Brüsszel, 2019.1.23.

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Lengyelországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról


INDOKOLÁS

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: héairányelv) 395. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács a Bizottság javaslata alapján bármelyik tagállamot egyhangúlag felhatalmazhatja arra, hogy az irányelvben foglaltaktól eltérő különös intézkedéseket alkalmazzon a hozzáadottérték-adó beszedésének egyszerűsítésére vagy egyes adócsalások és -kikerülések megelőzésére.

A Bizottságnál 2018. május 15-én iktatott levelében Lengyelország a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó számlázási követelmények tekintetében felhatalmazást kért a héairányelv 226. cikkétől való eltérésre, valamint arra, hogy bevezethesse a kötelező megosztott héafizetési mechanizmust a csalásnak kitett – Lengyelországban általában fordított adózás és egyetemleges felelősség hatálya alá tartozó – termékek értékesítésére és szolgáltatások nyújtására. A héairányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2018. szeptember 3-án kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Lengyelország kérelméről. A Bizottság 2018. szeptember 4-én kelt levelében értesítette Lengyelországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges minden információ a rendelkezésére áll.

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A héacsalás kezelése érdekében Lengyelország be kívánja vezetni a kötelező megosztott héafizetési mechanizmust az egyes csalásnak kitett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások utáni héa megfizetésére.

A megosztott héafizetési mechanizmus egy alternatív héabeszedési rendszer. A szokásos héabeszedési eljárás szerint egy adott ügylet során a héaköteles személy beszedi ügyfelétől (vagy egy harmadik féltől) az adóalap és (adott esetben) a héa összegét. Ezt követően a héaköteles személy az ügyletet bejelenti az időszakos héabevallásában. A héabevallás eredményétől függően az adóalany köteles befizetni a héát az adóhatóságoknak, illetve visszaigényelheti azt az adóhatóságoktól. Héafizetési kötelezettség esetén a héaköteles személy meghatározott időszakonként (havonta, negyedévente stb.) fizeti be a héa összegét a tagállamnak. A megosztott héafizetés változtat ezen a (szokásos) láncügyleten, mivel el kell választani egymástól a fizetendő héa összegét és a fizetendő adóalap összegét. Ha a kereskedő vagy szolgáltató e megosztott héafizetési rendelkezések hatálya alá tartozik, rendes bankszámlája mellett külön zárolt héaszámlával is rendelkeznie kell. Utóbbit csak arra használhatja, hogy azon jóváírják az ügyfeleitől származó héát, és hogy arról kifizesse a héát beszállítói számára. Ebben az esetben a vevő az adóalapot a szokásos módon egy rendes bankszámlára fizeti be, az értékesítés után fizetendő héát viszont zárolt héabankszámlájára kell befizetni.

Lengyelország beadványa szerint a csalás elleni küzdelem érdekében hozott számos intézkedése (pl. a fordított adózás és az egyetemleges felelősség bevezetése az ügyfél számára, a standard ellenőrzési fájl bevezetése, az adóalanyok héaalanyként történő nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásból való törlésére vonatkozó szigorúbb szabályok, az ellenőrzések számának növelése, stb.) ellenére e megoldások továbbra sem elegendőek a héacsalások felszámolására és a héabevételek növelésére. A 28 uniós tagállamban vizsgált héabevétel-kiesésről szóló nemrégiben készült tanulmány 1 szerint Lengyelországban 25 % volt a héabevétel-kiesés. Lengyelország véleménye szerint a kötelező megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazása már nagyon röviddel a bevezetése után megszüntetné a héacsalást. Mivel a megosztott héafizetési modell hatásaként az adóalany külön héaszámláján elhelyezett héa összegét az adott adóalany csak korlátozott célokra – nevezetesen a héakötelezettség adóhatóság felé történő teljesítésére vagy a beszállítóitól kapott számlák után fizetendő héa megfizetésére – használhatja fel, nagyobb a garancia arra, hogy az adóhatóság az adóalany által az államkincstárba átutalandó héa teljes összegét megkapja.

Lengyelország ezért 2018. július 1-jén bevezette az önkéntes megosztott héafizetési mechanizmust. Lengyelország úgy véli azonban, hogy a héacsalásnak különösen kitett területeken – amelyeken évek óta csalást észlelnek – érdemes további lépést tenni és bevezetni a kötelező megosztott héafizetési mechanizmust. Ezek a területek olyan gazdasági ágazatokat érintenek, mint például az acél, a fémhulladék, az elektronikus berendezések, az arany, a nemvasfémek, a tüzelőanyagok és a műanyagok, amelyek Lengyelországban általában a fordított adózás és az egyetemleges felelősség hatálya alá tartoznak (a megosztott héafizetési mechanizmus hatálya alá vonandó ágazatok listája a határozat mellékletében található).

A kötelező megosztott héafizetési modell az adóalanyok közötti érintett értékesítésekre (B2B értékesítések) vonatkozik, és csak az elektronikus banki átutalásokra terjed ki. A befizetett összeget a bank osztja meg azzal a céllal, hogy az ügyfél által fizetett összeget az értékesítő vagy szolgáltató releváns számláira utalja át, azaz az adó összegét a kereskedő rendes számlájára, a héa összegét pedig a kereskedő zárolt héaszámlájára. Jóllehet a zárolt héaszámlán szereplő pénzösszegek az adóalany tulajdonát képezik, az adóalany azok feletti rendelkezésének lehetősége elvileg az adóhatóságnak fizetendő héa vagy a beszállítóktól kapott számlákból keletkező héa megfizetésére korlátozódik.

A Lengyelországban alkalmazandó általános szabályok értelmében, amennyiben az előzetesen felszámított adó áthárított adóhoz viszonyított többletét az adóalany a héabevallásban visszatérítendő héaösszegként ismeri el, az ilyen visszatérítést 60 napon belül kell teljesíteni az adóalany rendes számlaszámára. Lengyelország azonban gyorsabb eljárást ír elő az előzetesen felszámolt adó összegében mutatkozó többlet visszafizetésére, hogy ezáltal csökkentse a megosztott héafizetési mechanizmusnak az adóalany pénzforgalmára gyakorolt hatásait. Az adóalany kérésére a visszatérítésre 25 napon belül sor kerül. Továbbá Lengyelország kérelmében hangsúlyozta, hogy prioritásnak fogja tekinteni, hogy hatékony és időben teljesített adó-visszatérítési eljárásokat biztosítson.

Lengyelország szerint várhatóan nem lesznek jelentősek a megosztott héafizetési mechanizmus működtetésével járó költségek, amelyek többnyire a rendszer végrehajtásához, karbantartásához és a bankszámla kezeléséhez fognak kapcsolódni. A héaszámla megnyitása és vezetése nem jár költséggel az adóalanyok számára, mivel a héaszámlát a bank jutalék vagy díj felszámítása nélkül biztosítja.

A kötelező megosztott héafizetési mechanizmus a Lengyelországban nem letelepedett kereskedőkre is alkalmazandó, amelyeknek a lengyel banktörvény értelmében működtetett bankszámlával kell majd rendelkezniük. E tekintetben Lengyelország megerősítette a Bizottságnak, hogy a lengyelországi bankszámla-nyitásra vonatkozó kötelezettségből fakadóan nem fogják többletköltségek terhelni a nem letelepedett kereskedőket, mivel ezen adóalanyok díjmentesen nyithatnak és tarthatnak fent bankszámlát Lengyelországban.

A megosztott héafizetési mechanizmus zökkenőmentes működése érdekében az értékesítő vagy szolgáltató által kiállított számlán fel kell tüntetni a kötelező megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazására vonatkozó információkat. A héairányelv 226. cikke listát tartalmaz arról, hogy a számlákon milyen részleteket kell feltüntetni. A tagállamoknak nincs mérlegelési jogkörük további számlázási adatok felvételére. Tekintettel arra, hogy a megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazása a számlán további bejegyzést tesz szükségessé, Lengyelország eltérést kért a héairányelv 226. cikkétől.

A Lengyelország által előirányzott kötelező megosztott héafizetési mechanizmus jelentős változásokat hoz majd az adóalanyok számára. Mivel azonban a rendszer önkéntes alapon már 2018. július 1-je óta működik, az adóalanyoknak lehetőségük nyílt arra, hogy megismerjék.

A fentieket figyelembe véve a Bizottság úgy véli, hogy a mellékletben felsorolt, csalásnak kitett termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra kivetett kötelező megosztott héafizetési mechanizmus hatékony eredményeket hozhat az adócsalás elleni küzdelemben. Ezért a Bizottság javasolja az eltérés engedélyezését a 2019. március 1-jétől 2022. február 28-ig tartó időszakra.

Mindazonáltal, tekintettel az eltérés újszerűségére és széles alkalmazási körére, fontos kellő nyomonkövetést biztosítani az eltérés keretében, különös tekintettel az intézkedésnek a héacsalás szintjére és az adóalanyokra gyakorolt hatására (a héa-visszatérítés, az adminisztratív terhek, az adóalanyokat terhelő költségek, stb. tekintetében). Következésképpen a Bizottság felkéri Lengyelországot, hogy az intézkedés hatálybalépésétől számított tizennyolc hónap elteltével nyújtson be jelentést annak hatásáról.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A héairányelv 395. cikke alapján a héa beszedésének egyszerűsítésére vagy egyes adókijátszások és -kikerülések megelőzésére eltérés engedélyezhető. A kért eltéréssel Lengyelország az adócsalás ellen kíván küzdeni azon ágazatokban, amelyekben évek óta héacsalást tárnak fel. Az eltérés összhangban áll a hatályos szakpolitikai rendelkezésekkel.

Az (EU) 2017/784 tanácsi végrehajtási határozat 2 a megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazására vonatkozóan hasonló eltérést engedélyezett Olaszország számára. Az olasz megosztott héafizetési rendszer keretében az esedékes héát az adóhatóságok zárolt héaszámlájára kell befizetni. Az olasz eltérés hatálya a hatóságok, a hatóságok által irányított más gazdálkodó egységek és egyes tőzsdén jegyzett vállalatok részére történő szállításokra korlátozódik. 

Románia is kérelmezte a megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazását bizonyos adóalanyok által végzett termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra. A romániai megosztott héafizetési mechanizmus komoly aggályokat vet fel arányosságát és a Szerződéssel való összeegyeztethetőségét illetően, ezért a Bizottság ellenezte Románia eltérés iránti kérelmét 3 .

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A héairányelv 395. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Tekintettel a héairányelvnek a javaslat alapját képező rendelkezésére, a szubszidiaritás elve nem alkalmazható.

Arányosság

A javaslat megfelel az arányosság elvének a következők miatt:

A határozat felhatalmazást ad egy tagállam számára annak saját kérelme alapján, kötelezettséget tehát nem keletkeztet.

Mivel az eltérés időben korlátozott és meghatározott termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó, hatálya azokra az ágazatokra terjed ki, amelyek jelentős adócsalási problémákat vetnek fel. Ezért a különös intézkedés arányos a kitűzött céllal, azaz az adócsalás elleni küzdelemmel.

Tekintettel az eltérés újszerűségére és széles alkalmazási körére, 18 hónappal annak lengyelországi hatálybalépése után Lengyelországnak jelentést kell benyújtania arról, hogy az intézkedés milyen hatást gyakorolt a héacsalás szintjére és az adóalanyokra (a héa-visszatérítések, az adminisztratív terhek, az adóalanyokat terhelő költségei stb. tekintetében).

A jogi aktus típusának megválasztása

Javasolt eszköz: tanácsi végrehajtási határozat.

A héairányelv 395. cikke értelmében a héára vonatkozó közös szabályoktól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha arra a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag felhatalmazást ad. Ezenfelül azért a tanácsi végrehajtási határozat a legmegfelelőbb eszköz, mert az egy-egy tagállamnak is címezhető.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A javaslat alapja a Lengyelország által benyújtott kérelem, és az csak ezt a tagállamot érinti.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Külső szakértők bevonására nem volt szükség.

Hatásvizsgálat

A tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslat felhatalmazza Lengyelországot arra, hogy eltérjen a héairányelv 226. cikkétől, és az egyes termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után fizetendő héára vonatkozóan bevezesse a kötelező megosztott héafizetési mechanizmust.

A tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslat előírja, hogy a fizetendő héát az értékesítő vagy szolgáltató zárolt héabankszámlájára kell befizetni. Ezzel a csalásnak kitett áruk értékesítői és szolgáltatások szolgáltatói által elkövetett, a héafizetési kötelezettség elmulasztásának formájában testet öltő adócsalást kívánja leküzdeni. Mivel az adóalany külön héaszámláján elhelyezett héaösszeg csak korlátozott célokra – nevezetesen a héakötelezettség adóhatóság felé történő teljesítésére vagy a beszállítóktól kapott számlák után fizetendő héa megfizetésére – használható fel, nagyobb a garancia arra, hogy az adóhatóság az adóalany által az államkincstárba átutalandó héa teljes összegét megkapja.

A zárolt héaszámlán elhelyezett pénzeszközöket az adóalany csak az adóhatóságnak fizetendő héa vagy a beszállítóktól kapott számlákból eredő héa megfizetésére használhatja fel, ami kihat a kereskedők pénzforgalmára. A negatív hatás csökkentése érdekében, amennyiben az előzetesen felszámolt adó többletet mutat az áthárított adóhoz képest, és ezt az adóhatóságok elismerik, Lengyelország gyorsított eljárást helyez kilátásba az adótöbblet visszatérítésére. Az adóalany kérésére a visszatérítésre 25 napon belül sor kerül a rendes eljárás szerinti 60 naphoz képest. Továbbá Lengyelország kérelmében hangsúlyozta, hogy prioritásnak fogja tekinteni a hatékony és időben teljesített adó-visszatérítések biztosítását.

A kötelező megosztott héafizetési mechanizmus a Lengyelországban nem letelepedett kereskedőkre is ki fog terjedni, ha olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végeznek, amely Lengyelországban a kötelező megosztott héafizetési mechanizmus hatálya alá tartozik. E kereskedőknek a lengyel banktörvény szerinti bankszámlával kell rendelkezniük. E tekintetben Lengyelország megerősítette a Bizottságnak, hogy a lengyelországi bankszámla-nyitásra vonatkozó kötelezettségből fakadóan nem fogják többletköltségek terhelni a nem letelepedett kereskedőket, mivel ezen adóalanyok díjmentesen nyithatnak és tarthatnak fent bankszámlát Lengyelországban.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az intézkedés nem lesz kedvezőtlen hatással az Unió héából származó saját forrásaira.

5.EGYÉB ELEMEK

A javaslat hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz: automatikus határidőt.

2019/0007 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Lengyelországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre 4 és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A Bizottságnál 2018. május 15-én iktatott levelében Lengyelország felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelv 226. cikkétől való eltérésre, valamint azon külön bejegyzés feltüntetésének előírására, miszerint a csalásnak kitett – Lengyelországban általában a fordított adózás és az egyetemleges felelősség hatálya alá tartozó – termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról kiállított számlákon szereplő hozzáadottérték-adót (héa) az értékesítő vagy szolgáltató zárolt héaszámlájára kell befizetni. Lengyelország az eltérést három évre, a 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszakra kérelmezte.

(2)A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a Bizottság 2018. szeptember 3-án kelt levelében továbbította Lengyelország kérelmét a többi tagállamnak. A Bizottság 2018. szeptember 4-én kelt levelében értesítette Lengyelországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges minden információ a rendelkezésére áll.

(3)Jóllehet Lengyelország számos intézkedést hozott az adócsalás leküzdése érdekében (pl. a fordított adózás és az egyetemleges felelősség bevezetése az ügyfél számára, a standard ellenőrzési fájl bevezetése, az adóalanyok héaalanyként történő nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásból való törlésére vonatkozó szigorúbb szabályok, az ellenőrzések számának növelése, stb.), úgy véli, hogy ezen intézkedések továbbra sem elégségesek a héacsalás felszámolására.

(4)Lengyelország véleménye szerint a kötelező megosztott héafizetési mechanizmus alkalmazása megszünteti a héacsalást. Mivel a megosztott héafizetési mechanizmus alapján az adóalany külön héaszámláján elhelyezett héaösszeg csak korlátozott célokra – nevezetesen a héakötelezettség adóhatóság felé történő teljesítésére vagy a beszállítóktól kapott számlák után fizetendő héa megfizetésére – használható fel, nagyobb a garancia arra, hogy az adóhatóság az adóalany által az államkincstárba átutalandó héa teljes összegét megkapja.

(5)Lengyelország 2018. július 1-jén vezette be az önkéntes megosztott héafizetési mechanizmust. Lengyelország úgy véli, hogy a héacsalásnak különösen kitett területeken kötelező megosztott héafizetési mechanizmust kell bevezetni. Ezek a területek olyan gazdasági ágazatok, mint például az acél, a fémhulladék, az elektronikus berendezések, az arany, a nemvasfémek, a tüzelőanyagok és a műanyagok, amelyek Lengyelországban általában a fordított adózás és az egyetemleges felelősség hatálya alá tartoznak.

(6)A kötelező megosztott héafizetési modell a mellékletben felsorolt, adóalanyok és vállalkozások (B2B) közötti termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó, és csak az elektronikus banki átutalásokra terjed ki.

(7)Amennyiben az előzetesen felszámított adó áthárított adóhoz viszonyított többletét az adóalany a héabevallásban visszatérítendő összegként ismeri el, az ilyen visszatérítést általában 60 napon belül kell teljesíteni az adóalany rendes számlaszámára. Lengyelország azonban arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a kötelező megosztott héafizetési modell hatálya alá tartozó ügyletek esetében a zárolt héaszámlával rendelkező adóalany kérésére a visszatérítésre 25 napon belül sor kerül.

(8)A héaszámla nyitása és vezetése nem jelent költséget az adóalanyok számára, mivel a héaszámlát a bank jutalék vagy díj felszámolása nélkül biztosítja.

(9)A kötelező megosztott héafizetési mechanizmus minden kereskedőre, így a Lengyelországban nem letelepedett kereskedőkre is alkalmazandó, akiknek a lengyel banktörvény szerint vezetett bankszámlával kell rendelkezniük. E tekintetben Lengyelország megerősítette, hogy a nem letelepedett kereskedőknek semmilyen többletköltségük nem fog származni a lengyelországi bankszámla-nyitásra vonatkozó kötelezettségből, mivel ezen adóalanyok díjmentesen nyithatnak és tarthatnak fent bankszámlát Lengyelországban.

(10)A Lengyelország által előirányzott kötelező megosztott héafizetési mechanizmus jelentős változásokat hoz majd az adóalanyok számára. Mivel azonban a rendszer önkéntes alapon már 2018. július 1-je óta működik, az adóalanyoknak lehetőségük nyílt arra, hogy megismerkedjenek azzal.

(11)A Bizottság úgy véli, hogy a csalásnak kitett termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra kivetett kötelező megosztott héafizetési mechanizmus hatékony eredményeket hozhat az adócsalás elleni küzdelemben. Az eltérések általában korlátozott időtartamra szólnak. Ezért a Lengyelország által kérelmezett eltérést a 2019. március 1. és 2022. február 28. közötti időszakra kell engedélyezni.

(12)Tekintettel az eltérés újszerűségére és széles alkalmazási körére, fontos kellő nyomonkövetést biztosítani ezen eltérés keretében, különös tekintettel az intézkedésnek a héacsalás szintjére és az adóalanyokra gyakorolt hatására (a héa-visszatérítés, az adminisztratív terhek, az adóalanyokat terhelő költségek, stb. tekintetében). Lengyelországnak ezért a nemzeti intézkedés lengyelországi hatálybalépése után tizennyolc hónappal jelentést kell benyújtania az intézkedés hatásáról.

(13)Az eltérés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét nem fogja negatívan befolyásolni, és nem lesz kedvezőtlen hatással az Unió héából származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 226. cikkétől eltérve Lengyelország felhatalmazást kap azon külön követelmény felvételének előírására, miszerint az adóalanyok közötti, az e határozat mellékletében felsorolt termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról kiállított számlákon szereplő héát az értékesítő vagy szolgáltató Lengyelországban nyitott, elkülönített és zárolt héabankszámlájára kell befizetni, amennyiben az ilyen termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás kifizetése elektronikus banki átutalással történik.

2. cikk

Lengyelország bejelenti a Bizottságnak az 1. cikkben említett nemzeti intézkedést.

Az 1. cikkben említett intézkedés Lengyelországban való hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül Lengyelország jelentést nyújt be a Bizottságnak arról, hogy az intézkedés általánosságban milyen hatást gyakorolt a héacsalás mértékére és az érintett adóalanyokra.

3. cikk

Ezt a határozatot 2019. március 1-jétől 2022. február 28-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések: 2018. évi zárójelentés.
(2)    A Tanács (EU) 2017/784 végrehajtási határozata (2017. április 25.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 206. és 226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének az Olasz Köztársaság részére történő engedélyezéséről és az (EU) 2015/1401 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 118., 2017.5.6., 17. o.)
(3)    A Bizottság közleménye a Tanácsnak a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően, COM/2018/666 final
(4)    HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

Brüsszel, 2019.1.23.

COM(2019) 10 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Lengyelországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról


MELLÉKLET: Az 1. cikkben felölelt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások jegyzéke

Az 1. cikk a termékek és szolgáltatások lengyel osztályozása (PKWiU) szerint ismertetett alábbi termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó: 

Tétel

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport) megnevezése

1

24.10.12.0

Ferroötvözet

2

24.10.14.0

Pellet és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból

3

24.10.31.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acéltermék, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

4

24.10.32.0

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű ötvözetlen acélból készült termék, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

5

24.10.35.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél termék

6

24.10.36.0

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék más ötvözött acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél termék

7

24.10.41.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acélból készült termék, hidegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

8

24.10.43.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acélból készült termék, hidegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél termék

9

24.10.51.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

10

24.10.52.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

11

24.10.61.0

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal szabálytalanul felgöngyölt tekercsben ötvözetlen acélból

12

24.10.62.0

Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

13

24.10.65.0

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal nem rozsdamentes ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

14

24.10.66.0

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

15

24.10.71.0

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás nélkül

16

24.10.73.0

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül

17

24.31.10.0

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

18

24.31.20.0

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

19

24.32.10.0

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

20

24.32.20.0

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

21

24.33.11.0

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból

22

24.33.20.0

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

23

24.34.11.0

Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból

24

24.41.10.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

25

ex 24.41.20.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor, a jogi aktus 121. cikkének értelmében vett befektetési arany kivételével, a 27. tételre is figyelemmel

26

24.41.30.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

27

A PKWiU szimbólumtól függetlenül

Befektetési arany a jogi aktus 121. cikkének értelmében

28

ex 24.41.40.0

Arannyal plattírozott nemesfém vagy ezüst. félgyártmány – kizárólag az arannyal plattírozott ezüst, félgyártmány

29

ex 24.41.50.0

Ezüsttel plattírozott nemnemesfém; platinával plattírozott ezüst vagy arany, félgyártmány – kizárólag plattírozott arany és ezüst, félgyártmány

30

24.42.11.0

Megmunkálatlan alumínium

31

24.43.11.0

Megmunkálatlan ólom

32

24.43.12.0

Megmunkálatlan cink

33

24.43.13.0

Megmunkálatlan ón

34

24.44.12.0

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

35

24.44.13.0

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan; réz mesterötvözet

36

24.44.21.0

Rézpor és -pehely

37

24.44.22.0

Rézrúd és -profil

38

24.44.23.0

Rézhuzal

39

24.45.11.0

Megmunkálatlan nikkel

40

ex 24.45.30.0

Egyéb nemvasfém és ebből készült termék; cermet; fémet vagy fémvegyületet tartalmazó hamu és maradvány – kizárólag nem nemesfémhulladék és -maradvány

41

ex 26.11.30.0

Elektronikus integrált áramkör – kizárólag processzor

42

ex 26.20.11.0

Hordozható adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook; kézi számítógép (például notebook) és hasonlók – kizárólag hordozható számítógépek, például táblagépek, laptopok és notebookok

43

ex 26.30.22.0

Mobiltelefon vagy más vezeték nélküli hálózat – csak mobiltelefonok, ideértve az okostelefonokat is

44

ex 26.40.60.0

Videojáték-konzol (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező) és egyéb játék- vagy szerencsejáték-készülék elektronikus kijelzővel – az alkatrészek és tartozékok kivételével

45

ex 32.12.13.0

Ékszer és részei, valamint más ékszer és részei, aranyból és ezüstből vagy nemesfémmel plattírozva – kizárólag ékszer és más arany-, ezüst- és platinaékszer részei, azaz megmunkálatlan vagy befejezetlen ékszerek és ékszerek különálló részei, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva

46

38.11.49.0

Egyéb bontásra szánt roncsok (kivéve: hajók és más úszó szerkezetek)

47

38.11.51.0

Üveghulladék

48

38.11.52.0

Papír és kartonpapír-hulladék

49

38.11.54.0

Egyéb gumihulladék

50

38.11.55.0

Műanyaghulladék

51

38.11.58.0

Fémtartalmú hulladék, a veszélyes hulladék kivételével

52

38.12.26.0

Veszélyes fémhulladék

53

38.12.27

Hulladék és hibás elemek és akkumulátorok; kimerült galvánelem, elem és elektromos akkumulátor

54

38.32.2

Másodlagos fém nyersanyagok

55

38.32.31.0

Másodlagos üveg nyersanyagok

56

38.32.32.0

Másodlagos papír és kartonpapír nyersanyagok

57

38.32.33.0

Másodlagos műanyag nyersanyagok

58

38.32.34.0

Másodlagos gumi nyersanyagok

59

24.20.11.0

Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve

60

24.20.12.0

Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve

61

24.20.13.0

Egyéb kör keresztmetszetű acélcső

62

24.20.31.0

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

63

24.20.33.0

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

64

24.20.34.0

Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

65

24.20.40.0

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

66

ex 25.11.23.0

Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból, acélból vagy alumíniumból – csak acélból

67

ex 25.93.13.0

Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett vas-, acél- vagy réztermék – csak acélból

68

 

Motorbenzin, dízelolaj, fűtőgáz – a jövedéki adóról szóló rendelkezések értelmében

69

 

Fűtőolaj és kenőolaj – a jövedéki adóról szóló rendelkezések értelmében

70

ex 10.4

Állati és növényi zsírok és olajak – kizárólag a repceolaj

71

ex 20.59.12.0

Emulziók felületi szenzibilizációhoz fényképészeti célra; m. n. s. vegyi készítmények fényképészeti célra– kizárólag automatikus adatfeldolgozáshoz használt nyomtatófej nélküli tonerek

72

ex 20.59.30.0

Írógéptinta, tus és egyéb tinta – kizárólag automatikus adatfeldolgozáshoz használt nyomtatófej nélküli tintapatronok

73

ex 22.21.30.0

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag, más anyagokkal erősítés, laminálás vagy kombinálás nélkül

74

ex 26.20.21.0

Memóriaegységek – kizárólag merevlemezek (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Szilárdtest alapú adattároló eszközök – kizárólag SSD

76

ex 26.70.13.0

Digitális fényképezőgép és digitális kamera – kizárólag digitális fényképezőgép

77

ex 28.23.26.0

Alkatrész és tartozék fénymásolóhoz – kizárólag automata adatfeldolgozó gépekhez használt tintapatron és nyomtatófej, automata adatfeldolgozó gépekhez használt toner nyomtatófejjel

78

ex 58.29.11.0

Operációs rendszerhez való szoftvercsomagok – kizárólag SSD

79

ex 58.29.29.0

Egyéb szoftvercsomagok – kizárólag SSD-k

80

ex 59.11.23.0

Egyéb videó és videofelvétel lemezen, mágnesszalagon és hasonló médiumon – kizárólag SSD

81

a PKWiU szimbólumtól függetlenül

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszeréről szóló, 2015. június 12-i törvény (A 2017. évi Hivatalos Lap 568. tétele) szerinti ÜHG-kibocsátásiegység-átadási szolgáltatások

82

41.00.30.0

Lakóépület építése (új épületek építése, meglévő épületek átépítése vagy felújítása)

83

41.00.40.0

Nem lakóépület építése (új épületek építése, meglévő épületek átépítése vagy felújítása)

84

42.11.20.0

Autópályák, utak, utcák és egyéb jármű- és gyalogos útvonal, valamint kifutópályák építését magában foglaló általános építési munkák

85

42.12.20.0

Vasutak és földalatti vasutak építését magában foglaló általános építési munkák

86

42.13.20.0

Hidak és alagutak építését magában foglaló általános építési munkák

87

42.21.21.0

Szállítóvezetékek építését magában foglaló általános építési munkák

88

42.21.22.0

Elosztó hálózatok építését magában foglaló általános építési munkák, ideértve a kapcsolódó munkákat is

89

42.21.23.0

Öntözőrendszerek (szennyvízcsatornák), busz- és vízvezetékek, víztisztító és szennyvízkezelő létesítmények, valamint a szivattyútelepek építését magában foglaló általános építési munkák

90

42.21.24.0

Kutak és vízkivételi források fúrását, valamint szeptikus tartályok telepítését magában foglaló munkák

91

42.22.21.0

Távközlési és energiaátviteli vezetékek építését magában foglaló általános építési munkák

92

42.22.22.0

Távközlési és energiaelosztási vezetékek építését magában foglaló általános építési munkák

93

42.22.23.0

Erőművek építését magában foglaló általános építési munkák

94

42.91.20.0

Dokkok, kikötők, gátak, zsilipek és kapcsolódó hidromechanikai létesítmények építését magában foglaló általános építési munkák

95

42.99.21.0

Termelő- és bányászati létesítmények építését magában foglaló általános építési munkák

96

42.99.22.0

Stadionok és sportpályák magában foglaló általános építési munkák

97

42.99.29.0

Egyéb építmény építését magában foglaló általános építési munkák

98

43.11.10.0

Épületek lebontását magában foglaló munkák

99

43.12.11.0

Építési terület előkészítését magában foglaló munkálatok, a földmunkák kivételével

100

43.12.12.0

Földmunkák: ásás, árokásás és földmozgató munkálatok

101

43.13.10.0

Kitermelési vagy geológiai-műszaki fúrást magában foglaló munkák

102

43.21.10.1

Elektromos biztonsági berendezések kiépítését magában foglaló munkák

103

43.21.10.2

Egyéb elektromos berendezések kiépítését magában foglaló munkák

104

43.22.11.0

Vízvezeték-szerelési és szennyvízelvezető munkák ellátását magában foglaló munkák

105

43.22.12.0

Fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítését magában foglaló munkák

106

43.22.20.0

Gázlétesítmények építését magában foglaló munkák

107

43.29.11.0

Szigetelés

108

43.29.12.0

Kerítésállítás

109

43.29.19.0

M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés

110

43.31.10.0

Vakolás

111

43.32.10.0

Épületasztalos-ipari üzembe helyezési munkák

112

43.33.10.0

Padlóburkolást és falazást magában foglaló munkák

113

43.33.21.0

Mozaikdíszítés, márvány, gránit vagy palamunka padlón vagy falon

114

43.33.29.0

Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás (beleértve a tapétázást is)

115

43.34.10.0

Festés

116

43.34.20.0

Üvegezés

117

43.39.11.0

Dekorálást magában foglaló munkák

118

43.39.19.0

Máshová nem sorolt egyéb befejező építések elvégzését magában foglaló munka

119

43.91.11.0

Tetőszerkezetek építését magában foglaló munka

120

43.91.19.0

Egyéb tetőfedést magában foglaló munka

121

43.99.10.0

Nedvességelzáró és vízálló szigetelést magában foglaló munka

122

43.99.20.0

Állványozást (összerakás és szétszedés) magában foglaló munka

123

43.99.30.0

Alapzatok építését magában foglaló munka, ideértve a cölöpverést is

124

43.99.40.0

Betonozás

125

43.99.50.0

Acélszerkezetek felállítását magában foglaló munka

126

43.99.60.0

Tégla- és kőszerkezetek felállítását magában foglaló munka

127

43.99.70.0

Előre gyártott építmények összeszerelését és felállítását magában foglaló munka

128

43.99.90.0

M. n. s. más szakmunkás tevékenységet magában foglaló munka

129

05.10.10.0

Feketekőszén

130

05.20.10.0

Barnaszén (lignit)

131

19.10.10.0

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

132

19.20.11.0

Brikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

133

19.20.12.0

Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

134

ex 26.70.13.0

Digitális fényképezőgép és digitális kamera – kizárólag digitális fényképezőgép és kamera

135

26.40.20.0

Televízióműsor-vevő készülék rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang és videojel-felvevő és lejátszó berendezéssel egybeépítve is

136

26.20.1

Számítógép és egyéb automatikus adatfeldolgozó gép

137

30.91.20.0

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

138

27.20.2

Villamos akkumulátor és alkatrésze

139

28.11.41.0

Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor alkatrésze)

140

ex 29.31.10.0

Gyújtáskábelkötegek és járművön, repülőgépen vagy hajón használt egyéb huzalkészlet – kizárólag gyújtáskábelkötegek és járművön használt egyéb huzalkészlet

141

29.31.21.0

Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó; mágneses lendkerék; elosztó; gyújtótekercs

142

29.31.22.0

Indítómotor és kettős funkciójú indítógenerátor; belső égetésű motorokhoz való egyéb generátorok és berendezés

143

29.31.23.0

Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék gépjárművekhez

144

29.31.30.0

Alkatrész egyéb gépjárműjármű-villamossági készülékhez

145

29.32.20.0

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

146

29.32.30.0

M. n. s. gépjármű-alkatrészek, a motorkerékpárokhoz valók kivételével

147

45.31.1

Gépjárműalkatrész-kereskedelem, a motorkerékpárok kivételével

148

45.32.1

Gépjárműalkatrészek kiskereskedelme szaküzletben, a motorkerékpárok kivételével

149

45.32.2

Gépjárműalkatrészek egyéb kiskereskedelme, a motorkerékpárok kivételével

150

ex 45.40.10.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme – kizárólag motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok értékesítése

151

ex 45.40.20.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kereskedelme szaküzletben – kizárólag motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok értékesítése

152

ex 45.40.30.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme – kizárólag motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok kiskereskedelmi értékesítése