5.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/11


A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az AT.40049 – Mastercard II ügyben

(2018/C 438/04)

1.   Bevezetés

(1)

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 9. cikke szerint, ha a Bizottság olyan határozatot szándékozik elfogadni, amely a jogsértés befejezését írja elő, és az érintett vállalkozások olyan kötelezettségvállalásokat ajánlanak fel, hogy a Bizottság által számukra az előzetes értékelésben kifejezett elvárásoknak eleget tesznek, a Bizottság határozatával ezeket a kötelezettségvállalásokat a vállalkozások számára kötelezővé teheti. Ez a fajta határozat határozott időre fogadható el, és azt kell kimondania, hogy a Bizottság részéről semmilyen további intézkedés nem indokolható. Ugyanezen rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottságnak közzé kell tennie az ügy tömör összefoglalóját és a kötelezettségvállalások fő tartalmát. Az érdekelt felek a Bizottság által meghatározott határidőn belül nyújthatják be észrevételeiket.

2.   Az ügy összefoglalója

(2)

2015. július 9-én a Bizottság kifogásközlést fogadott el a MasterCard Europe S.A.; a MasterCard Incorporated és a MasterCard International Incorporated (a továbbiakban együttesen: Mastercard) vállalkozásokkal szemben.

(3)

A kifogásközlés ismertette a Bizottság előzetes álláspontját, amely szerint a MasterCard multilaterális bankközi díjakra (2) vonatkozó azon szabályai, amelyek az EGT-n kívüli kibocsátó (a kártyatulajdonos bankja) által kibocsátott fogyasztói betéti kártyákkal és hitelkártyákkal az EGT-n belüli kereskedelmi értékesítési pontokon lebonyolított régióközi tranzakciókra alkalmazandók, megsértik az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét. Ezek a tranzakciók lehetnek kártya bemutatásával járó tranzakciók (amelyeknél a kártyatulajdonos jelen van, például az üzletben) és kártya bemutatása nélküli tranzakciók (amelyeknél a kártyatulajdonos nincsen jelen, hanem például az interneten, postai úton vagy telefonon továbbítja a kártya számát és hitelesítési adatait).

(4)

A kifogásközlés szerint egyrészt a Mastercard szabályai arra kötelezik az elfogadó bankot (a kereskedő bankját), hogy az EGT-n belüli kereskedelmi értékesítési pontokon lebonyolított minden egyes régióközi tranzakció után régióközi multilaterális bankközi díjat fizessen a kibocsátónak (a kártyatulajdonos bankjának), másrészt a Mastercard régióközi multilaterális bankközi díjai az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése/az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdése szerint vállalkozások társulásai által hozott döntésnek minősülnek.

(5)

A kifogásközlés szerint, amikor a kártyatulajdonos bankkártyával vásárol árut vagy szolgáltatást a kereskedőtől, a kereskedő az elfogadó bankjának kereskedői díjat fizet. Az elfogadó bank e díj egy részét megtartja (ez az elfogadó bank árrése), egy részét továbbadja a kibocsátó banknak (ez a multilaterális bankközi díj), egy részét pedig a rendszer működtetőjének (ebben az esetben a Mastercardnak) utalja át. A kifogásközlés azt is megállapítja, hogy a kereskedői díj nagy részét a multilaterális bankközi díj teszi ki. A Bizottság azonban korábbi ügyekben azokat a multilaterális bankközi díjakat fogadta el, amelyek megfelelnek az úgynevezett kereskedősemlegességi teszten (3). A teszt lényege, hogy a bankközi díj átlagosan nem haladhatja meg a kereskedők bankkártya-elfogadásból származó tranzakciós előnyeit. Ez a multilaterális bankközi díj biztosítja, hogy átlagos esetben a kereskedők számára ne jelentsen különbséget, hogy kártyás fizetést vagy más fizetési módot fogadnak-e el, és ezáltal a díj egyenlő versenyfeltételeket teremt a különböző alternatív fizetési eszközök között.

3.   A felajánlott kötelezettségvállalások lényege

(6)

A MasterCard Europe S.A., a MasterCard Incorporated és a MasterCard International Incorporated – mint az eljárásban részt vevő felek – nem ért egyet a Bizottság előzetes értékelésével. Mindazonáltal az 1/2003/EK rendelet 9. cikke alapján kötelezettségvállalásokat ajánlottak fel a Bizottság versenyjogi aggályainak eloszlatására. A kötelezettségvállalások rövid összefoglalása az alábbiakban olvasható, a teljes angol nyelvű anyag pedig a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található meg az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/competition/index_hu.html

(7)

A Mastercard kötelezettséget vállal arra, hogy hat hónappal az 1/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikke szerinti Bizottsági Határozatról szóló hivatalos értesítés kézhezvételének időpontját követően:

a)

betéti kártyák esetében a kártya bemutatásával járó (CP) régióközi tranzakciók IIF díját 0,2 %-ban maximálja; valamint

b)

hitelkártyák esetében a kártya bemutatásával járó (CP) régióközi tranzakciók IIF díját 0,3 %-ban maximálja; valamint

c)

betéti kártyák esetében a kártya bemutatása nélküli (CNP) régióközi tranzakciók IIF díját 1,15 %-ban maximálja; valamint

d)

hitelkártyák esetében a kártya bemutatása nélküli (CNP) régióközi tranzakciók IIF díját 1,50 %-ban maximálja.

(8)

Ezek a kötelezettségvállalások a Mastercard kötelezettségvállalási határozatról történő értesítésétől számított öt évig és hat hónapig maradnak hatályban.

(9)

A Mastercard a kötelezettségvállalási határozatról történő értesítéstől számított 12 munkanapon belül értesíti a Mastercard régióközi tranzakcióit elfogadó bankokat, és felkéri őket arra, hogy haladéktalanul értesítsék saját kereskedő ügyfeleiket a következőkről: i. a kötelezettségvállalások elfogadásra kerültek, és ii. a kötelezettségvállalások időtartama alatt valamennyi jövőbeni fogyasztói betéti kártyás és hitelkártyás régióközi tranzakció IIF díja maximalizálva lesz. Továbbá, a kötelezettségvállalási határozatról történő értesítéstől számított 12 munkanapon belül a Mastercardnak jól látható és könnyen hozzáférhető helyen nyilvánosságra kell hoznia saját európai honlapján az összes olyan betéti és hitel IIF díját, amelyek régióközi, kártya bemutatásával járó és kártya bemutatása nélküli tranzakciókra vonatkoznak.

(10)

A Mastercard sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen cselekmény vagy mulasztás révén nem kerüli meg e kötelezettségvállalásokat és arra kísérletet sem tesz. Így a Mastercard a kötelezettségvállalási határozatról történő értesítéstől kezdve tartózkodik minden, az IIF díjakkal azonos célú vagy hatású gyakorlattól. Ez magában foglalja különösen, de nem kizárólag olyan programok és új szabályok végrehajtását, amelyek révén a Mastercard az EGT-n belüli elfogadó bankoknak felszámított rendszerdíjakat vagy egyéb díjakat EGT-n kívüli kibocsátóknak adná tovább.

(11)

A megkerülés tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalás betartása mellett a Mastercard megfelelő fogyasztóvédelmi intézkedéseket fogadhat el annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne érintsék hátrányosan az IIF díjak változásai, különösen a csalási, valutaváltási, visszatérítési és visszaterhelési ügyekben.

(12)

A Mastercard ellenőrző megbízottat nevez ki, aki ellenőrzi, hogy a Mastercard teljesíti-e a kötelezettségvállalásokat. A Bizottság jogosult a kinevezés előtt a javasolt megbízott személyét jóváhagyni vagy elutasítani.

(13)

A Mastercard ellen indított jelenlegi antitrösztvizsgálat (lásd a 2. pontban) a Bizottság általi további értékelésig folyamatban marad, és esetlegesen ki fog terjedni az e közlemény nyomán beérkező észrevételekre is.

4.   Felhívás észrevételek megtételére

(14)

A piaci tesztelés függvényében a Bizottság olyan határozatot kíván az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében elfogadni, amely megállapítja a fent összefoglalt és a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján közzétett kötelezettségvállalások kötelező jellegét.

(15)

Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a javasolt kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Az észrevételeknek az e közlemény közzétételének napjától számított egy hónapon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz. A Bizottság felkéri továbbá az érdekelt harmadik feleket arra, hogy nyújtsák be észrevételeik betekinthető változatát is, amelyből az üzleti titkokat és az egyéb bizalmas részeket törölték és betekinthető összefoglalóval vagy az „üzleti titok” vagy a „bizalmas” fordulattal helyettesítették.

(16)

Kérjük a válaszadókat, hogy válaszaikat és észrevételeiket lehetőleg lássák el indokolással, és ismertessék a releváns tényeket is. Amennyiben a javasolt kötelezettségvállalások bármely részével kapcsolatban problémát állapítanak meg, kérjük, tegyenek javaslatot e probléma megoldására.

(17)

Az észrevételeket az AT.40049 – Mastercard II hivatkozás feltüntetésével lehet a Bizottsághoz eljuttatni e-mailben (e-mail: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxon (faxszám: +32 22950128) vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. Az EK-Szerződés 81. és 82. cikke 2009. december 1-jei hatállyal az EUMSZ 101., illetve 102. cikkévé vált. A megfelelő cikkek rendelkezései tartalmukat tekintve azonosak. E közlemény értelmében az EUMSZ 101. és 102. cikkére való hivatkozást ahol szükséges, az EK-Szerződés 81. és 82. cikkére történő hivatkozásként kell érteni.

(2)  A Mastercard szerint a régióközi multilaterális bankközi díjak olyan, saját maga által megállapított bankközi díjak (IIF-k), amelyek automatikusan alkalmazandók fogyasztói régióközi hitel és betéti kártyás tranzakciókra.

(3)  A kereskedősemlegességi teszttel kapcsolatban további információkat a Bizottság 2015-ben készült „Felmérés a készpénz és kártyafeldolgozás költségeiről” című dokumentuma összefoglalójának 3. oldalán talál, itt: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.