23.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/8


A Régiók Európai Bizottsága állásfoglalása - Az Európai Bizottság javaslata tanácsi határozatra a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról

(2018/C 176/03)

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (RB),

tekintettel az Európai Bizottság 2017. december 20-i javaslatára, hogy a Tanács fogadjon el határozatot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése értelmében,

tekintettel „A jogállamiság helyzete az EU-ban helyi és regionális nézőpontból” című, 2017. március 23-i állásfoglalására,

tekintettel a „Helyi és regionális önkormányzatok – a jogállamiság és az alapjogok többszintű védelme az EU-ban” című, 2015. február 12-én elfogadott véleményére,

tekintettel az Európai Parlamentnek a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzetéről szóló 2017. november 15-i állásfoglalására,

tekintettel a Velencei Bizottság 2017. december 8–9-i véleményére a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló törvény és a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény köztársasági elnök által javasolt módosításáról szóló törvénytervezetekről és a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvényről,

1.

ismételten hitet tesz az Európai Unió alapját jelentő, közös alapvető értékek mellett, melyek között szerepel a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezt az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke, az EU Alapjogi Chartája és az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) is lefekteti;

2.

úgy véli, hogy e közös értékek a tagállamok közötti, a tagállamok és az uniós intézmények közötti és az egyes kormányzati szintek közötti kölcsönös bizalom alapját képezik;

3.

hangsúlyozza, hogy a jogállamiság alapelveinek többsége – jogszerűség, az alapvető jogok tiszteletben tartása, törvény előtti egyenlőség, a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés szabadsága, átláthatóság, elszámoltathatóság, a hatalmi ágak szétválasztása, demokratikus és pluralisztikus jogszabályalkotás, jogbiztonság, a végrehajtó hatalom önkényes lépéseinek tilalma, független és pártatlan bíróságok, hatékony bírósági felülvizsgálat – közvetlenül és szorosan kapcsolódik a helyi és regionális önkormányzatok működéséhez, és elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzatok aktívan részt vegyenek az európai integrációs folyamatban;

4.

ezért támogatja az Európai Bizottság 2017. december 20-i javaslatát, hogy a Tanács fogadjon el határozatot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel megállapítást nyert annak egyértelmű veszélye, hogy a jogállamiság súlyosan sérül a Lengyel Köztársaságban;

5.

elvárja, hogy a lengyel kormány és az Európai Bizottság 2018. március 20. előtt konstruktív párbeszédet indítson a helyzet megoldásáról, különösen azért, hogy az ne lehessen káros hatással az uniós döntéshozatali folyamatra, ezen belül az Európai Bizottság által a 2020 utáni programozási időszakra vonatkozóan előterjesztendő javaslatokra;

6.

elutasít bármilyen politikai utólagos feltételrendszert, amely azt jelentené, hogy a helyi és regionális önkormányzatok látnák a nemzeti kormányok által folytatott politikák kárát, felfüggesztve a városok és a régiók uniós finanszírozását. A kohéziós politikát európai szinten nem szabad olyan feltételrendszerekkel terhelni, amelyek betartására a helyi és regionális szintnek és az egyéb kedvezményezetteknek semmiféle befolyásuk nincs. Az RB ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a partnerségi megállapodásokban már vannak olyan rendelkezések, amelyek értelmében a finanszírozás felfüggeszthető, ha a helyi és regionális önkormányzatok megsértik a jogállamiságot. aggályainak ad hangot abban a tekintetben, hogy a városok és régiók uniós finanszírozáshoz való hozzáférésére vonatkozó potenciális politikai feltételrendszerek megfelelnek-e az arányosság elvének;

7.

hangsúlyozza továbbá, hogy ha egy tagállam ellen kötelezettségszegési eljárást indítanak az Európai Bíróságon, akkor a Bíróság úgy határozhat, hogy a bírságokat a központi kormányzatnak kell kifizetnie;

8.

arra kéri az elnököt, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a Tanács bolgár elnökségének, valamint az Európai Tanács elnökének.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 1-jén.

a Régiók Európai Bizottsága elnöke

Karl-Heinz LAMBERTZ