15.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 214/24


Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

(2016/C 214/08)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 9. cikke (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének megfelelően az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának (2) magyarázata a következőképpen módosul:

A 345. oldalon:

8536 69 30

Nyomtatott áramkörhöz

A jelenleg hatályos szöveg és ábrák helyébe a következő szöveg és ábrák lépnek:

„Ezen alszám alá tartozik minden olyan csatlakozó és dugalj, amely – rendeltetése szerint – legalább egyik oldalán közvetlenül csatlakoztatható egy nyomtatott áramköri laphoz vagy hajlékony nyomatott áramköri laphoz (lásd az alábbi példákat).

Image Image

A 346. oldalon:

A 8536 69 90 KN-kódhoz tartozó magyarázatot törölni el.


(1)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(2)  HL C 76., 2015.3.4., 1. o.