Brüsszel, 2019.9.27.

COM(2019) 437 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében a Bizottságra ruházott jogkör gyakorlásáról


Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

1.1.Bevezetés

Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 megállapítja a feltételeket, amelyek mellett a belső piacon vagy harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre és egyes mezőgazdasági termékeken alapuló élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések részben vagy egészben az Unió költségvetéséből finanszírozhatók.

Az 5. cikk (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy – a piaci fejlemények figyelembe vétele érdekében – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben szereplő terméklista élelmiszerekkel történő kiegészítésére.

A 7. cikk (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el azon konkrét feltételek meghatározására, amelyeknek megfelelően valamennyi javaslattevő szervezet, csoportosulás és szerv programot nyújthat be. Ezek a feltételek különösen az említett szervezetek, csoportosulások és szervek reprezentativitását és a program kiterjedt hatókörét biztosítják.

 A 11. cikk (1) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyszerű programok tekintetében a konkrét támogathatósági feltételek meghatározására.

A 13. cikk (1) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a végrehajtó szervek kiválasztására irányuló versenyeztetési eljárás feltételeinek meghatározására.

A 15. cikk (8) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azokra a konkrét feltételekre vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések költségei és – szükség esetén – az adminisztratív és személyzettel kapcsolatos költségek uniós finanszírozásban részesülhetnek.

A 29. cikk (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 3/2008/EK rendelet és az 1144/2014/EU rendelet alkalmazása közötti zökkenőmentes átmenet biztosítására.

1.2.Jogalap

E jelentés elkészítését a 22. cikk (2) bekezdése írja elő. A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 15. cikk (8) bekezdésében és a 29. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. november 24-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

1.3.A felhatalmazás gyakorlása

A Bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el a 7. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése és a 15. cikk (8) bekezdése alapján: a Bizottság (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete 2 . E felhatalmazáson alapuló jogi aktus előírja azokat a feltételeket, amelyek mellett a javaslattevő szervezetek egyszerű és összetett programot nyújthatnak be, beleértve azt a követelményt is, hogy az említett szervezetek az érintett ágazat vagy termék tekintetében reprezentatívak legyenek. Az egyszerű programok kiterjedt hatóköre követelmény ahhoz, hogy az egyszerű programok és meghatározott hatókörük támogathatóak legyenek, és ez a felhatalmazáson alapuló rendelet a kiterjedt hatókört pontosabban meghatározza. Meghatározza ezenfelül az egyszerű programokat végrehajtó szervek kiválasztására szolgáló feltételeket és meghatározza az uniós forrásból finanszírozható költségeket.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodással 3 összhangban a Bizottság a tagállamok szakértőivel konzultált a KAP horizontális kérdéseivel foglalkozó szakértői csoport – egyszerűsítés alcsoport – keretében. A Bizottság a (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendeletet 2015. április 13-án elfogadta és a rendeletről értesítette az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen. Az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet a két hónapos határidő leteltével az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2015. október 13-i L 266. számában közzétették és az 2015. október 20-án hatályba lépett.

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 29. cikk (2) bekezdésében szereplő felhatalmazásokat a Bizottság nem használta fel, mivel sem az I. mellékletben szereplő terméklistára élelmiszerek felvételére, sem a régi és az új rendelet közötti átmeneti szabályok bevezetésére nem állapított meg igényt.

A Bizottság a felhatalmazásokat a közeljövőben nem szándékozik felhasználni, azonban nem zárható ki, hogy azok felhasználása szükségessé válhat.

1.4.Következtetések

A Bizottság pontosan gyakorolta a felhatalmazását. Nem zárható ki, hogy a felhatalmazások felhasználása a jövőben szükségessé válhat.

A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács figyelmébe ajánlja ezt a jelentést.

(1)      Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 317., 2014.11.4., 56. o.
(2)      A Bizottság (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 23.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, HL L 266., 2015.10.13., 3. o.
(3)      A 2011 utáni felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodás (nem lett közzétéve).