Brüsszel, 2018.12.19.

COM(2018) 890 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK

Felkészülés az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 30-án való kilépésére:

a Bizottság rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtása


Az Európai Tanács nyomatékosította: minden szinten fokozni kell a munkát az Egyesült Királyság kilépésének következményeire való felkészülés érdekében, és ennek során figyelembe kell venni minden lehetséges kimenetelt.

Európai Tanács (50. cikk), 2018. december 13. 1

1.Bevezetés

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy – az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkében foglalt eljárásra hivatkozva – kilép az Európai Unióból. Ez alig valamivel több mint 100 nap múlva hatályba lép, kivéve, ha a döntést visszavonják 2 , vagy a felek egyhangúlag meghosszabbítják az időszakot. A Bizottság sajnálja ezt a döntést, de tiszteletben tartja azt. Amint azt a Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó, 2018. július 19-i első közleményében 3 hangsúlyozta, az Egyesült Királyság döntése a tervezett forgatókönyvtől függetlenül jelentős fennakadásokat okoz majd. A Bizottság ezért következetesen arra szólította fel az európai polgárokat, vállalkozásokat és tagállamokat, hogy készüljenek fel minden lehetséges forgatókönyvre, mérjék fel a releváns kockázatokat, és tervezzék meg, hogy ezeket hogyan kívánják enyhíteni.

2018. november 13-án a Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó második közleményében 4 rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervet indított el. A cselekvési tervben bejelentett rendkívüli intézkedések a károk mérséklését célzó egyoldalú intézkedések, és csupán mérsékelni tudják a megállapodás nélküli kilépés legsúlyosabb következményeit. 2018. november 14-én a Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalói megállapodtak a kilépésről rendelkező megállapodás 5 feltételeiről. 2018. november 22-én a Bizottság jóváhagyta a kilépésről rendelkező véglegesített megállapodást 6 . 2018. november 25-én az Európai Tanács (50. cikk) jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást, és felkérte a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy – annak érdekében, hogy a kilépés rendezett körülmények között történjen – tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a megállapodás 2019. március 30-án hatályba léphessen 7 .

2018. december 5-én a Bizottság két, a kilépésről rendelkező megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot fogadott el, hogy az elkövetkező hetekben az Unió megköthesse és megerősíthesse a megállapodást. Az Európai Tanács (50. cikk) a 2018. december 13-i ülésén megerősítette a kilépésről rendelkező megállapodás jóváhagyását és az annak megerősítésére irányuló szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodást az Egyesült Királyságnak saját alkotmányos követelményeivel összhangban meg kell erősítenie. A Bizottság számára továbbra is a kilépésről rendelkező megállapodás mindkét fél általi megerősítése az elsődleges cél és prioritás.

Az Európai Tanács (50. cikk) 2018. december 13-i ülésén továbbá nyomatékosította, hogy minden szinten fokozni kell a munkát az Egyesült Királyság kilépésének következményeire való felkészülés érdekében, és ennek során figyelembe kell venni minden lehetséges kimenetelt. Ez a közlemény azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyeket e felhívásra válaszul a Bizottság a rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terv végrehajtásának egyéb fontos lépéseivel együtt a mai napon, 2018. december 19-én fogadott el.

2.A Bizottság rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terve

Mivel az Egyesült Királyságban továbbra is bizonytalanság övezi a megerősítési folyamatot, és összhangban az Európai Tanács (50. cikk) december 13-i következtetéseivel, a Bizottság sürgősen folytatja a rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terv végrehajtását. A Bizottság a mai napon elfogadta az említett cselekvési tervben bejelentett valamennyi jogalkotási javaslatot és felhatalmazáson alapuló jogi aktust 8 . Az általa bejelentett, még fennmaradó végrehajtási jogi aktusok tervezete legkésőbb 2019. február 15-ig elkészül, hogy az illetékes bizottságokban kellő időben sor kerülhessen a szavazásra.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal az uniós és nemzeti szintű tervezés összehangolásában. A Bizottság által elfogadott és e közleményben ismertetett intézkedéscsomag figyelembe veszi a tagállamokkal folytatott megbeszéléseket 9 . Ez kiegészíti a már meghozott felkészülési intézkedéseket, amelyeket a felkészülésre vonatkozó második közlemény tartalmaz.

A Bizottság felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy minél hamarabb fogadják el e javaslatokat. A tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos valamennyi forgatókönyvre való felkészülésre irányuló munkájukat.

A Bizottság ezenkívül felszólítja a tagállamokat, hogy az Egyesült Királysággal kétoldalúan ne kössenek megállapodásokat, ne hozzanak intézkedéseket és ne folytassanak megbeszéléseket. Ez aláásná a megerősítési folyamatot, a legtöbb esetben nem lenne összeegyeztethető az uniós joggal, és azzal a veszéllyel járna, hogy a tagállamok között egyenlőtlen versenyfeltételek alakulnak ki. Emellett bonyolítaná az Unió és az Egyesült Királyság közötti új partnerségről szóló jövőbeli tárgyalásokat. A kilépésről rendelkező megállapodáshoz hasonlóan alapvető fontosságú, hogy az Unió továbbra is egységes megközelítést alkalmazzon a felkészülésre és a rendkívüli helyzetre irányuló munka tekintetében.

3.Cselekvési terv

A felkészülésre vonatkozó második közleményben foglaltak szerint a valamennyi szinten elfogadott rendkívüli intézkedéseknek 10 meg kell felelniük a következő általános elveknek:

·A rendkívüli intézkedések nem reprodukálhatják az uniós tagság előnyeit, sem bármilyen átmeneti időszaknak a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetében előírt feltételeit.

·A rendkívüli intézkedéseknek ideiglenes jellegűeknek kell lenniük. A ma elfogadott intézkedések tekintetében a Bizottság adott esetben olyan időbeli korlátozásokat javasolt, amelyeket az érintett ágazat sajátos helyzete megkíván.

·A rendkívüli intézkedéseket az Európai Uniónak a saját érdekei védelmében egyoldalúan kell elfogadnia oly módon, hogy azokat bármikor visszavonhassa.

·A rendkívüli intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a Szerződésekben előírt hatáskörmegosztást.

·A nemzeti rendkívüli intézkedéseknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük az uniós joggal.

·A rendkívüli intézkedések nem orvosolják azokat a késedelmeket, amelyek az érintett érdekelt felek felkészülési intézkedéseivel és kellő időben történő fellépésével elkerülhetők lettek volna.

Az EUMSZ 355. cikkének (3) bekezdése alapján és az Egyesült Királyságnak az Európai Közösségekhez való csatlakozásáról szóló 1972. évi szerződésben előírt mértékben az uniós jog vonatkozik Gibraltárra mint olyan európai területre, amelynek külkapcsolataiért valamely tagállam felelős. Az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnésével az EUMSZ 355. cikkének (3) bekezdése többé nem lesz alkalmazandó Gibraltárra. Következésképpen a rendkívüli intézkedések nem lesznek alkalmazandók Gibraltárra.

4.Polgárok

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárokat többé nem védenék a szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályok. Az Európai Unióban élő egyesült királysági állampolgárok a kilépés időpontjától kezdve az EU-ban élő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok hatálya alá tartoznának. Ez hatással lenne azon jogukra, hogy ott tartózkodjanak és ott dolgozzanak, ahol jelenleg élnek, valamint a számukra biztosított szociális biztonsági védelemre.

A Bizottság következetesen egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok és az Európai Unióban élő egyesült királysági polgárok védelme elsőbbséget élvez. Ez azt követeli meg a tagállamoktól, hogy nagyvonalú megközelítést alkalmazzanak a már a területükön tartózkodó egyesült királysági állampolgárok jogaira vonatkozóan 11 . A Bizottság a november 13-i közleményében üdvözölte Theresa May brit miniszterelnök arra irányuló biztosítékát 12 , hogy az Egyesült Királyságban az uniós polgárok jogai még megállapodás nélküli brexit esetén is hasonló védelemben részesülnek majd. A Bizottság e biztosíték mielőbbi hivatalossá tételét várja annak érdekében, hogy a polgárok támaszkodni tudjanak rá.

Tartózkodási jog

Az Európai Unióban tartózkodó egyesült királysági állampolgárokra az uniós tagállamokba való belépéshez, tartózkodáshoz és munkavállaláshoz való jogaikat illetően az uniós szabályok, valamint a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó nemzeti szabályok lesznek alkalmazandók. A rövid távú (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodásra vonatkozóan a Bizottság rendeletjavaslatot 13 fogadott el, amely az egyesült királysági állampolgárokat mentesíti a vízumkötelezettség alól, amennyiben az uniós polgárok ugyanúgy mentesülnek az Egyesült Királyság vízumkötelezettsége alól. Azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak, akik bármely célból 90 napnál hosszabb ideig kívánnak egy uniós tagállamban tartózkodni, tartózkodási engedélyt vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot kell beszerezniük a nemzeti bevándorlási hatóságoktól. Azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak, akik egy tagállamban már öt éve jogszerűen tartózkodnak, az uniós szabályoknak megfelelően – bizonyos feltételek mellett – huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást kell biztosítani az adott tagállamban. A Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó második közleményében pontosította, hogy véleménye szerint e célból figyelembe kell venni az egyesült királysági állampolgárok egy adott tagállamban való, a kilépés előtti jogszerű tartózkodásának időszakait.

Mindezek alapján a Bizottság felkéri a tagállamokat az alábbiakra:

üaz uniós joggal összhangban hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy az egy adott tagállamban 2019. március 29-én jogszerűen tartózkodó valamennyi egyesült királysági állampolgárt megszakítás nélkül továbbra is az adott tagállamban jogszerűen tartózkodó lakosnak tekintsék,

üálljanak készen arra, hogy a jogszerű tartózkodás és a munkavállaláshoz való jog bizonyítékaként tartózkodási engedélyt bocsássanak ki az érintett egyesült királysági állampolgárok részére. A Bizottság felkéri a tagállamokat – különösen azokat, amelyekben a legnagyobb számban tartózkodnak egyesült királysági állampolgárok –, hogy az uniós jognak megfelelően alkalmazzanak pragmatikus megközelítést és bocsássanak ki ideiglenes tartózkodási okmányt mindaddig, amíg végleges tartózkodási engedély nem bocsátható ki 14 . Az egyes tagállamok sajátos helyzetének figyelembevétele érdekében több technikai lehetőség is alkalmazható, például nemzeti jogszabályi intézkedések, ideiglenes okmányok kibocsátása vagy a már meglévő okmányok elismerése, valamint

ühozzanak meg minden szükséges jogalkotási és közigazgatási intézkedést annak érdekében, hogy a kilépés időpontjáig ideiglenes tartózkodási okmányokat tudjanak kibocsátani, és 2019 végéig fel tudják dolgozni az egységes formátumú 15 végleges tartózkodási engedélyek iránti kérelmeket.

Az összehangolt megközelítés biztosítása érdekében a Bizottság 2018. december 20-án további gyakorlati kérdéseket vitat majd meg az EU27-tagállamokkal.

Az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok esetében az Egyesült Királyságban működő bizottsági képviseleti irodák – az Egyesült Királyságban lévő tagállami diplomáciai képviseletek által tett erőfeszítések mellett – továbbra is szorosan figyelemmel kísérik az Egyesült Királyságnak az uniós polgárok Egyesült Királyságban való folyamatos tartózkodásával kapcsolatos álláspontját. E tekintetben tájékoztatást és szakértelmet biztosítanak az érdeklődő polgárok számára.

Szociális biztonsági koordináció

Az uniós jog közös szabályokat állapít meg a szociális biztonsági koordinációra vonatkozóan az olyan uniós polgárok szociális biztonsági jogainak védelme érdekében, akik gyakorolták alapjogukat arra, hogy egy másik tagállamba költözzenek. A szociális biztonsági koordinációra vonatkozó uniós szabályok a betegséggel, az anyasággal és apasággal, a nyugdíjjal, a rokkantsággal, a munkanélküliséggel, a családi ellátásokkal, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokból eredő jogokra terjednek ki 16 . A szociális biztonsági koordinációra vonatkozó szabályokat alátámasztó elvek biztosítják, hogy a polgárok csak egy tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzanak (egységesség), és hogy ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint annak a tagállamnak az állampolgárai, ahol a biztosítás hatálya alá tartoznak (egyenlő bánásmód). Az elvek azt is biztosítják, hogy a más tagállamokban töltött biztosítási, munkavállalási vagy tartózkodási időszakokat figyelembe vegyék, amikor a hatóságok meghatározzák egy személy ellátásra való jogosultságát (összesítés), és hogy a pénzbeli ellátásra jogosult polgárok általában akkor is megkaphassák ezt az ellátást, ha egy másik tagállamban élnek (hordozhatóság).

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó uniós szabályok többé nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez aggályokat vet fel azon uniós polgárok szociális biztonsági jogosultságai tekintetében, akik jelenleg az Egyesült Királyságban dolgoznak vagy tartózkodnak, vagy korábban ott dolgoztak vagy tartózkodtak. Ugyanez vonatkozik az Egyesült Királyság azon állampolgáraira, akik jelenleg egy másik tagállamban dolgoznak vagy tartózkodnak.

A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges lépést ezen aggályok eloszlatására, valamint biztosítsák az azon polgárok által megszerzett szociális biztonsági jogosultságok jogbiztonságát és védelmét, akik 2019. március 30. előtt éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal.

A Bizottság különösen az alábbiakra szólítja fel a tagállamokat:

üvegyék figyelembe az EU27-tagállamok polgárai és az egyesült királysági állampolgárok esetében a kilépés előtt az Egyesült Királyságban szerzett szolgálati/biztosítási időszakokat,

ütájékoztassák a polgárokat arról, hogy meg kell őrizniük az ezen időszakokat igazoló megfelelő dokumentumokat,

übiztosítsák, hogy a kilépésig teljesített időszakokat azok is „összesíthetik”, akik továbbra is az Egyesült Királyságban élnek,

üexportálják az öregségi nyugdíjakat az Egyesült Királyságba, függetlenül attól, hogy az harmadik ország lesz. Ez nemcsak azokra a polgárokra lenne alkalmazandó, akik a kilépés időpontját követően továbbra is az Egyesült Királyságban tartózkodnak, hanem azokra az egyesült királysági állampolgárokra is, akik a kilépés időpontja előtt az EU27-tagállamokban szereztek öregséginyugdíj-jogosultságot.

A Bizottság 2018. december 20-án konkrét és részletes tanácsokat ad az EU27-tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy miként érhető el a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó összehangolt rendkívüli megközelítés, amelyet a tagállamoknak a kilépés időpontjától alkalmazniuk kell.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a szociális biztonsági koordináció terén a teljesített időszakok, valamint a kilépés időpontja előtt bekövetkezett tények és események tekintetében.

5.Ágazatspecifikus szabályozások

Pénzügyi szolgáltatások

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az Egyesült Királyságban letelepedett pénzügyi szolgáltatók a kilépés időpontjában elveszítik azon jogukat, hogy az EU pénzügyi szolgáltatási engedélyei alapján szolgáltatásokat nyújtsanak az EU27-tagállamokban. Az Egyesült Királyság gazdasági szereplőinek és az EU27-tagállamokban működő partnereiknek ezért minden forgatókönyvre vonatkozóan és az Egyesült Királyság kilépésére felkészülve időben lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jognak, ahogyan azt a Bizottság is jelezte az érdekelt felek részére e területen közzétett közleményeiben 17 .

Miután megvizsgálta a megállapodás nélküli brexithez kapcsolódóan a pénzügyi szektort érintő kockázatokat, és figyelembe vette az Európai Központi Bank és az európai felügyeleti hatóságok véleményét, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az EU27-tagállamok pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében csak korlátozott számú rendkívüli intézkedésre van szükség. Ezek az intézkedések csak azokon a területeken enyhítik a pénzügyi stabilitási kockázatokat, ahol az egyedül a piaci szereplők által hozott felkészülési intézkedések egyértelműen nem elegendőek arra, hogy a kilépés időpontjáig kezeljék e kockázatokat. A Bizottság ezért a mai napon elfogadta az alábbi jogi aktusokat, amelyek akkor lesznek alkalmazandók a kilépés időpontjától kezdve, ha a kilépésről rendelkező megállapodást nem erősítik meg:

ü12 hónapra szóló ideiglenes és feltételes egyenértékűségi határozat I a származtatott ügyletek központi elszámolásában bekövetkező zavarok elkerülése érdekében. Ez lehetővé teszi az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) számára a jelenleg az Egyesült Királyságban letelepedett központi szerződő felek ideiglenes elismerését, hogy azok ideiglenesen továbbra is nyújthassanak szolgáltatásokat az Unióban. A Bizottság megállapította, hogy az EU27-tagállamokban működő vállalkozásoknak szükségük van erre az időre ahhoz, hogy az Egyesült Királyság gazdasági szereplői számára teljesen életképes alternatívákat biztosítsanak.

ü24 hónapra szóló átmeneti és feltételes egyenértékűségi határozat II az egyesült királysági központi értéktárak által nyújtott szolgáltatásokban bekövetkező zavarok elkerülése érdekében. Ez lehetővé teszi számukra, hogy továbbra is nyújthassanak hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatásokat a gazdasági szereplők számára az Unióban. Így az EU27-tagállamokban működő azon gazdasági szereplők, amelyeknek jelenleg nincs azonnal rendelkezésre álló alternatívájuk az EU27-tagállamokban, teljesíteni tudják az uniós jog szerinti kötelezettségeiket.

üKét rögzített időtartamú, felhatalmazáson alapuló rendelet III , amely lehetővé teszi  IV egyes, az Egyesült Királyságban letelepedett szerződő féllel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megújítását, hogy az említett szerződő felet az Unióban letelepedett szerződő féllel helyettesítsék. Ez lehetővé teszi, hogy az ilyen ügyleteket egy EU27-tagállamban működő szerződő félre ruházzák át, ezzel párhuzamosan pedig fenntartsák a mentességet élvező jogállásukat, és így ne kerüljenek az európai piaciinfrastruktúra-rendelet (EMIR) szerinti elszámolási és letéti kötelezettségek hatálya alá. Az EMIR előtt létrejött ilyen szerződések mentesülnek az EMIR-követelmények alól. A jogi aktus biztosítja, hogy a szerződő fél változása miatt ne változzon meg a mentességet élvező jogállás.

A pénzügyi szolgáltatások valamennyi ágazatában a vállalkozásoknak továbbra is minden szükséges lépést meg kell tenniük a kockázatok enyhítése és az ügyfelek folyamatos kiszolgálása érdekében. A vállalkozásoknak aktívan tájékoztatniuk kell az ügyfeleket az általuk tett lépésekről és azok végrehajtási módjáról. Az egyesült királysági vállalkozások Európai Unióban lévő ügyfeleinek pedig fel kell készülniük arra a forgatókönyvre, hogy szolgáltatójuk többé nem tartozik az uniós jog hatálya alá.

Légi közlekedés

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az EU és az Egyesült Királyság közötti légi forgalom a kilépés időpontjától kezdve megszakad. A Bizottság a mai napon elfogadott két ideiglenes intézkedést, amelyek révén elkerülhető az Unió és az Egyesült Királyság közötti légi forgalom teljes megszakadása, és biztosítható az alapszintű összeköttetés:

üRendeletjavaslat V  az Egyesült Királyság és az EU27-tagállamok közötti bizonyos légi közlekedési szolgáltatások 12 hónapos ideiglenes biztosítása érdekében, lehetővé téve az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára, hogy leszállás nélkül átrepülhessenek az Unió területe felett, az Unió területén nem közlekedési célból megállhassanak, valamint menetrend szerinti és nem menetrend szerinti nemzetközi személy- és áruszállítási szolgáltatásokat nyújthassanak. Ennek feltétele, hogy az Egyesült Királyság ezzel egyenértékű jogokat biztosítson az uniós légi fuvarozóknak, valamint hogy az Egyesült Királyság biztosítsa a tisztességes verseny feltételeit.

üRendeletjavaslat VI a légi közlekedés biztonságával kapcsolatban annak érdekében, hogy 9 hónapra ideiglenesen meghosszabbítsák bizonyos meglévő engedélyek érvényességét, és kezeljék a légi közlekedés biztonságának ágazatában azokat a sajátos helyzeteket, amelyekben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) kizárólag harmadik országban kibocsátott engedély alapján bocsáthat ki egyes bizonyítványokat, az Egyesült Királyság viszont csak a kilépés időpontjától kezdve bocsáthat ki engedélyeket, amikor visszakapta a „tervező állam” jogállást.

A légi közlekedés területén a tevékenységek hirtelen megszakadásának elkerüléséhez szükséges jogi keret biztosításához csak uniós szintű rendkívüli intézkedések szükségesek és lehetségesek 18 . Kiegészítő nemzeti intézkedésekre nincs szükség.

Közúti árufuvarozás

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az EU és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozás szigorúan a korlátozott kvóták nemzetközi rendszerére korlátozódik majd. A Bizottság a mai napon intézkedést fogadott el az alapszintű összeköttetés biztosítása érdekében. Ez lehetővé teszi az egyesült királysági gazdasági szereplők számára, hogy ideiglenesen árut szállítsanak az Unióba, feltéve, hogy az Egyesült Királyság – tisztességes versenyfeltételek mellett – ezzel egyenértékű jogokat biztosít az uniós közúti árufuvarozóknak:

üRendeletjavaslat VII annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban engedéllyel rendelkező közúti árufuvarozók számára 9 hónapra ideiglenesen lehetővé tegyék az Egyesült Királyság és az EU27-tagállamok területe közötti közúti árufuvarozást.

A közúti árufuvarozás megfelelő jogi keretének biztosításához uniós szintű rendkívüli intézkedésekre van szükség. Az uniós jog hatályon kívül helyezte a közúti árufuvarozási jogokra vonatkozó korábbi kétoldalú megállapodásokat, amelyeket nem lehet újra hatályba léptetni. Bármilyen új kétoldalú megállapodás kérdéseket vetne fel a hatáskörökkel kapcsolatban, és nem tenné lehetővé, hogy egy másik tagállam gazdasági szereplője az Egyesült Királyságba irányuló közúti árufuvarozást végezhessen (keresztkereskedelem). Ezek ezért nem jelentenek gyakorlati megoldást.

Vámügy és árukivitel

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy a kilépés időpontjától kezdve az importált és az exportált árukra vonatkozó valamennyi releváns uniós jogszabály alkalmazandó lesz. Ez magában foglalja vámok és adók kivetését, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a hatályos jogi keret által előírt alakiságok és ellenőrzések betartását.

A tagállami intézkedések továbbra is alapvető fontosságúak. A tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a kilépés időpontjától kezdve – amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást – alkalmazni tudják az Uniós Vámkódexet, valamint a közvetett adózásra vonatkozó szabályokat az Egyesült Királyságból származó összes behozatalra és az Egyesült Királyságba irányuló összes kivitelre. Ki kell használniuk a meglévő lehetőségeket, hogy az Uniós Vámkódexben előírt könnyítő intézkedések alkalmazására vonatkozó engedélyeket bocsássanak ki. A Bizottság a tagállamokkal tartott találkozókon részletes információkkal szolgált az Uniós Vámkódex értelmében rendelkezésre álló lehetőségekről.

A Bizottság továbbá a mai napon elfogadta az alábbi technikai intézkedést:

üFelhatalmazáson alapuló rendelet VIII annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságot körülvevő tengerek tekintetében is alkalmazandók legyenek az azon határidőkre vonatkozó rendelkezések, amelyeken belül a belépési gyűjtő árunyilatkozatokat és az indulás előtti árunyilatkozatokat be kell nyújtani az Unió vámterületére való belépés vagy az Unió vámterületéről való kilépés előtt.

Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy a kettős felhasználású termékeknek az EU-ból az Egyesült Királyságba irányuló kiviteléhez — a kilépés időpontjától kezdve – egyedi engedélyekre lesz szükség. A kettős felhasználású termékek olyan áruk, szoftverek és technológiák, amelyeket polgári és katonai célokra egyaránt fel lehet használni. Az Unió ellenőrzi a kettős felhasználású termékek kivitelét, tranzitját és brókertevékenységét, hogy hozzájárulhasson a nemzetközi békéhez és biztonsághoz, és megakadályozhassa a tömegpusztító fegyverek elterjedését. Az uniós általános exportengedély bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a kettős felhasználású termékek bizonyos rendeltetési helyekre történő kivitelét 19 . A Bizottság annak érdekében, hogy a kilépés időpontjától kezdve – amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást – megkönnyítse a kettős felhasználású termékek Egyesült Királyságba irányuló kivitelére vonatkozó ellenőrzéseket, és az összes EU27-tagállam számára biztosítsa az exportengedélyezési rendszer megfelelő működését, elfogadta az alábbi jogi aktust:

üRendeletjavaslat IX annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság felkerüljön azon országok listájára, amelyek az EU egész területén érvényes általános engedéllyel rendelkeznek a kettős felhasználású termékek kivitelére.

Az Európai Unió éghajlat-politikája

Az Európai Unió éghajlat-politikája különböző eszközöket – különösen a kibocsátáskereskedelmi rendszert –, valamint a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozó kvótarendszert foglal magában. A kibocsátáskereskedelmi rendszer a kibocsátási egységek kínálatára vonatkozó piaci mechanizmusok alapján működik. Amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az Egyesült Királyság többé nem vesz részt a rendszerben, és az általa kibocsátott egységek túlkínálathoz vezethetnek. Az ennek következtében kialakuló piactorzulás megelőzése, valamint a kibocsátáskereskedelmi rendszer zavartalan működésének és környezeti integritásának biztosítása érdekében a Bizottság elfogadta az alábbi jogi aktust:

üBizottsági határozat X a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztásának, árverezésének és nemzetközi jóváírások ellenében történő megszerzésének az Egyesült Királyság tekintetében 2019. január 1-jei hatállyal történő ideiglenes felfüggesztése érdekében.

Ezenfelül, amennyiben nem erősítik meg a kilépésről rendelkező megállapodást, úgy az Egyesült Királyság többé nem vesz részt a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozó kvótarendszerben. A Bizottság ezért elfogadta az alábbi intézkedéseket:

üVégrehajtási határozat XI annak érdekében, hogy az egyesült királysági vállalkozások megfelelő éves kvótát kapjanak az EU27-tagállamok piacához való hozzáférésre.

üVégrehajtási rendelet XII annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások az adatszolgáltatás során különbséget tegyenek az uniós piac és az Egyesült Királyság piaca között, hogy a jövőben lehetővé váljon a kvóták megfelelő elosztása.

Egyéb ágazatok

A Bizottság újra megerősíti amelletti elkötelezettségét, hogy a térségben folytatott regionális együttműködés rendkívüli fontosságára tekintettel biztosítsa az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi közötti jelenlegi programok folytatását, függetlenül attól, hogy milyen forgatókönyv érvényesül. E célból a Bizottság a mai napon elfogadta az alábbi jogi aktust:

üRendeletjavaslat XIII a PEACE IV program (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország program (Írország–Észak-Írország–Skócia) 2020 végéig történő folytatásának biztosítása érdekében.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keret tekintetében javaslatot tett az Írország és Észak-Írország határ menti megyéiben a béke és a megbékélés határon átnyúló támogatásának folytatására és megerősítésére 20 .

Végül az Egyesült Királyság kilépése miatt szükség van a statisztikai szabályok bizonyos kiigazítására. E tekintetben a Bizottság a mai napon elfogadta az alábbi jogi aktust:

üFelhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XIV az Egyesült Királyságnak a fizetési mérleggel, a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikákban való figyelembevételéről.

6.A rendkívüli helyzetre vonatkozó következő lépések

A Bizottság a következő hetekben folytatja a rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtását, és nyomon fogja követni, hogy szükség van-e további intézkedésekre.

A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal, többek között a Tanács munkacsoportjában (50. cikk) tartandó ágazati szemináriumok keretében. A Bizottság – amilyen gyakran szükséges – részt vesz majd az Európai Parlament és a Tanács felkészülésre és rendkívüli helyzetre vonatkozó kérdésekkel foglalkozó ülésein.

A Bizottság felszólítja a társjogalkotókat a javasolt jogalkotási aktusok elfogadásának biztosítására, hogy azok az Egyesült Királyság kilépésének időpontjáig hatályba léphessenek. A Bizottság továbbá hangsúlyozza az Európai Parlament és a Tanács számára annak fontosságát, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a lehető leggyorsabban hatályba lépjenek.

Végül a Bizottság újra felszólítja a tagállamokat, hogy a rendkívüli intézkedések tekintetében is maradjanak egységesek, és tartózkodjanak olyan kétoldalú megállapodásoktól, amelyek összeegyeztethetetlenek lennének az uniós joggal, és amelyek nem tudják ugyanazt az eredményt elérni, mint az uniós szintű fellépés. Az ilyen megállapodások továbbá bonyolítanák az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok létesítését.A Bizottság által elfogadott jogi aktusok felsorolása

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/37520/13-euco-art50-conclusions-hu.pdf

(2)

   Az Egyesült Királyság egyoldalúan – egyértelmű és feltétel nélküli módon – visszavonhatja az EU-ból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést, C-621/18. sz., Wightman és társai kontra Secretary of State for Exiting the European Union ügy.

(3)

    https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en

(4)

    https://ec.europa.eu/info/publications/communication-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-contingency-action-plan-13-11-2018_en  

(5)

    https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report_0.pdf ; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

(6)

   Közlemény a Bizottságnak, jóváhagyva 2018. november 22-én, C(2018)9001.

(7)

    https://www.consilium.europa.eu/media/37116/25-special-euco-final-conclusions-hu.pdf  

(8)

   Lásd a brexitre való felkészültségre vonatkozó második közlemény I. és II. mellékletét.

(9)

   Az EU27-tagállamokkal számos ágazati felkészülési szemináriumra került sor, amelyek felsorolását a felkészülésre vonatkozó második közlemény 6. melléklete tartalmazza.

(10)

   Az intézkedések felsorolása nem érinti azokat a kiegészítő intézkedéseket, amelyek egy későbbi szakaszban szükségesnek tűnhetnek.

(11)

   Az e közleményben használt „egyesült királysági állampolgárok” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a kilépés időpontjában az adott fogadó államban már ott tartózkodó harmadik országbeli családtagjaikat is.

(12)

   https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

   COM(2018) 745 final.

(14)

   Ahhoz, hogy a kilépés időpontjában valamely uniós tagállamban tartózkodó egyesült királysági állampolgárok továbbra is az EU-ban tartózkodjanak és vállaljanak munkát, a nemzeti bevándorlási hatóságok által kibocsátott, a harmadik országbeli állampolgárokénak megfelelő tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük.

(15)

   A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben (HL L 157., 2002.6.15., 1. o.) előírtak szerint.

(16)

   Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.) és az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (HL L 284., 2009.10.30., 1. o.).

(17)

    https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#fisma

(18)

   Az érdekelt felek tekintetében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a légi fuvarozóknak, a gyártó és karbantartó szervezeteknek, valamint az engedéllyel rendelkező személyzetnek a lehető leghamarabb be kell szerezniük a szükséges engedélyeket, bizonyítványokat és jóváhagyásokat. A Bizottság továbbá újra megerősíti, hogy azon vállalkozásoknak, amelyek uniós légi fuvarozói elismerést kívánnak szerezni, minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy 2019. március 30-án megfeleljenek ennek a követelménynek.

(19)

   Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, Liechtensteinbe és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitelre uniós általános exportengedély vonatkozik.

(20)

   COM(2018) 374 final.

(I)

   A Bizottság (EU) végrehajtási határozata a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi szerződő felekre alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról (C(2018) 9139).

(II)

   A Bizottság (EU) végrehajtási határozata a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi értéktárakra alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról (C(2018) 9138).

(III)

   A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról (C(2018) 9122).

(IV)

   A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról (C(2018) 9118).

(V)

   A Bizottság javaslata – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról (COM(2018) 893 final).

(VI)

   A Bizottság javaslata – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól (COM(2018) 894 final).

(VII)

   A Bizottság javaslata – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról (COM(2018) 895 final).

(VIII)

   A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)9094).

(IX)

   A Bizottság javaslata – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról (COM(2018) 891 final).

(X)

   A Bizottság határozata (2018. december 17.) a központi tisztviselőnek a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztásához, árverezéséhez és nemzetközi jóváírások ellenében történő megszerzéséhez kapcsolódóan az Egyesült Királyságra vonatkozó folyamatok európai uniós ügyleti jegyzőkönyv általi elfogadásának ideiglenes felfüggesztése céjából történő utasításáról (C(2018) 8707).

(XI)

   A Bizottság végrehajtási határozata (2018. december 17.) a fluorozott szénhidrogént 2015. január 1-jétől a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jelentésnek megfelelően jogszerűen forgalomba hozó gyártókra és importőrökre vonatkozó referenciaértékeknek az említett rendelet értelmében történő megállapításáról szóló (EU) 2017/1984 bizottsági végrehajtási határozatnak az Egyesült Királyságban letelepedett gyártók és importőrök esetében a 2019. március 30-tól 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó referenciaértékek tekintetében történő módosításáról (C(2018) 8801).

(XII)

   A Bizottság végrehajtási rendelete (2018. december 14.) az 1191/2014/EU végrehajtási rendeletnek az 517/2014/EU rendelet 19 cikkében említett, az Egyesült Királyságban és a 27 tagú Unióban forgalomba hozott fluorozott szénhidrogénekre vonatkozó adatbejelentés tekintetében történő módosításáról (C(2018) 8575).

(XIII)

   A Bizottság javaslata – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről (COM(2018) 892 final).

(XIV)

   A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 19.) a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról (C(2018) 8872).