6.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 417/223


JELENTÉS

az Európai Rendőrségi Hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt

(2017/C 417/36)

BEVEZETÉS

1.

A hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatalt (a továbbiakban: a Hivatal, más néven Europol) a 2009/371/IB tanácsi határozat (1) hozta létre. A Hivatal célja, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus és az uniós politikák alá tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén.

2.

A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

A hivatalra vonatkozó főbb adatok

 

2015

2016

Költségvetés (millió euró)

95

104

Összlétszám december 31-én (3)

666

737

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3.

A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

VÉLEMÉNY

4.

A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a)

a Hivatal beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (4) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (5) áll;

b)

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.

A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5.

Véleményünk szerint a Hivatal 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8.

Az EUMSZ 310–325. cikke és a Hivatal pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget a Hivatal vezetősége viseli.

9.

A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak megítélése, hogy a Hivatal képes-e tevékenységének folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának feltételezése.

10.

Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11.

Célunk, hogy ésszerű bizonyosságot szerezhessünk arról, hogy a Hivatal éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az ésszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha ésszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.

12.

Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései ésszerűek-e, valamint értékelést ad a beszámoló általános bemutatásáról is.

13.

A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük a Hivatalnak a díjak és más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14.

A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési kategóriára kiterjed, és az előlegfizetésektől eltekintve azon a ponton történik, ahol a kifizetést teljesítik. Az előlegeket akkor vizsgáljuk meg, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és a Hivatal az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást.

15.

E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (6) 208. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által a Hivatal beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet.

16.

A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

17.

Nagyarányú – 3,5 millió euró, azaz 39 % (2015: 4,2 millió euró, azaz 41 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében. Ezek az előirányzatok főként a Hivatal székhelyének 2016-os kiadásaira vonatkoznak, amelyeket csak 2017-ben fog kiszámlázni a fogadó állam (2 millió euró).

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

18.

A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök


(1)  HL L 121., 2009.5.15, 37. o.

(2)  A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.europol.europa.eu.

(3)  A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: A Hivataltól származó adatok.

(4)  A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.

(5)  A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év

A Számvevőszék megjegyzései

A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.)

2011

Kivételek és eltérések rögzítésére a 2011-es kifizetések 7 %-ánál került sor.

Végrehajtva

2015

Nagyarányú – 4,2  millió euró, azaz 41 % (2014: 1,9  millió euró, azaz 27 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében. Ezek főként épületekhez kapcsolódó munkákkal, például a Hivatal székhelyén az operatív helyiségek funkcionális és műszaki fejlesztésével (1,5  millió euró), illetve megelőző/javítási célú karbantartással és kiegészítő munkálatokkal (0,8  millió euró) kapcsolatosak. 2015 végén ezek a munkálatok még folyamatban voltak, illetve még nem érkeztek meg róluk a számlák.

n.a.


AZ EUROPOL VÁLASZA

18.

Az Europol tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, és továbbra is törekszik a költségvetés hatékony és megfelelő végrehajtására, különös tekintettel az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos átvitelekre. Az Europol székhelyével kapcsolatos, a fogadó állam mint külső fél felügyelete alatt zajló munka miatt az épülettel kapcsolatos költségek kezelése várhatóan több pénzügyi évre kiterjed majd a jövőben. Ennek oka az ezzel járó adminisztratív rendszer, amelyben az Europol a vonatkozó számlákat azután kapja meg, hogy a fogadó állam nemzeti szinten leszerződött az adott vállalkozókkal.