24.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/10


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2018. július 24.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(AT.40181 – Philips [vertikális korlátozások] ügy)

(az értesítés a C(2018) 4797 final számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2018/C 340/07)

2018. július 24-én a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét.

1.   BEVEZETÉS

(1)

E határozat címzettjei a Koninklijke Philips N.V. és a Philips France S.A.S. (a továbbiakban együttesen: Philips). A Koninklijke Philips N.V. egy hollandiai székhelyű technológiai vállalat. A jogsértés időszakában a Philips France S.A.S. a Koninklijke Philips N.V. 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata volt.

(2)

A határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 101. cikkének egységes és folytatólagos megsértésével kapcsolatos. Az EUMSZ 101. cikkét megsértve a Philips France S.A.S. a Consumer Lifestyle üzleti szervezete által értékesített termékekkel kapcsolatban olyan gyakorlatokat alkalmazott, amelyek célja, hogy korlátozzák a franciaországi kiskereskedők azon képességét, hogy viszonteladói áraikat függetlenül határozzák meg.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(3)

A Philips ellen irányuló ügy megindítása a Philips hollandiai és a Philips S.p.A. olaszországi telephelyein 2013. december 3-án végzett, előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatok alapján történt, amelyekre a viszonteladási ár kikötésének a Philips Consumer Lifestyle termékei tekintetében felmerült gyanúja miatt került sor. Ezt követően a Philips úgy nyilatkozott, hogy együtt kíván működni a Bizottsággal, és további bizonyítékokat nyújtott be a szóban forgó magatartásra vonatkozóan.

(4)

2015. március 10-én a Bizottság előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatot végzett egy Philips termékeket is értékesítő franciaországi online kiskereskedő telephelyén.

(5)

2017. február 2-án a Bizottság eljárást indított azzal a céllal, hogy határozatot hozzon az 1/2003/EK tanácsi rendelet III. fejezete szerint.

(6)

Ezt követően a Philips hivatalos együttműködési ajánlatot nyújtott be az 1/2003/EK tanácsi rendelet 7. cikke és 23. cikke szerinti határozat elfogadása céljából.

(7)

A Bizottság 2018. június 7-én elfogadta a Philipsnek címzett kifogásközlést. 2018. június 15-én a Philips benyújtotta a kifogásközlésre adott válaszát.

(8)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. július 10-én kedvező véleményt alkotott.

(9)

A Bizottság 2018. július 24-én elfogadta a határozatot.

2.2.   Címzettek és időtartam

(10)

Az alábbi vállalkozás megsértette az EUMSZ 101. cikkét azáltal, hogy az alábbiakban megjelölt időszakban versenyellenes gyakorlatokat folytatott:

Vállalkozás

Időtartam

Philips France S.A.S.

2011. november 21. – 2013. november 20.

2.3.   A jogsértés összefoglalása

(11)

Az érintett helyi értékesítési szervezet a Philips Consumer Lifestyle üzletága Franciaországban, amelyet a jogsértés időszakában a Philips France S.A.S. üzemeltetett.

(12)

A Philips Consumer Lifestyle üzletágának alkalmazottai és felső vezetése Franciaországban rendszeresen nyomon követte a kiskereskedők viszonteladói árait, valamint rendszeresen kérte és megszerezte a kiskereskedők beleegyezését a viszonteladói áraik növelésére. Ezt úgy sikerült elérni, hogy kereskedelmi nyomást gyakoroltak a legalacsonyabb árat ajánló kiskereskedőkre, és néhány esetben megtorló intézkedéseket hoztak azon kiskereskedők ellen, amelyek nem működtek együtt.

(13)

A beavatkozásokat a kiskereskedők által a versenytársak viszonteladási áraival kapcsolatban benyújtott panaszok is ösztönözték.

(14)

A Philips Consumer Lifestyle franciaországi üzletága – a kiskereskedők viszonteladói árainak szoros figyelemmel kísérése és a legalacsonyabb árat ajánló kiskereskedőket célzó beavatkozások révén – teljes (online) kiskereskedelmi hálózatában az online árerózió elkerülésére vagy lassítására törekedett.

2.4.   Jogorvoslat

(15)

A Bizottság a határozatban a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatást (2) alkalmazza.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(16)

A bírságok megállapításakor a Bizottság figyelembe vette az értékesítések értékét 2012-ben, amely az utolsó olyan teljes üzleti év volt, amikor a Philips France S.A.S. Consumer Lifestyle üzletága részt vett a jogsértésben.

(17)

A Bizottság figyelembe vette azt a tényt, hogy a viszonteladási ár kikötése – természeténél fogva – az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése értelmében korlátozza a versenyt, és hogy a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások, mint például a viszonteladási ár kikötése, természetüknél fogva gyakran kevésbé károsítják a versenyt, mint a horizontális megállapodások. Figyelembe véve ezeket a tényezőket, valamint tekintettel az eset sajátos körülményeire, az értékesítési értékek arányát 7 %-ban állapították meg.

(18)

A Bizottság figyelembe vette a fent említett egységes és folytatólagos jogsértés időtartamát.

2.4.2.   Az alapösszeg kiigazításai

(19)

Az ügyben súlyosbító vagy enyhítő körülmény nem merült fel.

2.4.3.   A forgalom 10 %-ára vonatkozó korlátozás alkalmazása

(20)

A kiszámított pénzbírság nem haladja meg a Philips világszintű forgalmának 10 %-át.

2.4.4.   A bírság csökkentése az együttműködés miatt

(21)

A Bizottság megállapítja, hogy annak figyelembevétele érdekében, hogy a Philips a jogi kötelezettségét meghaladó mértékben, hatékonyan együttműködött a Bizottsággal, a bírságok megállapításáról szóló iránymutatás 37. pontjának megfelelően 40 %-kal csökkenteni kell az egyébként kiszabandó bírságot.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(22)

A fentiek fényében a Philips számára az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírság végleges összege az egységes és folytatólagos jogsértés tekintetében 29 828 000 EUR.

(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.