Brüsszel,2018.7.17.

COM(2018) 541 final

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Gambiai Köztársasággal kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére a Bizottságnak adandó felhatalmazásról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A Bizottság javaslata szerint a Gambiai Köztársasággal egy olyan fenntartható halászati partnerségi megállapodást kell megtárgyalni, amely megfelel az uniós flotta igényeinek, valamint összhangban van a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelettel és a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló bizottsági közleményre vonatkozó, 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

Az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság között érvényben van egy 1987-ben kötött halászati megállapodás, amely az Európai Gazdasági Közösség és a Gambiai Köztársaság kormánya között létrejött, a Gambia partjainál folytatott halászatról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1987. június 2-i 1580/87/EGK tanácsi rendelettel került jóváhagyásra. Ezt a megállapodást három egymást követő jegyzőkönyv hajtotta végre, amelyek 1996 júniusáig – azaz az utolsó végrehajtási jegyzőkönyv lejáratáig – lehetővé tették az uniós hajók számára a Gambia halászati övezetében folytatott halászatot. Az említett időpont óta a megállapodás szünetel.

Az Európai Unió kétoldalú fenntartható halászati partnerségi megállapodások jól működő hálózatát alakította ki a nyugat- és közép-afrikai országokkal, ti. Marokkóval, Mauritániával, Szenegállal, a Zöld-foki-szigetekkel, Libériával, Elefántcsontparttal és São Tomé és Príncipével.

A fenntartható halászati partnerségi megállapodások hozzájárulnak a közös halászati politika célkitűzéseinek nemzetközi szinten történő előmozdításához, és biztosítják, hogy az uniós vizeken kívül folytatott uniós halászati tevékenységek az alkalmazandó uniós jogban foglalt elvekkel és előírásokkal azonos elveken és előírásokon alapuljanak. Ezenkívül a fenntartható halászati partnerségi megállapodások előmozdítják a tudományos együttműködést az Unió és partnerországai között, a halászati erőforrásokkal való gazdálkodás javítása érdekében előmozdítják az átláthatóságot és a fenntarthatóságot, a nemzeti és külföldi flották tevékenységére irányuló megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet támogatása révén ösztönzik a halászat irányítását, emellett pedig a helyi halászati ágazat fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulásként pénzbeli támogatást nyújtanak a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez.

A fenntartható halászati partnerségi megállapodások megszilárdítják az Európai Uniónak az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) tagjaként betöltött szerepét. E szervezetet a nemzetközi jog szabályai szerint hozták létre a térségben előforduló, nagy távolságra vándorló fajok megőrzése és a velük folytatott gazdálkodás érdekében.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A Gambiai Köztársasággal kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodásra és jegyzőkönyvre irányuló tárgyalások összhangban vannak az EU-nak az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokkal összefüggésben folytatott külső tevékenységével.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A határozat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) az Unió külső tevékenységéről szóló ötödik részében a nemzetközi megállapodásokról szóló V. cím 218. cikke, amely meghatározza az Unió és a harmadik országok közötti megállapodások megtárgyalására és megkötésére vonatkozó eljárást.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Kizárólagos hatáskör miatt tárgytalan.

Arányosság

A határozat arányos az elérni kívánt célkitűzéssel.

A jogi aktus típusának megválasztása

A jogi aktus típusát az EUMSZ 218. cikkének (3) és (4) bekezdése írja elő.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

A Bizottság 2017-ben előzetes értékelés keretében megvizsgálta a Gambiai Köztársasággal kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodás lehetőségét. Az értékelő jelentés megállapította, hogy regionális stratégiájának részeként az EU halászati ágazata komoly érdekeltségekkel rendelkezik a Gambiában folytatott halászatban, és egy partnerségi megállapodás segíthet a megfigyelés, az ellenőrzés és a felügyelet megerősítésében, továbbá hozzájárulhat a térségben folytatott halászat megfelelőbb irányításához. A Gambiai Köztársaság jelezte, hogy készen áll tárgyalásokat kezdeni az EU-val egy fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötésének lehetőségéről.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Konzultációk fognak folyni a távolsági flottával foglalkozó tanácsadó testület keretében. Ad hoc találkozókra is sor fog kerülni a tagállamokkal, az ágazati képviselőkkel és esetlegesen a nem kormányzati szervezetekkel.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Tárgytalan.

Hatásvizsgálat

Tárgytalan.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Tárgytalan.

Alapjogok

A tárgyalások megkezdésére felhatalmazó határozat mellékletében előterjesztett tárgyalási irányelvek szerint a jegyzőkönyvbe be kell illeszteni egy, az emberi jogokra és a demokratikus alapelvekre vonatkozó záradékot, amelynek megsértése a megállapodás és a jegyzőkönyv felfüggesztését eredményezheti.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az új fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz és jegyzőkönyvhöz kapcsolódó költségvetési vonzatok a Gambiai Köztársaságnak fizetendő pénzügyi hozzájárulást igényelnek, amely összeegyeztethető a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel, és különösen a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozó költségvetési sor előirányzataival. A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején hatályba nem lépett jegyzőkönyvekre vonatkozó tartalékalapot 1 .

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A tárgyalások várhatóan 2018 3. vagy 4. negyedévében kezdődnek.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A Bizottság a következőket ajánlja:

– a Tanács hatalmazza fel a Bizottságot fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére és folytatására a Gambiai Köztársasággal;

– az ügyben a Bizottságot jelölje ki az Unió főtárgyalójának;

–a Bizottság a tárgyalásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint a különbizottsággal egyeztetve folytassa le;

– a Tanács hagyja jóvá az ezen ajánláshoz mellékelt tárgyalási irányelveket.Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Gambiai Köztársasággal kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére a Bizottságnak adandó felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

mivel fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalásokat kell indítani a Gambiai Köztársasággal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytasson a Gambiai Köztársasággal egy fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötése céljából.

2. cikk

A tárgyalásokat a Tanács által kijelölt különbizottsággal konzultálva, az e határozat mellékletében foglalt tárgyalási irányelvekkel összhangban kell lefolytatni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    40. cím (40 02 41 tartaléksor), a többéves pénzügyi keretről szóló intézményközi megállapodással összhangban (2013/C 373/01).

Brüsszel,2018.7.17.

COM(2018) 541 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Gambiai Köztársasággal kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötésére irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére a Bizottságnak adandó felhatalmazásról


MELLÉKLET

Tárgyalási irányelvek

A tárgyalások célja az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötése a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelettel és a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló, 2011. július 13-i bizottsági közleményre vonatkozó, 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban.

A halászati partnerségi megállapodásnak ezért meg kell határoznia a Gambiával fenntartandó partnerségi viszony általános keretét, alapelveit és célkitűzéseit. Tartalmaznia kell továbbá egy, a Gambiai Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött, a Gambia partjainál folytatott halászatról szóló, jelenleg hatályban lévő megállapodás 1 hatályon kívül helyezésére vonatkozó záradékot.

Annak érdekében, hogy ez az új megállapodás és jegyzőkönyv előmozdítsa a fenntartható és felelősségteljes halászatot, és egyúttal kölcsönös előnyöket nyújtson az EU és Gambia számára, a Bizottság a tárgyalások során a következő célokat tartja szem előtt:

·hozzáférés biztosítása a Gambiai Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetéhez, valamint az ahhoz szükséges engedélyek megszerzése, hogy az uniós flotta hajói az említett kizárólagos gazdasági övezetben halászati tevékenységet végezhessenek, és így egyebek között az uniós gazdasági szereplők számára hozzáférhető fenntartható halászati partnerségi megállapodások hálózatának bővítése;

·a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvélemények és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó gazdálkodási tervek figyelembevétele a halászati tevékenységek környezeti fenntarthatóságának biztosítása, valamint az óceánpolitikai irányítás nemzetközi szinten történő támogatása céljából. A halászati tevékenységeknek kizárólag a rendelkezésre álló erőforrásokra kell irányulniuk, szem előtt tartva a helyi flotta halászati kapacitását, valamint külön figyelmet fordítva az érintett állományok nagy távolságra vándorló természetére;

·törekvés arra, hogy az EU a halászati erőforrásokból megfelelő és az uniós flotta érdekeivel maradéktalanul összhangban álló mértékben részesüljön, amennyiben a szóban forgó erőforrások kiaknázásában más külföldi flották is érdekeltek;

·annak biztosítása, hogy a halászati erőforrásokhoz való hozzáférés az uniós flottának az adott térségben folytatott tevékenységén alapuljon, figyelembe véve a rendelkezésre álló legfrissebb és legjobb tudományos értékeléseket;

·az ágazati politika megerősítésére irányuló párbeszéd kialakítása a felelősségteljes halászati politika végrehajtásának előmozdítása érdekében, összhangban az ország fejlesztési céljaival, különösen azokkal, amelyek a halászati tevékenység irányítására, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre, a halászati tevékenységek ellenőrzésére, megfigyelésére és felügyeletére, valamint a tudományos tanácsadásra vonatkoznak; továbbá a gazdasági tevékenység elősegítése, ami többek között segítséget nyújt a Gambiából történő kivándorlás okainak kezelésében;

·az emberi jogok és a demokratikus alapelvek megsértésének következményeire vonatkozó rendelkezés beillesztése a szövegbe.

A jegyzőkönyvnek meg kell határoznia különösen:

·az uniós hajók számára biztosítandó halászati lehetőségeket kategóriánkénti bontásban;

·a pénzügyi hozzájárulást és annak fizetési feltételeit; valamint

·az ágazati támogatás végrehajtásának mechanizmusait.

(1)    Az 1987. június 2-i 1580/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 146., 1987.6.6.).