelet] rendelet nem alkalmazható. Ezért a MÁTA számára kiegészítő támogatásként átcsoportosított ERFA-forrásokat ki kell zárni az (EU) [ERFA/KA rendelet] rendelet 3. cikkében meghatározott tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények számítási alapjából, valamint az (EU) [ERFA/KA rendelet] rendelet 9. cikkében meghatározott, a fenntartható városfejlesztésre elkülönített minimális összegek számítási alapjából. Ugyanez vonatkozik a MÁTA számára kiegészítő támogatásként átcsoportosított ESZA+-forrásokra az (EU) [ESZA+ rendelet] rendelet 7. cikkében meghatározott tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények tekintetében.”

6.    A (27) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(27) A programok teljesítésének vizsgálata céljából a tagállamnak monitoringbizottságokat kell felállítania. Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében az éves végrehajtási jelentések helyett éves strukturált szakpolitikai párbeszédet kell lebonyolítani a tagállam által a programvégrehajtásra vonatkozóan rendelkezésre bocsátott legfrissebb információk és adatok alapján. Az éves felülvizsgálati ülést a MÁTA-ra vonatkozó programok esetében is meg kell szervezni.”

7.    A (39) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(39) Az egymást kiegészítő jelleg erősítése és a végrehajtás egyszerűsítése céljából lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Kohéziós Alapból, a MÁTA-ból és az ERFA-ból nyújtott támogatások a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében végrehajtott közös programok estében az ESZA+-ból nyújtott támogatásokkal együttesen kerüljenek felhasználásra.”

8.    Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Ez a rendelet az alábbiakat határozza meg:

a)az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, a Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) (a továbbiakban: az alapok) esetében alkalmazandó pénzügyi szabályok;

b)az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések.”;

b)a (6) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

„h) az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet (a továbbiakban: a MÁTA-rendelet)(*).

(*) HL L [...]., [...], [...]. o.

9.    A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„A MÁTA támogatja a következő egyedi célkitűzést: a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (1) bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó az ERFA és az ESZA+ azon forrásaira, amelyeket a 21a. cikkel összhangban a MÁTA-ba csoportosítanak át.”;

b)a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA hozzájárul az Unió azon tevékenységeihez, amelyek az alábbi célok követésével az EUMSZ 174. cikkének megfelelően a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítését eredményezik:

a)beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe a tagállamokban és a régiókban az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA által nyújtott támogatás révén; valamint

b)az ERFA-ból támogatandó európai területi együttműködés (Interreg).”;

c)a (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA esetében a súlyozás a beavatkozástípusok vonatkozásában az I. mellékletben meghatározott dimenziókhoz és kódokhoz kapcsolódik.”

10.    A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„ a) a MÁTA kiválasztott szakpolitikai célkitűzései és egyedi célkitűzése, indoklással együtt feltüntetve, hogy ezeket mely alap és mely program révén valósítják meg, valamint adott esetben az InvestEU teljesítési mód alkalmazásának indokolása, figyelembe véve a releváns országspecifikus ajánlásokat;”

b)a b) pont bevezető fordulatának helyébe a következő szöveg lép:

„b) az a) pontban említett minden egyes kiválasztott szakpolitikai célkitűzés és a MÁTA egyedi célkitűzése esetében:”;

c)a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) az egyes alapok szakpolitikai célkitűzés szerinti, nemzeti szintű előzetes pénzügyi allokációja a tematikus koncentráción alapuló alapspecifikus szabályok betartásával, valamint a MÁTA egyedi célkitűzéséhez nyújtott előzetes pénzügyi allokáció, beleértve a MÁTA-ba a 21a. cikkel összhangban átcsoportosítandó ERFA- és ESZA+-forrásokat is;”.

11.    A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)a cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

10. cikk    
Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, a MÁTA és az ETHA felhasználása az InvestEU-n keresztül”;

b)az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy valamely program módosítása iránti kérelemben az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap, a MÁTA és az ETHA keretében rendelkezésre álló összegeket úgy allokálhatják, hogy azok az InvestEU-ba kerüljenek hozzájárulásként, és költségvetési garanciákkal valósuljanak meg.”

12.    A 11. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A IV. melléklet nem alkalmazandó az ETHA által támogatott programokra.

A IV. melléklet a MÁTA által támogatott prioritásokra, valamint a 21a. cikkel összhangban a MÁTA-ba átcsoportosított ERFA- és ESZA+-forrásokra sem alkalmazandó. ”

13.    A 14. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA által támogatott programok tekintetében a tagállam felülvizsgálja az egyes programokat, figyelembe véve a következő elemeket:”;

b)a bekezdés szövege a következő e) ponttal egészül ki:

„e) továbbá a MÁTA által támogatott programok esetében a Bizottság által az (EU) 2018/1999 rendelet(*) 29. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett értékelés.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.”

14.    A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az egyes programoknak meg kell határozniuk a szakpolitikai célkitűzésekhez vagy a MÁTA egyedi célkitűzéséhez való hozzájárulásukra és az eredményeik kommunikációjára vonatkozó stratégiát.”;

b)a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A program prioritásokból áll. Minden egyes prioritás egy szakpolitikai célkitűzésnek, vagy a MÁTA egyedi célkitűzésének vagy technikai segítségnyújtásnak felel meg. Egy szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó prioritás egy vagy több egyedi célkitűzésből áll. Ugyanannak a szakpolitikai célkitűzésnek vagy a MÁTA egyedi célkitűzésének egynél több prioritás is megfelelhet.”;

c)a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i.az a) pont a következő viii. alponttal egészül ki:

„viii.továbbá a MÁTA által támogatott programok esetében az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkében meghatározott, a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben az átállással kapcsolatosan azonosított kihívások;”

ii.a d) pont a következőképpen módosul:

-az i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.a kapcsolódó fellépéstípusok, ideértve a stratégiai jelentőségű, tervezett műveletek jegyzékét, továbbá azok várt hozzájárulása az említett egyedi célkitűzésekhez, makroregionális stratégiákhoz és adott esetben tengeri medencéket érintő stratégiákhoz, valamint az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkében meghatározott, a MÁTA által támogatott, méltányos átállásra vonatkozó területi tervekhez;”

-a bekezdés szövege a következő viii. alponttal egészül ki:

„viii. továbbá a MÁTA egyedi célkitűzése tekintetében az ERFA-ból és az ESZA+-ból a 21a. cikkel összhangban átcsoportosított összegek indoklása, valamint azok régiókategóriánkénti bontása, tükrözve az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkében meghatározott, méltányos átállásra vonatkozó területi tervekkel összhangban tervezett beavatkozástípusokat; ”

iii.az f) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i. az egyes alapok és az egyes régiókategóriák esetében a teljes programozási időszakra vonatkozó, valamint az éves bontás szerinti teljes pénzügyi elosztást tartalmazó táblázat, ideértve bármely, a 21. cikk vagy a 21a. cikk szerint átcsoportosított összeget; ”

d)a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az ERFA, az ESZF+, a Kohéziós Alap és a MÁTA 16. cikk szerint benyújtott programjai tekintetében a (3) bekezdés f) pontjának ii. alpontjában említett táblázat kizárólag a 2021–2025 közötti évekre vonatkozó összegeket tartalmazza.”;

e)a cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A MÁTA által támogatott programok esetében a tagállamok a program vagy a program módosítására irányuló kérelem részeként benyújtják a Bizottságnak az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkében meghatározott, méltányos átállásra vonatkozó területi terveket.”

15.    A 19. cikk (5) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A tagállam a programozási időszak alatt valamely prioritás eredeti allokációja legfeljebb 5 %-ának megfelelő összeget – a programköltségvetés legfeljebb 3 %-át – ugyanazon alap ugyanazon programjának egy másik prioritásához csoportosíthat át. Az ERFA, az ESZA+ és a MÁTA által támogatott programok esetében az átcsoportosítás csak az ugyanazon régiókategóriákra vonatkozó allokációkat érinti.”

16.    A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

20. cikk
Közös támogatás az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a MÁTA-ból és a Kohéziós Alapból

(1)    Az ERFA, az ESZA+, a MÁTA és a Kohéziós Alap közösen támogatást nyújthat „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés égisze alatt megvalósuló programok számára.

(2)    Az ERFA és az ESZA+ kiegészítő finanszírozást nyújthat a másik alapból – annak támogathatósági szabályai alapján – elszámolható költségű művelet egy részéhez vagy egészéhez, az érintett alapokból a program egyes prioritásaira vonatkozóan nyújtott támogatás legfeljebb 10 %-a erejéig, feltéve, hogy a szóban forgó költségek szükségesek a művelet végrehajtásához. Ez nem alkalmazandó az ERFA és az ESZA+ azon forrásaira, amelyeket a 21a. cikkel összhangban a MÁTA-ba csoportosítanak át.”

17.    A 21. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A MÁTA-források, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból a 21a. cikkel összhangban átcsoportosított forrásokat is, nem csoportosíthatók át más alapokba vagy eszközökbe az (1)–(5) bekezdés alapján.

A MÁTA nem fogadhat el az (1)–(5) bekezdés szerinti átcsoportosításokat.

Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a MÁTA-ba a 21a. cikkel összhangban átcsoportosított forrásokat az (1) bekezdésben megállapított 5 %-os felső határ alkalmazása céljából ki kell zárni a számítási alapból. ”

18.    A szöveg a következő 21a. cikkel egészül ki:

21a. cikk    
Az ERFA és az ESZA+ forrásainak átcsoportosítása a MÁTA-ba

(1)Az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [3.] cikkével összhangban a MÁTA számára a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében rendelkezésre álló források összegét ki kell egészíteni az ERFA-ból, az ESZA+-ból vagy ezek kombinációjából származó forrásokkal azon régiókategóriák esetében, ahol az érintett terület található. A MÁTA-ba átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege legalább másfélszerese a MÁTA által nyújtott támogatás összegének, azonban nem haladja meg a támogatás összegének háromszorosát. Az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból átcsoportosított források semmiképpen sem haladhatják meg az érintett tagállamnak nyújtott ERFA-, illetve ESZA+-allokáció 20 %-át.

Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a MÁTA által támogatott prioritáshoz vagy prioritásokhoz átcsoportosított forrásoknak tükrözniük kell a beavatkozástípusokat, összhangban a programban a 17. cikk (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja szerint meghatározott információkkal. Az ilyen átcsoportosításokat véglegesnek kell tekinteni.

(2)A MÁTA forrásait, beleértve az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított forrásokat is, az e rendeletben és az (EU) [MÁTA-rendelet] rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban kell végrehajtani. Az (EU) [ERFA/KA rendelet] rendeletben és az (EU) [ESZA+ rendelet] rendeletben meghatározott szabályok nem alkalmazandók az (1) bekezdésnek megfelelően átcsoportosított ERFA- és ESZA+-forrásokra.”

19.    A 25. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ERFA, az ESZA+, a MÁTA és az ETHA támogatást nyújthat közösségvezérelt helyi fejlesztéshez.”

20.    A 31. cikk (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a MÁTA-ból nyújtott támogatás esetében: 3,25 %.”

21.    A 35. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) az ETHA-ból, az AMF-ből, a BBA-ból és a HAVE-ből támogatott programokra vonatkozó éves teljesítményjelentés, valamint az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és a MÁTA-ból támogatott programokra vonatkozó végső teljesítményjelentés;”.

22.    A 36. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és a MÁTA-ból támogatott programok esetében a tagállamnak az éves felülvizsgálati ülés előtt legalább egy hónappal a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a 35. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekre vonatkozó információkat.”

23.    A 38. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból és a MÁTA-ból támogatott programok esetében az egyes irányító hatóságok 2031. február 15-ig benyújtják a Bizottságnak a program végső teljesítményjelentését.”

24.    A 45. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii. az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, az ETHA-ból, a BBA-ból, az MMA-ból vagy a HAVE-ből támogatott műveletek, amelyek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR összeget;”.

25.    A 48. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy művelet összköltsége nem haladja meg a 200 000 EUR összeget, az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, az MMA-ból, a BBA-ból és a HAVE-ből a kedvezményezett részére nyújtott hozzájárulás egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás formáját öltheti, kivéve azokat a műveleteket, amelyek esetében a támogatás állami támogatásnak minősül. Amennyiben átalányfinanszírozásra kerül sor, csak az azokba a kategóriákba tartozó költségek téríthetők meg az első albekezdés a) pontjával összhangban, amelyekre ilyen átalányfinanszírozást alkalmaznak.”

26.    Az 51. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az MMA, a BBA, a HAVE, az ESZA+, a MÁTA és az ERFA által támogatott műveletek tekintetében a résztvevőknek fizetett juttatásokat és illetményeket a százalékos átalányban nem szereplő további elszámolható költségnek kell tekinteni.”

27.    Az 57. cikk a következőképpen módosul:

a)a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A MÁTA esetében a műveletekhez kapcsolódó kiadások hozzájárulnak az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkével összhangban meghatározott, méltányos átállásra vonatkozó releváns területi terv végrehajtásához.”;

b)a (7) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ERFA, a Kohéziós Alap és a MÁTA esetében ez az eset áll fenn akkor, ha a program az I. melléklet 1. táblázata szerinti új beavatkozástípussal, az MMA, a BBA és a HAVE esetében pedig az alapspecifikus rendeletek szerinti új beavatkozástípussal egészül ki.”

28.    Az 59. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az ESZA+ vagy a MÁTA által az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [[4. cikke (2) bekezdésének] h), i) és j) pontjával] összhangban támogatott műveleteknek vissza kell fizetniük a támogatást, ha az állami támogatási szabályok szerint beruházás-fenntartási kötelezettség hatálya alá tartoznak.”

29.    A 73. cikk (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A statisztikai minta az ERFA, a Kohéziós Alap, a MÁTA és az ESZA+ által támogatott egy vagy több programra, illetve – adott esetben rétegezés alkalmazásakor – egy vagy több programozási időszakra terjedhet ki, az ellenőrző hatóság szakmai megítélése szerint.”

30.    A 74. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Azon műveletek esetében, amelyeknél a támogatható kiadások teljes összege nem haladja meg a 400 000 EUR összeget az ERFA és a Kohéziós Alap esetében, a 300 000 EUR összeget az ESZA+ és a MÁTA esetében, illetve a 200 000 EUR összeget az ETHA, az MMA, a BBA és a HAVE esetében, az ellenőrző hatóság vagy a Bizottság csak egy ellenőrzést végez a művelet lezárásának számviteli évével azonos számviteli évre vonatkozó elszámolások benyújtása előtt.”

31.    A 96. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az utolsó számviteli év tekintetében a Bizottság a 38. cikkben említett végső teljesítményjelentés elfogadásának napját követő két hónapon belül az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a MÁTA-ból és a Kohéziós Alapból támogatott programokra vonatkozóan kifizeti vagy visszatérítteti az elszámolások éves egyenlegét.”

32.    A 98. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A MÁTA-ra vonatkozó alapspecifikus szabályok a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében egyedi követelményeket állapíthatnak meg a MÁTA tekintetében megállapított célértékek alulteljesítése esetére.”

33.    A 99. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A kötelezettségvállalások 2029. december 31-én még fennálló részét akkor kell visszavonni, ha az ESZA+-ból, az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és a MÁTA-ból támogatott programokra vonatkozóan a megbízhatósági dokumentumokat és a végső teljesítményjelentést nem nyújtották be a Bizottság részére a 38. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőig.”

34.    A 106. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A MÁTA által támogatott prioritás társfinanszírozási aránya nem haladhatja meg az első albekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott, azon régióra alkalmazandó társfinanszírozási arányokat, amelyben az (EU) [MÁTA-rendelet] rendelet [7.] cikkével összhangban a méltányos átállásra vonatkozó területi tervben azonosított terület vagy területek találhatók.”

35. Az I., II., V. és VII. melléklet e javaslat mellékletének megfelelően módosul.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról”, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – COM(2018) 773 final.
(2)    Lásd: COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Brüsszel, 2020.1.14.

COM(2020) 23 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról


MELLÉKLET

A COM(2018) 375 bizottsági javaslat I., II., V. és VII. melléklete a következőképpen módosul:

I. MELLÉKLET

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Dimenziók és kódok az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA beavatkozási típusaira – 17. cikk (5) bekezdés”.

2. Az 1. táblázat címe a következő lábjegyzettel egészül ki:

* A MÁTA által támogatott „a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára” egyedi célkitűzés tekintetében bármely szakpolitikai célkitűzés beavatkozási területeit fel lehet használni, feltéve, hogy azok összhangban vannak az (EU) [új MÁTA-rendelet] rendelet [4.] és [5.] cikkével, valamint a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervvel.” Ezen egyedi célkitűzés tekintetében az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatásának kiszámítására szolgáló együttható valamennyi beavatkozási terület esetében 100 %.”

II. MELLÉKLET

1.    Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. A szakpolitikai célkitűzések és adott esetben a MÁTA egyedi célkitűzésének a kiválasztása

Hivatkozás: A CPR 8. cikkének a) pontja, az MMA-ról, a BBA-ról és a HAVE-ról szóló rendeletek 3. cikke

1. táblázat: A szakpolitikai célkitűzés (és a MÁTA egyedi célkitűzésének) kiválasztása, indokolással

Kiválasztott célkitűzés

Program

Alap

A szakpolitikai célkitűzés (és a MÁTA egyedi célkitűzése) kiválasztásának indokolása

[célkitűzésenként 3 500]

”.2.    Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5. Előzetes pénzügyi allokáció szakpolitikai célkitűzésenként és a MÁTA egyedi célkitűzésére

Hivatkozás: A CPR 8. cikkének c) pontja

4. táblázat: Előzetes pénzügyi allokáció az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, a KA-ból és az ETHA-ból szakpolitikai célkitűzésenként*

Szakpolitika/ a MÁTA egyedi célkitűzése

ERFA

ESZA+

MÁTA

Kohéziós Alap

ETHA

Összesen

1. politikai célkitűzés

2. politikai célkitűzés

3. politikai célkitűzés

4. politikai célkitűzés

5. politikai célkitűzés

A MÁTA egyedi célkitűzése**

Technikai segítségnyújtás

A 2026–2027 közötti időszakra vonatkozó allokáció

Összesen

*Szakpolitikai célkitűzések és a MÁTA egyedi célkitűzése a CPR 4. cikkének (1) bekezdése szerint. Az ERFA, az ESZA+, a KA és a MÁTA esetében a 2021–2025 közötti évek; az ETHA esetében a 2021–2027 közötti évek.

**Ebben a sorban kell feltüntetni a MÁTA-ba átcsoportosítandó, tervezett ERFA- és ESZA+ kiegészítő támogatásokat.”3.    A 6. pontban a 6. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

6. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációval rendelkező programok listája*

Cím [255]

Alap

Régiókategória

Uniós hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás**

Összesen

1. program

ERFA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

1. program

KA

1. program

ESZA+

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

1. program

MÁTA – allokáció***

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

1. program

MÁTA – A MÁTA-ba átcsoportosítandó ESZA+ kiegészítő támogatás

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

1. program

MÁTA – A MÁTA-ba átcsoportosítandó ERFA kiegészítő támogatás

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Összesen

ERFA, KA, ESZA+, MÁTA

2. program

ETHA

3. program

MMA

4. program

BBA

5. program

HAVE

Összesen

Összes alap

*Szakpolitikai célkitűzések és a MÁTA egyedi célkitűzése a CPR 4. cikkének (1) bekezdése szerint. Az ERFA, az ESZA+, a KA és a MÁTA esetében a 2021–2025 közötti évek; az ETHA esetében a 2021–2027 közötti évek.

**A 106. cikk társfinanszírozási arányok meghatározásáról szóló (2) bekezdésével összhangban.

*** A tervezett előzetes MÁTA-allokáció – külön feltüntetve a kezdő MÁTA-allokációt és a kiegészítő ESZA+- és ERFA-támogatást az érintett régiókategóriákra vonatkozóan, amennyiben már ismert.V. MELLÉKLET

1.    A cím és első táblázat helyébe a következő szöveg lép:

Minta az ERFA-ból („Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés), az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, a Kohéziós Alapból és az ETHA-ból támogatott programokhoz – 16. cikk (3) bekezdés

CCI

Cím angolul

[255 karakter*]

Cím az ország nyelvén (nyelvein)

[255]

Verzió

Első év

[4]

Utolsó év

[4]

Támogathatóság kezdete

Támogathatóság vége

Bizottsági határozat száma

Bizottsági határozat kelte

Tagállami módosító határozat száma

Tagállami módosító határozat hatálybalépésének dátuma

Nem jelentős átcsoportosítás (19. cikk (5) bekezdés)

igen/nem

A program által lefedett NUTS-régiók (nem alkalmazandó az ETHA-ra)

Érintett alap

ERFA

Kohéziós Alap

ESZA+

MÁTA

ETHA

*A szögletes zárójelben szereplő számok a karakterek számára utalnak.2.    A 2. pontban az 1 T. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

Azonosító

Cím [300]

Technikai segítségnyújtás

A kiszámítás alapja

Alap

A támogatott régió kategóriája

Kiválasztott egyedi célkitűzés

1

1. prioritás

Nem

ERFA

Fejlettebb régiók

1. egyedi célkitűzés

Átmeneti

Kevésbé fejlett

2. egyedi célkitűzés

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Fejlettebb régiók

3. egyedi célkitűzés

2

2. prioritás

Nem

ESZA+

Fejlettebb régiók

4. egyedi célkitűzés

Átmeneti

Kevésbé fejlett

5. egyedi célkitűzés

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

3

3. prioritás

Nem

KA

n.a.

6. egyedi célkitűzés

4

4. prioritás

Nem

MÁTA*

Fejlettebb régiók

MÁTA – egyedi célkitűzés

Átmeneti

Kevésbé fejlett

5

Elsőbbségi technikai segítségnyújtás

igen

n.a.

..

Az ifjúsági foglalkoztatásra vonatkozó egyedi prioritás

Nem

ESZA+

..

Az országspecifikus ajánlásokra vonatkozó egyedi prioritás

Nem

ESZA+

..

Innovatív fellépésekre vonatkozó egyedi prioritás

Nem

ESZA+

8. egyedi célkitűzés

Az anyagi nélkülözésre vonatkozó egyedi prioritás

Nem

ESZA+

9. egyedi célkitűzés

* Ez a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást foglalja magában.”

3.    A 3.A. pontban a 15. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

Régiókategória

1. ablak

2. ablak

3. ablak

4. ablak

5. ablak

Összeg

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

ERFA

Fejlettebb régiók

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

ESZA+

Fejlettebb régiók

Kevésbé fejlett

Átmeneti

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

MÁTA*

Fejlettebb régiók

Kevésbé fejlett

Átmeneti

KA

ETHA

Összesen

* A MÁTA kezdeti allokációja (az átcsoportosított kiegészítő források nélkül) a 21. cikkben meghatározott korlátokon belül.”4.    A 3.A. pontban egy új 18. táblázat kerül beillesztésre:

„18. táblázat: A programhoz rendelt kezdeti MÁTA-allokáció1

Hivatkozás: 21a. cikk

A programhoz rendelt kezdeti MÁTA-allokáció* régiókategóriák szerint

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

A programhoz rendelt kezdeti MÁTA-allokáció*

* MÁTA-allokációval rendelkező program.

1 Ha a MÁTA az „érintett alap” (a programra vonatkozó alapvető adatok, a programminta 1. oldala).”

5.    A 3.A. pontban a 18. táblázat után egy új kipipálandó rovat kerül beillesztésre:

„Az ERFA és az ESZA+ forrásainak kötelező átcsoportosítása a Méltányos Átállást Támogató Alaphoz nyújtott kiegészítő támogatásként2

Átcsoportosítás a MÁTA számára

a MÁTA-allokációval rendelkező programon belüli belső átcsoportosításokat érinti (18A. táblázat)

 más programokból a MÁTA-allokációval rendelkező programba való átcsoportosításokat érinti (18B. táblázat)

 n.a. (azaz a program nem kap támogatást a MÁTA-ból)

2 Amennyiben a MÁTA által támogatott program a programon belül és más programokból kiegészítő támogatást kap (vö. a 21a. cikkel), a 18A. és a 18B. táblázatot is ki kell tölteni.6.    A 3.A. pontban egy új 18A. táblázat kerül beillesztésre:

„18A. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása a programon belül a Méltányos Átállást Támogató Alapba (MÁTA)

MÁTA-allokáció a programban* régiókategóriák szerint

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Átcsoportosítás a programon belül* (kiegészítő támogatás) régiókategóriák szerint

ERFA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

ESZA+

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

* MÁTA-allokációval rendelkező program.”

 7.    A 3.A. pontban egy új 18B. táblázat kerül beillesztésre:

„18B. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása más program(ok)ból ezen a programon belül a Méltányos Átállást Támogató Alapba (MÁTA)

A MÁTA-nak nyújtott kiegészítő támogatás e programon belül (CCI-szám)* régiókategóriák szerint

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Átcsoportosítás(ok) más program(ok)ból** régiókategóriák szerint

1. program (CCI-szám)

ERFA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

ESZA+

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

2. program (CCI-szám)

3. program (CCI-szám)

Összes ERFA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összes ESZA+

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső

Összesen

* az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatásban részesülő, MÁTA-allokációval rendelkező program.

** Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatást nyújtó program (forrás).”

Az ERFA-ból és az ESZA+-ból való kötelező átcsoportosítás indokolása a tervezett beavatkozástípusok alapján – a 17. cikk (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja

Szövegmező [3 000]

8.    A 3.1. pontban a 10. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

10. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Alap

Régiókategória

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

ERFA*

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen

ESZA+*

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

Összesen

MÁTA**

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Összesen

Kohéziós Alap

n.a.

ETHA

n.a.

Összesen

* A kötelező átcsoportosítást követő összegek, azaz ha az ERFA-ból és az ESZA+-ból történő kötelező átcsoportosítás e programból származik, az ERFA és az ESZA+-összegek nem tartalmazzák az átcsoportosított összegeket.

** Tüntesse fel a MÁTA 18. táblázat szerinti összes forrását (azaz a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást).

9.    A 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

3.2. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás *

Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés f) pont ii. alpont, 17. cikk (6) bekezdés

A „Munkahelyteremtés és növekedés” célkitűzésre vonatkozóan:

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás

Szakpolitikai/MÁTA-célkitűzés vagy technikai segítségnyújtás

Prioritás

Az uniós támogatás (teljes vagy közpénzből nyújtott) kiszámításának alapja

Alap

Régiókategória**

Uniós hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás

A nemzeti hozzájárulás indikatív bontása

Összesen

Társfinanszírozási arány

közkiadás

magán

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

1. prioritás

P/T

ERFA

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

A legkülső régiók és ritkán lakott északi régiók számára nyújtott külön juttatás

2. prioritás

ESZA+

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Legkülső régiók és ritkán lakott északi régiók

3. prioritás

MÁTA****

Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók

Átmeneti

4. prioritás

KA

Technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás, a CPR 29. cikke

ERFA vagy ESZA+ vagy KA vagy MÁTA

Technikai segítségnyújtás, a CPR 30. cikke

ERFA vagy ESZA+ vagy KA vagy MÁTA

Összes ERFA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

A legkülső régiók és ritkán lakott északi régiók számára nyújtott külön juttatás

Összes ESZA+

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Legkülső régiók és ritkán lakott északi régiók

Összes MÁTA

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Összes KA

n.a.

Mindösszesen

* Az ERFA, az ESZA+, a KA és a MÁTA 2025-ben esedékes félidős felülvizsgálata előtt csak a 2021–2025 közötti évekre vonatkozó pénzügyi előirányzatok.

**Az ERFA esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön juttatás. Az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és a ritkán lakott északi régiók számára nyújtott kiegészítő juttatás. A KA esetében: nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a regiókategóriák alkalmazása az alap kiválasztásától függ.

*** Adott esetben valamennyi régiókategória esetében.

**** Tüntesse fel a MÁTA 18. táblázat szerinti összes forrását (azaz a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást).10.    A 8. pontban a 14. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

A CPR 88. és 89. cikke alkalmazásának feltüntetése*

Prioritásszám

Alap

Egyedi célkitűzés („Munkahelyteremtés és növekedés” célkitűzés) vagy támogatási terület (ETHA)

Az elszámolható kiadások egységköltségeken, egyösszegű átalányokon és átalányfinanszírozáson alapuló megtérítésének alkalmazása a CPR 88. cikke szerinti prioritás alapján

1. prioritás

ERFA

1. egyedi célkitűzés

2. egyedi célkitűzés

2. prioritás

ESZA+

3. egyedi célkitűzés

4. egyedi célkitűzés

3. prioritás

KA

5. egyedi célkitűzés

6. egyedi célkitűzés

4. prioritás

MÁTA

MÁTA – egyedi célkitűzés

Költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása a CPR 89. cikke alapján

1. prioritás

ERFA

7. egyedi célkitűzés

8. egyedi célkitűzés

2. prioritás

ESZA+

9. egyedi célkitűzés

10. egyedi célkitűzés

3. prioritás

KA

11. egyedi célkitűzés

12. egyedi célkitűzés

4. prioritás

MÁTA

MÁTA – egyedi célkitűzés

* Teljes körű tájékoztatás a CPR-hoz mellékelt minták szerint.”VII. MELLÉKLET

1.    Az 1. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A program pénzügyi előirányzata a program alapján

Összesített adatok a program pénzügyi előrehaladásáról

Prioritás

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókategória

Az uniós hozzájárulás kiszámításának alapja*

(Teljes hozzájárulás vagy közpénzből nyújtott hozzájárulás)

Teljes pénzügyi előirányzat

(EUR)

Társfinanszírozási arány

(%)

A támogatásra kiválasztott műveletek teljes elszámolható költsége (EUR)

Az alapokból a támogatásra kiválasztott műveletekhez való hozzájárulás (EUR)

A teljes juttatás kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)

[7. oszlop / 5. oszlop x 100]

A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege

A teljes juttatás kedvezményezetteknél felmerült és végrehajtási műveletekben kifizetett, elszámolható kiadással fedezett hányada (%)

[10. oszlop / 5. oszlop x 100]

A kiválasztott műveletek száma

Számítás

Számítás

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

1. prioritás

1. egyedi célkitűzés

ERFA

2. prioritás

2. egyedi célkitűzés

ESZA+

3. prioritás

3. egyedi célkitűzés

Kohéziós Alap

n.a.

4. prioritás

MÁTA – egyedi célkitűzés

MÁTA*

Összesen

ERFA

Kevésbé fejlett

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ERFA

Átmeneti

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ERFA

Fejlettebb régiók

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ERFA

Külön juttatás a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ESZA+

Kevésbé fejlett

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ESZA+

Átmeneti

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ESZA+

Fejlettebb régiók

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

ESZA+

Külön juttatás a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

Kohéziós Alap

n.a.

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Kevésbé fejlett

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Átmeneti

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Fejlettebb régiók

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

*Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatásokat is tartalmazó összegek.

2.    A 7. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

Alap

Régiókategória

Uniós hozzájárulás

[folyó naptári év]

[következő naptári év]

Január–október

November–december

Január–december

ERFA

Kevésbé fejlett

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Átmeneti

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETE

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESZA+

Kevésbé fejlett

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Átmeneti

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Legkülső és ritkán lakott északi régiók*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

MÁTA**

Kevésbé fejlett

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Átmeneti

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fejlettebb régiók

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

BBA

HAVE

       * Itt kizárólag a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön juttatást kell feltüntetni.

**Az adott esetben az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő finanszírozást is tartalmazó összegek.