30.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 278/34


Értesítés a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről

(Ez az értesítés az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013. szeptember 13-i C 264. számának 4. oldalán közzétett jelentés, valamint a Bizottság által 2013. szeptember 24-én elfogadott és a tagállamokkal 2013. szeptember 25-én ismertetett, „Útmutatás a 376/2008/EK rendelet alkalmazásához” című bizottsági közlemény helyébe lép)

(2016/C 278/03)

Tartalomjegyzék

I.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁSOK 34

II.

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM ÉS AZ ENGEDÉLY SZAKASZAINAK KITÖLTÉSE 35

1.

Általános útmutatások 35

2.

Ágazatspecifikus útmutatások 37

3.

Behozatal 38

4.

Kivitel 39

5.

Kivonatok 39

III.

JÓVÁÍRÁS A PAPÍRALAPÚ ENGEDÉLYEKEN (AZ ENGEDÉLY VAGY A KIVONAT HÁTOLDALA) 41

1.

Általános útmutatások 41

2.

Meghatározott szakaszokra vonatkozó különleges útmutatások 41

IV.

AZ (EU) 2016/1239 VÉGREHAJTÁSI RENDELET 13. CIKKE (3) BEKEZDÉSE MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA 41

I. melléklet – Bejegyzések

A. rész

B. rész

C. rész

II. melléklet – Utólagos ellenőrzés

I.   ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁSOK

1.

Az engedélyeket és azok kivonatait a tagállamok engedélyt kiállító hatóságai állítják ki. Az uniós szabályokban előírt egyedi esetek kivételével bármely tagállamban végrehajtandó behozatali és kiviteli műveletekre érvényesek.

2.

Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (1) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az engedélykérelmek benyújtása és az engedélyek kiállítása tekintetében a szombatok, a vasárnapok és a munkaszüneti napok nem számítanak munkanapnak.

3.

Az egyes engedélyeket csak egy nyelven lehet kitölteni.

4.

A kérelmek, az engedélyek és a kivonatok nem tartalmazhatnak törléseket vagy felülírásokat. Amennyiben a formanyomtatvány kitöltése során hiba keletkezik, új kérelmet vagy engedélyt kell kitölteni.

Amennyiben a kérelem tartalmi szempontból jelentéktelen, kisebb hibát tartalmaz, az engedély a kisebb hiba kijavítását követően kiállítható.

5.

A pénzösszegeket számjegyekkel, euróban kell feltüntetni; mindazonáltal azok a tagállamok, amelyek nem tartoznak az euroövezethez, nemzeti pénznemükben is feltüntethetik a pénzösszegeket.

6.

A mennyiségeket a következők szerint kell feltüntetni:

a tömeg illetve a térfogat metrikus mértékegységében, a következő rövidítések alkalmazásával:

„kg” a kilogrammra,

„hl” a hektoliterre,

élő állatok vonatkozásában az állatok számában, az adott esetnek megfelelően.

7.

A dátumot hat számjeggyel kell jelölni úgy, hogy minden alegységbe két számjegy kerüljön: az első alegységben megadott két számjegy (01–31) a napot, a másodikban megadott két számjegy (01–12) a hónapot, a harmadikban feltüntetett két számjegy (például 01) az évet jelenti.

8.

Példa a brüsszeli helyi időnek az [engedélyekről szóló] (EU) 2016/1237 (2) bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben és az [engedélyekről szóló] (EU) 2016/1239 (3) bizottsági végrehajtási rendeletben előírt alkalmazására:

A szóban forgó rendeletekben említett 13 óra brüsszeli idő szerint 13 órának felel meg:

Tagállam

Helyi idő (téli és nyári időszámítás)

Németország

Belgium

Horvátország

Dánia

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Luxemburg

Hollandia

Ausztria

Svédország

Cseh Köztársaság

Magyarország

Málta

Lengyelország

Szlovénia

Szlovákia

13 óra

Írország

Portugália

Egyesült Királyság

12 óra (= brüsszeli idő szerint 13 óra)

Bulgária

Ciprus

Görögország

Finnország

Észtország

Lettország

Litvánia

Románia

14 óra (= brüsszeli idő szerint 13 óra)

II.   AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM ÉS AZ ENGEDÉLY SZAKASZAINAK KITÖLTÉSE

1.   Általános útmutatások

1.1.

A kérelmezőnek csak az engedély iránti kérelem formanyomtatványának 4., 7., 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18. és 20. szakaszát kell kitöltenie. Mindazonáltal a tagállamok előírhatják, hogy a kérelmező az 1. és – adott esetben – az 5. szakaszt is töltse ki.

1.2.

Amennyiben a behozatalra vonatkozó formanyomtatvány 7. és 8. szakaszában, illetve a kivitelre vonatkozó formanyomtatvány 7. szakaszában nincs elegendő hely az uniós rendeletek által előírt összes adat közlésére, az adatokat a 20. szakaszba kell bejegyezni, és előttük egy csillagot kell feltüntetni, az adott esettől függően a 7. vagy 8. szakaszban elhelyezett csillagra való utalásként.

1.3.

Amennyiben a 20. szakaszban nincs elegendő hely az összes adat közlésére, az adatokat a 15. szakaszba kell bejegyezni, és előttük egy csillagot kell feltüntetni, az adott esettől függően a 7. vagy 8. szakaszban elhelyezett csillagra való utalásként.

1.4.

A formanyomtatvány 7. és 8. szakaszában az „igen” és a „nem” szavak előtt álló négyzetek közül a megfelelőbe be kell szúrni egy „X” jelet.

1.5.

Ha az engedélyt kisebb mennyiségre állítják ki, mint amekkorára a kérelem vonatkozott, a kiállító szerv feltünteti:

a)

a 17. és a 18. szakaszban azt a mennyiséget, amelyre az engedélyt kiállítja;

b)

a 11. szakaszban a megfelelő biztosíték összegét.

1.6.

A behozatali engedélyek 20. és 24. szakaszában, valamint a kiviteli engedélyek 20. és 22. szakaszában a fennmaradó üres helyet át kell húzni. Bejegyzések illetéktelen bevitelének megakadályozására a következőképpen kell eljárni:

a)

Amennyiben az adott szakaszra nem vonatkoznak különleges feltételek:

az első sort „X”-ekkel kell kitölteni, a következő példának megfelelően:

24.   Különleges feltételek (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

Amennyiben különleges feltételeket kell megadni:

a bejegyzés után az adott sort „X”-ekkel kell kitölteni, majd ez alá egy teljes, „X”-eket tartalmazó sort kell beilleszteni, a következő példának megfelelően:

24.   Különleges feltételek (3): 0,4 fok megengedett eltérés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Az engedélyek 3. szakaszát szintén át kell húzni, kivéve, ha kivonatokról van szó.

1.8.

Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében említett esetekben a kiállító hivatalnak be kell jegyeznie az I. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét az engedély 6. szakaszába.

1.9.

Az (EU) 2016/1239 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az I. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét be kell jegyezni a helyettesítő engedély vagy kivonat 22. szakaszába (kiviteli engedély) vagy 24. szakaszába (behozatali engedély).

1.10.

Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (5) bekezdésének első albekezdésében említett esetekben az engedély 19. szakaszában a „0” (nulla) számjegyet] kell feltüntetni.

1.11.

Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett esetekben – kivéve, ha az adott ágazatra vonatkozó rendeletek különleges szövegezést írnak elő – az engedély 24. szakaszában (behozatali engedély) az I. melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét kell feltüntetni.

1.12.

Engedély- vagy kivonatmásolat kiállítása esetén az okmányon – lehetőleg átlósan – fel kell tüntetni az alábbi kifejezések egyikét:

„ДУБЛИКАТ”

BG

„DUPLICADO”

ES

„DUPLIKÁT”

CS

„DUPLIKAT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAAT”

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

„DUPLICATE”

EN

„DUPLICATA”

FR

„DUPLIKAT”

HR

„DUPLICATO”

IT

„DUBLIKĀTS”

LV

„DUBLIKATAS”

LT

„MÁSOLAT”

HU

„DUPLIKAT”

MT

„DUPLICAAT”

NL

„DUPLIKAT”

PL

„DUPLICADO”

PT

„DUPLICAT”

RO

„DUPLIKÁT”

SK

„DVOJNIK”

SL

„KAKSOISKAPPALE”

FI

„DUPLIKAT”

SV

2.   Ágazatspecifikus útmutatások

2.1.   Kender

2.1.1.

20. szakasz

A vetésre szánt kendermag esetében fel kell tüntetni a kenderfajtát.

2.1.2.

24. szakasz

A következő bejegyzések valamelyikét kell feltüntetni:

Az ex 1207 99 20 KN-kód alá tartozó, vetésre szánt kendermagfajtákhoz mellékelték annak bizonyítékát, hogy az adott fajta tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 32. cikkének (6) bekezdésével és 35. cikkének (3) bekezdésével összhangban meghatározott szintet,

A 1207 99 91 KN-kód alá tartozó, nem vetésre szánt kendermagot a tagállam által jóváhagyott importőr hozza be,

Az 5302 10 00 KN-kód alá tartozó, nyers vagy áztatott valódi kender megfelel az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdésében és 35. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

2.2.   Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

2.2.1.

A mezőgazdasági eredetű alkoholra vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmeken és behozatali engedélyeken a 8. szakaszban fel kell tüntetni a származási ország nevét. A „Kötelező” rovatban az „igen” szó melletti négyzetet kell bejelölni. A kérelmező kérésére az engedélyt kiállító közigazgatási hatóság egyetlen alkalommal felválthatja a származási országot egy másik országgal.

2.2.2.

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az alkohol importárát (CIF) fel kell tüntetni a 20. szakaszban.

2.3.   Fokhagyma

2.3.1.

A származási országot be kell jegyezni az engedélykérelem vagy az engedély 8. szakaszába, és az „igen” szó melletti négyzetet „X” jellel kell jelölni. A behozatali engedély csak a megjelölt országból származó áru behozatalára érvényes.

3.   Behozatal

3.1.   7. szakasz

„Exportáló ország” alatt az a harmadik ország értendő, ahonnan a terméket az Unióba elindították.

3.1.1.

Az exportáló országot vagy országcsoportot azokban az esetekben kell feltüntetni, amikor ezt uniós szabályok előírják.

3.1.2.

Ha az uniós szabályok értelmében kötelező a származás feltüntetése, akkor az „igen” szó előtt található négyzetbe „X” jelet kell tenni, és a termék származási helyének meg kell egyeznie az engedélyen feltüntetett származási hellyel. Máskülönben az engedély nem érvényes.

3.1.3.

A többi esetben az exportáló ország megadása nem kötelező. Ezekben az esetekben a „nem” szó előtt található négyzetbe kell „X” jelet tenni. Mindazonáltal hasznos lehet feltüntetni az exportáló országot az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendeletnek a vis maiorral kapcsolatos szakaszokra vonatkozó 16. cikkében foglaltak alkalmazása céljából.

3.2.   8. szakasz

A származási országot a vonatkozó uniós szabályok szerint kell meghatározni.

A 7. szakaszra vonatkozó fenti megjegyzések analógia útján alkalmazandók.

3.3.   14. szakasz

A termékeket a szokásos megnevezésük szerint kell megnevezni (például: cukor), nem pedig védjegyükkel.

3.4.   15. és 16. szakasz

Általános szabályként engedély az egyazon (nyolc számjegyből álló) KN-kód alá tartozó termékek összességére kérelmezhető és állítható ki. Az uniós szabályokban előírt egyes különleges esetekben azonban az engedély adott esetben kérelmezhető és kiállítható a következők szerint is:

egynél több KN-kód alá tartozó termékekre, vagy

az adott KN-kód alá tartozó termékeknek csupán egy részére.

Amennyiben a 16. szakaszban nincs elegendő hely egynél több KN-kód bejegyzésére, az összes KN-kódot a 15. szakaszba kell bejegyezni, és előttük egy csillagot kell feltüntetni a 16. szakaszban elhelyezett csillagra való utalásként.

3.5.   15. szakasz

Az árumegnevezés egyszerűsített megszövegezéssel is megadható, amennyiben tartalmazza azokat a szükséges elemeket, amelyekből megállapítható, hogy a termék a 16. szakaszban szereplő KN-kód alá tartozik.

3.6.   16. szakasz

A teljes KN-kódot kell feltüntetni. Az uniós szabályok által előírt egyes különleges esetekben azonban:

a Kombinált Nómenklatúrában szereplő teljes kód vagy kódok előtt az „ex” jelölést is fel kell tüntetni,

vagy

a kódokat a vonatkozó uniós szabályok által előírt módon kell feltüntetni.

3.7.   19. szakasz

3.7.1.

A szakaszt az érintett termékre vonatkozó megengedett eltéréssel kapcsolatos uniós szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

3.7.2.

Amennyiben pozitív eltérés nem alkalmazható, az engedélyek 19. szakaszában a „0” számjegyet kell feltüntetni.

3.7.3.

20. szakasz

A szakaszt a közös piacszervezés egyes ágazataira vonatkozó különös uniós szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

3.7.4.

24. szakasz

Az adott termékágazatra érvényes különös uniós szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

3.7.5.

25. és 26. szakasz

A papíralapú engedélyeken szereplő aláírásnak kézzel írottnak kell lennie.

4.   Kivitel

4.1.   7. szakasz

4.1.1.

A rendeltetési országot vagy országcsoportot azokban az esetekben kell feltüntetni, amikor ezt uniós szabályok előírják.

4.1.2.

Ha az uniós szabályok értelmében kötelező a rendeltetési hely feltüntetése, akkor az „igen” szó előtt található négyzetbe „X” jelet kell tenni, és a terméket az engedélyen szereplő rendeltetési helyre kell exportálni.

4.1.3.

A többi esetben a rendeltetési ország megadása nem kötelező. Ezekben az esetekben a „nem” szó előtt található négyzetbe kell „X” jelet tenni. Mindazonáltal hasznos lehet feltüntetni a rendeltetési országot (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet vis maior esetekre vonatkozó 16. cikkében foglaltak alkalmazása céljából.

4.2.   14., 15., 16., 19. és 20. szakasz

E szakaszokat ugyanúgy kell kitölteni, mint a behozatal esetében.

4.3.   22. szakasz

1.

Az adott termékágazatra érvényes különös uniós szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

2.

A mennyiségekre és az összegekre vonatkozó valamennyi adatot számmal és betűvel is fel kell tüntetni.

4.4.   23. és 24. szakasz

A papíralapú engedélyeken szereplő aláírásnak kézzel írottnak kell lennie.

5.   Útmutatás az engedélyek kivonatainak kitöltéséhez

5.1.   Az engedélyek kivonatait azon tagállam engedélyt kiállító hatóságai töltik ki, amely az engedélyt kibocsátotta.

Az engedély kivonatának 3. szakaszában fel kell tüntetni az alábbi kifejezések egyikét:

:

bolgárul

:

„Извлечение от лицензия № …”

:

spanyolul

:

„Extracto de certificado n.o …”

:

csehül

:

„Výpis z osvědčení/licence č. …”

:

dánul

:

„Partiallicens nr. …”

:

németül

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

észtül

:

„Litsentsi nr … väljavõte”

:

görögül

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

angolul

:

„Extract of licence No. …”

:

franciául

:

„Extrait du certificat no …”

:

horvátul

:

„Izvadak dozvole br. …”

:

olaszul

:

„Estratto del titolo n. …”

:

lettül

:

„Licences Nr. … izraksts”

:

litvánul

:

„Licencijos Nr. … išrašas”

:

magyarul

:

„A … sz. engedély kivonata”

:

máltaiul

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

hollandul

:

„Uittreksel van certificaat nr. …”

:

lengyelül

:

„Wyciąg z pozwolenia nr ….”

:

portugálul

:

„Extrato do certificado n.o …”

:

románul

:

„Extras din licenţa nr. …”

:

szlovákul

:

„Výpis z licencie č. …”

:

szlovénül

:

„Izpisek dovoljenja št. …”

:

finnül

:

„Ote todistuksesta nro …”

:

svédül

:

„Dellicens nr. …”

A 3. szakaszban szereplő számnak meg kell egyeznie az eredeti behozatali engedély 25. szakaszában vagy az eredeti kiviteli engedély 23. szakaszában megadott számmal.

Behozatal esetén a kivonaton vagy kivonatokon fel kell tüntetni az engedély 4., 6–8., 10., 12–16. és 19–24. szakaszában szereplő valamennyi információt.

Kivitel esetén a kivonaton vagy kivonatokon fel kell tüntetni az engedély 4., 6., 7., 10., 12–16. és 19–22. szakaszában szereplő valamennyi információt.

A kivonat 11. szakaszában minden esetben fel kell tüntetni az alábbi kifejezések egyikét:

„Извлечение”

BG

„Extracto”

ES

„Výpis”

CS

„Partiallicens”

DA

„Teillizenz”

DE

„Väljavõte”

ET

„Απόσπασμα”

EL

„Extract”

EN

„Extrait”

FR

„Izvadak”

HR

„Estratto”

IT

„Izraksts”

LV

„Išrašas”

LT

„Kivonat”

HU

„Estratt”

MT

„Uittreksel”

NL

„Wyciąg”

PL

„Extrato”

PT

„Extras”

RO

„Výpis”

SK

„Izpisek”

SL

„Ote”

FI

„Dellicens”

SV

III.   JÓVÁÍRÁS A PAPÍRALAPÚ ENGEDÉLYEKEN (AZ ENGEDÉLY VAGY A KIVONAT HÁTOLDALA)

1.   Általános útmutatások

1.1.

A jóváírásokat olvashatóan, nyomtatott betűkkel, géppel vagy tintával kell bejegyezni.

1.2.

A jóváírások nem tartalmazhatnak törlést vagy felülírást. Az esetleges hibákat a következőképpen kell kijavítani: a hibás bejegyzést át kell húzni, és utána be kell írni a helyes bejegyzést.

A javítást végzőnek minden ilyen javítást meg kell erősítenie, a jóváírásért felelős hatóságnak pedig bélyegzővel hitelesítenie kell azt.

Javított engedély vagy engedélykivonat kiállítása esetén a kiállító szervnek át kell vezetnie az eredeti dokumentumon feltüntetett jóváírásokat is.

2.   Meghatározott szakaszokra vonatkozó különleges útmutatások

2.1.   29. szakasz

Az első jóváírás esetében az I. részben megadandó nettó mennyiség megegyezik a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiséggel, amelyhez adott esetben hozzá kell adni az ugyanazon mértékegységben kifejezett megengedett eltérést.

2.2.   29. és 30. szakasz

Amennyiben a jóváírás kivonat kiállításához kapcsolódik, a megadandó mennyiség annak az esetleges megengedett eltéréssel korrigált mennyiségnek felel meg, amelyre vonatkozóan a kivonatot kiállítják.

2.3.   31. szakasz

E szakaszba a vám-árunyilatkozat számát vagy adott esetben a kivonat számát kell bejegyezni, továbbá a vám-árunyilatkozat elfogadásának dátumát, amely egyben a jóváírás dátumának is minősül.

2.4.   32. szakasz

A tagállam nevét az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletének 4. pontjában említett megfelelő rövidítéssel kell megadni.

Az aláírásnak kézzel írottnak kell lennie.

IV.   AZ [ENGEDÉLYEKRŐL SZÓLÓ (EU) 2016/1239 VÉGREHAJTÁSI RENDELET 13. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSA

Amennyiben egy másik tagállam hatósága felkérést kap arra, hogy szúrópróbaszerű vagy egyéb jellegű ellenőrzést végezzen, ehhez a II. mellékletben foglalt dokumentumot kell felhasználni.


(1)  (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

(2)  HL L 206., 2016.7.30., 1. o.

(3)  HL L 206., 2016.7.30., 44. o.

(4)  HL L 347., 2013.12.20., 608. o.


I. MELLÉKLET

Bejegyzések

A. RÉSZ

Az [engedélyekről szóló] (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerinti bejegyzések

:

bolgárul

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

spanyolul

:

Retrocesión al titular el …

:

csehül

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

dánul

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

németül

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

észtül

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

görögül

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

angolul

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

franciául

:

rétrocession au titulaire le …

:

horvátul

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

olaszul

:

retrocessione al titolare in data …

:

lettül

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

litvánul

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

magyarul

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

máltaiul

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

hollandul

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

lengyelül

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

portugálul

:

retrocessão ao titular em …

:

románul

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

szlovákul

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

szlovénül

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

finnül

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

svédül

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

B. RÉSZ

Az ezen értesítés II.1.9. pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение – номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

spanyolul

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido – Número del certificado o extracto inicial …

:

csehül

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

dánul

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

németül

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

észtül

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

görögül

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

angolul

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract – Number of original licence or extract …

:

franciául

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit – Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

horvátul

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

olaszul

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

lettül

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

litvánul

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas – Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

magyarul

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

máltaiul

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu – in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

hollandul

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) – nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

lengyelül

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugálul

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído – número do certificado ou do extrato original …

:

románul

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

szlovákul

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

szlovénül

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

finnül

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

svédül

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens – Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

C. RÉSZ

Az ezen értesítés II.1.11. pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

spanyolul

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

csehül

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

dánul

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

németül

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

észtül

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

görögül

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

angolul

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

franciául

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

horvátul

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

olaszul

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

lettül

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

litvánul

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

magyarul

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

máltaiul

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

hollandul

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

lengyelül

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugálul

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

románul

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

szlovákul

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

szlovénül

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

finnül

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

svédül

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


II. MELLÉKLET

Utólagos ellenőrzés

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép