Brüsszel, 2019.1.31.

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 1 (a továbbiakban: a prümi határozat) elfogadására abból a célból került sor, hogy a hét európai ország által 2005. május 27-én elfogadott, a különösen a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés, valamint az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló korábbi Prümi Szerződés rendelkezéseinek tartalmát beépítsék az Európai Unió jogi keretébe. Ugyanezen a napon a Tanács elfogadta továbbá a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB határozatot 2 (a továbbiakban: a prümi végrehajtási határozat), amely megállapítja a 2008/615/IB határozat végrehajtásához szükséges technikai rendelkezéseket.

A prümi határozat és a prümi végrehajtási határozat célja a bűncselekmények megelőzéséért és kivizsgálásáért felelős hatóságok közötti információcsere javítása, valamint az uniós tagállamok közötti, határokon átnyúló rendőrségi és igazságügyi együttműködés fokozása. A prümi határozat többek között olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek alapján a tagállamok kölcsönösen hozzáférést biztosítanak egymás számára automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz. Az adatok összehasonlítása révén szerzett információk ugyanis új nyomozási megközelítéseket fognak megnyitni, és így kulcsfontosságú szerepet játszanak majd a tagállami bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok segítésében.

A Tanács 2009. november 30-én elfogadta a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 3 (a továbbiakban: az igazságügyi szakértőkről szóló határozat). A tanácsi kerethatározat a DNS-profilok és az ujjnyomatadatok cseréjére vonatkozó követelményeket határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy a valamely tagállam akkreditált igazságügyi szakértői által végzett laboratóriumi tevékenységek eredményét a bűncselekmények megelőzéséért, kivizsgálásáért és eljárás alá vonásáért felelős hatóságok egyenértékűnek ismerjék el a bármely más tagállamban az EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően akkreditált igazságügyi szakértők által végzett laboratóriumi tevékenységek eredményével.

2015 októberében a Bizottság benyújtotta a Tanácsnak a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásoknak, így a mellékletnek a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel való megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra (tárgyalási irányelvek) vonatkozó ajánlást.

2016. június 10-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel a 2008/615/IB tanácsi határozat, a 2008/616/IB tanácsi határozat és annak melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról. A megállapodások 2018. május 24-i parafálásával sikeresen lezárultak a két országgal folytatott tárgyalások.

A Bizottság úgy véli, hogy a Tanács tárgyalási irányelveiben rögzített célkitűzések megvalósultak, és a megállapodás tervezete elfogadható az Unió számára.

Az EU és Liechtenstein közötti jelen nemzetközi megállapodás célja, hogy a nemzetközi rendőrségi együttműködés ösztönzése érdekében javítsa és egyszerűsítse az információk és bűnüldözési operatív információk automatizált cseréjét a tagállamok és e társult ország bűnüldöző hatóságai között. A határokon átnyúló rendőrségi együttműködés előmozdítása és ösztönzése szempontjából kétségtelenül központi jelentőségű, hogy valamennyi tagállamnak lehetősége legyen hozzáférni a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség 4 DNS-profilokkal, daktiloszkópiai adatokkal és gépjármű-nyilvántartási adatokkal kapcsolatos nemzeti adatbázisaihoz, és a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség is hasonló hozzáférési lehetőséget kapjon. Az Európai Unión belüli biztonság fenntartása érdekében folytatott információcsere javítását a tagállamok egymástól elszigetelten nem tudják kielégítően megvalósítani, tekintettel a nemzetközi bűnözés jellegére, amely nem torpan meg az EU határainál.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A Liechtensteini Hercegség az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 5 révén 2004. október 26-án csatlakozott a társulási megállapodáshoz. Így a Liechtensteini Hercegség csatlakozott az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározathoz 6 , az úgynevezett „svéd kezdeményezéshez”, amely a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti.

A svéd kezdeményezés bizonyos mértékig kapcsolódik a prümi határozathoz, mivel olyan szabályokat állapít meg, amelyek révén a tagállamok és a társult országok bűnüldöző hatóságai nyomozások vagy bűnüldözési operatív műveletek céljából hatékonyan kicserélhetik a meglévő információkat és bűnüldözési operatív információkat. A svéd kezdeményezés 5. cikkének (1) bekezdése szerint információ és bűnüldözési operatív információ kérhető bűncselekmény felderítése, megelőzése vagy nyomozása céljából, amennyiben ténybeli okok alapján feltételezhető, hogy egy másik tagállamban lényeges információ és bűnüldözési operatív információ áll rendelkezésre. A prümi határozat keretében folytatott automatizált információcsere alkalmas az ilyen ténybeli okok megállapítására.

Ezen túlmenően a 603/2013/EU rendelet 7 20. cikk (1) bekezdése értelmében a bűnüldözési célú hozzáférés iránti kérelem benyújtása előtt a tagállamoknak először ellenőrizniük kell a nemzeti jog alapján rendelkezésre álló ujjnyomat-adatbázisokat és össze kell hasonlítaniuk az ujjnyomat-adatkészletet a többi tagállam prümi határozat szerinti automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszerei segítségével. Azok a tagállamok, amelyek nem teljesítik a prümi ellenőrzés elvégzésére vonatkozó, kötelező előfeltételét, nem nyújthatnak be bűnüldözési célú hozzáférés iránti kérelmet az Eurodachoz.

2015. december 14-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az egyrészről az Unió, másrészről Dánia, Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein közötti, ezen államoknak a 603/2013/EU rendelet VI. fejezetében meghatározott, bűnüldözési célokból történő összehasonlításra és adattovábbításra vonatkozó eljárásban való részvételének módjáról szóló megállapodásokról.

2010. július 26-án megkötötték az egyrészről az Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló nemzetközi megállapodást.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 8 3. cikkével összhangban, és ezek a tagállamok e tanácsi határozatra irányuló javaslatnak a Bizottság általi elfogadásától számított három hónapon belül bejelentik, hogy részt kívánnak-e venni annak elfogadásában és alkalmazásában.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 9 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

E tanácsi határozatra irányuló javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően, e megállapodás céljai kizárólag uniós szinten valósíthatók meg.

Arányosság

Az e területen folytatott nemzetközi együttműködés ösztönzése érdekében alapvető fontosságú, hogy a prümi keret alapján adatokat cserélő résztvevők azonos technikai, eljárási és adatvédelmi előírásokat és követelményeket alkalmazzanak abból a célból, hogy lehetővé tegyék a gyors, hatékony és pontos információcserét. A javaslat megfelel az arányosság elvének, mivel nem lépi túl a Liechtensteini Hercegségnek a prümi határozatokban és az igazságügyi szakértőkről szóló határozatban történő hatékony részvételére vonatkozó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése a megállapodás aláírását engedélyező tanácsi határozatot ír elő.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A Tanácsot tájékoztatták, és a kapcsolódó tanácsi munkacsoporton (DAPIX) belül konzultáltak vele. Az Európai Parlamentet (LIBE bizottság) tájékoztatták.

Alapjogok

A megállapodás teljes mértékben összhangban van az alapvető jogokkal és a prümi határozatban (6. fejezet) meghatározott adatvédelmi elvekkel.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A megállapodás (8) preambulumbekezdése kimondja, hogy a Liechtensteini Hercegségnek kell viselnie az e megállapodás alkalmazásával kapcsolatosan a saját hatóságainál felmerült költségeket. A megállapodás 1. cikkének (1) bekezdése felsorolja a prümi határozat alkalmazandó cikkeit, köztük a 34. cikket, amely úgy rendelkezik, hogy minden egyes tagállam viseli a prümi határozat alkalmazásával kapcsolatosan saját hatóságai számára felmerülő műveleti költségeket. Az 1. cikk (4) bekezdése hasonló kötelezettséget ír elő a tagállamok számára az igazságügyi szakértőkről szóló határozat tekintetében. Tehát a javaslatnak nincsenek az uniós költségvetést érintő vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A megállapodás 8. cikke ismerteti a végrehajtást, beleértve a Tanács és a tagállamok általi előzetes értékelést, az értesítéseket és nyilatkozatokat.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A megállapodás felsorolja a prümi határozat, a prümi végrehajtási határozat és az igazságügyi szakértőkről szóló határozat azon rendelkezéseit, amelyek a megállapodás hatálybalépését követően alkalmazandóvá válnak a Liechtensteini Hercegségre.

A megállapodás az egységes alkalmazásra (3. cikk), a vitarendezésre (4. cikk), a módosításokra (5. cikk), az értesítésekre és a nyilatkozatokra (8. cikk) vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják (6. cikk). A megállapodást határozatlan időre kötik, azonban az egyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja a megállapodást (10. cikk).

2019/0016 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, a 218. cikk (5) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)2016. június 10-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Unió, valamint a LIechtensteini Hercegség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat 10 , a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat 11 és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 12 egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)A tárgyalások sikeresen lezárultak a megállapodás parafálásával 2018. május 24-i parafálásával.

(3)Az Unión belüli biztonság fenntartása érdekében folytatott információcsere javítását a tagállamok egymástól elszigetelten nem tudják kielégítően megvalósítani, tekintettel a nemzetközi bűnözés jellegére, amely nem torpan meg az Unió határainál. A határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés előmozdítása szempontjából központi jelentőségű, hogy a tagállamoknak és a Liechtensteini Hercegség kölcsönösen lehetőségük legyen hozzáférni a DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok nemzeti adatbázisaihoz.

(4)[Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban e tagállamok bejelentették, hogy részt kívánnak venni ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.]

(5)Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)A megállapodást – figyelemmel annak egy későbbi időpontban való megkötésére – az Unió nevében alá kell írni, valamint a csatolt nyilatkozatot jóvá kell hagyni.

(7)A megállapodás rendelkezik egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról. Ezeket a rendelkezéseket a megállapodás formális megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig és a hatálybalépésig ideiglenes jelleggel alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírását, figyelemmel annak megkötésére.

Az aláírandó megállapodás szövege e határozat mellékletében található.

2. cikk

A Tanács Főtitkársága – figyelemmel a megállapodás megkötésére – kibocsátja a megállapodás aláírására vonatkozó meghatalmazást a megállapodás főtárgyalója által kijelölt személy vagy személyek részére.

3. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az e határozathoz csatolt nyilatkozatot.

4. cikk

A megállapodás 5. cikkének (1) és (2) bekezdése – a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően – aláírásának napjától a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazandó.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
(2)    HL L 210., 2008.8.6., 12. o.
(3)    HL L 322., 2009.12.9., 14. o.
(4)    Liechtenstein a gyakorlatban nem rendelkezik külön adatbázisokkal, hanem a svájci adatbázisokat használja.
(5)    HL L 160., 2011.6.18., 21. o.
(6)    HL L 386., 2006.12.29., 89. o.
(7)    Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).
(8)    HL C 202., 2016.6.7., 295. o.
(9)    HL C 326., 2012.10.26., 299. o.
(10)    A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).
(11)    A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).
(12)    A Tanács 2009/905/IB kerethatározata (2009. november 30.) a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról (HL L 322., 2009.12.9., 14. o.).HL L 322., 2009.12.9., 14. o.

Brüsszel, 2019.1.31.

COM(2019) 35 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A Tanács határozata

az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Egyrészről AZ EURÓPAI UNIÓ, és

Másrészről A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, a továbbiakban: a Szerződő Felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az egyéni szabadság védelmét szolgáló szabályok sérelme nélkül javítsák az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködést,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Szerződő Felek között jelenleg fennálló kapcsolatok, különösen az Európai Unió, az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás szoros együttműködést tettek lehetővé a bűnözés elleni küzdelem területén,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a Szerződő Felek közös érdeke annak biztosítása, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség között a rendőrségi együttműködés gyors és hatékony módon valósuljon meg, amely összeegyeztethető nemzeti jogrendszerük alapelveivel, és amely összhangban van az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított egyéni jogokkal és elvekkel,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat már tartalmaz olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség bűnüldöző hatóságai számára, hogy a nyomozások vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából hatékonyan és gyorsan kicseréljék a meglévő információkat és bűnüldözési operatív információkat,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzetközi együttműködés e területen történő élénkítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy gyorsan és hatékonyan kerülhessen sor pontos információk kicserélésére. A cél olyan eljárások bevezetése, amelyek révén elősegíthető a gyors, hatékony és költségkímélő adatcsere-eszközök alkalmazása. Az adatok közös felhasználása keretében ezen eljárásoknak meg kell határozniuk a felek kötelezettségeit, valamint megfelelő garanciákat kell tartalmazniuk az adatok pontosságára és biztonságára vonatkozóan a továbbítás és tárolás során, továbbá tartalmazniuk kell az adatcsere rögzítésére és az átadott információk felhasználási korlátozásaira vonatkozó eljárásokat.

KIFEJTVE, hogy a fentiek értelmében ez a megállapodás a 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat fő rendelkezésein alapuló rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az információk cseréjének megkönnyítését szolgálják, és lehetővé teszik, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség hozzáférést biztosítsanak egymás számára automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz. A nemzeti DNS-elemzési állományokból és automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszerekből származó adatok esetében a „találat/nincs találat” rendszernek lehetővé kell tennie a keresést végző állam számára, hogy – második lépésként – az adott dokumentációhoz kapcsolódó személyes adatokat kérjen az azt kezelő államtól, és szükség esetén a kölcsönös segítségnyújtási eljárások – többek között a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat alapján elfogadott eljárások – révén további információkat kérjen,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy ezek a rendelkezések jelentősen felgyorsítják a jelenlegi eljárásokat azáltal, hogy a tagállamok és a Liechtensteini Hercegség számára láthatóvá válik, hogy van-e olyan másik állam – és ha van, melyik az –, amely rendelkezik a számára szükséges információkkal,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a határokon átnyúló adatösszehasonlítás új dimenziót nyit majd a bűnözéssel szembeni küzdelemben. Az adatok összehasonlítása révén szerzett információk új nyomozási megközelítéseket fognak megnyitni, és így kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az állami bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok segítésében,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a szabályok az államok nemzeti adatbázisainak hálózatba kapcsolásán alapulnak,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni az államok számára a személyes és nem személyes adatok átadását a határon átnyúló dimenzióval rendelkező nagyszabású eseményekkel kapcsolatos, a bűncselekmények megelőzése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából való információcsere javítása érdekében,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információcsere javítása mellett szükség van a rendőri szervek közötti szorosabb együttműködés egyéb formáinak szabályozására is, különösen közös biztonsági műveletek (pl. közös járőrszolgálatok) révén,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a „találat/nincs találat” rendszer struktúrát ad az anonim profilok összehasonlításához, amelynek esetében a további személyes adatok cseréjére csak találatot követően kerül sor, és amely adatok átadására és átvételére a nemzeti jog az irányadó, a jogsegélyre vonatkozó szabályokat is beleértve. Ez a megoldás megfelelő adatvédelmi rendszert biztosít, leszögezve, hogy a személyes adatok más államnak való átadása megfelelő szintű adatvédelmet igényel a fogadó állam részéről,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Liechtensteini Hercegségnek kell viselnie az e megállapodás alkalmazásával kapcsolatosan a saját hatóságainál felmerült költségeket,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálása fontos lépés az igazságügyi információk biztonságosabb és hatékonyabb cseréje felé, a Liechtensteini Hercegségnek be kell tartania a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseit,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nemzeti jogszabálynak megfelelően meghatározott személyesadat-védelmi szintnek kell vonatkoznia a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából a Liechtensteini Hercegség hatóságai által e megállapodás alapján végzett személyesadat-kezelésre,

ANNAK ALAPJÁN, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség között kölcsönös bizalom áll fenn jogrendszerük felépítése és működése iránt,

FIGYELEMMEL arra a körülményre, hogy a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a daktiloszkópiai adatok és DNS-profilok svájci információs rendszerének keretében folytatott együttműködési megállapodás alapján mindkét ország ugyanazt az adatbázist és rendszereket használja a DNS-profilokkal és daktiloszkópiai adatokkal kapcsolatos információcsere tekintetében,

FELISMERVE, hogy a két- és többoldalú egyezmények rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e megállapodás által nem érintett valamennyi kérdés tekintetében,

A KÖVETKEZŐ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRŐL HATÁROZTAK:

1. cikk

Tárgy és cél

1.    E megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat 1–24. cikkének, 25. cikke (1) bekezdésének, 26–32. cikkének és 34. cikkének tartalma alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú kapcsolatokban.

2.    E megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat 1–19. cikkének és 21. cikkének és mellékletének – kivéve annak 4. fejezete 1. pontját – tartalma alkalmazandó az (1) bekezdésben említett kapcsolatokban is.

3.    A 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozatokkal összhangban a tagállamok által tett nyilatkozatok alkalmazandók a tagállamoknak a Liechtensteini Hercegséggel fennálló kapcsolataiban is.

4.    E megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 1–5. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell az (1) bekezdésben említett kapcsolatok során.

2. cikk

2. cikk

1.    „Szerződő Felek”: az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség.

2.    „tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama.

3.    „állam”: valamely tagállam vagy a Liechtensteini Hercegség.

3. cikk

Egységes alkalmazás és értelmezés

1.    A Szerződő Felek az 1. cikk rendelkezéseinek a lehető legegységesebb alkalmazása és értelmezése érdekében folyamatosan figyelik az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát, valamint a Liechtensteini Hercegség illetékes bíróságai e rendelkezésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát is. E célból egy olyan eljárást hoznak létre, amely biztosítja az ilyen ítélkezési gyakorlat rendszeres kölcsönös továbbítását.

2.    A Liechtensteini Hercegség jogosult beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani a Bírósághoz olyan esetekben, amelyekben egy tagállam bírósága előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult hozzá az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével kapcsolatban.

4. cikk

Vitarendezés

A Liechtensteini Hercegség és valamely tagállam között e megállapodás vagy az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével vagy alkalmazásával, valamint módosításaival kapcsolatosan felmerülő jogvitát a felek az Európai Unió tagállamai, valamint a Liechtensteini Hercegség kormányképviselőinek ülésén történő megbeszélésre terjeszthetik fel annak gyors rendezése céljából.

5. cikk

Módosítások

1.    Amennyiben szükségessé válik az 1. cikkben említett rendelkezések módosítása, az Európai Unió a lehető leghamarabb értesíti a Liechtensteini Hercegséget a módosításról, és begyűjti esetleges észrevételeit.

2.    Az Európai Unió a módosítás elfogadását követően haladéktalanul értesíti a Liechtensteini Hercegséget az 1. cikkben említett rendelkezések bármely módosításáról.

A Liechtensteini Hercegség önállóan dönt a módosítások tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. Erről a döntéséről a az értesítésétől számított három hónapon belül tájékoztatja az Európai Uniót.

3.    Amennyiben a módosítás tartalma a Liechtensteini Hercegség számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtensteini Hercegség az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről az Európai Uniót. A Liechtensteini Hercegség haladéktalanul és írásban tájékoztatja az Európai Uniót valamennyi alkotmányos követelmény teljesítéséről. Ha nem szükséges népszavazás, az értesítés a népszavazási határidő lejártakor azonnal megtörténik. Ha népszavazás szükséges, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió általi értesítéstől számított legfeljebb tizennyolc hónap áll rendelkezésére, amely időszakon belül meg kell tennie az értesítését. A módosítás a Liechtensteini számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelményei teljesítéséről szóló értesítésig Liechtensteini Hercegség – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktus vagy rendelkezés tartalmát.

4.    Ha a Liechtensteini Hercegség nem fogadja el a módosítást, e megállapodást fel kell függeszteni. A Szerződő Felek megbeszélést tartanak a megállapodás folytatására vonatkozó minden lehetőség megvizsgálása céljából, szükség szerint figyelembe véve a jogszabályok megfeleltetését is. A felfüggesztés megszűnik, amennyiben a Liechtensteini Hercegség értesítést küld módosítás elfogadásáról vagy a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ismét alkalmazni fogják ezt a megállapodást.

5.    Amennyiben a megállapodás felfüggesztésére előírt hat hónapos időszak lejár, és a Szerződő Felek nem állapodnak meg annak újbóli alkalmazásában, e megállapodás megszűnik.

6.    A (4) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a 2008/615/IB tanácsi határozat 3., 4. és 5. fejezetének vagy a 2008/616/IB tanácsi határozat 17. cikkének azon módosításaira, amelyekről a Liechtensteini Hercegség jelezte az Európai Uniónak, hogy elfogadhatatlanok, és ezt meg is indokolta. Ilyen esetben és a 10. cikk sérelme nélkül, a vonatkozó rendelkezések módosítást megelőző változatukban foglalt tartalma továbbra is alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség és a tagállamok közötti kapcsolatokban.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják. A felülvizsgálat különösen a megállapodás gyakorlati végrehajtását, értelmezését és fejlesztését célozza, és olyan kérdésekre is kiterjed, mint az Európai Unió további fejlődésének e megállapodás tárgyával kapcsolatos következményei.

7. cikk

Más jogi aktusokhoz való viszony

1.    A Liechtensteini Hercegség továbbra is alkalmazhat a határon átnyúló együttműködésre vonatkozóan a tagállamokkal kötött, e megállapodás megkötésének időpontjában érvényben lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben e megállapodások vagy egyezmények nem összeegyeztethetetlenek e megállapodás célkitűzéseivel. A Liechtensteini Hercegség értesíti az Európai Uniót az érvényben maradó megállapodásokról és egyezményekről.

2.    A Liechtensteini Hercegség e megállapodás hatálybalépését követően köthet vagy hatályba léptethet a tagállamokkal határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó, egyéb két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben ezek e megállapodás céljainak kiterjesztéséről vagy kibővítéséről rendelkeznek. A Liechtensteini Hercegség ezekről az új megállapodásokról vagy egyezményekről az aláírásuktól, vagy amennyiben aláírásukra e megállapodás hatálybalépése előtt került sor, a hatálybalépésüktől számított három hónapon belül értesíti az Európai Uniót.

3.    Az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodások és megegyezések nem befolyásolhatják az e megállapodásokban vagy megegyezésekben nem részes tagállamokkal fennálló kapcsolatokat.

4.    E megállapodás nem érinti a jogsegélyre, illetve a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozóan fennálló megállapodásokat.

8. cikk

Értesítések, nyilatkozatok és hatálybalépés

1.    A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást az annak kifejezéséhez szükséges eljárások teljesítéséről, hogy e megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2.    Az Európai Unió e megállapodást magára nézve kötelezőnek ismerheti el abban az esetben is, ha a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján szolgáltatott vagy szolgáltatandó személyes adatok kezelésére vonatkozó határozatokat még hozták meg nem minden tagállam tekintetében.

3.    Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése e megállapodás aláírásának időpontjától kezdődően ideiglenesen alkalmazandó.

4.    Az 5. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában megállapított, az e megállapodás aláírását követő, de a hatálybalépést megelőző módosításokra vonatkozó három hónapos időtartam e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik.

5.    A Liechtensteini Hercegség az (1) bekezdésben említett értesítése időpontjában, vagy amennyiben úgy rendelkeztek, bármely későbbi időpontban megteszi az e megállapodás által előírt nyilatkozatokat.

6.    Ez a megállapodás a (1) bekezdés szerinti utolsó értesítés megküldésének időpontját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

7.    A tagállamok és a Liechtensteini Hercegség részéről személyes adatok e megállapodás értelmében történő szolgáltatására csak azt követően kerülhet sor, hogy az adattovábbításban érintett államok nemzeti jogukban hatályba léptették a 2008/615/IB tanácsi határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

8.    Annak ellenőrzésére, hogy ez a Liechtensteini Hercegség esetében így történik, értékelő látogatást és teszteket kell végezni a Liechtensteini Hercegség által elfogadott feltételeknek és szabályoknak megfelelően, amelyek megegyeznek a 2008/616/IB határozat mellékletének 4. fejezete szerint a tagállamok tekintetében alkalmazott feltételekkel és szabályokkal.

Egy átfogó jelentés alapján és a tagállamok közötti automatizált adatcsere elindításához szükséges lépésekkel azonos lépéseket követően, a Tanács határoz arról vagy azokról az időpontokról, amelytől kezdődően a tagállamok személyes adataikat a Liechtensteini Hercegség számára e megállapodás szerint szolgáltathatják.

9.    A Liechtensteini Hercegségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A Liechtensteini Hercegség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadott el.

10.    A Liechtensteini Hercegségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell az 1. cikk (4) bekezdésében említett 2009/905/IB tanácsi kerethatározat rendelkezéseit. A Liechtensteini Hercegség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket a tanácsi kerethatározat által szabályozott területen fogadott el.

11.    A Liechtensteini Hercegség illetékes hatóságai nem alkalmazhatják a 2008/615/IB tanácsi határozat 2. fejezetének rendelkezéseit azt megelőzően, hogy a Liechtensteini Hercegség átülteti és alkalmazza a (9) és (10) bekezdésben említett intézkedéseket.

9. cikk

Csatlakozás

Új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása e megállapodás alapján jogokat és kötelezettségeket keletkeztet ezen új tagállamok, valamint a Liechtensteini Hercegség között.

10. cikk

Megszüntetés

1.    Ezt a megállapodást a Szerződő Felek bármikor felmondhatják.

2.    E megállapodás (1) bekezdés szerinti felmondása a felmondásról szóló értesítés letétbe helyezésétől számított hat hónap múlva lép hatályba.

Kelt [DÁTUM] -án/-én két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Unió részéről

a Liechtensteini Hercegség részéről

A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA ALKALMÁVAL ELFOGADANDÓ NYILATKOZAT

Az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) Szerződő Felei,

kijelentik, hogy:

A DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok e megállapodás alapján történő cseréjének végrehajtása megköveteli, hogy a Liechtensteini Hercegség minden egyes tagállammal kétoldalú kapcsolatokat hozzon létre az említett adatkategóriák mindegyike tekintetében.

Ezt elősegítendő, az összes rendelkezésre álló dokumentumot, vonatkozó szoftvert és a hasznos elérhetőségek jegyzékét megküldik a Liechtensteini Hercegség részére. A Liechtensteini Hercegségnek lehetősége nyílik majd arra, hogy – a tapasztalatok megosztása, valamint gyakorlati és technikai támogatás megszerzése érdekében – informális partnerségeket alakítson ki azokkal a tagállamokkal, amelyek ilyen adatcserét már végrehajtottak. E partnerségek kialakítása az érintett államok közvetlen megállapodásának tárgyát képezi.

A liechtensteini szakértők tájékozódás, kérdések tisztázása vagy egyéb segítségkérés céljából bármikor felvehetik a kapcsolatot a Tanács elnökségével, az Európai Bizottsággal vagy e területek vezető szakértőivel. Hasonlóképpen a Bizottság olyan javaslatok vagy közlemények készítésekor, amelynek során felveszi a kapcsolatot a tagállamok képviselőivel, a Liechtensteini Hercegség képviselőivel is felveheti a kapcsolatot.

A liechtensteini szakértők részt vehetnek olyan üléseken, amelyek keretében a tagállamok szakértői a Tanácsban azokat a technikai kérdéseket vitatják meg, amelyek közvetlenül relevánsak a fent említett tanácsi határozatok megfelelő alkalmazása tekintetében.

[…] MELLÉKLET