6.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/6


Bizottsági határozat összefoglalása

(2016. július 19.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(AT.39824 – Tehergépjárművek ügy)

(az értesítés a C(2016) 4673. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2017/C 108/05)

A Bizottság 2016. július 19-én határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat fő tartalmát – ideértve a fő szankciókat –, tekintetbe véve a vállalkozások ahhoz fűződő jogos érdekét, hogy üzleti titkaikat megőrizzék.

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének egységes és folytatólagos megsértésével kapcsolatos.

(2)

A határozat címzettjei az alábbi vállalkozások: Az MAN SE, az MAN Truck & Bus AG, az MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (a továbbiakban együttesen: MAN); a Daimler AG (a továbbiakban: Daimler); a Fiat Chrysler Automobiles N.V., a CNH Industrial N.V., az Iveco S.p.A., az Iveco Magirus AG (a továbbiakban együttesen: Iveco); az AB Volvo (publ), a Volvo Lastvagnar AB, a Renault Trucks SAS, a Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (a továbbiakban együttesen: Volvo/Renault); a PACCAR Inc., a DAF Trucks Deutschland GmbH, a DAF Trucks N.V., a DAF (a továbbiakban együttesen: DAF).

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Eljárás

(3)

Az MAN 2010. szeptember 20-i mentességi kérelmét követően a Bizottság 2011. január 18. és 21. között helyszíni vizsgálatokat végzett különböző tehergépjármű-gyártók létesítményeiben. 2011. január 28-án a Volvo/Renault, ezt követően 2011. február 10-én délelőtt 10.00-kor a Daimler, majd 2011. február 10-én 22.22-kor az Iveco bírságcsökkentést kérelmezett.

(4)

2014. november 20-án a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése értelmében eljárást kezdeményezett a DAF, a Daimler, az Iveco, az MAN és a Volvo/Renault ellen, valamint kifogásközlést fogadott el, amelyről értesítette az említett vállalkozásokat.

(5)

A kifogásközlés elfogadása után a címzettek nem hivatalos úton felvették a kapcsolatot a Bizottsággal, és azt kérték, hogy az ügy vitarendezési eljárás keretében folytatódjon. A Bizottság a vitarendezési eljárás megindításáról határozott erre az ügyre vonatkozóan, miután minden egyes címzett megerősítette hajlandóságát a vitarendezési megbeszélésekben való részvételre. Ezt követően az MAN, a DAF, a Daimler, a Volvo/Renault és az Iveco a 773/2004/EK bizottsági rendelet (2) 10a. cikkének (2) bekezdése szerinti vitarendezés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz.

(6)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2016. július 18-án kedvező véleményt adott, és a Bizottság 2016. július 19-én elfogadta a határozatot.

2.2.   Címzettek és időtartam

(7)

A határozat címzettjei az alább feltüntetett időszakokban részt vettek a Szerződés 101. cikkét megsértő összejátszásban, és/vagy azzal kapc\solatban felelősség terheli őket: A bírságok megállapításáról szóló iránymutatás 26. pontjának alkalmazásában a Volvo/Renault részleges mentességet kapott az 1997. január 17. és 2001. január 15. közötti időszakra.

Vállalkozás

Időtartam

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

1997. január 17. – 2010. szeptember 20.

Daimler AG

1997. január 17. – 2011. január 18.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.,

Iveco S.p.A.,

Iveco Magirus AG

1997. január 17. – 2011. január 18.

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

1997. január 17. – 2011. január 18.

PACCAR Inc.

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.,

1997. január 17. – 2011. január 18.

2.3.   A jogsértés összefoglalása

(8)

A jogsértés által érintett termékek a 6 és 16 tonna közötti tömegű tehergépjárművek (közepes tehergépjárművek), valamint a 16 tonnánál nehezebb tehergépjárművek (nehéz tehergépjárművek), a merev és a vontató tehergépjárműként egyaránt (a továbbiakban a közepes és nehéz tehergépjárművek együttesen: tehergépjárművek) (3). Az ügy nem érinti a tehergépjárművekkel kapcsolatos vevőszolgálati tevékenységeket, egyéb szolgáltatásokat és garanciákat, sem a használt tehergépjárművek, egyéb termékek vagy szolgáltatások értékesítését.

(9)

A jogsértés az EGT-ben alkalmazott árazásra és a bruttó áremelésekre vonatkozó összehangolt megállapodásokból állt; valamint a közepes és nehéz tehergépjárművekre vonatkozó EURO 3–6 szabványok által előírt szennyező anyag-kibocsátást szabályozó technológia bevezetésével járó költségek időzítéséből és áthárításából. A címzettek anyavállalatai közvetlenül részt vettek az árak, áremelések és az új kibocsátási szabványok 2004-ig történő bevezetésének egyeztetésében. Legalább 2002 augusztusától kezdődően az egyeztetések a német leányvállalatokon keresztül zajlottak, amelyek arról eltérő mértékben tettek jelentést anyavállalataiknak. Az egyeztetést többoldalú és kétoldalú szinten is működtették.

(10)

Ezek az összehangolt megállapodások megállapodásokat és/vagy összehangolt magatartásokat tartalmaztak az árazásról és bruttó áremelésekről annak érdekében, hogy összehangolják a bruttó árakat az EGT területén, valamint az EURO 3–6 szabványok által előírt szennyező anyag-kibocsátást szabályozó technológia bevezetésével járó költségek időzítését és áthárítását.

(11)

A jogsértés az EGT teljes területére kiterjedt és 1997. január 17-től2011. január 18-ig tartott.

2.4.   Korrekciós intézkedések

(12)

A Bizottság a határozatban a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatást (4) alkalmazza. A határozat az MAN kivételével a fenti (7) bekezdésben említett összes vállalkozásra bírságot szab ki.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(13)

A bírság összegének meghatározásakor a Bizottság figyelembe vette – a (8) bekezdésben szereplő meghatározás szerinti – nehéz és közepes tehergépjárművek EGT-n belüli, az érintett vállalkozások által lefolytatott értékesítését a jogsértést megelőző utolsó évben; azt a tényt, hogy az árösszehangoló megállapodások a legkárosabb versenykorlátozások közé tartoznak; a jogsértés időtartamát; a címzettek magas piaci részesedését a nehéz és közepes tehergépjárművek európai piacán; azt a tényt, hogy a jogsértés az EGT egész területére kiterjedt, valamint egy kiegészítő összeget, amely arra szolgál, hogy visszatartsa a vállalkozásokat az árösszehangoló gyakorlatokban történő részvételtől.

2.4.2.   Az alapösszeg kiigazításai

(14)

A Bizottság nem alkalmazott súlyosbító vagy enyhítő körülményeket.

2.4.3.   Az engedékenységi közlemény alkalmazása

(15)

A Bizottság az MAN számára teljes bírságmentességet biztosított. A Bizottság a kiszabott bírságokat a Volvo/Renault esetében 40 %-kal, a Daimler esetében 30 %-kal, az Iveco esetében pedig 10 %-kal csökkentette.

2.4.4.   A vitarendezési közlemény alkalmazása

(16)

A vitarendezési közlemény alkalmazásának eredményeként a bírság mértékét a határozat valamennyi címzettje esetében 10 %-kal csökkentették.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(17)

Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság a következő bírságokat szabta ki:

a)

0 EUR

az MAN SE, az MAN Truck & Bus AG és az MAN Truck & Bus Deutschland GmbH vállalkozásokra egyetemlegesen kiszabott bírság

b)

670 448 000 EUR

az AB Volvo (publ), a Volvo Lastvagnar AB és a Renault Trucks SAS vállalkozásokra egyetemlegesen kiszabott bírság, ebből

a Volvo Group Trucks Central Europe GmbH egyetemleges felelősségét a Bizottság 468 855 017 EUR-ban határozta meg.

c)

1 008 766 000 EUR

a Daimler AG-re.

d)

494 606 000 EUR

az Iveco S.p.A.-ra, ebből:

1.

a Fiat Chrysler Automobiles N.V. egyetemleges felelősségét a Bizottság 156 746 105 EUR-ban határozta meg,

2.

a Fiat Chrysler Automobiles N.V. és az Iveco Magirus AG egyetemleges felelősségét a Bizottság 336 119 346 EUR-ban határozta meg, és

3.

a CNH Industrial N.V. és az Iveco Magirus AG egyetemleges felelősségét a Bizottság 1 740 549 EUR-ban határozta meg,

e)

752 679 000 EUR

a PACCAR Inc. és a DAF Trucks N.V vállalkozásokra egyetemlegesen kiszabott bírság, ebből

a DAF Trucks Deutschland GmbH vállalkozás egyetemleges felelősségét a Bizottság 376 118 773 EUR-ban határozta meg.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

(3)  A katonai célú tehergépjárművek kivételével.

(4)  Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).