5.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/4


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2017. június 21.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(Ügyszám: AT.40013 – Világítási rendszerek)

(az értesítés a C(2017) 4100. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2017/C 333/04)

A Bizottság 2017. június 21-én határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét.

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének egységes és folytatólagos megsértésével kapcsolatos.

(2)

A határozat címzettjei az alábbi vállalkozások: Valeo S.A., Valeo Service SAS és Valeo Vision SAS (a továbbiakban együttesen: Valeo); Magneti Marelli S.p.A. és Automotive Lighting Reutlingen GmbH (a továbbiakban együttesen: Automotive Lighting) és Hella KGaA Hueck & Co. (Hella) (másképpen együttesen: a felek vagy egyenként: a fél).

(3)

A jogsértés által érintett termékek gépjárműipari világítástechnikai rendszerek. E határozat címzettjei között a sorozatgyártás befejeződése után versenyellenes kapcsolatok egész sora állt fenn az eredeti alkatrészek tekintetében, ideértve az árképzés és bizonyos egyéb kereskedési feltételek tekintetében való kapcsolattartásokat is.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(4)

Az ügy 2012 januárjában indult a Valeo által benyújtott mentességi kérelem nyomán. A Bizottság 2012 júliusában az 1/2003/EK rendelet 20. cikkének (4) bekezdése alapján előre nem bejelentett helyszíni vizsgálatokat végzett, majd több ízben információk benyújtására szólította fel a feleket az 1/2003/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése, valamint az engedékenységi közlemény (2) 12. pontja alapján.

(5)

Az Automotive Lighting 2012 augusztusában engedékenység iránti kérelmet nyújtott be. A Hella 2012 szeptemberében nyújtott be engedékenység iránti kérelmet.

(6)

Az eljárások megindítására 2016. május 18-án került sor azzal a céllal, hogy a Bizottság vitarendezési megbeszélést kezdeményezzen a felekkel. Ezt követően a felek mindegyike a 773/2004/EK rendelet (3) 10a. cikkének (2) bekezdése értelmében vitarendezés iránti hivatalos kérelmet nyújtottak be.

(7)

A Bizottság 2017. május 10-én elfogadta a feleknek címzett kifogásközlést. Valamennyi fél megerősítette, hogy a kifogásközlés tükrözi vitarendezési beadványaik tartalmát, valamint azt, hogy továbbra is elkötelezettek a vitarendezési eljárás követése mellett.

(8)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2017. június 20-án kedvező véleményt alkotott.

(9)

A Bizottság 2017. június 21-én elfogadta ezt a határozatot.

2.2.   Időtartam

(10)

A következő vállalkozások az alábbiakban jelzett időszakban a gépjárműipari világítástechnikai rendszerek piacán folytatott versenyellenes gyakorlatokban való részvételükkel megsértették a Szerződés 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét:

Vállalkozás

Időtartam

Valeo

2004. július 7.–2007. október 25.

Automotive Lighting

2004. július 7.–2007. október 25.

Hella

2006. január 1.–2007. október 25.

2.3.   A jogsértés összefoglalása

(11)

A határozat gépjárműipari világítástechnikai rendszerek (a továbbiakban: világítástechnikai rendszerek) EGT-n belüli beszállítására vonatkozik a 2004. július 7.–2007. október 25. közötti időszakban, az egyes felek esetében eltérő kezdő időponttal. A jogsértés teljes időtartama így összesen 3 év és 3 hónap volt.

(12)

A kartell a következő termékeket érintette: világítástechnikai rendszerek, amelyek fényszórókat, nappali menetjelző lámpákat, hátsó lámpákat, magasra szerelt féklámpákat, ködlámpákat és kiegészítő lámpákat foglalnak magukban. A beszállítók a világítástechnikai rendszereket új járművek felszerelése céljából, vagy az utópiacon pót- vagy cserealkatrészként forgalmazzák. A kartell az EGT területén belül világítástechnikai rendszerek szállítására vonatkozott az eredeti pótalkatrészek utópiacán, a sorozatgyártás befejeződését követően.

(13)

A kartell a felek közötti versenyellenes kapcsolatok egész sorából állt az árképzés és bizonyos egyéb kereskedési feltételek tekintetében. Az összejátszásra irányuló megbeszélések a következőkre vonatkoztak: ajánlati és tárgyalási stratégiák, az áremelésekkel kapcsolatban az ügyfelekkel folytatott tárgyalások állása, a felek helyzete az egyedi ügyfeleknél az eredeti pótalkatrészek árképzési modelljével kapcsolatban, az ügyfelek árképzésre vonatkozó igényei, valamint az eredeti pótalkatrészek ágazatának jövőbeli kilátásai és trendjei.

(14)

Ezen túlmenően a felek megállapodtak abban, hogy a sorozatgyártás befejeződését követően emelni fogják az árakat, valamint megegyeztek abban, hogy a sorozatgyártás befejeződését követően a pótalkatrészek szerződésen alapuló szolgáltatási kötelezettsége mely végső időpontig álljon fenn.

(15)

A kartell túlnyomórészt kétoldalú kapcsolatokra épült, bár legalább egy esetben sor került többoldalú kapcsolatra is. Földrajzilag a versenyellenes megbeszéléseket elsősorban az EGT területén, főként Franciaországban és Németországban tartották. A felek 2004 és 2006 között fokozatosan kibővítették versenyellenes kapcsolataikat valamennyi olyan eredetiberendezés-gyártó részére történő eladásra, akik 2007-ben az EGT-n belül a felek ügyfelei voltak.

2.4.   Címzettek

(16)

A Bizottság határozatában a következő jogi személyeket nyilvánította felelősnek:

a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS és Valeo Vision SAS egyetemlegesen;

b)

Magneti Marelli S.p.A. és Automotive Lighting Reutlingen GmbH egyetemlegesen; valamint

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Jogorvoslat

(17)

A Bizottság a határozatban a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatást (4) alkalmazza.

2.5.1.   A bírság alapösszege

(18)

A kartell tényleges hatásának szemléltetése érdekében a Bizottság közelítő értéket alkalmazott az éves forgalomra (a jogsértésben való részvételük ideje alatt a vállalkozások által az EGT-ben a sorozatgyártás befejeződését követően realizált, a világítástechnikai rendszerekhez szállított eredeti pótalkatrészek értékesítéséből a releváns időszakban származó tényleges árbevétel alapján), amely az egyes jogsértésekre kivetendő bírságok alapösszege kiszámításának alapjául szolgált.

(19)

Tekintettel a jogsértés jellegére és a jogsértés által érintett földrajzi területre (EGT), a Bizottság a bírságok változó összegére és a további összegre („belépési díj”) vonatkozó százalékos értéket a jogsértés által érintett forgalom 16 %-ában határozta meg.

(20)

A változó összeget megszoroztuk a vállalkozás jogsértésben való részvétele éveinek számával, illetve az év törtrészével, hogy teljes mértékben figyelembe lehessen venni az egyes felek jogsértésben való részvételének időtartamát. A Bizottság a felek jogsértésben való részvételének tényleges időtartamát az egész évek, az egész hónapok és az egész napok alapján veszi számításba.

(21)

mivel a magatartás hatóköre az eredetiberendezés-gyártók érintett ügyfelei tekintetében fokozatosan, bizonyos számú OEM-ről az összes olyan OEM-re bővült, amely 2007-ben az EGT-n belül a felek ügyfele volt, a Bizottság három különböző ügyfélcsoportot különített el, amelyek tekintetében az árbevételt külön számította ki, az időtartam tekintetében két különálló szorzót alkalmazva.

2.5.2.   Az alapösszeg kiigazításai

(22)

Az ügyben súlyosbító vagy enyhítő körülmény nem merült fel. A Bizottság e határozatban egyik fél tekintetében sem alkalmazott elrettentési szorzót.

2.5.3.   A 10 %-os forgalmi küszöb alkalmazása

(23)

A bírság számított összege egyik vállalkozás esetében sem nagyobb az adott vállalkozás határozat dátumának évében elért évi teljes forgalmának 10 %-ánál.

2.5.4.   A 2006. évi engedékenységi közlemény alkalmazása: a bírságok csökkentése

(24)

A Valeo elsőként szolgáltatott olyan információt és bizonyítékot, amely teljesíti a 2006. évi engedékenységi közlemény 8. a) pontjának feltételeit.

(25)

Az Automotive Lighting elsőként teljesítette a 2006. évi engedékenységi közlemény 24. és 25. pontjának követelményeit, ezért vonatkozásában a Bizottság a bírságot 35 %-kal csökkentette.

(26)

A Hella másodikként teljesítette az engedékenységi közlemény 24. és 25. pontjának követelményeit, ezért vonatkozásában a Bizottság a bírságot 20 %-kal csökkentette.

2.5.5.   A vitarendezési közlemény alkalmazása

(27)

A vitarendezési közlemény alkalmazásának eredményeként a Bizottság a bírság összegét az Automotive Lighting és a Hella esetében további 10 %-kal csökkentette.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(28)

Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság a következő bírságokat szabta ki:

a)

Valeo: EUR 0

b)

Automotive Lighting: EUR 16 347 000

c)

Hella: EUR 10 397 000


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  A Bizottság közleménye a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről (HL C 298., 2006.12.8., 17. o.).

(3)  A Bizottság 773/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.).

(4)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.