6.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 417/218


JELENTÉS

az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységének 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Eurojust válaszával együtt

(2017/C 417/35)

BEVEZETÉS

1.

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységét (a továbbiakban: az Eurojust), melynek székhelye Hágában van, a szervezett bűnözés súlyos formái elleni küzdelem fokozása céljából a 2002/187/IB tanácsi határozat (1) hozta létre. Az Eurojust célja, hogy fejlessze az uniós tagállamok között, illetve uniós tagállamok és harmadik államok között zajló, határokon átnyúló nyomozások és büntetőeljárások összehangolását.

2.

Az Eurojustra vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

Főbb adatok az Eurojustról

 

2015

2016

Költségvetés (millió euro)

33,8

43,5

Összlétszám december 31-én (3)

246

245

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3.

A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Eurojust felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

VÉLEMÉNY

4.

A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a)

az Eurojust beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (4) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (5) áll;

b)

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.

A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5.

Véleményünk szerint az Eurojust 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Eurojust 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8.

Az EUMSZ 310–325. cikke és az Eurojust pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget az Eurojust vezetősége viseli.

9.

A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az Eurojust képes-e tevékenységének folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának feltételezése.

10.

Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11.

Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Eurojust beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.

12.

Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései észszerűek-e, valamint értékelést ad a beszámoló általános bemutatásáról is.

13.

A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük az Eurojustnak a díjak és más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14.

A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és az Eurojust az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást.

15.

E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (6) 208. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az Eurojust beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet.

16.

A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

17.

Nagy volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Támogatási tevékenységekhez kapcsolódó kiadások) esetében: 6 446 530 euro, azaz 40 % (2015: 1,6 millió euro, azaz 22 %). Ezek főként az Eurojust 2017-ben történő új helyszínre költözéséhez kapcsolódóan a következő évre megrendelt beszerzésekhez és áthúzódó munkálatokhoz kapcsolódnak (4 867 482 euro).

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

18.

A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 12-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök


(1)  HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(2)  Az Eurojust hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.eurojust.europa.eu

(3)  A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Eurojusttól származó adatok.

(4)  A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.

(5)  A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év

A Számvevőszék megjegyzései

A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.)

2011

A 2010-es pénzügyi évre vonatkozó jelentésben a Számvevőszék megjegyezte, hogy az alapító rendeletből jelenleg eredő átfedések megszüntetése érdekében érdemes lenne megfontolni az igazgató és az Eurojust testülete közötti szerep- és felelősségmegosztás újbóli meghatározását. 2011 során nem tettek erre vonatkozó korrekciós intézkedéseket (1).

Folyamatban

2015

Nagy volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében: 1,6  millió euro, azaz 21 % (2014: 1,5  millió euro, azaz 20 %). Ezek az átvitelek főként biztonsági és vendéglátó-ipari szolgáltatásokra (0,3  millió euro), valamint ikt-projektekre, hardverre és karbantartásra (0,6  millió euro) vonatkozó egyedi szerződésekhez, illetve az új székhely tanácsadási és projektköltségeihez (0,3  millió euro) kapcsolódtak; 0,5  millió euro kötelezettségvállalásra pedig az év végén került sor, főleg 2016-ban nyújtandó szolgáltatásokra nézve.

n.a.


(1)  Az új Eurojust-rendeletet jelenleg még vizsgálja a jogalkotó.


AZ EUROJUST VÁLASZA

18.

Az Eurojust elfogadja azt a tényt, hogy a II. cím esetén a 2017-re történő átvitelek viszonylag magasak, azonban hivatkozik a Bíróság által nyújtott magyarázatokra. Az Eurojust továbbra is ügyel rá, hogy elkerülje az indokolatlan átviteleket, amelyek nem közvetlenül az új helyre költözés, a folyamatos biztonsági követelmények és a működési költségek eredményei.