Brüsszel, 2017.3.22.

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 (az ITS-irányelv) 2010 augusztusában lépett hatályba, és célja felgyorsítani az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő összehangolt, uniós szintű kiépítését. Az irányelv értelmében négy kiemelt területen kell felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában előírásokat elfogadni. Az ITS-irányelv volt az egyik első olyan uniós jogszabály, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról rendelkezett, és az ilyen jogi aktusok elfogadására vonatkozóan az irányelv értelmében a Bizottság határozott időtartamra szóló, 2017. augusztus 27-ig tartó felhatalmazást kapott.

Az ITS-irányelv elfogadása óta négy, felhatalmazáson alapuló jogi aktus került elfogadásra. A Bizottság tagállami szakértőkkel együttműködésben egy ötödik, felhatalmazáson alapuló jogi aktust is véglegesített, amely a multimodális utazási információs szolgáltatások uniós szinten történő biztosításával foglalkozik. Az eCallra vonatkozó interoperabilitási követelményeken túlmenően, az említett jogi aktusokkal összefüggésben kidolgozott adatmegosztási mechanizmusok jelentős mértékben hozzájárulnak a digitális egységes piaci stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 2 . A közlekedési ágazat digitalizálása az ágazat fenntarthatóságát is elősegíti.

A digitális közlekedési rendszerek létrehozása szempontjából horizontálisan kell tekinteni a különböző közlekedési módokra és ágazatokra. A digitális technológiák olyan adathalmazokra támaszkodnak, amelyek egymással kombinálva innovatív szolgáltatások és alkalmazások összességét teszik ki. Az ITS-irányelv szerinti előírások lehetővé teszik olyan közös funkcionális, műszaki, szervezési és szolgáltatásnyújtási rendelkezések kidolgozását, amelyek megkönnyítik az adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását, amely adatokból azután kialakíthatók az említett innovatív szolgáltatások és alkalmazások.

„Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája” 3 című, nemrégiben elfogadott dokumentummal összefüggésben a Bizottság – tagállami szakértőkkel együttműködésben – jelenleg dolgozik az együttműködő ITS megvalósítását elősegítő jogi és műszaki keretek megteremtésén. Ez része az ITS-irányelv IV. kiemelt területének, valamint egyike az irányelv szerinti azon fellépéseknek, amelyek tekintetében a Bizottság igénybe kívánja venni a műszaki, funkcionális és szervezési előírások elfogadására szóló felhatalmazását. Alapos előkészítő munkára van szükség annak biztosításához, hogy az előírások az együttműködő ITS uniós szinten, összehangolt és interoperábilis módon történő kiépítésének valamennyi szempontjára kiterjedjenek. A C-ITS platform 4 érdekelt felei hozzájárulnak a munkához, és szoros együttműködés valósult meg velük, továbbá felhasználásra kerülnek a C-ITS kiépítésére irányuló projektek, így például a C-ROADS platform 5 keretében megvalósult tagállami kezdeményezések során szerzett tapasztalatok. Az együttműködő ITS-re vonatkozó előírások elengedhetetlenek lesznek az együttműködő, összekapcsolt és automatizált járműveknek az Unió területén történő összehangolt és gyors elterjesztéséhez.

Az együttműködő ITS megvalósítását elősegítő jogi és műszaki keretek megteremtésére irányuló munkán túlmenően további intézkedésekkel is foglalkozni kell az ITS-irányelv négy kiemelt területén 6 ; ilyenek a forgalmi és teherszállítási irányítási szolgáltatások folyamatosságára és kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó előírások és szabványok (II. kiemelt terület), a közúti közlekedési biztonsággal és óvintézkedésekkel összefüggő ITS- alkalmazásokkal kapcsolatos egyéb fellépésekre vonatkozó előírások (III. kiemelt terület), valamint a különböző ITS-alkalmazások nyílt fedélzeti platformba történő integrálásához szükséges intézkedések meghatározása (IV. kiemelt terület, 1.1. pont).

Annak érdekében, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában további előírásokat tudjon elfogadni, a felhatalmazást meg kell hosszabbítani. Továbbá a technológiai fejlődés, illetve a tagállami végrehajtás során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében egyes, már elfogadott előírásokat frissíteni kell.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a felhatalmazás 2017. augusztus 27-től kezdődő hatállyal ötéves időtartamra kerüljön meghosszabbításra, valamint – amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást – hallgatólagosan kerüljön meghosszabbításra egy további ötéves időtartamra.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

E javaslat sem az ITS-irányelv szakpolitikai céljait, sem alkalmazási körét nem módosítja, egyetlen célja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság számára adott felhatalmazás meghosszabbítása.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 91. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az ITS-irányelv olyan, nemzetközi dimenzióval rendelkező kérdésekkel foglalkozik, amelyeket tagállami szinten nem lehet megfelelő módon szabályozni: ilyen a berendezések interoperabilitása, valamint az ITS-szolgáltatások belső piacának megerősítése (és ezáltal általában véve a versenyképesség növelése, valamint a foglalkoztatás és a növekedés előmozdítása).

A szubszidiaritás elvével összhangban a kívánt eredmény elérésének legmegfelelőbb eszköze az irányelv (keretirányelv), vagyis jelen esetben az ITS-irányelv. Az ITS bevezetésével kapcsolatos átfogó elvek és előfeltételek a tagállami szakértőkkel való szoros együttműködés során kidolgozott előírások révén valósulnak meg a gyakorlatban. A Bizottság létrehozta továbbá az ITS-tanácsadó csoportot, amelynek révén az ITS területén érintett állami és magánszférabeli érdekelt felek ajánlásokkal látják el a Bizottságot az ITS EU-ban való bevezetésének és alkalmazásának üzleti és technikai aspektusai tekintetében.

A Bizottság által elfogadott előírások az ITS-irányelv 5. cikke értelmében alkalmazandók, amely cikk elismeri az egyes tagállamoknak az ITS-alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a saját területükön való kiépítésére vonatkozó döntéshez való jogát.

Arányosság

A Bizottság intézkedése a javaslat célkitűzéseinek eléréséhez szükséges minimumra korlátozódik, és nem lép túl a célkitűzéshez szükséges mértéken. Az intézkedés nemzetközi szintű megközelítést igénylő, előre meghatározott kiemelt területeket érintő eljárások és előírások kidolgozására korlátozódik, a tagállamok támogatása céljából, a nemzeti ITS-szakértők segítségével.

Ha a Bizottságnak adott felhatalmazás nem kerül meghosszabbításra, az veszélyeztetné az interoperábilis intelligens közlekedési rendszerek közúti közlekedés területén történő kiépítésének, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásának uniós szintű integrált és összehangolt megvalósítását. Nem volna sem kivitelezhető, sem időhatékony, ha valamennyi szükséges részletes előírást a Tanács és az Európai Parlament egyenként fogadna el.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Az ITS-irányelv végrehajtásáról szóló, 2014 októberében készült jelentés 7 rávilágított, hogy az ITS-előírásokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság számára adott (2017 augusztusáig szóló) felhatalmazást meg kell hosszabbítani, ezt követően pedig az irányelvet – az ITS területén zajló folyamatos műszaki fejlődés figyelembevételével – lehetőség szerint alaposabban át kell dolgozni. Ez a javaslat kizárólag a felhatalmazást meghosszabbítására irányul.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Az ITS-irányelv és az ITS cselekvési terv 8 elfogadását megelőzően végzett konzultáció eredménye ma is releváns, például az ágazatközi együttműködés, a végrehajtási stratégia és az érdekelti koordináció tekintetében.

A közelmúltban célzott konzultációkra került sor az érdekelti csoportokkal, különösen az európai ITS-csoporttal és az európai ITS tanácsadó csoport tagjaival. Általános egyetértés volt azzal kapcsolatban, hogy meg kell hosszabbítani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság számára adott felhatalmazást.

Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálat nem fog készülni, mivel a felhatalmazás meghosszabbítása nyomán sem az ITS-irányelv alkalmazási köre, sem tartalma nem változik.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincsenek az uniós költségvetést érintő vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

A javaslat jogi formájának megválasztása

A javaslat célja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság számára adott felhatalmazás meghosszabbítása. Noha az új rendelkezések az irányelv részét képezik, nem a tagállamoknak, hanem az uniós intézményeknek szólnak. Ennélfogva azokat nem kell a nemzeti jogszabályokba átültetni, és határozat formájában kell őket elfogadni.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Az 1. cikk öt évvel meghosszabbítja a Bizottságnak adott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást. Ennek lejártával, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást, a felhatalmazás hallgatólagosan minden alkalommal további ötéves időtartamra kerül meghosszabbításra.

A 2. cikk arról rendelkezik, hogy határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Európai Gazdasági Térség

A javasolt jogi aktus EGT-vonatkozású szöveg.

2017/0060 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 9 ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 10 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11 értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában előírásokat kell elfogadni a kiemelt területeken.

(2)A 2010/40/EU irányelv hatálybalépése óta az irányelvben meghatározott kiemelt területhez kapcsolódóan a Bizottság négy, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el. Ezek többek között az e-segélyhívással és az adatcsere-mechanizmusokkal foglalkoznak, és segítik az érintett közigazgatási szervek és érdekelt felek, illetve ITS-szolgáltatók közötti elektronikus adatcserét. További felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra van szükség olyan fellépések tekintetében, amelyek még nem valósultak meg, és amelyek szintén a 2010/40/EU irányelv hatálya alá tartoznak.

(3)A 2010/40/EU irányelv 12. cikke értelmében a 7. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottságnak adott felhatalmazás 2017. augusztus 27-én megszűnik.

(4)A 2010/40/EU irányelvben foglalt célok elérése érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2017. augusztus 27-ével kezdődő ötéves időszakban. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia ezzel megegyező hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/40/EU irányelv 12. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)A Bizottság a 7. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan 2017. augusztus 27-i hatállyal ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik ugyanilyen hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. A Bizottság az öt évre szóló egyes időszakok letelte előtt legkésőbb kilenc hónappal jelentést készít a felhatalmazásról.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

elnök    elnök

(1) HL L 207., 2010.8.6., 1. o.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_hu  
(3) Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája – mérföldkő az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás megvalósítása felé (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) Lásd az irányelv I. mellékletét.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) HL C , , o.
(10) HL C , , o.
(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.)