Brüsszel, 2016.12.21.

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

E javaslat célja biztosítani az 1008/2008/EK rendeletnek 1 egy nemzetközi megállapodással való jogi koherenciáját.

Az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke meghatározza a harmadik országban lajstromba vett légi járművekre vonatkozó bérleti ügyletek, és különösen a teljes bérleti megállapodások engedélyezésének feltételeit. Ilyen megállapodások megkötésére csak kivételes esetekben van lehetőség, például a közösségi piacon a megfelelő járművek hiánya esetében, és azokat szigorúan csak korlátozott ideig szabad engedélyezni, mindig a közösségi és nemzeti jogban előírtakkal egyenértékű biztonsági normák teljesülése mellett.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légi közlekedési megállapodást (a továbbiakban: az EU-USA légi közlekedési megállapodás) a felek 2007. április 25-én és 30-án írták alá 2 , és a 2010. június 24-i jegyzőkönyvvel 3 módosították. A légi közlekedési megállapodás 2008. március 30. óta ideiglenesen alkalmazandó. A módosító jegyzőkönyv 2010. június 24. óta ideiglenesen alkalmazandó.

A légi közlekedési megállapodás nyitott teljes bérleti rendszerről rendelkezik a felek között. A Bizottság azt javasolta a Tanácsnak, hogy az időbeli korlátozások felszámolásának céljából kezdeményezzen tárgyalásokat az Egyesült Államokkal egy kifejezetten a teljes bérleti ügyletekről szóló megállapodásról, amely egyértelmű feltételeket és jogbiztonságot teremt a légi fuvarozók számára.

E javaslat célja az uniós szabályozás fenti célnak megfelelő kiigazítása. E javaslat ezért erősen korlátozott hatályú, és kizárólag az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének b) pontjára alkalmazandó. A 13. cikk egyéb (pl. a repülésbizonsági normákra vagy az illetékes hatóság jogköreire vonatkozó) rendelkezései változatlanok maradnak.

A korlátozások alóli eltérés rövid távon kizárólag az Egyesült Államokra vonatkozik, mint az első olyan harmadik országra, amellyel az EU a teljes bérletre vonatkozóan megállapodást köt. A jövőben további harmadik országok is törekedhetnek hasonló eltérések bevezetésére, az erre vonatkozó megkereséseket azonban mindig eseti alapon kell vizsgálni, és az eltérés csak megfelelően indokolt esetekben engedélyezhető.

A javaslat közvetlen vagy közvetett hatásai magukból a teljes bérleti ügyletekről szóló megállapodásokból következnek, nem pedig a rendelet módosításából.

A javaslatnak a szabályozási terület jelenlegi szakpolitikai rendelkezéseivel való összhangja

A kezdeményezés a légi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó, jelenleg az 1008/2008/EK rendeletben foglalt meglévő uniós rendelkezésekre épül. A javaslat összhangban van a teljes bérleti ügyletekről szóló leendő EU-USA megállapodással és az EU-USA légi közlekedési megállapodással.

A javaslat egyéb uniós politikákkal való összhangja

A kezdeményezés teljes mértékben összhangban van a 2014–2019 közötti időszakra meghatározott stratégiai célkitűzésekkel, melyek révén a Bizottság az EU „erőteljesebb globális szerepvállalását”, illetve „a munkahelyteremtést és a növekedést” kívánja elősegíteni.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdése, amely a légi közlekedésre vonatkozó uniós rendelkezések elfogadásának általános jogalapját képezi.

     Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A rendelet módosítása a javaslat tárgyát képező probléma megoldására rendelkezésre álló egyetlen eszköz.

Arányosság

A javaslat tárgya az uniós jogszabályoknak egy nemzetközi megállapodáshoz való technikai hozzáigazítása. A módosítás kizárólag a teljes bérleti ügyletekről szóló leendő EU-USA megállapodásban foglalt, a teljes bérletre vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódó időbeli korlátozásokat érinti.

A jogi aktus típusának megválasztása

A javaslat nem változtatja meg az eredeti rendeletben alkalmazott eszköz típusát.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Tárgytalan.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A helyzet elemzésében és értékelésében aktívan részt vett valamennyi uniós tagállam, az iparági szereplők (köztük a szociális partnerek), valamint Norvégia és Izland (melyek a légi közlekedési megállapodás részes felei). A konzultáció menetét a javaslatot kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum ismerteti részletesen.

A konzultáció során minden résztvevő számára nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes bérleti ügyletekről szóló megállapodás az 1008/2008/EK rendelet módosítását vonja magával.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

A módosítás a nemzetközi megállapodások jellegéből eredően technikai és horizontális természetű. A módosítás hatásának értékeléséhez szükséges adatgyűjtésre az EU és a harmadik országok közötti megállapodások letárgyalásához szükséges felhatalmazás kérelmezésének eljárása keretében kerül sor.

Ez jelenleg kizárólag a teljes bérleti ügyletekről szóló leendő EU-USA megállapodást érinti. Az említett megállapodáshoz kapcsolódó adatgyűjtésről és elemzésről a kapcsolódó ütemterv és a tanácsi határozatra vonatkozó ajánlás nyújt összefoglalást.

Hatásvizsgálat

A kezdeményezés rendkívül konkrét célhoz kötődik (nemzetközi megállapodásból következő technikai kiigazítás) és korlátozott hatályú (a teljes bérleti szerződésekre vonatkozó időbeli korlátozásoktól való eltérés). Amint a 2016. március 7-én közzétett ütemterv világossá tette, a jogalkotó nem kíván hatásvizsgálatot végezni.

A hatások magából a teljes bérleti megállapodásból következnek, nem pedig a rendelet módosításából. A teljes bérleti ügyletekről szóló leendő EU-USA megállapodás gazdasági és társadalmi hatásainak részletes elemzését a bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

A javaslat egy uniós rendelet technikai kiigazítására irányul, és célja a rendelet hozzáigazítása egy nemzetközi megállapodás rendelkezéseihez.

Nem került sor a jelenlegi szakpolitikai intézkedések átfogó értékelésére, mivel a kezdeményezés nem irányozza elő az időbeli korlátozások általános, minden harmadik országra vonatkozó feloldását. A javaslat célja egy olyan, kizárólag az Egyesült Államokra alkalmazandó „különrendelkezés” bevezetése, amelyek révén kiküszöbölhető a rendelet és az EU nemzetközi kötelezettségvállalásai közötti ellentmondás.

Alapjogok

Tárgytalan.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat nincs hatással az Unió költségvetésére.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A rendeletre irányuló javaslat nem igényel további végrehajtási intézkedéseket.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat célja, hogy megteremtse a lehetőségét a teljes bérletre vonatkozóan az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételektől való, nemzetközi megállapodások megkötése révén történő eltérésnek. Ez nagyobb rugalmasságot teremtene, feltéve hogy a hasonló megállapodások létrejötte gazdasági és társadalmi előnyöket biztosít az EU számára.

A javasolt módosítás a nemzetközi megállapodásokra vonatkozó hivatkozással egészíti ki a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontját, amely rögzíti a teljes bérlet engedélyezésének feltételeit (kivételes szükségletek, időszakos kapacitásigény, működési nehézségek).

A 13. cikk egyéb (pl. a repülésbizonsági normákra vagy az illetékes hatóság jogköreire vonatkozó) rendelkezései változatlanok maradnának.

2016/0411 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 4 , 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 5 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az 1008/2008/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései lehetővé teszik harmadik országokban lajstromba vett légi járművekre vonatkozó bérleti, nevezetesen teljes bérleti megállapodások megkötését.

(2)Ilyen megállapodásokat kivételes esetekben, például az uniós piacon a megfelelő járművek hiánya esetében, és csak korlátozott ideig szabad alkalmazni, mindig az uniós és nemzeti jogban előírtakkal egyenértékű biztonsági normák teljesülése mellett.

(3)2007-ben az EU és az Egyesült Államok légi közlekedési megállapodást írt alá, amelyet a 2010. június 24-i jegyzőkönyv módosított. A légi közlekedési megállapodással a felek hitet tesznek azon közös cél mellett, hogy az Atlanti-óceán mindkét partjának fogyasztói, légitársaságai, munkavállalói és közösségei számára nyújtott előnyök maximalizálása érdekében felszámolják a piaci hozzáférés akadályait.

(4)A légi közlekedési megállapodás ennek megfelelően nyitott teljes bérleti rendszerről rendelkezik a felek között. A légi közlekedési megállapodás 10. cikkében foglalt, releváns rendelkezések lehetővé teszik a nemzetközi légi közlekedésben a teljes bérleti megállapodásokat azzal a feltétellel, hogy a megállapodás valamennyi részes fele rendelkezik a megfelelő engedéllyel, és eleget tesz a felek által szokásosan alkalmazott törvények és rendelkezések értelmében meghatározott feltételeknek.

(5)A közelmúlt fejleményei, valamint a légi közlekedési megállapodással létrehozott vegyes bizottságban folytatott viták azt mutatták, hogy a felek számára előnyös lenne egy olyan, a teljes bérleti ügyletekről szóló megállapodás megkötése, amely pontosításokat fűz a légi közlekedési megállapodás releváns rendelkezéseihez.

(6)Mivel ez a megállapodás a meglévő időbeli korlátozások lazítását irányozza elő, hatással van az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének b) pontjára, amely időbeli korlátozásokat ír elő arra az esetre, ha az uniós légi fuvarozók harmadik országbeli fuvarozóktól vesznek teljes bérletbe légi járműveket.

(7)Ezért a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontját módosítani kell, hogy lehetővé váljon az időbeli korlátozások lazítása azon teljes bérletek esetében, amelyekről az Unió és a harmadik országok között létrejövő nemzetközi megállapodások rendelkeznek.

(8)Az 1008/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdése b) pontja bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„teljesül az alábbi feltételek egyike, kivéve, ha az Unió által kötött nemzetközi megállapodás ettől eltérően rendelkezik:”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)

   HL L 293., 2008.10.31., 3. o.

(2) A Tanács határozata (2007. április 25.) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légi közlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (2007/339/EK), HL L 134., 2007.5.25., 4. o.
(3) HL L 223., 2010.8.25., 3. o.
(4) HL C ., , o.
(5) HL C ., , o.